Làm th? nào đ? giám sát ch?n trong SQL Server 2005 và trong SQL Server 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 271509 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

N?u b?n đang s? d?ng Microsoft SQL Server 2000, b?n ph?i áp d?ng SQL Server 2000 d?ch v? gói 3a (SP3a) trư?c khi b?n s? d?ng k?ch b?n đư?c mô t? trong bài vi?t này.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? SQL Server 2000 3a, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
290211Làm th? nào đ? có đư?c SQL Server 2000 service pack m?i nh?t
Bài vi?t này là m?t b?n c?p nh?t cho SQL Server 2000 ho?c phiên b?n m?i nh?t c?a máy ch? SQL c?a bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau, mà áp d?ng cho Microsoft SQL Máy ch? 7.0:
251004 Làm th? nào đ? giám sát SQL Server 7.0 ch?n
Bài vi?t này tài li?u s? d?ng và thi?t k? c?a m?t các th? t?c đư?c lưu tr? mà b?n có th? s? d?ng đ? ch?n đoán v?n đ? c?n tr? và hi?u su?t. Cho m?t mô t? làm th? nào đ? hi?u và gi?i quy?t ch?n, xem dư?i đây bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
224453 S? hi?u bi?t và gi?i quy?t SQL Server 7.0 hay 2000 ch?n v?n đ?
Trong Microsoft SQL Server 2005, b?n c?ng có th? s? d?ng các B? ch?n quá tr?nh báo cáo s? ki?n l?p trong SQL Server Profiler đ? n?m b?t thông tin v? m?t nhi?m v? mà đ? b? ch?n cho nhi?u hơn s? ti?n c?a th?i gian.

Đ? bi?t thêm thông tin v? các B? ch?n quá tr?nh báo cáo s? ki?n l?p, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft Developer Network (MSDN):
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/ms191168.aspx

THÔNG TIN THÊM

Mô t? sau đây c?a các sp_blocker_pss08 th? t?c đư?c lưu tr? b?t thông tin này. Thông tin này c?ng áp d?ng cho SQL Server 2005.
 • Th?i gian b?t đ?u (theo vào máy tính đó là ch?y SQL Server) đ? cho này m?u c?a ch?n có th? đư?c th?i gian liên k?t v?i thông tin hi?u năng khác, ch?ng h?n như m?t hi?u su?t Windows NT c?a Microsoft Màn h?nh đăng nh?p ho?c đăng nh?p SQL Profiler.
 • Thông tin v? k?t n?i đ?n máy ch? SQL, b?i câu các sysprocesses h? th?ng b?ng.
 • Thông tin v? khóa nguyên, b?i câu các syslockinfo h? th?ng b?ng.
 • Thông tin v? tài nguyên ch? đ?i, b?ng cách ch?y DBCC SQLPERF(WAITSTATS).
 • Hi?n t?i đang ch?y SQL Server lô cho các k?t n?i đang b? ch?n b?i nh?ng ngư?i khác ho?c ch?n nh?ng ngư?i khác, b?ng cách ch?y DBCC INPUTBUFFER tuyên b?.
 • Th?i gian k?t thúc, theo đ? máy tính đang ch?y SQL Server.
Các th? t?c đư?c lưu tr? đư?c t?o ra v?i các đi?u sau đây t?i ưu hóa đ? gi?m tác đ?ng hi?u su?t và ch?n b?ng cách ch?y đi?u này th? t?c đư?c lưu tr?:
 • Có là không có s?n lư?ng t?o ra tr? khi ít nh?t m?t k?t n?i ch? đ?i trên m?t ngu?n tài nguyên.
 • Các sysprocessessyslockinfo h? th?ng b?ng t? các Th?c s? cơ s? d? li?u đư?c truy v?n tr?c ti?p, đ? tăng hi?u su?t và đ?n ngăn ng?a này th? t?c đư?c lưu tr? t? tr? nên b? ch?n. Do đó, đi?u này đư?c lưu tr? th? t?c là c? th? cho Microsoft SQL Server 2000 ho?c phiên b?n m?i nh?t c?a máy ch? SQL.
 • M?t đ?c nh? đư?c t?o ra b?i con tr? đ? có đư?c các DBCC INPUTBUFFER đ?u ra; Đi?u này c?n ph?i có không có hi?u l?c đáng chú ? v? vi?c s? d?ng trong các tempdb cơ s? d? li?u.
 • B?i v? các ch?n có th? thay đ?i trong khi thu th?p các thông tin, m?t ch? đ? nhanh t?n t?i, mà làm tăng hi?u su?t b?ng cách gi?m các k?t qu? đ? hàng có liên quan c?a các sysprocessessyslockinfo h? th?ng b?ng.
 • N?u đang c? g?ng theo d?i các ngu?n tài nguyên không khóa ch?, m?t ch? đ? ch?t t?n t?i, mà nguyên nhân khóa s?n lư?ng đ? đư?c b? qua.
Th? t?c đư?c lưu tr? này là h?u ích b?ng cách ch?y nó t? b?t k? truy v?n công c?. Tuy nhiên, Microsoft cho th?y r?ng b?n th?c hi?n theo các bư?c sau đ? th?c hi?n ch?n phân tích:
 1. T?o các th? t?c đư?c lưu tr? sp_blocker_pss08, mà đư?c bao g?m ? ph?n cu?i c?a bài vi?t này, t? b?t k? truy v?n công c? trong khi b?n k?t n?i v?i m?t đăng nh?p có Ilos đ?c quy?n trên các máy ch? SQL Server ho?c th? hi?n c?a SQL Server b?n có k? ho?ch đ? giám sát.
 2. T?o m?t t?p tin k?ch b?n v?i truy v?n sau đây đ? ch?y các th? t?c đư?c lưu tr? trong m?t v?ng l?p. Ghi chú r?ng s? ch?m tr? nên có t? 5 đ?n 60
  giây:

