Identifikator ?lanka: 271361 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

REZIME

Kada konfiguri?ete Internet Explorer da koristi skriptu za automatsko konfigurisanje proxy servera, on ke?ira proxy koji se vra?a putem poziva FindProxyForURL. Mehanizam ke?iranja (automatski ke? rezultata proxy servera) izvr?ava se na osnovu hosta (to jest, ne na osnovu URL-a). To spre?ava kori??enje razli?itih proxy servera radi dobijanja pristupa istom Veb serveru. Slede?i uzorak scenarija prikazuje ovo pona?anje:
 • Konfiguri?ite Veb server sa imenom ?Vebserver? sa dve virtuelne fascikle: ?/login? i ?/test?.
 • Kreirajte slede?u .pac datoteku:
  function FindProxyForURL (url, host)
  {
  if shExpMatch (url, "http://webserver/login") return "DIRECT";
  else return "PROXY myproxy:80";
  }
 • Konfiguri?ite Internet Explorer da koristi tu .pac datoteku.
 • Pokrenite Internet Explorer i otkucajte slede?u Veb adresu:
  http://webserver/login
  Internet Explorer u?itava .pac datoteku i ispravno koristi direktnu vezu.
 • Kada se pojavi stranica za prijavljivanje, otkucajte http://webserver/test. Ako koristite alatku ?Nadgledanje mre?e?, mo?ete da primetite da pristup lokaciji ?http://webserver/test? i dalje koristi direktnu vezu umesto veze ?myproxy?.

DODATNE INFORMACIJE

Automatski ke? rezultata proxy servera je pobolj?anje performansi dodato u Internet Explorer 5.5 i novije verzije. Svrha ke?a je smanjivanje obima obrade skripte za automatsko konfigurisanje proxy servera na strani klijenta. Kada se pove?ete sa Internet lokacijom, funkcija FindProxyForURL se koristi da bi se utvrdilo da li treba da se koristi proxy i koji. Internet Explorer 5.5 i novije verzije prvo proveravaju automatski ke? rezultata proxy servera da bi se utvrdilo da li je proxy kori??en za povezivanje sa hostom u prethodnim poku?ajima. Ako ova provera ne uspe, to zna?i da je u pitanju prvi poku?aj povezivanja sa hostom tokom trenutne sesije i da se primenjuje normalna logika otkrivanja proxy servera. Slede?a lista prikazuje logiku koju Internet Explorer 5.5 i novije verzije koriste da bi utvrdili da li treba da se koristi proxy i koji:
 • Ako je u programu Internet Explorer uklju?ena opcija Automatski otkrij postavke, dolazi do poku?aja preuzimanja Wpad.dat datoteke sa lokalne mre?e (LAN) i njene obrade kao skripte za automatsko konfigurisanje proxy servera. Ako se proxy vra?a iz skripte, a Internet Explorer je uspostavio vezu putem proxy servera, automatski ke? rezultata proxy servera a?urira se vra?enim imenom hosta i proxy servera.
 • Ako je opcija Koristi skriptu za automatsko konfigurisanje uklju?ena u programu Internet Explorer, skripta za automatsko konfigurisanje proxy servera se preuzima i obra?uje. Ako se proxy vra?a iz skripte, a Internet Explorer je uspostavio vezu putem proxy servera, automatski ke? rezultata proxy servera a?urira se vra?enim imenom hosta i proxy servera.
 • Ako je Internet Explorer konfigurisan za stati?ki proxy server, ime proxy servera se preuzima iz registratora.
Kada Internet Explorer koristi skriptu za automatsko konfigurisanje proxy servera, veza se otvara pomo?u proxy servera ako obrada skripte ukazuje na to da treba da se koristi proxy. Ako proxy server ne mo?e da uspostavi vezu, ime proxy servera se dodaje na listu veza lo?ih proxy servera, tako da se ne koristi narednih 30 minuta. Ako skripta za automatsko konfigurisanje proxy servera sadr?i PROXY odgovor koji navodi vi?e proxy servera, poku?ava se sa slede?im proxy serverom na listi dok se lista ne premesti ili dok se ne uspostavi veza. Ako se lista premesti, a veza nije uspostavljena, u programu Internet Explorer dobijate poruku o gre?ci ?Nije mogu?e prikazati stranicu?.

