Exchange Server t?nh c?ng ánh x?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 270836 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bài vi?t này là m?t s? h?p nh?t c?a các bài vi?t trư?c đây có s?n sau: 270836, 148732, 155831, 833799, 291615, 264035, 302914, 278339, 280132, 298369, 194952, 259240, 832017, 320529, 320228, và 154596

Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? t?nh ánh x? c?ng máy tính khách MAPI Phiên b?n trư?c đó dùng đ? k?t n?i thông qua m?t tư?ng l?a đ?n m?t máy ch? đang ch?y Microsoft Exchange Server 5.5, Microsoft Exchange 2000 Server ho?c Microsoft Exchange Server 2003. Trư?c đó phiên b?n MAPI khách hàng máy tính bao g?m Exchange Server khách hàng máy tính và các khách hàng máy tính đang ch?y Microsoft Outlook ? ch? đ? công ty hay nhóm làm vi?c. Ngoài ra, bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? t?nh b?n đ? các c?ng trong m?t máy ch? k?t thúc trong m?t m?ng lư?i chu vi (c?n đư?c g?i là DMZ, khu phi quân s?, và ki?m tra m?ng con) Ethernet môi trư?ng đ? máy tính có th? kí nh?p vào m?ng và giao ti?p v?i máy ch? back-end.

Thông tin thêm

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i s? ki?m nh?p. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? b? sung, sao lưu s? ki?m nh?p trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p trong Windows

Ánh x? c?ng t?nh cho máy tính khách MAPI đ? k?t n?i v?i Exchange 2000 Server ho?c Exchange Server 2003 thông qua tư?ng l?a

Đ? cho phép máy tính khách MAPI Phiên b?n trư?c đó đ? k?t n?i v?i Exchange 2000 Server ho?c Exchange Server 2003 thông qua tư?ng l?a, thêm các m?c vào s? ki?m nh?p cho các c?ng đư?c ch? đ?nh cho các k?t n?i t?nh. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u Registry Editor.
 2. Xác đ?nh v? trí và sau đó b?m đ? ch?n phím sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeSA\Parameters
 3. Thêm các m?c sau đây trong Microsoft Exchange SA RFRInterface:
  Giá tr? tên: TCP/IP Port
  Giá tr? lo?i: REG_DWORD
  D? li?u giá tr?: S? hi?u c?ng đ? đư?c ch? đ?nh, ? đ?nh d?ng s? th?p phân
  H?y ch?c ch?n r?ng b?n ch? đ?nh thi?t đ?t c?ng khác nhau cho m?i registrykey. N?u b?n ch?y l?nh netstat - m?t m?t d?u ki?m nh?c l?nh, b?n có th? xem t?t c? connectionsand nghe c?ng TCP/IP trong s? đ?nh d?ng. B?n ph?i s? d?ng m?t c?ng không s? d?ng đ? ánh x? thestatic.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các nguyên t?c cho t?nh c?ng phân Exchange Server, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  154596 Làm th? nào đ? c?u h?nh RPC năng đ?ng c?ng phân b? đ? làm vi?c v?i b?c tư?ng l?a
 4. Xác đ?nh v? trí và sau đó b?m đ? ch?n phím sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeSA\Parameters
 5. Thêm giá tr? ki?m nh?p sau cho Microsoft ExchangeDirectory NSPI Proxy giao di?n:
  Giá tr? tên: TCP/IP NSPI Port
  Giá tr? lo?i: REG_DWORD
  D? li?u giá tr?: S? hi?u c?ng đ? đư?c ch? đ?nh, ? đ?nh d?ng s? th?p phân
 6. Xác đ?nh v? trí và sau đó b?m đ? ch?n phím sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIS\ParametersSystem
 7. Thêm giá tr? ki?m nh?p sau đây trong giao di?n c?a hàng ExchangeInformation c?a Microsoft:
  Giá tr? tên: TCP/IP Port
  Giá tr? lo?i: REG_DWORD
  D? li?u giá tr?: S? hi?u c?ng đ? đư?c ch? đ?nh, ? đ?nh d?ng s? th?p phân
 8. Xác đ?nh v? trí và sau đó b?m đ? ch?n phím sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeSRS\Parameters
 9. Thêm giá tr? ki?m nh?p sau cho Microsoft ExchangeSite nhân r?ng b?n ghi d?ch v? (SRS):
  Giá tr? tên: TCP/IP
  Giá tr? lo?i: REG_DWORD
  D? li?u giá tr?: S? hi?u c?ng đ? đư?c ch? đ?nh, ? đ?nh d?ng s? th?p phân
 10. Thoát kh?i Registry Editor.
 11. Kh?i đ?ng l?i máy tính.
Sau khi b?n hoàn thành các bư?c sau, c?u h?nh các b? l?c gói ho?c tư?ng l?a đ? cho phép k?t n?i Giao th?c Ki?m soát Truy?n đư?c th?c hi?n cho c?ng 135 cho b?n ghi d?ch v? Microsoft Exchange h? th?ng ti?p viên hàng không và các c?ng b?n ch? đ?nh trong bư?c 3, 5, 7 và 9.