  TRONG KHI 1 = 1
  BẮT ĐẦU
  EXEC tempdb.dbo.sp_blocker_pss08
  --Ho?c cho ch? đ? nhanh
  --EXEC tempdb.dbo.sp_blocker_pss08 @ nhanh = 1
  --Ho?c cho ch? đ? ch?t
  --EXEC tempdb.dbo.sp_blocker_pss08 @ ch?t = 1
  CH?M TR? WAITFOR ' 00: 00:15'
  END
  GO
 3. S?n lư?ng này là r?t h?u ích khi k?t h?p v?i m?t Microsoft Đăng nh?p màn h?nh hi?u su?t Windows NT và m?t Nh?t k? SQL Profiler, do đó vi?c t?o ra c? hai t?i đ?ng th?i đư?c đ? ngh?. Đ? có thông tin liên quan đ?n h? sơ đó và Các s? ki?n theo d?i hi?u su?t đ? n?m b?t, và thông tin v? làm th? nào đ? gi?i thích các k?t qu?, xem các bài vi?t sau đây trong ki?n th?c Microsoft Cơ s?:
  224453S? hi?u bi?t và gi?i quy?t SQL Server 7.0 hay 2000 ch?n v?n đ?
 4. Ch?y t?p l?nh t?o ? bư?c 2 t? Isql.exe, các công c? truy v?n Osql.exe, ho?c các ti?n ích Sqlcmd trong m?t d?u nh?c l?nh Windows trên máy tính đang ch?y SQL Server mà b?n d? đ?nh đ? giám sát đ? ngăn ch?n v?n đ? m?ng ng?t k?t n?i các công c? truy v?n. Sau đây là m?t d?ng l?nh ví d? mà b?n có th? s? d?ng đ? b?t đ?u Osql.exe, gi? đ?nh r?ng khách hàng đư?c đi?u hành t? máy tính đang ch?y SQL Server, và k?ch b?n t?p tin tên là Checkblk.sql. H?y ch?c ch?n đ? s?a các tham s? -S, và thay th? "máy ch?" tên c?a máy ch? SQL Server c?a b?n (ho?c "servername\instance") n?u b?n đang theo d?i m?t th? hi?n đư?c đ?t tên theo. C?ng đúng -i tham s?, và thay th? "checkblk.sql" v?i đư?ng d?n và tên t?p tin k?ch b?n t?o trong bư?c 2.
  osql -E -Sserver -icheckblk.sql -ocheckblk.out -w2000
  Lưu ? r?ng b?n ph?i s? d?ng các chuy?n m?ch d?ng l?nh khác cho các l? do sau đây:

  • Đ? ngăn ch?n d?ng gói trong đ?u ra t?p tin đó làm cho nó d? dàng hơn đ? đ?c.
  • Đ? g?i đ?u ra cho m?t t?p tin, đư?c ch? đ?nh v?i -o tham s?, thay v? c?a đ?n màn h?nh do đó, r?ng n?u công c? truy v?n có v?n đ?, b?n v?n c?n có đ?u ra cho đ?n khi các công c? truy v?n không thành công.
Sau đây là k?ch b?n đ? t?o ra các sp_blocker_pss08 th? t?c đư?c lưu tr?:
/*
Note: This script is meant to have 3 creations of the same stored procedure and two of them will fail
with either 207 errors or a 2714 error.
*/
use master
GO
if exists (select * from sysobjects where id = object_id('dbo.sp_blocker_pss08') and sysstat & 0xf = 4)
  drop procedure dbo.sp_blocker_pss08
GO
create procedure dbo.sp_blocker_pss08 (@latch int = 1, @fast int = 1, @appname sysname='PSSDIAG')
as 
--version 19.2005 - 2005 or Later
if is_member('sysadmin')=0 
begin
 print 'Must be a member of the sysadmin group in order to run this procedure'
 return
end

set nocount on
SET LANGUAGE 'us_english'
declare @spid varchar(6)
declare @blocked varchar(6)
declare @time datetime
declare @time2 datetime
declare @dbname nvarchar(128)
declare @status sql_variant
declare @useraccess sql_variant
declare @request varchar(12)

set @time = getdate()
declare @probclients table(spid smallint, request_id int, ecid smallint, blocked smallint, waittype binary(2), dbid smallint,
  ignore_app tinyint, primary key (blocked, spid, request_id, ecid))
insert @probclients select spid, request_id, ecid, blocked, waittype, dbid,
  case when convert(varchar(128),hostname) = @appname then 1 else 0 end
  from master.dbo.sysprocesses where blocked!=0 or waittype != 0x0000

if exists (select spid from @probclients where ignore_app != 1)
begin
  set @time2 = getdate()
  print ''
  print '9.0 Start time: ' + convert(varchar(26), @time, 121) + ' ' + convert(varchar(12), datediff(ms,@time,@time2)) + ' 19.2005 '+ltrim(str(@latch))+' '+ltrim(str(@fast)) 

