Máy in m?ng Hi?n th? không chính xác như di?n đàn trên m?t máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2713128 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Gi? s? r?ng b?n k?t n?i v?i m?t máy in m?ng đư?c lưu tr? trên m?t máy ch? in t? m?t khách hàng máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2. H? ph?c v? in đi di?n đàn và sau đó đi tr? l?i tr?c tuy?n. Trong t?nh hu?ng này, máy tính khách hàng v?n c?n hi?n th? trạm đậu k?t n?i máy in m?ng như di?n đàn.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra khi m?t ch? đ? gi?i h?n khách hàng phát hi?n m?t máy ph?c v? in di?n đàn. Trong t?nh hu?ng này, Windows ki?m nh?p m?t v?ng b? phi?u đ? ki?m tra t?nh tr?ng c?a h? ph?c v? in. Sau khi v?ng b? phi?u đư?c ki?m nh?p, Windows truy v?n máy ch? in theo đ?nh k? đ? ki?m tra xem nó là tr? l?i tr?c tuy?n.

Trong trư?ng h?p hi?m hoi, m?t ch? đ? khách hàng có m?t m? thông báo gi?i h?n phát hi?n r?ng m?t h? ph?c v? in đang gián tuy?n. Trong t?nh hu?ng này, Windows ki?m nh?p v?ng b? phi?u trong b?i c?nh c?a ch? đ? này. Tuy nhiên, các ch? đ? không có đ? quy?n đ? truy v?n các máy ch? in. V? v?y, yêu c?u b? phi?u không thành công.

Gi?i pháp

Hotfix này c?ng có s?n t?i C?a hàng Microsoft Update.

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" Hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t hệ điều hành sau:
 • Windows 7
 • Windows 7 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng B?n s?a l?i Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 0,21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1,21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Các t?p tin (b?n kê.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2". MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), là vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? bang ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Win32spl.dll6.1.7600.21213492,03212 Tháng 12 năm 201104:35
Win32spl.dll6.1.7601.21993492,54412 Tháng 12 năm 201104:26
Win32spl.dll6.1.7600.21213492,03212 Tháng 12 năm 201104:35
Win32spl.dll6.1.7601.21993492,54412 Tháng 12 năm 201104:26
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Win32spl.dll6.1.7600.21213750,59212 Tháng 12 năm 201105:38x 64
Win32spl.dll6.1.7601.21993750,59212 Tháng 12 năm 201105:24x 64
Win32spl.dll6.1.7600.21213750,59212 Tháng 12 năm 201105:38x 64
Win32spl.dll6.1.7601.21993750,59212 Tháng 12 năm 201105:24x 64
Win32spl.dll6.1.7600.21213492,03212 Tháng 12 năm 201104:35x 86
Win32spl.dll6.1.7601.21993492,54412 Tháng 12 năm 201104:26x 86
Win32spl.dll6.1.7600.21213492,03212 Tháng 12 năm 201104:35x 86
Win32spl.dll6.1.7601.21993492,54412 Tháng 12 năm 201104:26x 86
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Win32spl.dll6.1.7600.212131,511,93612 Tháng 12 năm 201104:30IA-64
Win32spl.dll6.1.7601.219931,512,44812 Tháng 12 năm 201104:26IA-64
Win32spl.dll6.1.7600.21213492,03212 Tháng 12 năm 201104:35x 86
Win32spl.dll6.1.7601.21993492,54412 Tháng 12 năm 201104:26x 86

