Raksta ID: 271513 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Kopsavilkums

M??inot saglab?t Microsoft Excel failu, var rasties probl?mas k?d? no t?l?k nor?d?tajiem gad?jumiem.
 • Excel fails tiek saglab?ts t?kla disk?, kura piek?uvei jums ir ierobe?ota at?auja.
 • Excel fails tiek saglab?ts viet?, kur nav pietiekamas diska vietas.
 • Zaud?ts savienojums ar Excel failu.
 • Past?v konflikts ar pretv?rusu programmat?ras programmu.
 • Tiek saglab?ts koplietots Excel fails.
 • Saglab?jot Excel failu, tiek p?rsniegts 218 rakstz?mju ce?a ierobe?ojums.
 • Programm? Excel ir iesl?gts l?dzeklis P?rejas formulu nov?rt?jums.
 • Fails tika izveidots no veidnes, kur? ir iegulti objekti.

IEVADS

?aj? rakst? ir aprakst?ts, k? nov?rst probl?mas, kas var rasties, m??inot saglab?t Excel failus.

Papildindorm?cija

Piez?mes pirms probl?mas nov?r?anas uzs?k?anas

Ja rodas ?? probl?ma, kad fails v?l nav veiksm?gi saglab?ts, pirms turpin?t probl?mas nov?r?anu, skatiet sada?u Saglab?jiet savu Excel failu, pirms s?kat nov?rst probl?mu.

Lai ieg?tu pla??ku inform?ciju par Excel failu saglab??anu, skatiet sada?u Excel faila saglab??anas process.

Lai nov?rstu Excel faila saglab??anas probl?mu, izpildiet darb?bas par?d?taj? sec?b?, l?dz probl?ma atrisin?ta.

1. darb?ba. M??iniet saglab?t Excel failu cit? viet?

Ja varat pareizi saglab?t Excel failu, saglab?jot to lok?laj? cietaj? disk?, t?kla disk? vai disket?, past?v ??di iesp?jamo probl?mu iemesli:

2. darb?ba. M??iniet saglab?t jaunu Excel failu s?kotn?j? atra?an?s viet?

Lai saglab?tu jaunu Excel failu s?kotn?j? atra?an?s viet?, r?kojieties, k? nor?d?ts t?l?k.
 1. Izveidojiet jaunu Excel darbgr?matu.
 2. Izv?ln? Fails noklik??iniet uz Saglab?t k?.
 3. Dialoglodzi?? Saglab?t k? r?kojieties ??di:
  1. Lodzi?? Kur saglab?t noklik??iniet viet?, kur? saglab?ts s?kotn?jais Excel fails.
  2. Lodzi?? Faila nosaukums ierakstiet jaun? Excel faila jauno nosaukumu.
  3. Noklik??iniet uz Saglab?t.
Ja varat saglab?t jauno Excel failu s?kotn?j? viet?, iesp?jamie iemesli ir ??di: Ja nevarat saglab?t jauno Excel failu s?kotn?j? viet?, iesp?jamais iemesls ir ??ds: Ja disk? nepietiek vietas, izm??iniet 3. darb?bu.

3. darb?ba. M??iniet saglab?t Excel failu Microsoft Windows dro?aj? re??m?

Ja 1. un 2. darb?ba neatrisina probl?mu, restart?jiet Windows dro?aj? re??m? un p?c tam m??iniet saglab?t jauno Excel failu lok?laj? cietaj? disk?.

Piez?me. Ja Excel faila saglab??anai izmantojat t?klu, m??iniet restart?t Windows dro?aj? re??m? ar t?kla atbalstu un p?c tam m??iniet saglab?t Excel failu.

Piez?me. Windows dro?o re??mu nevar izmantot, lai nov?rstu probl?mas programm? Excel 2010 vai Excel 2013

Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? oper?t?jsist?mu Windows start?t dro?aj? re??m?, noklik??iniet uz nor?d?tajiem rakstu numuriem un lasiet rakstus Microsoft zin??anu b?z?:

315222 Dro?? re??ma s?kn??anas opciju apraksts oper?t?jsist?mai Windows XP

Ja Excel fails saglab?jas p?c Windows restart??anas dro?aj? re??m?, m??iniet failu saglab?t v?lreiz. Lai to paveiktu, izv?ln? Fails noklik??iniet uz Saglab?t.