  insert @probclients select distinct blocked, 0, 0, 0, 0x0000, 0, 0 from @probclients
   where blocked not in (select spid from @probclients) and blocked != 0

  if (@fast = 1)
  begin
   print ''
   print 'SYSPROCESSES ' + ISNULL (@@servername,'(null)') + ' ' + str(@@microsoftversion)

   select spid, status, blocked, open_tran, waitresource, waittype, 
     waittime, cmd, lastwaittype, cpu, physical_io,
     memusage, last_batch=convert(varchar(26), last_batch,121),
     login_time=convert(varchar(26), login_time,121),net_address,
     net_library, dbid, ecid, kpid, hostname, hostprocess,
     loginame, program_name, nt_domain, nt_username, uid, sid,
     sql_handle, stmt_start, stmt_end, request_id
   from master.dbo.sysprocesses
   where blocked!=0 or waittype != 0x0000
     or spid in (select blocked from @probclients where blocked != 0)
     or spid in (select spid from @probclients where blocked != 0)

   print 'ESP ' + convert(varchar(12), datediff(ms,@time2,getdate())) 

   print ''
   print 'SYSPROC FIRST PASS'
   select spid, request_id, ecid, waittype from @probclients where waittype != 0x0000

   if exists(select blocked from @probclients where blocked != 0)
   begin
     print 'Blocking via locks at ' + convert(varchar(26), @time, 121)
     print ''
     print 'SPIDs at the head of blocking chains'
     select distinct spid from @probclients -- change: added distinct
      where blocked = 0 and spid in (select blocked from @probclients where spid != 0)
     if @latch = 0 and exists (select spid from @probclients where waittype between 0x0001 and 0x0017) -- Change: exists
     begin
      print 'SYSLOCKINFO'
      select @time2 = getdate()

      select spid = convert (smallint, req_spid),
        ecid = convert (smallint, req_ecid),
        rsc_dbid As dbid,
        rsc_objid As ObjId,
        rsc_indid As IndId,
        Type = case rsc_type when 1 then 'NUL'
                  when 2 then 'DB'
                  when 3 then 'FIL'
                  when 4 then 'IDX'
                  when 5 then 'TAB'
                  when 6 then 'PAG'
                  when 7 then 'KEY'
                  when 8 then 'EXT'
                  when 9 then 'RID'
                  when 10 then 'APP' end,
        Resource = substring (rsc_text, 1, 16),
        Mode = case req_mode + 1 when 1 then NULL
                    when 2 then 'Sch-S'
                    when 3 then 'Sch-M'
                    when 4 then 'S'
                    when 5 then 'U'
                    when 6 then 'X'
                    when 7 then 'IS'
                    when 8 then 'IU'
                    when 9 then 'IX'
                    when 10 then 'SIU'
                    when 11 then 'SIX'
                    when 12 then 'UIX'
                    when 13 then 'BU'
                    when 14 then 'RangeS-S'
                    when 15 then 'RangeS-U'
                    when 16 then 'RangeIn-Null'
                    when 17 then 'RangeIn-S'
                    when 18 then 'RangeIn-U'
                    when 19 then 'RangeIn-X'
                    when 20 then 'RangeX-S'
                    when 21 then 'RangeX-U'
                    when 22 then 'RangeX-X'end,
        Status = case req_status when 1 then 'GRANT'
                    when 2 then 'CNVT'
                    when 3 then 'WAIT' end,
        req_transactionID As TransID, req_transactionUOW As TransUOW
      from master.dbo.syslockinfo s,
        @probclients p
      where p.spid = s.req_spid
        --and ((p.waittype between 0x0001 and 0x0017) or ()) --change: added line

      print 'ESL ' + convert(varchar(12), datediff(ms,@time2,getdate())) 
     end -- latch not set
   end
   else
     print 'No blocking via locks at ' + convert(varchar(26), @time, 121)
   print ''
  end -- fast set

  else 
  begin -- Fast not set
   print ''
   print 'SYSPROCESSES ' + ISNULL (@@servername,'(null)') + ' ' + str(@@microsoftversion)

   select spid, status, blocked, open_tran, waitresource, waittype, 
     waittime, cmd, lastwaittype, cpu, physical_io,
     memusage, last_batch=convert(varchar(26), last_batch,121),
     login_time=convert(varchar(26), login_time,121),net_address,
     net_library, dbid, ecid, kpid, hostname, hostprocess,
     loginame, program_name, nt_domain, nt_username, uid, sid,
     sql_handle, stmt_start, stmt_end, request_id
   from master.dbo.sysprocesses

   print 'ESP ' + convert(varchar(12), datediff(ms,@time2,getdate())) 

   print ''
   print 'SYSPROC FIRST PASS'
   select spid, request_id, ecid, waittype from @probclients where waittype != 0x0000

   if exists(select blocked from @probclients where blocked != 0)
   begin
     print 'Blocking via locks at ' + convert(varchar(26), @time, 121)
     print ''
     print 'SPIDs at the head of blocking chains'
     select spid from @probclients
     where blocked = 0 and spid in (select blocked from @probclients where spid != 0)
     if @latch = 0
     begin
      print 'SYSLOCKINFO'
      select @time2 = getdate()