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinX86_1049d215149bc3658cb540e3ea92e4f4_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21213_none_4a33868e79899740.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin718
Ngày (UTC)14 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)11:27
t?p đ? đ?t tên tinX86_3995a16f9d9b4c4258285ecdacfb3ffb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21993_none_528b0ff5f9c6a146.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin718
Ngày (UTC)14 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)11:27
t?p đ? đ?t tên tinX86_9be2e92a26d246ae55a05762e3fda5ee_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21213_none_e71071d4d420b9cc.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin718
Ngày (UTC)14 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)11:27
t?p đ? đ?t tên tinX86_f558ff4224e2d74101094c62a33408b8_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21993_none_579dc08734d0759e.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin718
Ngày (UTC)14 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)11:27
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-p...ooler-networkclient_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21213_none_3a1cc1f3eb24623b.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tinth? này là 10.424
Ngày (UTC)12 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)05:04
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-p...ooler-networkclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21993_none_3bacc777e88b7a6d.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tinth? này là 10.424
Ngày (UTC)12 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:54
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-p...ooler-networkclient_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21213_none_2b8d3e39760b0b0a.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin6,369
Ngày (UTC)12 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)05:02
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-p...ooler-networkclient_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21993_none_2d1d43bd7372233c.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin6,369
Ngày (UTC)12 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:59
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_1e49ccb78e72b50b3f8f5386413dccd8_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21213_none_7e3834a2ef00298c.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin722
Ngày (UTC)14 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)11:27
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_2012324ee106e3ca5c678fd6ca4f586c_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21993_none_e271131531a169d7.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.086 ngư?i
Ngày (UTC)14 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)11:27
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_266831367b4efcec06814e17b9d22478_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21993_none_f78206da8ae94ecc.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin722
Ngày (UTC)14 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)11:27
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_2eb87864457c829a52c1bb2609c3588a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21993_none_ebf41bda909a1adb.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin722
Ngày (UTC)14 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)11:27
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_42a9df3700e29cf4a4878240a8eb5958_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21213_none_0f4242c0c3f73343.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.086 ngư?i
Ngày (UTC)14 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)11:27
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_51af1a3fed04914ee2a841192f940dec_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21213_none_637f346c68599a7e.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin722
Ngày (UTC)14 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)11:27
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-p...ooler-networkclient_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21213_none_963b5d77a381d371.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin10,428
Ngày (UTC)12 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)06:05
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-p...ooler-networkclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21993_none_97cb62fba0e8eba3.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin10,428
Ngày (UTC)12 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)05:53
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-p...ooler-networkclient_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21213_none_87abd9bd2e687c40.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin6,373
Ngày (UTC)12 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)06:10
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-p...ooler-networkclient_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21993_none_893bdf412bcf9472.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin6,373
Ngày (UTC)12 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)05:59
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-p...ooler-networkclient_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21213_none_a09007c9d7e2956c.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin10,426
Ngày (UTC)12 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:52
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-p...ooler-networkclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21993_none_a2200d4dd549ad9e.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin10,426
Ngày (UTC)12 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:43
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-p...ooler-networkclient_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21213_none_9200840f62c93e3b.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin6,371
Ngày (UTC)12 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:53
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-p...ooler-networkclient_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21993_none_939089936030566d.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin6,371
Ngày (UTC)12 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:44
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinIa64_40c4725de239978e8b80abfafa262111_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21213_none_5d3b222c36e5211f.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.084
Ngày (UTC)14 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)11:27
t?p đ? đ?t tên tinIa64_550d8c079c792f1f4be5959ffc364bb5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21993_none_e16288fb61fbe7d9.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.084
Ngày (UTC)14 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)11:27
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-p...ooler-networkclient_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21213_none_3a1e65e9eb226b37.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin10,426
Ngày (UTC)12 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)05:51
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-p...ooler-networkclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21993_none_3bae6b6de8898369.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin10,426
Ngày (UTC)12 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)05:45
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-p...ooler-networkclient_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21213_none_a09007c9d7e2956c.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin10,426
Ngày (UTC)12 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:52
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-p...ooler-networkclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21993_none_a2200d4dd549ad9e.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin10,426
Ngày (UTC)12 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:43

Thu?c tính

ID c?a bài: 2713128 - L?n xem xét sau cùng: 24 Tháng Năm 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2713128 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2713128

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com