Straipsnio ID: 271513 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

SANTRAUKA

Bandant ?ra?yti ?Microsoft Excel? fail? gali kilt? problem?, jei susidaro viena ar daugiau toliau nurodyt? s?lyg?.
 • ?Excel? fail? ?ra?ote ? tinklo disk?, prie kurio j?s? prieigos teis?s yra ribotos.
 • ?Excel? fail? ?ra?ote ? viet?, kurioje nepakanka disko vietos.
 • Prarastas ry?ys su ?Excel? failu.
 • I?kilo konfliktas su antivirusin?s programin?s ?rangos programa.
 • ?ra?ote ?Excel? fail?, kuris bendrinamas.
 • ?ra?ant ?Excel? fail? vir?ytas leid?iamas 218 simboli? kelio ilgis.
 • ?Excel? ?jungta per?jimo formul?s ?vertinimo funkcija.
 • Failas sukurtas i? ?ablono, kuriame yra ?d?t?j? objekt?.

??ANGA

?iame straipsnyje apra?oma, kaip pa?alinti problemas, kurios gali kilti ?ra?ant ?Microsoft Excel? failus.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Prie? prad?dami spr?sti ?i? problem? perskaitykite tolesn? informacij?.

Jei ?iuo metu ?i problema i?kilo su failu, kurio nepavyko ?ra?yti, prie? toliau spr?sdami ?i? problem? ?r. skyri? ?Excel? failo ?ra?ymas prie? pradedant spr?sti ?i? problem?.

Nor?dami su?inoti daugiau apie tai, kaip ?ra?yti ?Excel? failus, ?r. skyri? ?Excel? failo ?ra?ymo procesas.

Nor?dami spr?sti ?Excel? ?ra?ymo problem?, atlikite toliau nurodytus veiksmus tokia tvarka, kokia jie pateikti, kol i?spr?site problem?.

1 veiksmas. Pabandykite ?ra?yti ?Excel? fail? kitoje vietoje

Jei ?Excel? fail? pavyksta tinkamai ?ra?yti vietiniame stand?iajame diske, tinklo diske ar diskelyje, galimos toliau nurodytos patiriam? problem? prie?astys. Jei ?Excel? failo nepavyksta tinkamai ?ra?yti vietiniame stand?iajame diske, tinklo diske ar diskelyje, galimos toliau nurodytos patiriam? problem? prie?astys. Jei problem? sukelia ne tai, i?bandykite 2 veiksm?.

2 veiksmas. Pradin?je vietoje pabandykite ?ra?yti nauj? ?Excel? fail?

Nor?dami pradin?je vietoje ?ra?yti nauj? ?Excel? fail?, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Sukurkite nauj? ?Excel? darbaknyg?.
 2. Meniu Failas spustel?kite ?ra?yti kaip.
 3. Dialogo lange ?ra?yti kaip atlikite toliau nurodytus veiksmus.
  1. Lauke ?ra?yti ? spustel?kite viet?, kurioje ?ra?ytas pradinis ?Excel? failas.
  2. Lauke Failo vardas ?veskite nauj? ?Excel? failo vard?.
  3. Spustel?kite ?ra?yti.
Jei pradin?je vietoje nauj? ?Excel? fail? ?ra?yti pavyksta, gali b?ti, kad problemos prie?astis yra viena i? toliau i?vardyt?j?. Jei pradin?je vietoje naujo ?Excel? failo ?ra?yti nepavyksta, gali b?ti, kad problem? sukelia toliau apra?yta prie?astis. Jei turite disk?, kuriame yra pakankamai vietos, pabandykite atlikti 3 veiksm?.

3 veiksmas. Pabandykite ?ra?yti ?Excel? fail? ?Microsoft Windows? saugiuoju re?imu

Jei atlikus 1 ir 2 veiksm? problemos i?spr?sti nepavyksta, paleiskite ?Windows? i? naujo saugiuoju re?imu ir pabandykite ?ra?yti ?Excel? fail? vietiniame stand?iajame diske.

Pastaba. Jei ?Excel? failams ?ra?yti naudojate tinklo viet?, pabandykite i? naujo paleisti ?Windows? saugiuoju re?imu, kai palaikomas tinklo ry?ys, tada bandykite ?ra?yti ?Excel? fail?.

