SSIS d?ng đáp ?ng khi m?t công vi?c theo l?ch tr?nh B?t đ?u trong SQL Server 2008 R2 trên m?t máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2719306 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n cài đ?t chuyên bi?t m?t th? hi?n c?a Microsoft SQL Server 2008 R2 tích h?p b?n ghi d?ch v? (SSIS) trên m?t máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2.
 • B?n s? d?ng ch?c năng Extract-Transform-Load (ETL) ho?c ch?c năng gi?i nén t?i-bi?n đ?i (ELT v?i) t?i SSIS đ? chu?n cho gói cho d? li?u kho b?i.
 • M?t công vi?c theo l?ch tr?nh B?t đ?u trong SQL Server 2008 R2, và sau đó SSIS B?t đ?u.
Trong trư?ng h?p này, SSIS ng?ng đáp ?ng. V? v?y, các quá tr?nh s? d?ng ch?c năng ELT v?i ho?c ch?c năng ETL đang b? gián đo?n.

Nguyên nhân

V?n đ? này gây ra b?i m?t t?nh hu?ng ch?t khóa x?y ra khi các ch?c năng Heap32First và ch?c năng RtlAllocateHeap đư?c g?i là b?i hai ch? đ? cùng m?t lúc.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i b?n C?p Nh?t ti?p theo ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, đó là m?t "Hotfix download available" ph?n đ?u c?a bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không vư?t qua v?ng lo?i cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào web site c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, nó là b?i v? m?t hotfix không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t hệ điều hành sau:
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? Service Pack 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p tin có các thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính đ?a phương c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian local c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 thông tin t?p tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như đư?c hi?n th? trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngb?n ghi d?ch v? chi nhánh
  6.1.760 0,21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1.22xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và MUM t?p (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê riêng trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2". MUM và b?n kê t?p và t?p catalô (.cat) b?o m?t liên quan, là c?c k? quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Ntdll.dll6.1.7600.212561,293,64004-Tháng b?y-201221: 33x 86
Ntdll.dll6.1.7601.220441,293,10404-Tháng b?y-201221: 24x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Ntdll.dll6.1.7600.212561,746,86404-Tháng b?y-201222: 28x 64
Ntdll.dll6.1.7601.220441,740,16804-Tháng b?y-201222: 15x 64
Ntdll.dll6.1.7600.212561,297,23204-Tháng b?y-201221: 33x 86
Ntdll.dll6.1.7601.220441,296,20004-Tháng b?y-201221: 24x 86
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Ntdll.dll6.1.7600.212562,786,79204-Tháng b?y-201221: 11IA-64
Ntdll.dll6.1.7601.220442,784,74404-Tháng b?y-201221: 20IA-64
Ntdll.dll6.1.7600.212561,297,23204-Tháng b?y-201221: 33x 86
Ntdll.dll6.1.7601.220441,296,20004-Tháng b?y-201221: 24x 86

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? SQL Server Integration Services, đi đ?n web site Microsoft sau đây:
Thông tin chung v? SQL Server Integration Services
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? ph?n m?m C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin thêm t?p