N?u b?n th?c hi?n nh?ng thay đ?i trên m?t máy ch? đang ch?y Exchange 2000 Server ho?c Exchange Server 2003 và đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên m?t máy ch? toàn c?u c?a hàng, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u Registry Editor.
 2. Xác đ?nh v? trí và sau đó b?m đ? ch?n phím sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters
 3. Thêm giá tr? ki?m nh?p sau:
  Giá tr? tên: TCP/IP Port
  Giá tr? lo?i: REG_DWORD
  Cơ s?: th?p phân
  D? li?u giá tr?: S? hi?u c?ng đ? đư?c ch? đ?nh, ? đ?nh d?ng s? th?p phân
 4. Thoát kh?i Registry Editor.
Kh?i đ?ng l?i máy ch? toàn c?u c?a hàng đ? l?p b?n đ? t?nh đ?c khi tên b?n ghi d?ch v? nhà cung c?p giao di?n (NSPI) đư?c kh?i t?o.

Lưu ? S? hi?u c?ng đư?c ch?n không nên xung đ?t v?i các chương tr?nh khác. N?u s? hi?u c?ng xung đ?t v?i các chương tr?nh khác, NSPI s? không B?t đ?u.

Ánh x? c?ng t?nh cho máy tính khách MAPI đ? k?t n?i v?i Exchange Server 5.5 qua tư?ng l?a

Đ? cho phép máy tính khách MAPI Phiên b?n trư?c đó đ? k?t n?i v?i Exchange Server 5.5 qua tư?ng l?a, thêm các m?c vào s? ki?m nh?p cho các c?ng đư?c ch? đ?nh cho các k?t n?i t?nh. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u Registry Editor.
 2. Xác đ?nh v? trí và sau đó b?m đ? ch?n khoá con sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeDS\Parameters
 3. Thêm giá tr? ki?m nh?p sau:
  Giá tr? tên: TCP/IP Port
  Giá tr? lo?i: REG_DWORD
  Cơ s?: th?p phân
  D? li?u có giá tr?: 5000
  Lưu ? Chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n ch? đ?nh c?ng trong ph?m vi 5000-65535 (th?p phân). Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các nguyên t?c cho c?ng t?nh t?p b?n ghi d?ch v? Exchange Server, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  154596 Làm th? nào đ? c?u h?nh RPC năng đ?ng c?ng phân b? đ? làm vi?c v?i b?c tư?ng l?a
 4. Xác đ?nh v? trí và sau đó b?m đ? ch?n khoá con sau:
  System\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIS\ParametersSystem
 5. Thêm giá tr? ki?m nh?p sau:
  Giá tr? tên: TCP/IP Port
  Giá tr? lo?i: REG_DWORD
  Cơ s?: th?p phân
  D? li?u có giá tr?: 5001
  Lưu ? Chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n ch? đ?nh c?ng trong ph?m vi 5000-65535 (th?p phân). Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các nguyên t?c cho c?ng t?nh t?p b?n ghi d?ch v? Exchange Server, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  154596 Làm th? nào đ? c?u h?nh RPC năng đ?ng c?ng phân b? đ? làm vi?c v?i b?c tư?ng l?a
 6. Thoát kh?i Registry Editor.
 7. Kh?i đ?ng l?i máy tính.
Sau khi b?n hoàn thành các bư?c sau, c?u h?nh các b? l?c gói ho?c tư?ng l?a đ? cho phép cho các giao th?c ki?m soát truy?n (TCP) k?t n?i đư?c th?c hi?n cho c?ng 135 cho b?n ghi d?ch v? Microsoft Exchange h? th?ng ti?p viên hàng không, và các c?ng b?n ch? đ?nh trong bư?c 3 và 5.