      select spid = convert (smallint, req_spid),
        ecid = convert (smallint, req_ecid),
        rsc_dbid As dbid,
        rsc_objid As ObjId,
        rsc_indid As IndId,
        Type = case rsc_type when 1 then 'NUL'
                  when 2 then 'DB'
                  when 3 then 'FIL'
                  when 4 then 'IDX'
                  when 5 then 'TAB'
                  when 6 then 'PAG'
                  when 7 then 'KEY'
                  when 8 then 'EXT'
                  when 9 then 'RID'
                  when 10 then 'APP' end,
        Resource = substring (rsc_text, 1, 16),
        Mode = case req_mode + 1 when 1 then NULL
                    when 2 then 'Sch-S'
                    when 3 then 'Sch-M'
                    when 4 then 'S'
                    when 5 then 'U'
                    when 6 then 'X'
                    when 7 then 'IS'
                    when 8 then 'IU'
                    when 9 then 'IX'
                    when 10 then 'SIU'
                    when 11 then 'SIX'
                    when 12 then 'UIX'
                    when 13 then 'BU'
                    when 14 then 'RangeS-S'
                    when 15 then 'RangeS-U'
                    when 16 then 'RangeIn-Null'
                    when 17 then 'RangeIn-S'
                    when 18 then 'RangeIn-U'
                    when 19 then 'RangeIn-X'
                    when 20 then 'RangeX-S'
                    when 21 then 'RangeX-U'
                    when 22 then 'RangeX-X'end,
        Status = case req_status when 1 then 'GRANT'
                    when 2 then 'CNVT'
                    when 3 then 'WAIT' end,
        req_transactionID As TransID, req_transactionUOW As TransUOW
      from master.dbo.syslockinfo

      print 'ESL ' + convert(varchar(12), datediff(ms,@time2,getdate())) 
     end -- latch not set
   end
   else
    print 'No blocking via locks at ' + convert(varchar(26), @time, 121)
   print ''
  end -- Fast not set

  print 'sys.dm_os_wait_stats'
  select * from sys.dm_os_wait_stats where waiting_tasks_count > 0
  print 'OWS'

  Print ''
  Print '*********************************************************************'
  Print 'Print out DBCC Input buffer for all blocked or blocking spids.'
  Print '*********************************************************************'

  declare ibuffer cursor fast_forward for
  select distinct cast (spid as varchar(6)) as spid, cast (request_id as varchar(12)) as request_id
  from @probclients
  where (spid <> @@spid) and (spid > 50) and
   ((blocked!=0 or (waittype != 0x0000 and ignore_app = 0))
   or spid in (select blocked from @probclients where blocked != 0))
  open ibuffer
  fetch next from ibuffer into @spid, @request
  while (@@fetch_status != -1)
  begin
   print ''
   print 'DBCC INPUTBUFFER FOR SPID ' + @spid +'('+@request+')'
   exec ('dbcc inputbuffer (' + @spid + ',' + @request +')')

   fetch next from ibuffer into @spid, @request
  end
  deallocate ibuffer

  Print ''
  Print '*******************************************************************************'
  Print 'Print out DBCC OPENTRAN for active databases for all blocked or blocking spids.'
  Print '*******************************************************************************'
  declare ibuffer cursor fast_forward for
  select distinct cast (dbid as varchar(6)) from @probclients
  where dbid != 0
  open ibuffer
  fetch next from ibuffer into @spid
  while (@@fetch_status != -1)
  begin
   print ''
   set @dbname = db_name(@spid)
   set @status = DATABASEPROPERTYEX(@dbname,'Status')
   set @useraccess = DATABASEPROPERTYEX(@dbname,'UserAccess')
   print 'DBCC OPENTRAN FOR DBID ' + @spid + ' ['+ @dbname + ']'
   if @status = N'ONLINE' and @useraccess != N'SINGLE_USER'
     dbcc opentran(@dbname)
   else
     print 'Skipped: Status=' + convert(nvarchar(128),@status)
      + ' UserAccess=' + convert(nvarchar(128),@useraccess)

   print ''
   if @spid = '2' select @blocked = 'Y'
   fetch next from ibuffer into @spid
  end
  deallocate ibuffer
  if @blocked != 'Y' 
  begin
   print ''
   print 'DBCC OPENTRAN FOR DBID 2 [tempdb]'
   dbcc opentran ('tempdb')
  end

  print 'End time: ' + convert(varchar(26), getdate(), 121)
end -- All
else
 print '8 No Waittypes: ' + convert(varchar(26), @time, 121) + ' ' 
   + convert(varchar(12), datediff(ms,@time,getdate())) + ' ' + ISNULL (@@servername,'(null)') + ' 19.2005'
GO  

create procedure dbo.sp_blocker_pss08 (@latch int = 1, @fast int = 1, @appname sysname='PSSDIAG')
as 
--version 19.20003 --2000 SP3 or Later
if is_member('sysadmin')=0 
begin
 print 'Must be a member of the sysadmin group in order to run this procedure'
 return
end

set nocount on
SET LANGUAGE 'us_english'
declare @spid varchar(6)
declare @blocked varchar(6)
declare @time datetime
declare @time2 datetime
declare @dbname nvarchar(128)
declare @status sql_variant
declare @useraccess sql_variant

