MDAC Phiên b?n 2,6 và sau này không ch?a tr?nh đi?u khi?n máy bay ph?n l?c ho?c máy tính đ? bàn ODBC

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 271908 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

B?t đ?u v?i các thành ph?n d? li?u Microsoft Access (MDAC) Phiên b?n 2.6, MDAC không c?n ch?a các thành ph?n máy bay ph?n l?c. Nói cách khác, MDAC Phiên b?n 2.6 và sau đó không bao g?m Microsoft Jet, Microsoft Jet OLE DB Provider, và các ODBC bàn làm vi?c c?a tr?nh đi?u khi?n cơ s? d? li?u.

THÔNG TIN THÊM

Làm th? nào đ? cài đ?t các thành ph?n máy bay ph?n l?c 4,0

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? cài đ?t service pack m?i nh?t c?a máy bay ph?n l?c 4.0, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
239114Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho cơ s? d? li?u Microsoft Jet 4,0
N?u b?n đang cài đ?t MDAC 2,6 ho?c m?i hơn, và b?n mu?n cài đ?t các thành ph?n máy bay ph?n l?c, làm theo hư?ng d?n trong bài vi?t 239114 đ? t?i v? m?t phiên b?n redistributable Jet 4,0 Service Pack 8 (SP8). Đây là m?t b? hoàn ch?nh các thành ph?n máy bay ph?n l?c 4,0 cho Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98, và Microsoft Windows NT Phiên b?n 4.0, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000 và Microsoft Windows Server 2003.

Đ? cài đ?t các thành ph?n máy bay ph?n l?c 4.0, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. T?i v? MDAC 2,6 ho?c sau này, và sau đó t?i v? redistributable Jet 4,0 Service Pack 8 t? bài vi?t 239114.
  2. Trong Windows Explorer, nh?p đúp vào Mdac_typ.exe t?p tin mà b?n t?i v? trong bư?c 1 đ? b?t đ?u thi?t l?p MDAC.
  3. Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  4. Trong Windows Explorer, b?m đúp chu?t redistributable Jet 4,0 Service Pack 8 mà b?n đ? t?i v? trong bư?c 1 đ? b?t đ?u cài đ?t 4,0 máy bay ph?n l?c.
  5. Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
Máy tính bây gi? có các thành ph?n máy bay ph?n l?c 4,0 SP8. Tr?nh đi?u khi?n máy tính đ? bàn ODBC và Visual FoxPro ODBC tr?nh đi?u khi?n, mà không c?n kèm trong MDAC 2.6, đư?c bao g?m trong Microsoft Windows 2000 h? đi?u hành có ch?a MDAC 2.5. Microsoft Windows Thiên niên k? Edition (Me) c?ng đư?c bao g?m v?i MDAC 2.5.

Microsoft Windows XP c?ng có các tr?nh đi?u khi?n máy tính đ? bàn ODBC and Visual FoxPro tr?nh đi?u khi?n. Cho Microsoft Windows NT, Microsoft Windows 95, và Microsoft Windows 98, b?n ph?i cài đ?t MDAC 2.5 ho?c m?t phiên b?n c? đ? l?y các tr?nh đi?u khi?n.

Máy tính đ? bàn ODBC Tr?nh đi?u khi?n và Visual FoxPro ODBC tr?nh đi?u khi?n c?ng đư?c bao g?m v?i Microsoft Office 2000 và Văn ph?ng Microsoft XP. Đ? t?i v? tr?nh đi?u khi?n Visual FoxPro ODBC, ghé thăm Web site sau:
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/vfoxpro/bb190233.aspx

THAM KH?O

"MDAC 2.5 Stack và b?o v? t?p c?a Windows" tr?ng gi?y ch?a m?t danh sách đ?y đ? c?a các thành ph?n đư?c bao g?m trong MDAC 2.5, cùng v?i m?t cu?c th?o lu?n c?a b?o v? t?p c?a Windows. Xem này gi?y tr?ng đ? bi?t thêm thông tin v? các máy bay ph?n l?c năng đ?ng liên k?t thư vi?n (dll) mà đư?c bao g?m trong MDAC 2,5 và đó không c?n m?t ph?n c?a MDAC 2.6 và sau đó:
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/ms810823.aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 271908 - L?n xem xét sau cùng: 22 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Data Access Components 2.6
  • Microsoft Data Access Components 2.7
T? khóa: 
kbdatabase kbinfo kbjet kbmdacnosweep kbmt KB271908 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:271908

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com