Kada se veza uspostavi putem proxy servera, ime hosta lokacije i ime proxy servera se ke?iraju. Pri narednim poku?ajima pristupa imenu hosta u istoj sesiji, Internet Explorer ima ke?irane informacije o tome koji proxy treba da koristi. Zbog toga, svi naredni poku?aji povezivanja sa hostom idu putem proxy servera koji je prethodno kori??en. To zna?i da se skripta za automatsko konfigurisanje proxy servera ne obra?uje ponovo ako je ime ke?iranog proxy servera nedostupno tokom iste sesije i da u programu Internet Explorer dobijate poruku o gre?ci ?Nije mogu?e prikazati stranicu?.

Mo?da ?ete ?eleti da onemogu?ite automatski ke? rezultata proxy servera kako biste obezbedili redundantnost proxy servera koja vam je potrebna. Ovo ?e dovesti do toga da se na strani klijenta obra?uje svaki GET zahtev koji izdaje Internet Explorer. Usled toga, mo?e do?i do uticaja na performanse programa Internet Explorer u zavisnosti od logike skripte za automatsko konfigurisanje proxy servera i njene veli?ine. Da biste onemogu?ili automatski ke? rezultata proxy servera, koristite jedan od slede?ih metoda.

Napomena Ako onemogu?ite automatsko ke?iranje proxy servera, to ?e mo?da uticati na performanse programa Internet Explorer.

1. metod: izmena registratora

Va?no Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadr?i korake koji obja?njavaju kako se menja registrator. Me?utim, mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Zbog toga obavezno pa?ljivo sledite ove korake. Radi dodatne za?tite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. U tom slu?aju mo?ete da vratite registrator u prethodno stanje ako do?e do problema. Da biste dobili vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije i vra?anju registratora u prethodno stanje, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije registratora i njegovo vra?anje u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)


Automatski ke? rezultata proxy servera mo?ete onemogu?iti pomo?u slede?eg klju?a registratora:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings


Vrednost: EnableAutoproxyResultCache
Tip: REG_DWORD
Vrednost podataka: 0 = onemogu?eno ke?iranje; 1 (ili ako klju? nije prisutan) = omogu?eno automatsko ke?iranje proxy servera (ovo je podrazumevano pona?anje)
Ako klju? registratora nije prisutan, mo?ete da ga kreirate pomo?u slede?e datoteke registratora:
Windows ure?iva? registratora verzije 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings]"EnableAutoProxyResultCache"=dword:00000000"

2. metod: izmena postavki smernica grupe

 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte gpedit.msc, a zatim kliknite na dugme U redu.
 2. U ure?iva?u objekta smernica grupe kliknite dvaput na datoteku User Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Internet Explorer.
 3. Kliknite dvaput na stavku Onemogu?i ke?iranje automatskih proxy skripti.
 4. Kliknite na dugme Omogu?i, a zatim kliknite na dugme U redu.
Ovaj klju? registratora ?ete mo?da morati da koristite ako se pove?ete pomo?u proxy servera koji rukuje bezbednim i nebezbednim zahtevima na istom serveru. Jedan primer ovakvog pona?anja jeste softver SQUID Proxy Server. Budu?i da Internet Explorer obi?no ke?ira informacije o portu, kada poku?a da po?alje bezbedne i nebezbedne odgovore na isti server, mo?da ne?e poslati bezbedni zahtev putem ispravnog broja porta, ve? na razli?ite brojeve porta. Da biste dobili vi?e informacija o dodavanju liste lo?ih proxy servera, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
320507 Internet Explorer ne poku?ava ponovo lo? proxy server narednih 30 minuta (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

Svojstva

Identifikator ?lanka: 271361 - Poslednji pregled: 29. april 2010. - Revizija: 8.0
ODNOSI SE NA:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise N
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Premium N
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Professional N
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Starter N
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Ultimate N
 • Windows Internet Explorer 8
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 6.0, ako se koristi sa:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
  • Microsoft Windows Millennium Edition
  • Microsoft Windows 98 Second Edition
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Windows Internet Explorer 7
Klju?ne re?i: 
kbenv kbhowto KB271361

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com