set @time = getdate()
declare @probclients table(spid smallint, ecid smallint, blocked smallint, waittype binary(2), dbid smallint,
  ignore_app tinyint, primary key (blocked, spid, ecid))
insert @probclients select spid, ecid, blocked, waittype, dbid,
  case when convert(varchar(128),hostname) = @appname then 1 else 0 end
  from master.dbo.sysprocesses where blocked!=0 or waittype != 0x0000

if exists (select spid from @probclients where ignore_app != 1 or waittype != 0x020B)
begin
  set @time2 = getdate()
  print ''
  print '8.2 Start time: ' + convert(varchar(26), @time, 121) + ' ' + convert(varchar(12), datediff(ms,@time,@time2)) + ' 19.20003 ' +ltrim(str(@latch))+' '+ltrim(str(@fast)) 

  insert @probclients select distinct blocked, 0, 0, 0x0000, 0, 0 from @probclients
   where blocked not in (select spid from @probclients) and blocked != 0

  if (@fast = 1)
  begin
   print ''
   print 'SYSPROCESSES ' + ISNULL (@@servername,'(null)') + ' ' + str(@@microsoftversion)

   select spid, status, blocked, open_tran, waitresource, waittype, 
     waittime, cmd, lastwaittype, cpu, physical_io,
     memusage, last_batch=convert(varchar(26), last_batch,121),
     login_time=convert(varchar(26), login_time,121),net_address,
     net_library, dbid, ecid, kpid, hostname, hostprocess,
     loginame, program_name, nt_domain, nt_username, uid, sid,
     sql_handle, stmt_start, stmt_end
   from master.dbo.sysprocesses
   where blocked!=0 or waittype != 0x0000
     or spid in (select blocked from @probclients where blocked != 0)
     or spid in (select spid from @probclients where blocked != 0)

   print 'ESP ' + convert(varchar(12), datediff(ms,@time2,getdate())) 

   print ''
   print 'SYSPROC FIRST PASS'
   select spid, ecid, waittype from @probclients where waittype != 0x0000

   if exists(select blocked from @probclients where blocked != 0)
   begin
     print 'Blocking via locks at ' + convert(varchar(26), @time, 121)
     print ''
     print 'SPIDs at the head of blocking chains'
     select spid from @probclients
      where blocked = 0 and spid in (select blocked from @probclients where spid != 0)
     if @latch = 0
     begin
      print 'SYSLOCKINFO'
      select @time2 = getdate()

      select spid = convert (smallint, req_spid),
        ecid = convert (smallint, req_ecid),
        rsc_dbid As dbid,
        rsc_objid As ObjId,
        rsc_indid As IndId,
        Type = case rsc_type when 1 then 'NUL'
                  when 2 then 'DB'
                  when 3 then 'FIL'
                  when 4 then 'IDX'
                  when 5 then 'TAB'
                  when 6 then 'PAG'
                  when 7 then 'KEY'
                  when 8 then 'EXT'
                  when 9 then 'RID'
                  when 10 then 'APP' end,
        Resource = substring (rsc_text, 1, 16),
        Mode = case req_mode + 1 when 1 then NULL
                    when 2 then 'Sch-S'
                    when 3 then 'Sch-M'
                    when 4 then 'S'
                    when 5 then 'U'
                    when 6 then 'X'
                    when 7 then 'IS'
                    when 8 then 'IU'
                    when 9 then 'IX'
                    when 10 then 'SIU'
                    when 11 then 'SIX'
                    when 12 then 'UIX'
                    when 13 then 'BU'
                    when 14 then 'RangeS-S'
                    when 15 then 'RangeS-U'
                    when 16 then 'RangeIn-Null'
                    when 17 then 'RangeIn-S'
                    when 18 then 'RangeIn-U'
                    when 19 then 'RangeIn-X'
                    when 20 then 'RangeX-S'
                    when 21 then 'RangeX-U'
                    when 22 then 'RangeX-X'end,
        Status = case req_status when 1 then 'GRANT'
                    when 2 then 'CNVT'
                    when 3 then 'WAIT' end,
        req_transactionID As TransID, req_transactionUOW As TransUOW
      from master.dbo.syslockinfo s,
        @probclients p
      where p.spid = s.req_spid

      print 'ESL ' + convert(varchar(12), datediff(ms,@time2,getdate())) 
     end -- latch not set
   end
   else
     print 'No blocking via locks at ' + convert(varchar(26), @time, 121)
   print ''
  end -- fast set

  else 
  begin -- Fast not set
   print ''
   print 'SYSPROCESSES ' + ISNULL (@@servername,'(null)') + ' ' + str(@@microsoftversion)

   select spid, status, blocked, open_tran, waitresource, waittype, 
     waittime, cmd, lastwaittype, cpu, physical_io,
     memusage, last_batch=convert(varchar(26), last_batch,121),
     login_time=convert(varchar(26), login_time,121),net_address,
     net_library, dbid, ecid, kpid, hostname, hostprocess,
     loginame, program_name, nt_domain, nt_username, uid, sid,
     sql_handle, stmt_start, stmt_end
   from master.dbo.sysprocesses

   print 'ESP ' + convert(varchar(12), datediff(ms,@time2,getdate())) 

   print ''
   print 'SYSPROC FIRST PASS'
   select spid, ecid, waittype from @probclients where waittype != 0x0000