Daugiau informacijos, kaip ?Windows? paleisti saugiuoju re?imu arba kaip vykdyti ?vari?j? ?krov?, rasite spustel?j? toliau nurodytus straipsni? numerius ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnius:
156126 ?Windows 95? trik?i? diagnostika naudojant saug?j? re?im? (gali b?ti angl? k.)
192926 Kaip atlikti ?varios ?Windows 98? ?krovos trik?i? diagnostik? (gali b?ti angl? k.)
267288 Kaip atlikti ?vari? ?Windows Millennium Edition? ?krov? (gali b?ti angl? k.)
266169 Kaip sistemoje ?Windows 2000? spr?sti problemas naudojant saug?j? ar u?migdymo re?im? ir i?jungiant kompiuter? (gali b?ti angl? k.)
281770 Kaip atlikti ?varios ?Windows 2000? ?krovos trik?i? diagnostik? (gali b?ti angl? k.)

Jei ?Excel? failas ?ra?omas i? naujo paleidus ?Windows? saugiuoju re?imu, pabandykite dar kart? ?ra?yti fail?. Nor?dami tai padaryti meniu Failas spustel?kite ?ra?yti.

Jei ?Excel? failas ne?ra?omas (arba ne?ra?omas dar kart?) i? naujo paleidus ?Windows? saugiuoju re?imu, galimos toliau nurodytos prie?astys.

Prie?astys

Tre?iosios ?alies papildinys

Jei ?Excel? failas ne?ra?omas, kai ?Excel? veikia ?Windows? saugiuoju re?imu, ?i? problem? gali sukelti tre?iosios ?alies papildinys arba failas, esantis vienoje i? ?Excel? paleisties viet?. Pagal numatytuosius nustatymus tokie failai ?keliami paleidus ?Excel?.

Kartais tre?i?j? ?ali? programin?s ?rangos tiek?jai ?diegia pasirinktini? papildini?, kurie veikia su ?Excel?. Kai kurie i? ?i? papildini? yra skirti darbui su esamomis ?Excel? funkcijomis, o kai kurie ? per?jimui palengvinti, kai naudojami tre?i?j? ?ali? produktai. Paprastai ?ie tre?i?j? ?ali? papildiniai netrukdo ?prastoms ?Excel? funkcijoms. Ta?iau yra keletas i?im?i?, kai ?ra?ant ?Excel? konfliktas kyla b?tent d?l papildini?.

Nor?dami patikrinti, ar yra tikimyb?, kad tre?iosios ?alies ?Excel? papildinys ar failas sukels ?Excel? ?ra?ymo problem?, ir t? tikimyb? pa?alinti, paleiskite ?Excel? saugiuoju re?imu. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. U?darykite ?Excel?.
 2. Spustel?kite Prad?ti, tada perkelkite pel?s ?ymikl? ant Programos.
 3. Paleisdami ?Excel? laikykite nuspaud? CTRL, kol gausite prane?im?, pana?? ? ??:
  ?Excel? aptiko, kad laikote nuspaud? klavi?? CTRL. Ar norite, kad ?Excel? b?t? paleista saugiuoju re?imu??
 4. Spustel?kite Taip.
 5. Pabandykite ?ra?yti nauj? ?Excel? fail?, o tada dar kart? ?ra?ykite t? pat? ?Excel? fail?.
Jei failas tinkamai ?ra?omas, gali b?ti, kad problemos prie?astis yra pasirinktinis papildinys ar failas, kuris yra ?Excel? paleisties vietoje. Kad i?spr?stum?te problem?, turite surasti ir pa?alinti t? papildin? ar fail?. Nustat?, kuris papildinys ar failas sukelia problem?, kreipkit?s ? jo tiek?j?. Tiek?jas gali tur?ti papildomos informacijos apie ?i? problem? ir naujin?, kuris ?ios problemos nekelt?.

Nor?dami gauti daugiau informacijos apie ?Microsoft Office? saug?j? re?im?, meniu ?inynas spustel?kite ?Microsoft Excel? ?inynas, ?veskite ?Office? saugusis re?imas ? pagalbos srities lauk? Ie?koti, tada spustel?kite Prad?ti ie?k?, kad per?i?r?tum?te tem?.

Daugiau informacijos, kaip nustatyti aplankus, kuriuos ?Excel? naudoja paleisties metu, ir su?inoti papildomas parinktis, kurios i?jungia ?i? funkcij?, rasite spustel?j? toliau nurodytus straipsni? numerius ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnius:
291218 Kaip naudotis ?Excel? paleisties aplankais programoje ?Excel 2002? (gali b?ti angl? k.)
826922 Kaip atsisakyti automatin?s fail? atidarymo parinkties programose ?Excel 2003? ir ?Excel 2002? (gali b?ti angl? k.)
gr??ti ? vir??

