ID c?a bài: 2709981 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Gi? đ?nh r?ng b?n chơi m?t s? DVD trong Windows Media Player 12 trên m?t máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2. Tuy nhiên, Windows Media Player s? hi?n th? các n?i dung tranh giành thay v? n?i dung video d? ki?n.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra b?i v? h? th?ng tranh giành n?i dung DVD gi?i m? ch? ch?t không thành công.

Gi?i pháp

C?p nh?t thông tin

Làm th? nào đ? có đư?c các b?n c?p nh?t này

Microsoft Update
B?n c?p nh?t này có s?n t? website sau c?a Microsoft Update:
http://Update.Microsoft.com
Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n ph?i đang ch?y Windows 7 Service Pack 1 (SP1) ho?c Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1).

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i vào s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này.

Thông tin thay th? hotfix

B?n c?p nh?t này không thay th? m?t C?p Nh?t phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a b?n c?p nh?t này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Ngày và gi? c?a các t?p trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 1.17XXXWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1ĐÔNG Đ?C
  6.1.760 1,21XXXWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Chi nhánh b?n ghi d?ch v? GDR ch?a ch? là nh?ng b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i đ? quy?t các v?n đ? quan tr?ng, ph? bi?n r?ng r?i. Chi nhánh b?n ghi d?ch v? LDR ch?a hotfix ngoài s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
 • Các t?p tin (b?n kê.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong các "thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008 R2 và Windows 7". MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), là vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? bang ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Qdvd.dll6.6.7601.17835514,56004 Tháng 12 năm 201109:59
Qdvd.dll6.6.7601.21987514,56004 Tháng 12 năm 201109:57
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Qdvd.dll6.6.7601.17835366,59204 Tháng 12 năm 201111:00
Qdvd.dll6.6.7601.21987366,59204 Tháng 12 năm 201110:49
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Qdvd.dll6.6.7601.17835901,63204 Tháng 12 năm 201109:32
Qdvd.dll6.6.7601.21987901,63204 Tháng 12 năm 201109:45

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là s? c? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
thu?c tính t?pMô t?
t?p đ? đ?t tên tinX86_1963f81dd0c2208f78377bcdbd7f6a0e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21987_none_4a557e8f54509c18.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin709
Ngày (UTC)04 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)13:34
t?p đ? đ?t tên tinX86_d77da74658e40fdb2c0691efda73dd39_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17835_none_d85957fe3873d53d.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin709
Ngày (UTC)04 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)13:34
Tên t?p tinX86_microsoft-windows-directshow-dvdsupport_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17835_none_5614fae13229f515.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin16,389
Ngày (UTC)04 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)10:26
Tên t?p tinX86_microsoft-windows-directshow-dvdsupport_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21987_none_566a88a44b6e5342.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin16,389
Ngày (UTC)04 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)10:32
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
T?p tin b?t đ?ng s?nMô t?
Tên t?p tinAmd64_5233cbcd7ea5c905cea96a5d10d10ed3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17835_none_b26e2231a734c7d6.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.066 ngư?i
Ngày (UTC)04 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)13:34
Tên t?p tinAmd64_5385d66a7cb80cec9963e103cef3836f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21987_none_03d55ab288f60d36.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.066 ngư?i
Ngày (UTC)04 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)13:34
Tên t?p tinAmd64_microsoft-windows-directshow-dvdsupport_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17835_none_b2339664ea87664b.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin13,663
Ngày (UTC)04 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)11:28
Tên t?p tinAmd64_microsoft-windows-directshow-dvdsupport_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21987_none_b289242803cbc478.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin13,663
Ngày (UTC)04 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)11:19
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
T?p tin b?t đ?ng s?nMô t?
Tên t?p tinIa64_47a7c192966fbfdb20f7a26e52f937ec_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21987_none_17d076f6485aa233.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,064
Ngày (UTC)04 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)13:34
Tên t?p tinIa64_976fa190918cddb98dc56ee95deb7c2f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17835_none_55ba19365dba1a1e.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,064
Ngày (UTC)04 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)13:34
Tên t?p tinIa64_microsoft-windows-directshow-dvdsupport_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17835_none_56169ed73227fe11.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin13,661
Ngày (UTC)04 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)11:20
Tên t?p tinIa64_microsoft-windows-directshow-dvdsupport_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21987_none_566c2c9a4b6c5c3e.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin13,661
Ngày (UTC)04 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)11:08

Thu?c tính

ID c?a bài: 2709981 - L?n xem xét sau cùng: 14 Tháng Mười 2013 - Xem xét l?i: 5.0
Áp d?ng
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Starter
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
T? khóa: 
kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter atdownload kbmt KB2709981 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2709981

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com