   if exists(select blocked from @probclients where blocked != 0)
   begin
     print 'Blocking via locks at ' + convert(varchar(26), @time, 121)
     print ''
     print 'SPIDs at the head of blocking chains'
     select spid from @probclients
     where blocked = 0 and spid in (select blocked from @probclients where spid != 0)
     if @latch = 0
     begin
      print 'SYSLOCKINFO'
      select @time2 = getdate()

      select spid = convert (smallint, req_spid),
        ecid = convert (smallint, req_ecid),
        rsc_dbid As dbid,
        rsc_objid As ObjId,
        rsc_indid As IndId,
        Type = case rsc_type when 1 then 'NUL'
                  when 2 then 'DB'
                  when 3 then 'FIL'
                  when 4 then 'IDX'
                  when 5 then 'TAB'
                  when 6 then 'PAG'
                  when 7 then 'KEY'
                  when 8 then 'EXT'
                  when 9 then 'RID'
                  when 10 then 'APP' end,
        Resource = substring (rsc_text, 1, 16),
        Mode = case req_mode + 1 when 1 then NULL
                    when 2 then 'Sch-S'
                    when 3 then 'Sch-M'
                    when 4 then 'S'
                    when 5 then 'U'
                    when 6 then 'X'
                    when 7 then 'IS'
                    when 8 then 'IU'
                    when 9 then 'IX'
                    when 10 then 'SIU'
                    when 11 then 'SIX'
                    when 12 then 'UIX'
                    when 13 then 'BU'
                    when 14 then 'RangeS-S'
                    when 15 then 'RangeS-U'
                    when 16 then 'RangeIn-Null'
                    when 17 then 'RangeIn-S'
                    when 18 then 'RangeIn-U'
                    when 19 then 'RangeIn-X'
                    when 20 then 'RangeX-S'
                    when 21 then 'RangeX-U'
                    when 22 then 'RangeX-X'end,
        Status = case req_status when 1 then 'GRANT'
                    when 2 then 'CNVT'
                    when 3 then 'WAIT' end,
        req_transactionID As TransID, req_transactionUOW As TransUOW
      from master.dbo.syslockinfo

      print 'ESL ' + convert(varchar(12), datediff(ms,@time2,getdate())) 
     end -- latch not set
   end
   else
    print 'No blocking via locks at ' + convert(varchar(26), @time, 121)
   print ''
  end -- Fast not set

  print 'DBCC SQLPERF(WAITSTATS)'
  dbcc sqlperf(waitstats)

  Print ''
  Print '*********************************************************************'
  Print 'Print out DBCC Input buffer for all blocked or blocking spids.'
  Print '*********************************************************************'

  declare ibuffer cursor fast_forward for
  select distinct cast (spid as varchar(6)) as spid
  from @probclients
  where (spid <> @@spid) and 
   ((blocked!=0 or (waittype != 0x0000 and ignore_app = 0))
   or spid in (select blocked from @probclients where blocked != 0))
  open ibuffer
  fetch next from ibuffer into @spid
  while (@@fetch_status != -1)
  begin
   print ''
   print 'DBCC INPUTBUFFER FOR SPID ' + @spid
   exec ('dbcc inputbuffer (' + @spid + ')')

   fetch next from ibuffer into @spid
  end
  deallocate ibuffer

  Print ''
  Print '*******************************************************************************'
  Print 'Print out DBCC OPENTRAN for active databases for all blocked or blocking spids.'
  Print '*******************************************************************************'
  declare ibuffer cursor fast_forward for
  select distinct cast (dbid as varchar(6)) from @probclients
  where dbid != 0
  open ibuffer
  fetch next from ibuffer into @spid
  while (@@fetch_status != -1)
  begin
   print ''
   set @dbname = db_name(@spid)
   set @status = DATABASEPROPERTYEX(@dbname,'Status')
   set @useraccess = DATABASEPROPERTYEX(@dbname,'UserAccess')
   print 'DBCC OPENTRAN FOR DBID ' + @spid + ' ['+ @dbname + ']'
   if @status = N'ONLINE' and @useraccess != N'SINGLE_USER'
     dbcc opentran(@dbname)
   else
     print 'Skipped: Status=' + convert(nvarchar(128),@status)
      + ' UserAccess=' + convert(nvarchar(128),@useraccess)

   print ''
   if @spid = '2' select @blocked = 'Y'
   fetch next from ibuffer into @spid
  end
  deallocate ibuffer
  if @blocked != 'Y' 
  begin
   print ''
   print 'DBCC OPENTRAN FOR DBID 2 [tempdb]'
   dbcc opentran ('tempdb')
  end

  print 'End time: ' + convert(varchar(26), getdate(), 121)
end -- All
else
 print '8 No Waittypes: ' + convert(varchar(26), @time, 121) + ' ' 
   + convert(varchar(12), datediff(ms,@time,getdate())) + ' ' + ISNULL (@@servername,'(null)') + ' 19.20003'
GO  

create procedure dbo.sp_blocker_pss08 (@latch int = 1, @fast int = 1, @appname sysname='PSSDIAG')
as 
--version 19.2000 -- 2000 before SP3
if is_member('sysadmin')=0
begin
 print 'Must be a member of the sysadmin group in order to run this procedure'
 return
end

set nocount on
declare @spid varchar(6)
declare @blocked varchar(6)
declare @time datetime
declare @time2 datetime
declare @dbname nvarchar(128)
declare @status sql_variant
declare @useraccess sql_variant

