M?t hotfix có s?n mà reverts ID cho phân l?p water AMO trong SQL Server 2012 v?i phiên b?n trư?c

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2720678 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Microsoft phân ph?i b?n s?a l?i Microsoft SQL Server 2012 là m?t t?i v? t?p. B?i v? các b?n s?a l?i tích l?y, m?i b?n phát hành m?i có ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t đư?c bao g?m trong năm 2012 trư?c máy ch? SQL S?a ch?a phát hành.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

Bài vi?t này mô t? m?t hotfix reverts ID cho phân tích qu?n l? các đ?i tư?ng (AMO) water phân l?p trong SQL Server 2012 v?i phiên b?n trư?c.

THÔNG TIN THÊM

Không có m?t enum mô t? phân l?p mà b?n có th? s? d?ng đ? làm truy t?m trong AMO. M?i giá tr? trong enum c?ng có th? đư?c bi?u di?n b?i m?t c?a b?n.
Trong SQL Server 2012, các giá tr? c?a các ID đư?c thay đ?i. Ví d?, water ID phân l?p cho các s? ki?n QueryBegin là 45 trong phiên b?n trư?c c?a SQL Server. Nhưng trong SQL Server 2012, ID cho s? ki?n đó là 62. Sau khi b?n áp d?ng các hotfix, các ID đang tr? l?i là các giá tr? c?a các phiên b?n trư?c đó.

Cumulative update C?p nh?t thông tin

SQL Server 2012

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên phát hành Cumulative Update 2 cho SQL Server 2012 Service Pack RTM. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? gói cumulative update C?p nh?t này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2703275 Tích l?y gói 2 cho SQL Server 2012
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t đư?c bao g?m trong năm 2012 trư?c máy ch? SQL S?a ch?a phát hành. Chúng tôi đ? ngh? b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2692828 SQL Server 2012 xây d?ng đư?c phát hành sau khi SQL Server 2012 đư?c phát hành
Microsoft SQL Server 2012 hotfixes đư?c t?o ra cho c? th? SQL Server service pack. B?n ph?i áp d?ng m?t hotfix SQL Server 2012 Service Pack RTM cho ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t c?a SQL Server 2012 Service Pack RTM. theo m?c đ?nh, b?t k? hotfix đư?c cung c?p trong gói b?n ghi d?ch v? máy ch? SQL đư?c bao g?m trong gói b?n ghi d?ch v? ti?p theo c?a SQL Server.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các l?p h?c khác AMO và phương pháp, h?y vào web site c?a Microsoft sau đây:
T?ng h?p thông tin v? các l?p h?c khác AMO và phương pháp


T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thu?c tính

ID c?a bài: 2720678 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Sáu 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence
  • Microsoft SQL Server 2012 Developer
  • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2012 Express
  • Microsoft SQL Server 2012 Standard
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbmt KB2720678 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2720678

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com