?Terminate and Stay Ready? (TSR) programa

Jei ?Excel? failas ne?ra?omas vietiniame ir (jei reikia) tinklo diske, kai ?Excel? veikia saugiuoju re?imu, problem? gali kelti ?Terminate and Stay Resident? (TSR) programa, kuri veikia ?Windows? realiuoju re?imu. Tokio tipo programos paprastai ?keliamos automati?kai ?Windows? paleisties procesu.

Pastaba. Galima pa?alinti visas TSR. Nor?dami tai padaryti, patikrinkite, ar kyla ?Excel? ?ra?ymo problema ?Windows? veikiant saugiuoju re?imu.

I? naujo paleid? ?Windows? saugiuoju re?imu, galite paleisti ir ?Excel? saugiuoju re?imu, o tada pa?i?r?ti, ar problema i?lieka. Nor?dami ?Excel? paleisti saugiuoju re?imu atlikite skyriuje ?Tre?iosios ?alies papildinys? nurodytus veiksmus.

Jei problemos neb?ra, vykdydami pa?alinimo proces? nustatykite, kuri TSR kelia problem?. Jei nesate tikri, kaip tai padaryti, kreipkit?s ? ?Microsoft Windows? tiek?j?, kuris pateiks daugiau informacijos, kaip pa?alinti kiekvien? program?, ?keliam? ?Windows? paleisties metu.

Daugiau informacijos, kaip spr?sti ?Windows? paleisties proceso problemas, rasite spustel?j? toliau nurodytus straipsni? numerius ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnius:
281965 Kaip spr?sti problemas naudojant ?Msconfig? priemon? sistemoje ?Windows 98? (gali b?ti angl? k.)
281995 Kaip spr?sti problemas naudojant ?Msconfig? priemon? sistemoje ?Windows Millennium Edition? (gali b?ti angl? k.)
gr??ti ? vir??

Apribotos teis?s

Nor?dami ?ra?yti ?Excel? fail? turite tur?ti atitinkamas prieigos prie aplanko, kuriame norite ?ra?yti fail?, teises:
 • Skaitymo teis?s
 • Ra?ymo teis?s
 • Pervardijimo teis?s
 • Naikinimo teis?s
Pastaba. Jei neturite ?i? teisi?, ?Excel? ?ra?ymo proceso u?baigti nepavyks.

gr??ti ? vir??

Nepakanka vietos diske

Kai bandote ?ra?yti ? disk? (? diskel?, vietin? stand?j? disk? ar tinklo disk?), turite ?sitikinti, kad diske yra pakankamai laisvos vietos failui ?ra?yti. Jei paskirties diske n?ra pakankamai vietos, ?Excel? negali u?baigti ?ra?ymo operacijos, o j?s gaunate tok? klaidos prane?im?:
?Diskas yra pilnas.?


Jei norite gauti daugiau informacijos apie ?? klaidos prane?im?, spustel?kite toliau nurodyt? straipsni? numerius ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnius:
214245 Gaunate klaidos prane?im? ?Diskas yra pilnas?, kai bandote ?ra?yti darbaknyg? programoje ?Excel? (gali b?ti angl? k.)
223813 Klaidos prane?imas: ?Dokumentas ne?ra?ytas. Visos anks?iau ?ra?ytos kopijos panaikintos.? (gali b?ti angl? k.)
214073 Kai bandote ?ra?yti fail? ?Excel? programoje, gaunate klaidos prane?im?. (gali b?ti angl? k.)
gr??ti ? vir??

Nutr?k?s tinklo ry?ys

Jei dirbate su ?Excel? failu ir prarandamas ry?ys su disku, kuriame yra tas failas, bandydami ?ra?yti fail? galite gauti klaidos prane?im?.

?i problema kyla, nes, kai atidarote ?Excel? fail? i? tinklo vietos, kai kurios failo dalys gal?jo b?ti neatsisi?stos ? vietin? kompiuter? tuo metu, kai atidar?te fail?. Failo ?Puvot Table? talpyklos, ?ActiveX? objektai ir ?Microsoft Visual Basic for Applications? (VBA) neatsisiun?iami ? vietin? kompiuter?, kol ?ie elementai pasiekiami vietiniu ?Excel? seansu.

Tod?l praradus tinklo ry?? ?Excel? negali pasiekti t? failo dali?, kurios nebuvo atsisi?stos ? vietin? kompiuter?, ir negali ?ra?yti failo.

Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
291204 Kai nutr?kus tinklo ry?iui bandote ?ra?yti ?Excel? fail?, gaunate klaidos prane?im? (gali b?ti angl? k.)
214073 Kai bandote ?ra?yti fail? ?Excel? programoje, gaunate klaidos prane?im?. (gali b?ti angl? k.)
114440 Failo redagavimo / ?ra?ymo klaida, kai nepavyksta pasiekti failo diske (gali b?ti angl? k.)
gr??ti ? vir??

Antivirusin?s programin?s ?rangos konfliktas

Kai ?diegta arba veikia antivirusin? programin? ?ranga, galite gauti klaidos prane?im?, kai bandote ?ra?yti esam? ?Excel? fail?. Kai bandote ?ra?yti nauj? fail? ?Excel? programoje, klaidos prane?imo negaunate. Galite gauti klaidos prane?im?, nes kai kurios antivirusin?s programos greitai nuskaito visus naujus failus, kurie atsiranda kompiuteryje. ?is nuskaitymo procesas kartais gali pertraukti ?Excel? ?ra?ymo proces?. Tokio pertraukimo atveju ?Excel? gali sustabdyti failo ?ra?ym?, ir jis nebus tinkamai ?ra?ytas.

Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
265103 Gaunate klaidos prane?im? ?<Filename> nepavyksta pasiekti, j? galima tik skaityti?, kai bandote ?ra?yti fail? ?Excel 2000? programoje (gali b?ti angl? k.)
gr??ti ? vir??

Failo bendrinimo konfliktas

Jei su kitu vartotoju vienu metu dirbate su bendrinamu ?Excel? failu, galite gauti klaidos prane?im?, jei j?s ir kitas vartotojas bandote ?ra?yti ?Excel? fail? tuo pa?iu metu. Gaunate klaidos prane?im?, nes ?Excel? negali ?ra?yti failo, kol kitas ?Excel? egzempliorius j? ?ra?o.

Jei norite gauti daugiau informacijos apie ?? klaidos prane?im?, spustel?kite toliau nurodyto straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
130494 ?ra?ydami bendrinam? darbaknyg? ?Excel 2002? programoje, gaunate klaidos prane?im? ??is failas u?rakintas? (gali b?ti angl? k.)
gr??ti ? vir??

Failo vardo ilgis

Jei bandote ?ra?yti ar atidaryti ?Excel? fail?, o jo kelias (?skaitant failo vard?) yra ilgesnis nei 218 simboli?, galite gauti tok? klaidos prane?im?:
?Failo vardas netinkamas.?
Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
213983 Klaidos prane?imas ?ra?ant ar atidarant fail? programoje ?Excel 2002?: ?Failo vardas netinkamas? (gali b?ti angl? k.)
gr??ti ? vir??

Per?jimo formul?s ?vertinimo funkcija ?jungta

Kai ?ra?ote ?Excel? fail? senesne ?Excel? versija, galite gauti klaidos prane?im?, jei tame faile yra tam tikr? funkcij? ir ?jungta per?jimo formul?s ?vertinimo funkcija.

Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
215281 Kyla klaid? ?ra?ant senesnio formato fail?, kai formul?s ?vertinimo funkcija ?jungta programoje ?Excel 2000? (gali b?ti angl? k.)
gr??ti ? vir??

?ablone yra ?d?tasis objektas

Kai ?ra?ote ?Excel? fail?, kuris sukurtas i? ?ablono, kuriame buvo ?d?tasis objektas, galite gauti tok? klaidos prane?im?:
?Dokumentas ne?ra?ytas?
Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
121942 Prane?imas ?Dokumentas ne?ra?ytas?, gautas ?ra?ant fail?, sukurt? i? ?ablono (gali b?ti angl? k.)
gr??ti ? vir??

Papildoma informacija

?ra?ote ?Excel? fail? prie? prad?dami spr?sti ?i? problem?

J?s beveik visada norite ?ra?yti ?Excel? fail? su naujausiais pakeitimais ir tik tada t?sti ?Excel? ?ra?ymo problemos prie?as?i? paie?kos proces?. Jums gali nepavykti atkurti dabartinio failo ?tokio, koks yra?, tai priklauso nuo ?Excel? ?ra?ymo problemos prie?asties. Ta?iau paprastai padeda toliau nurodyti b?dai. Toliau esantys pasi?lymai pateikiami format?, kuo artimesni? pradiniam formatui, i?saugojimo tvarka, kai bandote i?saugoti fail?.