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pX86_15ebff733c98da32d8ee926acd38024b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21256_none_43e2e405db032c4f.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin693
Ngày (UTC)05-Th07-2012
Th?i gian (UTC)00: 10
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_45bbea0721906b925cdd562028be70dd_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21256_none_ee915cc701ff8d1f.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin717
Ngày (UTC)05-Th07-2012
Th?i gian (UTC)00: 10
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_4841c649c0156404780c8f83061f858a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22044_none_62bd4c4288d696ba.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin693
Ngày (UTC)05-Th07-2012
Th?i gian (UTC)00: 10
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21256_none_595826aa7685c628.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,802
Ngày (UTC)04-Tháng b?y-2012
Th?i gian (UTC)22: 00
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22044_none_5b47530873a5e375.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,802
Ngày (UTC)04-Tháng b?y-2012
Th?i gian (UTC)21: 57
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-r...gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21256_none_847f41fba8c03714.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin8,047
Ngày (UTC)04-Tháng b?y-2012
Th?i gian (UTC)21: 53
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_13cf5b851287ddab4700bc5e6c67c4d9_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21256_none_83ea7de67fc6fe77.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin697
Ngày (UTC)05-Th07-2012
Th?i gian (UTC)00: 10
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_3cede4acf0bb2e311524f864c9f44447_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22044_none_5749cc9a3c00dbea.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin697
Ngày (UTC)05-Th07-2012
Th?i gian (UTC)00: 10
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_518ab37c7677431ec4079b198d961393_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21256_none_62be6ff7de35ad53.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,036
Ngày (UTC)05-Th07-2012
Th?i gian (UTC)00: 10
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_b9bf7bd1840221e158cb60a3506a89f1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22044_none_4621e509461cae2a.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,036
Ngày (UTC)05-Th07-2012
Th?i gian (UTC)00: 10
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_cd1f052fe629cc9727ff293ed987b654_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21256_none_2c402cd02ba91487.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin697
Ngày (UTC)05-Th07-2012
Th?i gian (UTC)00: 10
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_da4c9cc76f00bd0cb98a897b2bf3f861_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21256_none_b75631b70abd3d1e.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin721
Ngày (UTC)05-Th07-2012
Th?i gian (UTC)00: 10
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_def153c7a0e3ff571dcd2dd5fadb0b24_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22044_none_acbbd89820f05f3d.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin697
Ngày (UTC)05-Th07-2012
Th?i gian (UTC)00: 10
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21256_none_b576c22e2ee3375e.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,806
Ngày (UTC)04-Tháng b?y-2012
Th?i gian (UTC)22: 50
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22044_none_b765ee8c2c0354ab.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,806
Ngày (UTC)04-Tháng b?y-2012
Th?i gian (UTC)22: 42
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-r...gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21256_none_e09ddd7f611da84a.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin8,049
Ngày (UTC)04-Tháng b?y-2012
Th?i gian (UTC)22: 46
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21256_none_bfcb6c806343f959.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3.566 ngư?i
Ngày (UTC)04-Tháng b?y-2012
Th?i gian (UTC)21: 50
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22044_none_c1ba98de606416a6.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3.566 ngư?i
Ngày (UTC)04-Tháng b?y-2012
Th?i gian (UTC)21: 38
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pIa64_5b82b746bea2e09a5cc69368a5b4250a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22044_none_f486ed13db486d0e.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.034 ngư?i
Ngày (UTC)05-Th07-2012
Th?i gian (UTC)00: 10
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pIa64_95cbf85673efc4f51a107e1d026aa088_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21256_none_b90e993bc1f41ab0.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin719
Ngày (UTC)05-Th07-2012
Th?i gian (UTC)00: 10
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pIa64_afad1b654b711ce0c61f3cbd5d97962c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21256_none_63feeeee847feb31.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.034 ngư?i
Ngày (UTC)05-Th07-2012
Th?i gian (UTC)00: 10
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21256_none_5959caa07683cf24.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,804
Ngày (UTC)04-Tháng b?y-2012
Th?i gian (UTC)22: 47
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22044_none_5b48f6fe73a3ec71.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,804
Ngày (UTC)04-Tháng b?y-2012
Th?i gian (UTC)22: 39
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-r...gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21256_none_8480e5f1a8be4010.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin8,048
Ngày (UTC)04-Tháng b?y-2012
Th?i gian (UTC)22: 43
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21256_none_bfcb6c806343f959.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3.566 ngư?i
Ngày (UTC)04-Tháng b?y-2012
Th?i gian (UTC)21: 50
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22044_none_c1ba98de606416a6.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3.566 ngư?i
Ngày (UTC)04-Tháng b?y-2012
Th?i gian (UTC)21: 38
N?n t?ngkhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2719306 - L?n xem xét sau cùng: 15 Tháng Tám 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2719306 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2719306

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com