MS12-051: L? h?ng trong Microsoft Office cho Mac có th? cho phép đ? cao c?a đ?c quy?n: 10 tháng b?y năm 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2721015 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Microsoft đ? phát hành b?n tin an ninh MS12-051. B?n tin b?o m?t này bao g?m t?t c? các thông tin có liên quan v? b?n c?p nh?t b?o m?t cho Microsoft Office cho Mac 2011. Đ? xem các b?n tin an ninh đ?y đ?, h?y truy c?p web site c?a Microsoft sau:
http://technet.Microsoft.com/Security/Bulletin/MS12-051


C?p nh?t thông tin chi ti?t

M?t l? h?ng b?o m?t thoát ra cách mà các m?c tin thư thoại mức cấp phép đư?c thi?t l?p trong m?t s? Microsoft Office 2011 cho vi?c cài đ?t chuyên bi?t Mac 14,2. B?n c?p nh?t này gi?i quy?t đó d? b? t?n thương.

C?i ti?n đư?c bao g?m trong b?n C?p Nh?t

Văn ph?ng cho Mac 2011 14.2.3 C?p Nh?t c?ng bao g?m nh?ng c?i ti?n sau đây:
 • B?n c?p nh?t này s?a ch?a m?t v?n đ? mà m?t s? m?c tin thư thoại SkyDrive Micorosft tài li?u liên quan đư?c hi?n th? như zero-byte t?p tin thay v? m?c tin thư thoại.
 • B?n c?p nh?t này cung c?p các c?p nh?t quan tr?ng cho đ? tin c?y k?t n?i v?i SkyDrive.

C?i ti?n cho Excel cho Mac 2011

 • B?n c?p nh?t này c?i thi?n s? ?n đ?nh trong Excel khi b?n kéo chu?t đ? di chuy?n m?t PivotTable hàng ho?c c?t.
 • B?n c?p nh?t này s?a ch?a m?t v?n đ? trong Excel nơi #REF đư?c tr? l?i ngay c? khi liên k?t đư?c b? qua.

C?i ti?n cho Outlook cho Mac 2011

 • B?n c?p nh?t này s?a ch?a m?t s? v?n đ? mà nh?t đ?nh c?u h?nh IMAP nhi?u l?n hi?n th? "không th? t?o h?p thư," "không r? tên" ho?c "1025" l?i.
 • B?n c?p nh?t này s?a ch?a m?t v?n đ? gây ra Outlook không đ? hi?n th? thông tin chi ti?t cho m?t s? đ?a ch? liên l?c khi Lync ho?c Communicator đang ch?y.
 • B?n c?p nh?t này s?a ch?a m?t v?n đ? x?y ra khi ngư?i dùng tr? l?i ho?c chuy?n ti?p b?c e-mail trao đ?i đ? đư?c t?i v? t? các máy ch? Exchange 2007. Khi v?n đ? này x?y ra, các Ngày tháng l?nh v?c là m?t tích t? cơ th? c?a bài vi?t.

  Đ? s?a b?c e-mail mà đ? đư?c lưu tr?, b?m chu?t ph?i vào m?c tin thư thoại có ch?a các b?c e-mail, ch?n Thu?c tính m?c tin thư thoại, và sau đó ch?n Có s?n ph?m nào dư?i B? nh? Cache có s?n ph?m nào. Ho?c, b?n có th? xoá tài kho?n Exchange và sau đó thêm nó m?t l?n n?a đ? đ?ng b? hoá l?i tài kho?n.
 • B?n c?p nh?t này s?a ch?a m?t v?n đ? mà ngư?i dùng có th? có nhân b?n c?a thư khi h? s? d?ng Gmail và k?t n?i v?i Outlook b?ng cách s? d?ng IMAP. V?n đ? này đ?i h?i ngư?i dùng ph?i đư?c ki?m nh?p v?i Gmail T?t c? thư m?c tin thư thoại và có, di chuy?n ho?c sao quy t?c đư?c kích ho?t b?i thư m?i xu?t hi?n trong các T?t c? thư m?c tin thư thoại.
 • B?n c?p nh?t này s?a ch?a m?t v?n đ? mà m?t s? ngư?i có trương m?c IMAP không liên t?c nh?n đư?c m?t "quá nhi?u k?t n?i đ?ng th?i" l?i. M?t thi?t l?p bây gi? có s?n đ? ki?m soát kho?ng th?i gian b? phi?u Outlook s? d?ng v?i h? ph?c v? IMAP.

  Đ? đi?u ch?nh cài đ?t chuyên bi?t này, h?y ch?n Công c?, ch?n Tài kho?n, và ch?n Nâng cao cho trương m?c IMAP. Các thi?t l?p m?c đ?nh đ? đ?ng b? hóa t?t c? các lMAP c?p m?i hai phút.
 • B?n c?p nh?t này s?a ch?a m?t v?n đ? k?t n?i x?y ra khi Outlook k?t n?i thông qua m?t hệ ph?c v? giám qu?n, hệ phục vụ ủy quyền có s? d?ng NTLM d?a trên xác th?c.