Ja Excel fails nesaglab?jas (vai v?lreiz saglab?jas) p?c Windows restart??anas dro?aj? re??m?, tam var b?t ??di iemesli:

Iemesli

Tre??s puses pievienojumprogramma

Ja Excel fails netiek saglab?ts, palai?ot Excel Windows dro?aj? re??m?, probl?mu, iesp?jams, izraisa tre??s puses pievienojumprogramma vai fails, kas atrodas k?d? no Excel start??anas viet?m. P?c noklus?juma ?ie faili tiek iel?d?ti, start?jot Excel.

Da?reiz tre?o pu?u programmat?ras pieg?d?t?ji darbam ar Excel instal? piel?gotas pievienojumprogrammas. Da?as no ??m pievienojumprogramm?m ir paredz?tas darbam ar eso?ajiem Excel l?dzek?iem, bet citas ? lai, lietojot tre??s puses produktu, nodro?in?tu neman?mu p?reju. Parastos apst?k?os ??s tre??s puses pievienojumprogrammas netrauc? tipisku Excel funkcionalit?ti. Tom?r past?v da?i iz??mumi, kad pievienojumprogramma rada konfliktu, saglab?jot Excel failu.

Lai p?rbaud?tu un nepie?autu iesp?ju, ka tre??s puses Excel pievienojumprogramma vai fails rada Excel saglab??anas probl?mu, start?jiet programmu Excel dro?aj? re??m?. Lai to izdar?tu, r?kojieties ??di:
 1. Aizveriet Excel.
 2. Noklik??iniet uz S?kt un p?c tam nor?diet uz Programmas.
 3. Start?jot Excel, turiet nospiestu tausti?u CTRL, l?dz sa?emsit zi?ojumu, kas l?dz?gs ?im:
  Programma Excel ir konstat?jusi, ka tiek tur?ts nospiests tausti?? CTRL. Vai v?laties start?t programmu Excel dro?aj? re??m??
 4. Noklik??iniet uz J?.
 5. M??iniet saglab?t jaunu Excel failu un tad v?lreiz saglab?jiet to pa?u Excel failu.
Ja fails tiek saglab?ts pareizi, iesp?jams, probl?mas iemesls ir piel?gota pievienojumprogramma vai fails, kas atrodas k?d? no Excel start??anas viet?m. Lai nepie?autu probl?mu, atrodiet un no?emiet pievienojumprogrammu vai failu. Kad esat noteicis probl?mu izraiso?o pievienojumprogrammu vai failu, sazinieties ar faila izstr?d?t?ju. Pieg?d?t?jam var b?t papildinform?cija par ?o probl?mu, k? ar? atjaunin?jums, kas probl?mas vairs nerada.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft Excel dro?o re??mu, programm? Excel nospiediet tausti?u F1, lai tiktu atv?rta izv?lne Pal?dz?ba, mekl??anas lodzi?? ierakstiet dro?ais re??ms un p?c tam noklik??iniet uz Mekl?t, lai skat?tu t?mu.


Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? noteikt mapes, kuras programma Excel izmanto start??anas laik? un papildu opcijas ??s funkcionalit?tes atsp?jo?anai, noklik??iniet uz t?l?k nor?d?tajiem rakstu numuriem un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstus:

822107 K? izmantot start??anas mapes programm? Excel
826922 K? nov?rst failu autom?tisku atv?r?anu programm? Excel


Uz s?kumu

Ierobe?ot?s at?aujas

Saglab?jot Excel failu, jums j?b?t ??d?m at?auj?m mapei, kur? saglab?sit failu:
 • Las??anas at?aujas
 • Rakst??anas at?aujas
 • Modific??anas at?aujas
 • Dz??anas at?aujas
Piez?me. Ja jums nav ??du at?auju, Excel saglab??anas procesu nevar pabeigt.

Uz s?kumu

Nepietiek diska vietas

Neatkar?gi no t?, vai saglab?jat failu disket?, lok?laj? cietaj? disk? vai t?kla disk?, p?rliecinieties, vai disk? ir pietiekami daudz vietas faila saglab??anai. Ja m?r?a disk? nepietiek vietas, Excel nevar pabeigt saglab??anu, un sa?emsit ??du k??das zi?ojumu:
Disks pilns.


Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?o k??das zi?ojumu, noklik??iniet uz ?iem rakstu numuriem un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstus:
214245 Programm? Excel saglab?jot darbgr?matu, sa?emat k??das zi?ojumu ?Disks pilns?
214073 M??inot saglab?t failu programm? Excel, sa?emat k??das zi?ojumu
Uz s?kumu

Zaud?ts savienojums ar t?klu

Ja str?d?jat ar Excel failu un tiek zaud?ts savienojums ar disku, kur? ir ?is fails, m??inot saglab?t failu, varat sa?emt k??das zi?ojumu.

