Raksta ID: 2709981 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Simptomi

Pie?emu, ka sp?l?t noteiktu DVD programm? Windows Media Player 12 dator?, kur? darbojas oper?t?jsist?ma Windows 7 vai Windows Server 2008 R2. Tom?r programma Windows Media Player par?da sajaukt? saturu nevis paredzamo video saturu.

Iemesls

?? probl?ma rodas t?p?c, ka DVD satura motokross sist?mu atsl?gu at?ifr??anai neizdodas.

Risin?jums

Inform?cija par atjaunin?jumu

Atjaunin?juma ieg??ana

Microsoft Update
?is atjaunin?jums ir pieejams ??d? t?mek?a vietn? Microsoft Update:
http://update.microsoft.com
Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft atbalsta failu lejupiel?di, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
119591 Microsoft atbalsta failu ieg??ana no tie?saistes pakalpojumiem
Korpor?cija Microsoft ir sken?jusi ?o failu, lai p?rbaud?tu, vai taj? nav v?rusu. Korpor?cija Microsoft izmantoja visjaun?ko v?rusu noteik?anas programmat?ru, k?da bija pieejama faila izlik?anas datum?. Fails tiek glab?ts serveros ar paaugstin?tu dro??bu, t?d?j?di nodro?inot aizsardz?bu pret neautoriz?tu faila izmai?u veik?anu.

Priek?nosac?jumi

Lai lietotu ?o atjaunin?jumu, jums ir j?darbojas Windows 7 Service Pack 1 (SP1) vai Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1).

Inform?cija par re?istru

Lai lietotu ?o atjaunin?jumu, jums nav j?veic nek?das izmai?as re?istr?.

Restart??anas nepiecie?am?ba

P?c ?? atjaunin?juma instal??anas dators ir j?restart?.

Inform?cija par labojumfaila aizst??anu

?is atjaunin?jums neaizst?j iepriek? izlaistus atjaunin?jumu.

Inform?cija par failu

Glob?lo versiju atjaunin?jums instal? failus, kuriem ir atrib?ti, kas ir uzskait?ti n?kamaj?s tabul?s. ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i univers?lajam koordin?tajam laikam (UTC). ?o failu datumi un laiki lok?lais dators tiek par?d?ti atbilsto?i viet?jam laikam un pa?reiz?jai vasaras/ziemas laika nob?dei. Turkl?t datumi un laiki var main?ties, ja ar failiem tiek veiktas noteiktas darb?bas.
Windows 7 un Windows Server 2008 R2 faila inform?ciju piez?mju
 • Failus, kas attiecas uz k?du konkr?tu produktu, pagrieziena punkts (RTM, SPn) un servisa fili?le (LDR, VDR) var noteikt, p?rbaudot faila versiju numuri, k? par?d?ts ?aj? tabul?:
  Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
  VersijaProduktsAtskaites punktsServisa atzars
  6.1.760 1.17xxxWindows 7 un Windows Server 2008 R2SP1VDR
  6.1.760 1.21xxxWindows 7 un Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • GDR servisa atzaros ir iek?auti tikai tie labojumi, kas tiek izlaisti pla?? laidien?, lai nov?rstu izplat?tas, kritiskas probl?mas. LDR servisa atzari ietver labojumfailus papildus pla?i izlaistajiem labojumiem.
 • MANIFESTA failos (.manifest) un mammai failus (.mum), kas uzst?d?ti katrai videi ir uzskait?ti atsevi??i programm? "papildu faila inform?ciju par Windows Server 2008 R2 un Windows 7" sada??. MUM un MANIFEST faili un saist?tie dro??bas kataloga (.cat) faili ir ?oti svar?gi, lai uztur?tu atjaunin?t? komponenta st?vokli. Dro??bas katalogu faili, kuriem nav uzskait?ti atrib?ti, tiek parakst?ti ar Microsoft ciparparakstu.
Vis?m atbalst?taj?m Windows 7 versij?m, kuru pamat? ir x86
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila v?rds un uzv?rdsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Qdvd.dll6.6.7601.17835514,56004-May-201209:59
Qdvd.dll6.6.7601.21987514,56004-May-201209:57
Vis?m atbalst?taj?m sist?mas Windows 7 un Windows Server 2008 R2 x64 platformas versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila v?rds un uzv?rdsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Qdvd.dll6.6.7601.17835366,59204-May-201211:00
Qdvd.dll6.6.7601.21987366,59204-May-201210:49
Vis?m atbalst?taj?m Windows Server 2008 R2 IA-64 versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila v?rds un uzv?rdsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Qdvd.dll6.6.7601.17835901,63204-May-201209:32
Qdvd.dll6.6.7601.21987901,63204-May-201209:45

Statuss

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas ir uzskait?tas sada?? "Attiecas uz".

