Dom?nam nevar pievienot Exchange Feder?cijas biroja 365

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2712678 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

PROBL?MA

Kad m??in?t pievienot dom?nam Microsoft Exchange Feder?cijas Microsoft Office 365, process ir neveiksm?gs. ?? probl?ma var rasties pat tad, ja dom?na DNS ieraksts veiksm?gi pievienoti TXT (teksts) ieraksta Feder?cijas pier?d?jums.

IEMESLS

?is jaut?jums occursif TXT A ieraksts par Feder?cijas apliecin?jums ir p?r?k liels.

p?c noklus?juma DNS vaic?jumu izmanto Lietot?ja datogrammu protokols (UDP), un t? atbild ar DNS komerckravas kvotas ierobe?ojums par 512 baitiem. Liel?ka atbildes tiek sa?sin?ti, un tas noved pie v?l?k apie?an?s ar P?rraides vad?bas protokols (TCP) ar vair?k pieskait?m?s izmaksas. ?aj? gad?jum? TCP nav iesp?jots izejo?ais. T?d?? verifik?cija nenotiek, ja TXT A ieraksts par Feder?cijas apliecin?jums ir p?r?k liels.

???DUMS

Lai apietu ?o probl?mu, r?kojieties ??di:
 1. Manu?li main?t faila hosts thehybrid server? vai serveru ietver ??du inform?ciju:
  207.46.164.41 domains.live.com
  Piez?me. ?is serveris ir TCP izejo??s piek?uves at?aujas.
 2. Exchange Feder?cijas sarakstam pievienotu dom?nam, izpildot ??du Windows PowerShell komandu:
  Add-FederatedDomain ?DomainName <SmtpDomain>
  Piem?ram, palaidiet ??du komandu:
  Add-FederatedDomain ?DomainName contoso.com
 3. No?emiet pievienoto solis 1 saimniekiem faila ieraksts.

PAPILDINFORM?CIJA

Windows 2008 Server un Windows 2008 Server R2, hosts fails tiek saglab?ts ?aj? atra?an?s viet?:
%windir%\system32\drivers\etc\hosts
V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uz Office 365 Kopiena t?mek?a vietni.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2712678 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sestdiena, 2014. gada 12. j?lijs - P?rskat??ana: 8.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Exchange Online
Atsl?gv?rdi: 
o365 o365a o365e hybrid o365m o365022013 kbgraphic kbmt KB2712678 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2712678

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com