set @time = getdate()
declare @probclients table(spid smallint, ecid smallint, blocked smallint, waittype binary(2), dbid smallint,
  ignore_app tinyint, primary key (blocked, spid, ecid))
insert @probclients select spid, ecid, blocked, waittype, dbid,
  case when convert(varchar(128),hostname) = @appname then 1 else 0 end
  from master.dbo.sysprocesses where blocked!=0 or waittype != 0x0000

if exists (select spid from @probclients where ignore_app != 1 or waittype != 0x020B)
begin
  set @time2 = getdate()
  print ''
  print '8 Start time: ' + convert(varchar(26), @time, 121) + ' ' + convert(varchar(12), datediff(ms,@time,@time2)) + ' 19.2000 '+ltrim(str(@latch))+' '+ltrim(str(@fast)) 

  insert @probclients select distinct blocked, 0, 0, 0x0000, 0, 0 from @probclients
   where blocked not in (select spid from @probclients) and blocked != 0

  if (@fast = 1)
  begin
   print ''
   print 'SYSPROCESSES ' + ISNULL (@@servername,'(null)') + ' ' + str(@@microsoftversion)

   select spid, status, blocked, open_tran, waitresource, waittype, 
     waittime, cmd, lastwaittype, cpu, physical_io,
     memusage,last_batch=convert(varchar(26), last_batch,121),
     login_time=convert(varchar(26), login_time,121), net_address,
     net_library, dbid, ecid, kpid, hostname, hostprocess,
     loginame, program_name, nt_domain, nt_username, uid, sid
   from master.dbo.sysprocesses
   where blocked!=0 or waittype != 0x0000
     or spid in (select blocked from @probclients where blocked != 0)
     or spid in (select spid from @probclients where waittype != 0x0000)

   print 'ESP ' + convert(varchar(12), datediff(ms,@time2,getdate())) 

   print ''
   print 'SYSPROC FIRST PASS'
   select spid, ecid, waittype from @probclients where waittype != 0x0000

   if exists(select blocked from @probclients where blocked != 0)
   begin
     print 'Blocking via locks at ' + convert(varchar(26), @time, 121)
     print ''
     print 'SPIDs at the head of blocking chains'
     select spid from @probclients
      where blocked = 0 and spid in (select blocked from @probclients where spid != 0)
     if @latch = 0
     begin
      print 'SYSLOCKINFO'
      select @time2 = getdate()

      select spid = convert (smallint, req_spid),
        ecid = convert (smallint, req_ecid),
        rsc_dbid As dbid,
        rsc_objid As ObjId,
        rsc_indid As IndId,
        Type = case rsc_type when 1 then 'NUL'
                  when 2 then 'DB'
                  when 3 then 'FIL'
                  when 4 then 'IDX'
                  when 5 then 'TAB'
                  when 6 then 'PAG'
                  when 7 then 'KEY'
                  when 8 then 'EXT'
                  when 9 then 'RID'
                  when 10 then 'APP' end,
        Resource = substring (rsc_text, 1, 16),
        Mode = case req_mode + 1 when 1 then NULL
                    when 2 then 'Sch-S'
                    when 3 then 'Sch-M'
                    when 4 then 'S'
                    when 5 then 'U'
                    when 6 then 'X'
                    when 7 then 'IS'
                    when 8 then 'IU'
                    when 9 then 'IX'
                    when 10 then 'SIU'
                    when 11 then 'SIX'
                    when 12 then 'UIX'
                    when 13 then 'BU'
                    when 14 then 'RangeS-S'
                    when 15 then 'RangeS-U'
                    when 16 then 'RangeIn-Null'
                    when 17 then 'RangeIn-S'
                    when 18 then 'RangeIn-U'
                    when 19 then 'RangeIn-X'
                    when 20 then 'RangeX-S'
                    when 21 then 'RangeX-U'
                    when 22 then 'RangeX-X'end,
        Status = case req_status when 1 then 'GRANT'
                    when 2 then 'CNVT'
                    when 3 then 'WAIT' end,
        req_transactionID As TransID, req_transactionUOW As TransUOW
      from master.dbo.syslockinfo s,
        @probclients p
      where p.spid = s.req_spid

      print 'ESL ' + convert(varchar(12), datediff(ms,@time2,getdate())) 
     end -- latch not set
   end
   else
     print 'No blocking via locks at ' + convert(varchar(26), @time, 121)
   print ''
  end -- fast set

  else 
  begin -- Fast not set
   print ''
   print 'SYSPROCESSES ' + ISNULL (@@servername,'(null)') + ' ' + str(@@microsoftversion)

   select spid, status, blocked, open_tran, waitresource, waittype, 
     waittime, cmd, lastwaittype, cpu, physical_io,
     memusage,last_batch=convert(varchar(26), last_batch,121),
     login_time=convert(varchar(26), login_time,121), net_address,
     net_library, dbid, ecid, kpid, hostname, hostprocess,
     loginame, program_name, nt_domain, nt_username, uid, sid
   from master.dbo.sysprocesses

   print 'ESP ' + convert(varchar(12), datediff(ms,@time2,getdate())) 

   print ''
   print 'SYSPROC FIRST PASS'
   select spid, ecid, waittype from @probclients where waittype != 0x0000