T?nh b?n đ? các c?ng cho m?t máy ch? k?t thúc trong m?t vành đai m?ng Ethernet môi trư?ng đ? máy tính có th? kí nh?p vào m?ng và giao ti?p v?i máy ch? back-end

cài đ?t chuyên bi?t Exchange Server 2003 ho?c Exchange 2000 Server trên máy tính đó đang b? cô l?p t? c?a Windows Server 2003 ho?c Microsoft Windows 2000 m?ng b?i m?t b?c tư?ng l?a và đó là trong m?t vành đai m?ng Ethernet môi trư?ng, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Đ? cho phép máy tính d?a trên Windows Server 2003 ho?c Windows2000 d?a trên máy tính đ? kí nh?p vào tên mi?n thông qua tư?ng l?a, m? thefollowing c?ng cho lưu lư?ng truy c?p đ?n:
  • 53 (TCP [TCP], giao th?c Datagram ngư?i dùng [UDP]) - H? th?ng Tên Mi?n (DNS).
  • 80 (TCP) - yêu c?u đ? truy c?p Outlook Web Access cho giao ti?p gi?a các máy ch? Exchange front-end và back-end.
  • 88 (TCP [TCP], UDP) - xác th?c Kerberos.
  • 123 (UDP) - c?a s? th?i gian đ?ng b? hóa Protocol (NTP). Đi?u này là không c?n thi?t cho Windows 2000 kí nh?p kh? năng. Tuy nhiên, nó có th? đư?c c?u h?nh ho?c theo yêu c?u c?a người quản tr? mạng.
  • 135 (TCP) - EndPointMapper.
  • 389 (TCP, UDP) - Lightweight Directory Access Protocol (LDAP).
  • 445 (TCP) - máy ch? tin thư thoại ch?n (SMB) cho Netlogon, LDAP chuy?n đ?i, và phát hi?n ra h? th?ng t?p Microsoft phân b? (DFS).
  • 3268 (TCP) - LDAP t?i máy phục vụ danh mục toàn cầu.
  • M?t c?ng cho giao Thư mục Họat động kí nh?p và m?c tin thư thoại m? r?ng di?n (đ?nh danh duy nh?t toàn th? [UUID] 12345678-1234-abcd-ef00-01234567cffb và 3514235-4b06 - 11d 1-ab04-00c04fc2dcd2). Đi?u này thư?ng đư?c gán c?ng 1025 ho?c 1026 trong khi kh?i đ?ng. Giá tr? này không đư?c đ?t trong m? ngu?n DSProxy ho?c h? th?ng Attendant (MAD). V? v?y, b?n ph?i ánh x? c?ng trong s? ki?m nh?p vào b?t k? b? đi?u khi?n tên mi?n máy ch? Exchange ph?i liên l?c thông qua tư?ng l?a đ? x? l? logons. Sau đó, m? c?ng trên tư?ng l?a.