Pastaba. Toliau pateiktais b?dais gali nepavykti ?ra?yti failo su visais naujausiais pakeitimais, formatavimu ir funkcij? rinkiniu, kurie b?dingi j?s? naudojamai ?Excel? versijai. ?iais b?dais suteikiama galimyb? tur?ti naudotin?, ?ra?yt? failo versij?. Kad ir kur? b?d? naudotum?te, turite ?ra?yti fail? savo vietiniame stand?iajame diske naudodami unikal? failo vard?.

1 b?das. ?Excel? failo ?ra?ymas naudojant nauj? failo vard?
 1. Meniu Failas spustel?kite ?ra?yti kaip.
 2. ?ra?ykite ?Excel? fail? naudodami nauj? unikal? failo vard?.
2 b?das. Pradini? darbalapi? perk?limas ? nauj? darbaknyg?
 1. Meniu ?terpimas spustel?kite Darbalapis.

  ?io lapo reikia kaip u?pildymo lapo, nes darbaknyg?je turi likti bent vienas lapas, kai visi susij? duomen? lapai perkeliami.
 2. Meniu Redagavimas spustel?kite Perkelti arba kopijuoti lap?.
 3. S?ra?e ? knyg? spustel?kite (Nauja knyga).
 4. Spustel?kite Gerai.
Pastaba. ?iais veiksmais aktyvus darbalapis perkeliamas ? nauj? darbaknyg?. Kartokite 1?4 veiksmus, kol visi darbalapiai (i?skyrus lapus, skirtus u?pildyti) bus perkelti ? nauj? darbaknyg?.

Jei darbaknyg?je yra VBA makrokomand?, nukopijuokite modulius i? senosios darbaknyg?s ? nauj?j?.

3 b?das. Failo ?ra?ymas naudojant kit? ?Excel? failo tip?
 1. Meniu Failas spustel?kite ?ra?yti kaip.
 2. S?ra?e ?ra?yti kaip tipas pasirinkite kit? nei dabartinio failo format?. Jei naudojate ?Microsoft Excel 97? arba ?Microsoft Excel 2000?, ?ra?ykite fail? kaip Excel 5.0/95.
4 b?das. Failo ?ra?ymas HTML formatu
 1. Meniu Failas spustel?kite ?ra?yti kaip.
 2. S?ra?e ?ra?yti kaip tipas spustel?kite Tinklalapis.
 3. Spustel?kite ?ra?yti.
gr??ti ? vir??

?Excel? failo ?ra?ymo procesas

Kai ?Excel? ?ra?o fail?, tai atliekama pagal tam tikr? proced?r?.
 1. ?Excel? sukuria atsitiktine tvarka pavadint? laikin?j? fail? (pvz., Cedd4100 be failo vardo pl?tinio) paskirties aplanke, kur? nurod?te dialogo lange ?ra?yti kaip. Visa darbaknyg? ?ra?oma ? laikin?j? fail?.
 2. Jei pakeitimai ?ra?omi ? esam? fail?, ?Excel? panaikina pradin? fail?.
 3. ?Excel? pervardija laikin?j? fail?. ?Excel? suteikia laikinajam failui vard?, kur? nurod?te (pvz., 1knyga.xls) dialogo lange ?ra?yti kaip.
Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
814068 ?Excel? fail? ?ra?ymo b?do apra?as (gali b?ti angl? k.)
Pastaba. Kiti procesai, kurie vyksta j?s? kompiuteryje, gali pertraukti ?Excel? ?ra?ymo proces?. Toki? problem? gali kilti, jei ?Excel? laikinasis failas pasiektas, kol ?Excel? ?ra?ymo procesas dar nebaigtas (pvz., kai vietin? antivirusin? programa u?rakina laikin?j? fail? nuskaityti, ir jo negalima pervardyti).

Tod?l turite sekti vis? programin?s ?rangos komponent? ?diegimo ar atnaujinimo procesus, kad nekilt? ?Excel? ?ra?ymo problem?. ?i informacija pad?s, jei pasinaudoj? ?iuo straipsniu nei?spr?site problemos ir reik?s skambinti ? ?Microsoft? produkt? prie?i?ros tarnyb?. Daugiau informacijos ie?kokite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http:/support.microsoft.com
gr??ti ? vir??
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Savyb?s

Straipsnio ID: 271513 - Paskutin? per?i?ra: 2012 m. sausio 26 d. - Per?i?ra: 1.0
TAIKOMA:
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
Rakta?od?iai: 
kbhowto KB271513

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com