Kh?c ph?c: Report Viewer 2010 không hi?n th? các thông s? DateTime khi b?n ch?y m?t báo cáo vào năm 2012 SSRS

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2715841 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
V?n đ? này áp d?ng cho Microsoft SQL Server 2012 báo cáo b?n ghi d?ch v?.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n t?o m?t ?ng d?ng Windows h?nh th?c ho?c m?t ?ng d?ng Windows Presentation Foundation (WPF) d?a trên Microsoft Khuôn kh? .NET 4.0.
 • Trong c?a s? bi?u m?u ho?c ?ng d?ng WPF, b?n s? d?ng m?t đi?u khi?n Microsoft báo cáo xem 2010 đ? hi?n th? m?t báo cáo c?a Microsoft SQL Server 2012 báo cáo Services (SSRS 2012) ch?y trong ch? đ? t? xa.
 • Báo cáo bao g?m m?tDateTime nh?p tham s? có giá tr? m?c đ?nh.
 • B?n ch?y các ?ng d?ng trên hệ điều hành có cài đ?t chuyên bi?t vùng thi?t l?p đ? ?. Ngoài ra, cácTh?i gian dài đ?nh d?ng đư?c thi?t l?p đ? "HH:mm:ss".
Trong trư?ng h?p này, b?n có th? g?p m?t trong nh?ng v?n đ? sau đây:
 • giá tr? m?c đ?nh c?a các DateTime lo?i tham s? không đư?c hi?n th? trong khu v?c nhanh chóng tham s?.
 • N?u b?n ch? đ?nh m?t giá tr? cho các DateTimenh?p tham s? và C?p Nh?t báo cáo, giá tr? b? m?t sau khi báo cáo th?c hi?n và không hi?n th?.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra v? c?a m?t s? thay đ?i trong Khuôn kh? .NET 4.0 có th? ngăn ch?n các ?ng d?ng và SSRS 2012 t? vi?c s? d?ng các thông tin chính xác d?a trên cài đ?t chuyên bi?t vùng c?a hệ điều hành. ?ng d?ng d?a trên Khuôn kh? .NET 4.0 s? d?ng cài đ?t chuyên bi?t vùng đó đư?c tr? v? b?i Windows. Tuy nhiên, SSRS 2012 đư?c xây d?ng trên NET Framework 3,5 b?n ghi d?ch v? Pack 1 (SP1). V? v?y, SSRS 2012 s? d?ng cài đ?t chuyên bi?t vùng đư?c nhúng trong các.NET Framework 3,5 SP1.

Khi m?t máy ch? SSRS 2012 ch?y m?t báo cáo b?ng cách s? d?ng các "." các bi?u tư?ng là m?t tách th?i gian, các tham s? lo?i DateTime đư?c g?i tr? l?i cho khách hàng như là m?t chu?i. Ki?m soát Report Viewer g?i phương pháp DateTimeOffset.TryParse đ? xác nh?n các chu?i b?ng cách s? d?ng các ":" bi?u tư?ng như tách th?i gian. V? v?y, các chu?i đư?c xác nh?n là sai và nó không hi?n th? trong khu v?c nhanh chóng tham s?.

Lưu ?V?n đ? này ch? x?y ra n?u các đ?nh d?ng Th?i gian dài đư?c thi?t l?p đ? "HH:mm:ss", thi?t l?p cho ? cài đ?t chuyên bi?t vùng m?c đ?nh. Các thi?t l?p m?c đ?nh cho ? cài đ?t chuyên bi?t vùng ph? thu?c vào hệ điều hành. Ngoài ra, b?n có th? c?u h?nh các thi?t l?p m?c đ?nh c?a h? th?ng đi?u hành c?a b?n b?ng cách thay đ?i các đ?nh d?ng Th?i gian dài .

Gi?i pháp

Cumulative update C?p nh?t thông tin

Cumulative update 2 cho SQL Server 2012 Service Pack 1 (SP1)

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 2. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c đi?u này gói cumulative update cho SQL Server 2012 Service Pack 1, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2790947 Cumulative update C?p Nh?t gói 2 cho SQL Server 2012 Service Pack 1
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và s?a ch?a t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i các trư?c SQL Server 2012 Service Pack 1 phát hành. Chúng tôi khuyên b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2772858 SQL Server 2012 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2012 Service Pack 1 đ? đư?c phát hành

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".


Cách gi?i quy?t khác

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ?, h?y s? d?ng m?t trong các gi?i pháp sau:
 • Thi?t l?p cài đ?t chuyên bi?t vùng trên các ?ng d?ng và hệ điều hành đ? phù h?p v?i các thi?t l?p khu v?c n?m trên các khách hàng.
 • T?o ra m?t ph?m vi đ?u vào ngư?i s? d?ng đ? đưa b?ng văn b?n c?a chu?i. Sau đó trong các báo cáo, chuy?n chu?i cho m?t ngày.
 • T?o ra m?t tham s? ?n ho?c không có d?u ki?m nh?c là dân cư t? các ph?m vi đ?u vào chu?i khi b?n ch?y báo cáo.
 • T?o ra m?t không-nh?n DateTimenh?p tham s? và m?t đi?u khi?n DateTimePicker ngoài t?m ki?m soát Report Viewer. B?m chu?tgiao di?n báo cáo, và sau đó đ?t chu?i giá tr? vào cácDateTime nh?p tham s? trong các SubmittingParameterValues B? x? lí bi?n c?.

Thông tin thêm

Microsoft báo cáo xem 2010 SP1 Redistributable Package có s?n đ? t?i v? t? website sau c?a Microsoft Download Center:

Báo cáo Microsoft xem 2010 SP1 Redistributable Package
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? phương pháp DateTimeOffset.TryParseExact và phương pháp DateTimeOffset.TryParse , truy c?p vào web site MSDN sau đây:

Phương pháp DateTimeOffset.TryParseExact (String, String, IFormatProvider, DateTimeStyles, DateTimeOffset %)

Phương pháp DateTimeOffset.TryParse (String, DateTimeOffset %)

Thu?c tính

ID c?a bài: 2715841 - L?n xem xét sau cùng: 24 Tháng Giêng 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2012 Service Pack 1
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2715841 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2715841

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com