   Đ? ánh x? c?ng trong s? ki?m nh?p, h?y làm theo các bư?c sau:
   1. B?t đ?u Registry Editor.
   2. Xác đ?nh v? trí và sau đó b?m đ? ch?n phím sau đây:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters
   3. Thêm giá tr? ki?m nh?p sau:
    Giá tr? tên: TCP/IP Port
    Giá tr? lo?i: REG_DWORD
    Cơ s?: th?p phân
    Giá tr?: Giá tr? b?ng hơn 1024
   4. Thoát kh?i Registry Editor.
   Đ?m b?o r?ng d?u ki?m g?ch chéo ? "TCP/IP" là m?t d?u ki?m g?ch chéo v? phía trư?c. Ngoài ra, h?y ch?c ch?n r?ng b?n ch? đ?nh m?t giá tr? là hơn 1024 (th?p phân). Con s? này là thêm c?ng b?n ph?i m? (TCP, UDP) trên các b?c tư?ng l?a. Thi?t l?p giá tr? ki?m nh?p này trên m?i b? đi?u khi?n tên mi?n bên trong các b?c tư?ng l?a không ?nh hư?ng đ?n hi?u su?t. Ngoài ra, thi?t l?p giá tr? ki?m nh?p này bao g?m b?t k? chuy?n hư?ng yêu c?u kí nh?p x?y ra b?i v? máy ch? xu?ng, vai tr? thay đ?i, ho?c yêu c?u băng thông.
  Ghi chú
  • Cho máy ch? bên trong các b?c tư?ng l?a đ? giao ti?p thông qua các b?c tư?ng l?a đ? các máy ch? bên ngoài, b?n c?ng ph?i có c?ng 1024 thông qua 65535 c?u h?nh cho đi thông tin liên h?. Máy tính B?t đ?u liên l?c thông qua tư?ng l?a s? d?ng m?t c?ng phía khách hàng đ? đư?c t? đ?ng và không th? đư?c c?u h?nh.
  • Windows 2000 có d?ng c?a m?t chu?i các TCP/IP ping yêu c?u đ?n máy ch? đích khi máy tính d?a trên Windows 2000 Server kí nh?p vào tên mi?n thông qua tư?ng l?a. Windows 2000 th?c hi?n đi?u này đ? xác đ?nh li?u m?t máy tính khách hàng là đ?t đư?c quy?n truy c?p vào m?t b? đi?u khi?n tên mi?n trên m?t liên k?t ch?m đ? áp d?ng chính sách nhóm hay t?i v? thông tin người dùng di đ?ng.
 2. cài đ?t chuyên bi?t Exchange Server 2003 ho?c Exchange 2000 Server trên máy tính theexternal. B?n không c?n b?t k? thêm c?ng m? cài đ?t chuyên bi?t ExchangeServer 2003 ho?c Exchange 2000 Server trên máy tính bên ngoài.
 3. Đ?t c?u h?nh Exchange Server 2003 ho?c Exchange 2000 Serverfront-k?t thúc và tr? l?i-k?t thúc k?t n?i. Exchange Server 2003 ho?c Exchange 2000Server front-end và back-k?t thúc k?t n?i ch? đ?i h?i r?ng beopen c?ng khác theo yêu c?u cho giao ti?p b?t c? đi?u g? là thích h?p. Ví d?, Webclient front-end và back-k?t thúc k?t n?i yêu c?u c?ng 80 [TCP] m?, IMAP143 [TCP], và vân vân. Ngoài ra, b?t k? k?t n?i c?a giao th?c an toàn, suchas Ipsec ho?c Tầng Khe Bảo mật SSL b?o đ?m HTTP, AccessProtocol thông đi?p Internet (IMAP) ho?c Giao th?c Bưu đi?n phiên b?n 3 (POP3), r?ng b?n needrequires thêm c?u h?nh không đư?c ch? đ?nh trong bài vi?t này. N?u máy ch? thefront-k?t thúc trong vành đai m?ng có m?t m?ng con khác nhau, làm cho surethat b?n thêm m?ng con đó trong các web site m?c tin thư thoại ho?t đ?ng và Servicessnap-in.

  Lưu ? B?n không ph?i thêm m?ng ph? n?u b?n đ? không t?o ra aseparate m?ng con đ?i tư?ng trong ho?t đ?ng m?c tin thư thoại các web site và b?n ghi d?ch v?.


  INA vành đai m?ng Ethernet môi trư?ng, b?n c?ng ph?i xác đ?nh TCP/IP routesfrom máy tính trong vành đai m?ng Ethernet môi trư?ng đ? everycomputer trong m?ng n?i b? mà b?n ph?i giao ti?p v?i.