C?i ti?n cho Word cho Mac 2011

 • B?n c?p nh?t này c?i thi?n tích h?p đ?y đ? màn h?nh xem v?i Word.

Trư?c đây phát hành c?i ti?n bao g?m trong b?n c?p nh?t này

B?n c?p nh?t này bao g?m t?t c? nh?ng c?i ti?n đ? đư?c phát hành trong t?t c? các b?n C?p Nh?t Office 2011 trư?c t? vi?c phát hành c?a các Microsoft Office cho Mac 2011 14.1.0 Update. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? nh?ng c?i ti?n trong m?t b?n c?p nh?t trư?c đó, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2555784 Mô t? c?a Microsoft Office cho Mac 2011 14.1.2 Update

2598783 Mô t? c?a Microsoft Office cho Mac 2011 14.1.3 Update

2644347 Mô t? c?a Microsoft Office cho Mac 2011 14.1.4 Update

2685940 Mô t? c?a Microsoft Office cho Mac 2011 14.2.0 Update

2705358 Mô t? c?a Microsoft Office cho Mac 2011 14.2.1 Update

2665351 Mô t? c?a Microsoft Office cho Mac 2011 14.2.2 Update

Đi?u ki?n tiên quy?t

Trư?c khi cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t Office 2011 14.2.3, đ?m b?o r?ng máy tính đang ch?y hệ điều hành Mac OS X v10.5.8 ho?c m?t phiên b?n m?i hơn c?a hệ điều hành Mac OS X.

Đ? xác minh r?ng máy tính này đáp ?ng đi?u ki?n tiên quy?t này, b?m V? Mac này trên các Apple tr?nh đơn.

Ngoài ra, b?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t Microsoft Office cho Mac 2011 14,1 C?p Nh?t trư?c khi cài đ?t chuyên bi?t văn ph?ng cho Mac 2011 14.2.3 C?p Nh?t.

Đ? ki?m tra b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?a b?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các Đi tr?nh đơn, nh?p vào Các ?ng d?ng.
 2. M? m?c tin thư thoại Microsoft Office 2011, và sau đó m? b?t k? ?ng d?ng văn ph?ng (ví d?, m? t?).
 3. Trên các Word tr?nh đơn, nh?p vào V? t?.
 4. Trong các V? t? hộp thoại, so sánh phiên b?n s? bên c?nh M?i nh?t cài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t.

Làm th? nào đ? có đư?c C?p Nh?t

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Download Microsoft Office cho Mac 14.2.3 C?p Nh?t gói bây gi?.

Ngày phát hành: 10 tháng b?y năm 2012

Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i v? Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét t?p tin này cho vi-rút. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà các t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

C?p nh?t t?p

Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a các t?p tin c?p nh?t này cho bi?t thêm ho?c thay đ?i, b?m đúp vào tr?nh cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t. Sau đó, vào các T?p tin tr?nh đơn, nh?p vào Hi?n các t?p.
Ghi chú
 • C?p Nh?t Office 2011 14.2.3 c?ng có s?n t? Microsoft AutoUpdate. AutoUpdate là m?t chương tr?nh t? đ?ng gi? up-to-date ph?n m?m c?a Microsoft.

  S? d?ng AutoUpdate, B?t đ?u m?t chương tr?nh Microsoft Office. Sau đó, vào các Tr? giúp tr?nh đơn, nh?p vào Ki?m tra C?p Nh?t.

  Đ? bi?t thêm thông tin v? ngu?n l?c cho các văn ph?ng cho Mac 2011, truy c?p web site Microsoft sau đây:
  http://www.Microsoft.com/Mac

T?p tin băm thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pSHA1 hashSHA256 băm
Office2011-1423UpdateEN.dmg85A53CF30D4E80C218BC260596E75FA58FD9A6715B14B7D6296F4449B277A0FD27FCE723341CBDD6BB49CD3872B85183FFA87F53

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thu?c tính

ID c?a bài: 2721015 - L?n xem xét sau cùng: 26 Tháng Bảy 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office for Mac 2011
 • Microsoft Office for Mac Academic 2011
 • Microsoft Office for Mac Home and Business 2011
 • Microsoft Office for Mac Home and Business 2011 Home Use Program
 • Microsoft Office for Mac Home and Student 2011
 • Microsoft Excel 2011 for Mac
 • Microsoft Lync for Mac 2011
 • Microsoft Outlook 2011 for Mac
 • Microsoft PowerPoint 2011 for Mac
 • Microsoft Word 2011 for Mac
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kbsurveynew kbmt KB2721015 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2721015

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com