Windows FTP khách hàng s? nh?n đư?c thông báo l?i 425

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 271078 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi b?n k?t n?i t?i m?t máy ch? t?p tin chuy?n giao th?c (FTP) b?ng cách s? d?ng m?t c?a s? d?ng l?nh FTP khách hàng và b?n sau đó phát hành m?t danh sách báo giá l?nh (hay m?t báo ch? huy), l?nh ti?p theo b?n s? d?ng có th? tr? l?i thông báo l?i sau:
425 Không th? m? k?t n?i d? li?u.

NGUYÊN NHÂN

Khi m?t khách hàng FTP vư?t qua m?t l?nh đ?n m?t máy ch? FTP và các khách hàng đang ? ch? đ? ho?t đ?ng, khách hàng c?ng vư?t qua m?t c?ng mà trên đó nó nghe cho các ph?n ?ng t? h? ph?c v?. N?u các khách hàng đang g?i m?t l?nh mà không đ?i h?i m?t c?ng d? li?u (ví d? như các Syst l?nh), khách hàng không thi?t l?p m?t c?ng d? li?u. Các ls l?nh, c?ng g?i là l?nh list, đ?i h?i m?t c?ng d? li?u đ? tr? v? d? li?u. N?u máy ch? hy v?ng m?t c?ng d? li?u t? máy khách và máy ch? không nh?n đư?c m?t c?ng d? li?u, máy ch? t?o ra l?i 425.

FTP khách hàng có th? vư?t qua l?nh mà h? không gi?i thích cho h? ph?c v?. Nh?ng l?nh này đư?c truy?n b?ng cách s? d?ng cú pháp sau:
báo giá <command></command>
B?i v? khách hàng không gi?i thích l?nh nó g?i đi, khách hàng s? g?i l?nh cho máy ch? mà không t?o ra m?t c?ng l?ng nghe cho các d? li?u, và v? th? h? ph?c v? không th? m? c?ng d? li?u.

THÔNG TIN THÊM

Các khách hàng FTP mà tàu v?i Windows không h? tr? ch? đ? th? đ?ng. Do đó, h? luôn luôn c?n ph?i thương lư?ng m?t c?ng d? li?u khi vi?c ban hành m?t l?nh mà tr? v? d? li?u.

Đ? xem danh sách các l?nh mà khách hàng thành công h? tr?, h?y g? Tr? giúp t?i d?u nh?c FTP.

Thu?c tính

ID c?a bài: 271078 - L?n xem xét sau cùng: 22 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
T? khóa: 
kbenv kberrmsg kbpending kbprb kbmt KB271078 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:271078

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com