   if exists(select blocked from @probclients where blocked != 0)
   begin
     print 'Blocking via locks at ' + convert(varchar(26), @time, 121)
     print ''
     print 'SPIDs at the head of blocking chains'
     select spid from @probclients
     where blocked = 0 and spid in (select blocked from @probclients where spid != 0)
     if @latch = 0
     begin
      print 'SYSLOCKINFO'
      select @time2 = getdate()

      select spid = convert (smallint, req_spid),
        ecid = convert (smallint, req_ecid),
        rsc_dbid As dbid,
        rsc_objid As ObjId,
        rsc_indid As IndId,
        Type = case rsc_type when 1 then 'NUL'
                  when 2 then 'DB'
                  when 3 then 'FIL'
                  when 4 then 'IDX'
                  when 5 then 'TAB'
                  when 6 then 'PAG'
                  when 7 then 'KEY'
                  when 8 then 'EXT'
                  when 9 then 'RID'
                  when 10 then 'APP' end,
        Resource = substring (rsc_text, 1, 16),
        Mode = case req_mode + 1 when 1 then NULL
                    when 2 then 'Sch-S'
                    when 3 then 'Sch-M'
                    when 4 then 'S'
                    when 5 then 'U'
                    when 6 then 'X'
                    when 7 then 'IS'
                    when 8 then 'IU'
                    when 9 then 'IX'
                    when 10 then 'SIU'
                    when 11 then 'SIX'
                    when 12 then 'UIX'
                    when 13 then 'BU'
                    when 14 then 'RangeS-S'
                    when 15 then 'RangeS-U'
                    when 16 then 'RangeIn-Null'
                    when 17 then 'RangeIn-S'
                    when 18 then 'RangeIn-U'
                    when 19 then 'RangeIn-X'
                    when 20 then 'RangeX-S'
                    when 21 then 'RangeX-U'
                    when 22 then 'RangeX-X'end,
        Status = case req_status when 1 then 'GRANT'
                    when 2 then 'CNVT'
                    when 3 then 'WAIT' end,
        req_transactionID As TransID, req_transactionUOW As TransUOW
      from master.dbo.syslockinfo

      print 'ESL ' + convert(varchar(12), datediff(ms,@time2,getdate())) 
     end -- latch not set
   end
   else
    print 'No blocking via locks at ' + convert(varchar(26), @time, 121)
   print ''
  end -- Fast not set

  print 'DBCC SQLPERF(WAITSTATS)'
  dbcc sqlperf(waitstats)

  Print ''
  Print '*********************************************************************'
  Print 'Print out DBCC Input buffer for all blocked or blocking spids.'
  Print '*********************************************************************'

  declare ibuffer cursor fast_forward for
  select distinct cast (spid as varchar(6)) as spid
  from @probclients
  where (spid <> @@spid) and 
   ((blocked!=0 or (waittype != 0x0000 and ignore_app = 0))
   or spid in (select blocked from @probclients where blocked != 0))
  open ibuffer
  fetch next from ibuffer into @spid
  while (@@fetch_status != -1)
  begin
   print ''
   print 'DBCC INPUTBUFFER FOR SPID ' + @spid
   exec ('dbcc inputbuffer (' + @spid + ')')

   fetch next from ibuffer into @spid
  end
  deallocate ibuffer

  Print ''
  Print '*******************************************************************************'
  Print 'Print out DBCC OPENTRAN for active databases for all blocked or blocking spids.'
  Print '*******************************************************************************'
  declare ibuffer cursor fast_forward for
  select distinct cast (dbid as varchar(6)) from @probclients
  where dbid != 0
  open ibuffer
  fetch next from ibuffer into @spid
  while (@@fetch_status != -1)
  begin
   print ''
   set @dbname = db_name(@spid)
   set @status = DATABASEPROPERTYEX(@dbname,'Status')
   set @useraccess = DATABASEPROPERTYEX(@dbname,'UserAccess')
   print 'DBCC OPENTRAN FOR DBID ' + @spid + ' ['+ @dbname + ']'
   if @status = N'ONLINE' and @useraccess != N'SINGLE_USER'
     dbcc opentran(@dbname)
   else
     print 'Skipped: Status=' + convert(nvarchar(128),@status)
      + ' UserAccess=' + convert(nvarchar(128),@useraccess)

   print ''
   if @spid = '2' select @blocked = 'Y'
   fetch next from ibuffer into @spid
  end
  deallocate ibuffer
  if @blocked != 'Y' 
  begin
   print ''
   print 'DBCC OPENTRAN FOR DBID 2 [tempdb]'
   dbcc opentran ('tempdb')
  end

  print 'End time: ' + convert(varchar(26), getdate(), 121)
end -- All
else
 print '8 No Waittypes: ' + convert(varchar(26), @time, 121) + ' '
   + convert(varchar(12), datediff(ms,@time,getdate())) + ' ' + ISNULL (@@servername,'(null)') + ' 19.2000'
GO 
Đ? bi?t thêm chi ti?t, ghé thăm Web site sau:
http://blogs.MSDN.com/psssql/Archive/2007/02/21/SQL-Server-2005-Performance-Statistics-script.aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 271509 - L?n xem xét sau cùng: 22 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Workgroup Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Personal Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Workgroup Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition
T? khóa: 
kbsqlsetup kbhowto kbinfo kbmt KB271509 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:271509

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com