Kh?c ph?c: M?t danh sách hoàn thành không hi?n th? trong m?t ?ng d?ng quy tr?nh làm vi?c trong Visual Studio 2012 RC

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2718685 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n có m?t máy tính có Microsoft Visual Studio 2012 phát hành ?ng c? viên (RC) đư?c cài đ?t chuyên bi?t.
  • B?n t?o m?t ?ng d?ng quy tr?nh làm vi?c c?a Visual Basic ho?c m?t ?ng d?ng c?a công vi?c các.NET Framework 4 d?a trên Visual C#.
  • B?n h?y th? g? bên trong m?t l?nh v?c bi?u hi?n trong thi?t k? quy tr?nh làm vi?c.
Trong trư?ng h?p này, m?t danh sách hoàn thành không hi?n th?. Ngoài ra, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:

Xu?t hi?n m?t ngo?i l?. Đi?u này có th? đư?c gây ra b?i m?t ph?n m? r?ng.

Tuy nhiên, n?u b?n b? qua các thông báo l?i và th? l?n n?a đ? lo?i bên trong m?t l?nh v?c bi?u hi?n trong thi?t k? quy tr?nh làm vi?c, m?t danh sách hoàn thành v?n không hi?n th?, và b?n không nh?n đư?c m?t thông báo l?i.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra v? c?a m?t s? thay đ?i trong l?p tr?nh bày sách hoàn thành. Trong trư?ng h?p này, công vi?c d? án không th? t?o và hi?n th? danh sách hoàn thành m?t cách chính xác.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? là bây gi? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, nó là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Nó ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này ngay l?p t?c, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? h? tr? khách hàng Microsoft đ? có đư?c các hotfix. Đ? hoàn thành danh sách các b?n ghi d?ch v? h? tr? Microsoft khách hàng s? đi?n tho?i và thông tin v? chi phí h? tr?, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Trong trư?ng h?p đ?c bi?t, chi phí mà thư?ng ph?i gánh ch?u cho các cu?c g?i h? tr? có th? đư?c h?y b? n?u chuyên viên h? tr? Microsoft xác đ?nh r?ng m?t C?p Nh?t c? th? s? gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho C?p Nh?t c? th? trong câu h?i.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i có Visual Studio 2012 RC cài đ?t chuyên bi?t.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này n?u các t?p tin b? ?nh hư?ng đang không đư?c s? d?ng. Chúng tôi khuyên b?n đóng t?t c? các thành ph?n liên quan đ?n Microsoft Visual Studio 2012 Release Candidate trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t các hotfix.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian th? tab trong các Ngày và th?i gian m?c trong Panel điều khiển.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Microsoft.VisualStudio.Editor.Implementation.dll11.0.50522.104930,35214 Tháng sáu, 201200: 18x 86

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thu?c tính

ID c?a bài: 2718685 - L?n xem xét sau cùng: 16 Tháng Mười Hai 2012 - Xem xét l?i: 7.0
Áp d?ng
  • Microsoft Visual Studio Professional 2012
T? khóa: 
kbtshoot kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2718685 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2718685

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com