  Lưu ? Trong m?t k?ch b?n tư?ng l?a vành đai m?ng, có là không có k?t n?i giao th?c thông báo InternetControl (ICMP) gi?a các máy ch? Exchange và b? b? ki?m soát mi?n. theo m?c đ?nh, truy c?p m?c tin thư thoại (DSAccess) s? d?ng ICMP toping m?i máy ch? mà nó k?t n?i đ? xác đ?nh li?u h? ph?c v? isavailable. Khi không có không có k?t n?i ICMP, truy c?p m?c tin thư thoại ph?n ?ng như b? đi?u khi?n tên mi?n ifevery đư?c không s?n dùng. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? t?t ping truy c?p m?c tin thư thoại b?ng cách t?o ra m?t khóa registry, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  320529 B?ng cách s? d?ng DSAccess trong m?t vành đai m?ng tư?ng l?a c?a k?ch b?n yêu c?u m?t thi?t l?p khóa s? ki?m nh?p
  320228 Giá tr? ki?m nh?p "DisableNetLogonCheck" và làm th? nào đ? s? d?ng nó

Làm th? nào đ? c?u h?nh Microsoft Exchange Server 5.5 Outlook Web Access đ? k?t n?i v?i Exchange Server 5.5 qua tư?ng l?a

cài đ?t chuyên bi?t Exchange Server 5.5 Outlook Web Access trên máy tính bên ngoài là đ?o di?n t?i m?t máy ch? Microsoft Exchange Server 5.5 đang ch?y bên trong vành đai m?ng và m?t b?c tư?ng l?a, b?n ph?i m? các c?ng Windows 2000 ho?c Windows Server 2003 đ? đư?c đ? c?p lúc B?t đ?u c?a các "b?n t?nh đ? các c?ng cho m?t máy ch? k?t thúc trong m?t vành đai m?ng Ethernet môi trư?ng máy tính có th? kí nh?p vào m?ng và giao ti?p v?i back-end máy ch?"ph?n. Ngoài ra, b?n c?n t?nh ánh x? cho b?n ghi d?ch v? m?c tin thư thoại Exchange Server 5.5 (UUID f5cc5a18-4264-101a-8c59-08002b2f8426), b?n ghi d?ch v? Microsoft Exchange Information Store (UUID a4f1db00-ca47-1067-b31f-00dd010662da), và h? th?ng ti?p viên hàng không (UUID 469d6ec0-0d87-11ce-b13f-00aa003bac6c).

Đ? đ?t c?u h?nh c?ng RPC cho Microsoft Exchange Directory b?n ghi d?ch v?, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u Registry Editor.
 2. Xác đ?nh v? trí và sau đó b?m vào đ? ch?n registrysubkey sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeDS\Parameters
 3. Thêm giá tr? ki?m nh?p sau:
  Giá tr? tên: TCP/IP Port
  Giá tr? lo?i: REG_DWORD
  Cơ s?: th?p phân
  D? li?u giá tr?: S? hi?u c?ng đ? đư?c ch? đ?nh, ? đ?nh d?ng s? th?p phân
 4. Thoát kh?i Registry Editor.
Đ? đ?t c?u h?nh c?ng RPC cho b?n ghi d?ch v? Microsoft Exchange Information Store, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u Registry Editor.
 2. Xác đ?nh v? trí và sau đó b?m đ? ch?n khoá con sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIS\ParametersSystem
 3. Thêm giá tr? ki?m nh?p sau:
  Giá tr? tên: TCP/IP Port
  Giá tr? lo?i: REG_DWORD
  Cơ s?: th?p phân
  D? li?u giá tr?: S? hi?u c?ng đ? đư?c ch? đ?nh, ? đ?nh d?ng s? th?p phân
 4. Thoát kh?i Registry Editor.
Đ? đ?t c?u h?nh c?ng RPC cho b?n ghi d?ch v? Microsoft Exchange h? th?ng ti?p viên hàng không, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u Registry Editor.
 2. Xác đ?nh v? trí và sau đó b?m đ? ch?n khoá con sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeSA\Parameters
 3. Thêm giá tr? ki?m nh?p sau:
  Giá tr? tên: TCP/IP Port
  Giá tr? lo?i: REG_DWORD
  Cơ s?: th?p phân
  D? li?u giá tr?: S? hi?u c?ng đ? đư?c ch? đ?nh, ? đ?nh d?ng s? th?p phân
 4. Thoát kh?i Registry Editor.
 5. