Raksta ID: 2718695 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Kopsavilkums

P?rl?kprogramma Internet Explorer°10 tagad ir pieejama oper?t?jsist?mai Windows 8 un Windows 7 1. servisa pakotnei (SP1).

P?rl?kprogramma Internet Explorer 10 pal?dz ieg?t t?mek?a saturu ?tr?k un vienk?r??k, k? ar? pal?dz nodro?in?t tik dro?u t?mek?a p?rl?ko?anu, k? nekad agr?k.

Papildindorm?cija

Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmu Internet Explorer 10, apmekl?jiet šo Microsoft t?mek?a vietni:
Internet Explorer 10
Lai ieg?tu papildinform?ciju par oper?t?jsist?mu Windows 8, apmekl?jiet šo Microsoft t?mek?a vietni:
Windows 8
Piez?me ?is ir ??tr?s public??anas? raksts, ko izveidoja Microsoft tehnisk? atbalsta p?rst?vji. ?aj? rakst? ietvert? inform?cija ir sniegta ?t?da, k?da t? ir?, un ir paredz?ta tehnisk? atbalsta snieg?anai, risinot ?rk?rtas probl?mas. ?emot v?r? ?su raksta sagatavo?anas un public??anas laiku, rakst? m?dz b?t pareizrakst?bas k??das, un v?l?k raksts var tikt p?rskat?ts bez iepriek??j? br?din?juma. Pla??ku inform?ciju skatiet lieto?anas nosac?jumos.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2718695 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2014. gada 31. janv?ris - P?rskat??ana: 2.0
Attiecas uz:
  • Windows Internet Explorer 10
Atsl?gv?rdi: 
kbsurveynew kbinfo KB2718695

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com