cặp trang nhà không đư?c ánh x? t?i m?t máy tính khách hàng khi nhi?u ngư?i dùng kí nh?p vào m?t máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2715922 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n có m?t khách hàng máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2 trong mi?n Thư mục Họat động.
 • B?n thi?t l?p các m?c tin thư thoại nhà cho tài kho?n ngư?i dùng tên mi?n trên m?t chia s? h? th?ng t?p phân b? (DFS).
 • B?n chuy?n hư?ng các m?c tin thư thoại nhà vào m?c tin thư thoại g?c DFS b?ng cách c?u h?nh các Đ?i hư?ng c?p Thi?t đ?t chính sách nhóm trên máy ch?.

  Lưu ?
  B?n có th? s? d?ng các % HOMEDRIVE % thay đ?i b?n đ? vào m?c tin thư thoại g?c DFS.
 • B?n s? d?ng ch? đ? liên k?t ch?m cho chuy?n hư?ng m?c tin thư thoại. Đ? làm đi?u này, b?n kích ho?t các thi?t l?p chính sách nhóm sau:

  Máy tính Administrative Templates\Network\Offline Files\Configure liên k?t ch?m ch? đ?
 • M?t ngư?i s? d?ng tên mi?n đăng vào máy tính khách hàng, và sau đó vào m?c tin thư thoại nhà là ánh x? t?i máy tính khách hàng.
 • m?c tin thư thoại nhà đư?c ánh x? đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng ch? đ? liên k?t ch?m.
 • M?t ngư?i s? d?ng tên mi?n th? hai ngư?i chia s? cùng m?t DFS g?c v?i ngư?i s? d?ng tên mi?n trư?c b?n ghi cùng m?t máy tính khách hàng.

Trong trư?ng h?p này, chuy?n hư?ng c?p th?t b?i. C? th? hơn, các m?c tin thư thoại nhà c?a ngư?i s? d?ng th? hai không đư?c ánh x? t?i máy tính khách hàng.

Gi?i pháp

Hotfix này c?ng có s?n t?i C?a hàng Microsoft Update.

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" Hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y Windows 7 Service Pack 1 (SP1) ho?c Windows Server 2008 R2 SP1.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng B?n s?a l?i Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 1,21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Các t?p tin (b?n kê.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2". MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), là vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? bang ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Cscapi.dll6.1.7601.2186434,81622 Tháng 11 năm 201105:24
Cscdll.dll6.1.7601.2186423,04022 Tháng 11 năm 201105:24
Cscobj.dll6.1.7601.21864139,26422 Tháng 11 năm 201105:24
Offlinefileswmiprovider.MOFkhông áp d?ng14.568 ngư?i22 Tháng 11 năm 201100:03
Offlinefileswmiprovider_uninstall.MOFkhông áp d?ng14.568 ngư?i22 Tháng 11 năm 201100:03
Cscsvc.dll6.1.7601.21864547,32822 Tháng 11 năm 201105:24
Microsoft-windows-offlinefiles.mofkhông áp d?ng1.776 ngư?i13 Tháng b?y năm 200920:25
Profprov.dll6.1.7601.2200928.67201 Tháng sáu năm 201204:50
Profsvc.dll6.1.7601.22009170,49601 Tháng sáu năm 201204:50
Profsvc.ptxmlkhông áp d?ng64831 Tháng 12 năm 201123:10
Userprofilewmiprovider.MOFkhông áp d?ng10,70831 Tháng 12 năm 201123:10
Rdbss.sys6.1.7601.22009245,76001 Tháng sáu năm 201202:30
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Cscapi.dll6.1.7601.2186446,08022 Tháng 11 năm 201106:24x 64
Cscdll.dll6.1.7601.2186430,20822 Tháng 11 năm 201106:24x 64
Cscobj.dll6.1.7601.21864240,64022 Tháng 11 năm 201106:24x 64
Offlinefileswmiprovider.MOFkhông áp d?ng14.568 ngư?i22 Tháng 11 năm 201100:01không áp d?ng
Offlinefileswmiprovider_uninstall.MOFkhông áp d?ng14.568 ngư?i22 Tháng 11 năm 201100:01không áp d?ng
Cscsvc.dll6.1.7601.21864693,24822 Tháng 11 năm 201106:24x 64
Microsoft-windows-offlinefiles.mofkhông áp d?ng1.776 ngư?i13 Tháng b?y năm 200920:20không áp d?ng
Profprov.dll6.1.7601.2200933,79201 Tháng sáu năm 201205:26x 64
Profsvc.dll6.1.7601.22009217,60001 Tháng sáu năm 201205:26x 64
Profsvc.ptxmlkhông áp d?ng64831 Tháng 12 năm 201123:07không áp d?ng
Userprofilewmiprovider.MOFkhông áp d?ng10,70831 Tháng 12 năm 201123:07không áp d?ng
Rdbss.sys6.1.7601.22009314,88001 Tháng sáu năm 201202:39x 64
Cscobj.dll6.1.7601.21864139,26422 Tháng 11 năm 201105:24x 86
Offlinefileswmiprovider.MOFkhông áp d?ng14.568 ngư?i22 Tháng 11 năm 201100:03không áp d?ng
Offlinefileswmiprovider_uninstall.MOFkhông áp d?ng14.568 ngư?i22 Tháng 11 năm 201100:03không áp d?ng

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinX86_32b1c5120be591b225d5b2c183396ffc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22009_none_078196004b44f772.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin695
Ngày (UTC)01 Tháng sáu năm 2012
Th?i gian (UTC)17:48
t?p đ? đ?t tên tinX86_33ee80d31da3ae51cb2ad3338570e22e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22009_none_822d63e8934ead16.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin693
Ngày (UTC)01 Tháng sáu năm 2012
Th?i gian (UTC)17:48
t?p đ? đ?t tên tinX86_8fd70cd82885fbd631cd9051a5f7db5c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_b97b324234bb19af.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin711
Ngày (UTC)01 Tháng sáu năm 2012
Th?i gian (UTC)17:48
t?p đ? đ?t tên tinX86_c784ae8372613b06e2323091a08a77b8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_f1eff748eecb1078.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin712
Ngày (UTC)01 Tháng sáu năm 2012
Th?i gian (UTC)17:48
t?p đ? đ?t tên tinX86_f2a24dac88f5594c60366c1465a77f19_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_c840ce6c2292c211.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin708
Ngày (UTC)01 Tháng sáu năm 2012
Th?i gian (UTC)17:48
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-o...inefiles-win32-apis_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_adc5f4b770ad78c8.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,017
Ngày (UTC)22 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)06:08
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-o...nefiles-m? r?ng-apis_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_8f4db81dabd3f449.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin60,347
Ngày (UTC)22 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)06:13
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-offlinefiles-service_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_0c2e8cf0d8e88352.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin56,703
Ngày (UTC)22 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)06:12
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-profsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22009_none_fe520d55aa0051f7.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin39,077
Ngày (UTC)01 Tháng sáu năm 2012
Th?i gian (UTC)05:23
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-rdbss_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22009_none_5c758db4d8bcb5e2.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin21,803
Ngày (UTC)01 Tháng sáu năm 2012
Th?i gian (UTC)05:26
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_0beab3f0496965077d0a7dfd407b9998_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22009_none_2997538aaffaf8bf.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin697
Ngày (UTC)01 Tháng sáu năm 2012
Th?i gian (UTC)17:48
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_250c40ce434e3f4dad6497403eeb6811_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_312632d5a5eb4928.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.070
Ngày (UTC)01 Tháng sáu năm 2012
Th?i gian (UTC)17:48
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_3c8e6c06f080ff96d6fae3f54c527fa1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_956d50de5d539a4d.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin715
Ngày (UTC)01 Tháng sáu năm 2012
Th?i gian (UTC)17:48
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_8e408b006edc412c351a23ed34da6156_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_c2c4860baf1a8a3e.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin712
Ngày (UTC)01 Tháng sáu năm 2012
Th?i gian (UTC)17:48
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_8fd70cd82885fbd631cd9051a5f7db5c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_1599cdc5ed188ae5.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin713
Ngày (UTC)01 Tháng sáu năm 2012
Th?i gian (UTC)17:48
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_ac8194ff340fe3022a37c0e522ea3ff3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22009_none_c9f19c30a60a53ae.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin699
Ngày (UTC)01 Tháng sáu năm 2012
Th?i gian (UTC)17:48
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_e3564d869087063b7486bc48f5fda019_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_c75c37b56794c703.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.074
Ngày (UTC)01 Tháng sáu năm 2012
Th?i gian (UTC)17:48
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-o...inefiles-win32-apis_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_09e4903b290ae9fe.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,019
Ngày (UTC)22 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)06:53
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-o...nefiles-m? r?ng-apis_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_eb6c53a16431657f.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin60,351
Ngày (UTC)22 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)06:59
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-offlinefiles-service_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_684d28749145f488.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin56,710
Ngày (UTC)22 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)06:57
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-profsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22009_none_5a70a8d9625dc32d.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin39,081
Ngày (UTC)01 Tháng sáu năm 2012
Th?i gian (UTC)06:23
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-rdbss_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22009_none_b8942938911a2718.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin21,809
Ngày (UTC)01 Tháng sáu năm 2012
Th?i gian (UTC)06:30
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-o...nefiles-m? r?ng-apis_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_f5c0fdf39892277a.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin60,349
Ngày (UTC)22 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)05:59

Thu?c tính

ID c?a bài: 2715922 - L?n xem xét sau cùng: 24 Tháng Năm 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2715922 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2715922

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com