?? probl?ma rodas t?d??, ka, atverot Excel failu t?kl?, da?as faila da?as, atverot failu, var netikt lejupiel?d?tas lok?laj? dator?. Rakurstabulas ke?atmi?as, ActiveX objekti un faila Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) sada?a netiek lejupiel?d?ta lok?laj? dator?, l?dz tai tiek piek??ts lok?laj? Excel sesij?.

T?d??, ja tiek zaud?ts savienojums ar t?klu, Excel nevar piek??t lok?laj? dator? neiel?d?taj?m lok?laj? dator? neiel?d?taj?m un failu nevar saglab?t.

Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?iem rakstu numuriem, lai las?tu rakstus Microsoft zin??anu b?z?:
291204 Saglab?jot failu p?c t?kla savienojuma zaud??anas programm? Excel, sa?emat k??das zi?ojumu
214073 M??inot saglab?t failu programm? Excel, sa?emat k??das zi?ojumu
Uz s?kumu

Pretv?rusu programmat?ras konflikts

Kad tiek instal?ta vai darbojas pretv?rusu programmat?ra, m??inot saglab?t eso?o Excel failu, var tikt par?d?ts k??das zi?ojums. M??inot saglab?t jaunu Excel failu, k??das zi?ojums netiek sa?emts. Varat sa?emt k??das zi?ojumu, jo da?as pretv?rusu programmas ?tri p?rbauda jaunos dator? eso?os failus. ?? darb?ba da?reiz var p?rtraukt Excel saglab??anas procesu. ??ds p?rtraukums var ne?aut programmai Excel pareizi saglab?t failu.

Uz s?kumu

Failu koplieto?anas konflikts

Ja vienlaikus ar k?du citu lietot?ju str?d?jat ar koplietotu Excel failu, abiem vienlaikus m??inot saglab?t Excel failu, varat sa?emt k??das zi?ojumu. J?s sa?emat k??das zi?ojumu, jo programma Excel nevar saglab?t failu, kam?r to pa?u failu saglab? cita Excel instance.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?o k??das zi?ojumu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
130494 Programm? Excel 2002 saglab?jot koplietotu darbgr?matu, sa?emat k??das zi?ojumu ??is fails ir blo??ts?
Uz s?kumu

Faila nosaukuma garums

Ja m??in?t saglab?t vai atv?rt Excel failu un ?? faila ce?? (tostarp faila nosaukum?) ir vair?k nek? 218 rakstz?mes, iesp?jams, tiks par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:

Faila nosaukums nav der?gs.

Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz nor?d?t? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:

213983 K??das zi?ojums, kad atverat vai saglab?jat failu programm? Microsoft Excel: ?Faila nosaukums nav der?gs?

uz s?kumus?kums

Papildinform?cija

Saglab?jiet savu Excel failu, pirms s?kat nov?rst probl?mu

J?s gandr?z vienm?r v?laties saglab?t Excel failu ar jaun?kaj?m izmai??m, pirms turpin?t ar probl?mu nov?r?anu, kas saist?ta ar faktisk? Excel faila saglab??anu. Atkar?b? no Excel faila saglab??anas probl?mas iemesla, iesp?jams, nevar?sit atkopt pa?reiz?jo failu ?t?du, k?ds tas ir?. Tom?r turpm?k nor?d?to meto?u izmanto?ana parasti ir veiksm?ga. Turpm?kie ierosin?jumi ir uzskait?ti form?ta saglab??anas sec?b?, kad m??in?t saglab?t failu p?c iesp?jas atbilsto??ku s?kotn?jam form?tam.

Piez?me. Turpm?k nor?d?t?s metodes, iesp?jams, nesaglab?s failu ar jaun?kaj?m izmai??m, format?jumu un l?dzek?u kop?m, kas specifiskas lietotajai Excel versijai. Turpm?k nor?d?t?s metodes paredz?tas, lai ieg?tu izmantojamu faila saglab?to versiju. ?o meto?u lieto?anas laik? nepiecie?ams saglab?t failu lok?laj? cietaj? disk? un izmantot ar? unik?lu faila nosaukumu.

1. metode. Saglab?jiet Excel failu ar jaunu faila nosaukumu
 1. Izv?ln? Fails noklik??iniet uz Saglab?t k?.
 2. Saglab?jiet Excel failu ar jaunu, unik?lu faila nosaukumu.
2. metode. P?rvietojiet ori?in?l?s darblapas uz jaunu darbgr?matu
 1. Pievienojiet aizpild?t?ja darblapu savai darbgr?matai, nospie?ot tausti?u kombin?ciju Shift+F11.