Papildindorm?cija

Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras jaunin?jums terminolo?iju, noklik??iniet uz nor?d?t? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumos izmantot?s standarta terminolo?ijas apraksts

Papildinform?cija par failu

Papildu inform?ciju par failiem oper?t?jsist?m?m Windows 7 un Windows Server 2008 R2

Papildu faili vis?m atbalst?taj?m Windows 7 versij?m, kuru pamat? ir x86
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila rekviz?t?Apraksts
Faila v?rds un uzv?rdsX86_1963f81dd0c2208f78377bcdbd7f6a0e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21987_none_4a557e8f54509c18.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums709
Datums (UTC)04-May-2012
Laiks (UTC)13:34
Faila v?rds un uzv?rdsX86_d77da74658e40fdb2c0691efda73dd39_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17835_none_d85957fe3873d53d.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums709
Datums (UTC)04-May-2012
Laiks (UTC)13:34
Faila v?rds un uzv?rdsX86_microsoft windows-directshow-dvdsupport_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17835_none_5614fae13229f515.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums16,389
Datums (UTC)04-May-2012
Laiks (UTC)10:26
Faila v?rds un uzv?rdsX86_microsoft windows-directshow-dvdsupport_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21987_none_566a88a44b6e5342.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums16,389
Datums (UTC)04-May-2012
Laiks (UTC)10:32
Papildu faili vis?m atbalst?taj?m Windows 7 un Windows Server 2008 R2 x64 versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila rekviz?t?Apraksts
Faila v?rds un uzv?rdsAmd64_5233cbcd7ea5c905cea96a5d10d10ed3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17835_none_b26e2231a734c7d6.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,066
Datums (UTC)04-May-2012
Laiks (UTC)13:34
Faila v?rds un uzv?rdsAmd64_5385d66a7cb80cec9963e103cef3836f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21987_none_03d55ab288f60d36.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,066
Datums (UTC)04-May-2012
Laiks (UTC)13:34
Faila v?rds un uzv?rdsAmd64_microsoft-windows-directshow-dvdsupport_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17835_none_b2339664ea87664b.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums13,663
Datums (UTC)04-May-2012
Laiks (UTC)11:28
Faila v?rds un uzv?rdsAmd64_microsoft-windows-directshow-dvdsupport_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21987_none_b289242803cbc478.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums13,663
Datums (UTC)04-May-2012
Laiks (UTC)11:19
Papildu faili vis?m atbalst?taj?m Windows Server 2008 R2 IA-64 versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila rekviz?t?Apraksts
Faila v?rds un uzv?rdsIa64_47a7c192966fbfdb20f7a26e52f937ec_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21987_none_17d076f6485aa233.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,064
Datums (UTC)04-May-2012
Laiks (UTC)13:34
Faila v?rds un uzv?rdsIa64_976fa190918cddb98dc56ee95deb7c2f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17835_none_55ba19365dba1a1e.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,064
Datums (UTC)04-May-2012
Laiks (UTC)13:34
Faila nosaukumsIa64_microsoft-windows-directshow-dvdsupport_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17835_none_56169ed73227fe11.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums13,661
Datums (UTC)04-May-2012
Laiks (UTC)11:20
Faila nosaukumsIa64_microsoft-windows-directshow-dvdsupport_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21987_none_566c2c9a4b6c5c3e.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums13,661
Datums (UTC)04-May-2012
Laiks (UTC)11:08

Rekviz?ti

Raksta ID: 2709981 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sestdiena, 2014. gada 8. febru?ris - P?rskat??ana: 4.0
Attiecas uz:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Starter
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
Atsl?gv?rdi: 
kbqfe kbHotfixServer kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter atdownload kbmt KB2709981 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2709981

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com