  ?? lapa ir nepiecie?ama k? aizpild?t?ja lapa, jo p?c visu attiec?go datu lapu p?rvieto?anas j?b?t pieejamai vismaz vienai lapai.
 2. Grup?jiet visas darblapas (iz?emot aizpild?t?ju), noklik??inot uz pirm?s lapas, turot nospiestu tausti?u Shift un noklik??inot uz p?d?j?s lapas.
 3. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz grup?taj?m lap?m un atlasiet P?rvietot vai kop?t.
 4. Sarakst? Uz gr?matu noklik??iniet uz (Jauna gr?mata).
 5. Noklik??iniet uz Labi.
Piez?me.. Izmantojot ??s darb?bas, akt?v?s (grup?t?s) darblapas tiks p?rvietotas uz jaunu darbgr?matu.

Ja darbgr?mat? ir VBA makro, iekop?jiet vec?s darbgr?matas modu?us jaunaj? darbgr?mat?.

3. metode. Saglab?jiet failu k? at??ir?gu Excel faila tipu
 1. Izv?ln? Fails noklik??iniet uz Saglab?t k?.
 2. Sarakst? Saglab?t k? tipu atlasiet pa?reiz?jam faila form?tam at??ir?gu form?tu. Ja izmantojat programmu Microsoft Excel 2007 vai jaun?ku versiju, saglab?jiet failu k? .xlsx vai .xlsm, nevis .xls.
4. metode. Saglab?jiet failu HTML form?t?
 1. Izv?ln? Fails noklik??iniet uz Saglab?t k?.
 2. Sarakst? Saglab?t k? tipu noklik??iniet uz T?mek?a lapa.
 3. Noklik??iniet uz Saglab?t.
Uz s?kumu

Excel faila saglab??anas process

Programma Excel saglab? failu p?c ??das proced?ras:
 1. Map?, kuru nor?d?j?t dialoglodzi?? Saglab?t k?, programma Excel izveido pagaidu failu ar nejau?i izv?l?tu nosaukumu (piem?ram, Cedd4100 bez faila nosaukuma papla?in?juma). Pagaidu fail? tiek ierakst?ta visa darbgr?mata.
 2. Ja izmai?as saglab? eso?? fail?, Excel izdz?? ori?in?lo failu.
 3. Excel p?rd?v? pagaidu failu. Excel pie??ir pagaidu failam nosaukumu (piem?ram, Book1.xls), kuru nor?d?j?t dialoglodzi?? Saglab?t k?.
Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz nor?d?t? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
814068 Programmas Excel failu saglab??anas veida apraksts
Piez?me. Citi procesi, kas norisin?s j?su dator?, var izrais?t Excel saglab??anas procesa p?rtrauk?anu. ??s probl?mas var rasties tad, ja Excel pagaidu failam piek??stat pirms Excel saglab??anas procesa pabeig?anas (piem?ram, kad lok?l? pretv?rusu programma blo?? pagaidu failu, lai to pirms p?rd?v??anas p?rbaud?tu).

T?d?? pirms Excel saglab??anas procesa probl?mu ra?an?s jums j?p?rrauga jaunas programmat?ras instal?cijas vai atjaunin?jumus. ?? inform?cija b?s noder?ga, ja ?is raksts nepal?dz nov?rst konkr?to probl?mu un jums ir j?sazin?s ar Microsoft produktu atbalsta pakalpojumu noda?u. Lai sa?emtu papildinform?ciju, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http:/support.microsoft.com
Uz s?kumu
Piez?me ?is ir ??tr?s public??anas? raksts, ko izveidoja Microsoft tehnisk? atbalsta p?rst?vji. ?aj? rakst? ietvert? inform?cija ir sniegta ?t?da, k?da t? ir?, un ir paredz?ta tehnisk? atbalsta snieg?anai, risinot ?rk?rtas probl?mas. ?emot v?r? ?su raksta sagatavo?anas un public??anas laiku, rakst? m?dz b?t pareizrakst?bas k??das, un v?l?k raksts var tikt p?rskat?ts bez iepriek??j? br?din?juma. Pla??ku inform?ciju skatiet lieto?anas nosac?jumos.

Rekviz?ti

Raksta ID: 271513 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2014. gada 31. janv?ris - P?rskat??ana: 2.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2010
Atsl?gv?rdi: 
kbhowto KB271513

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com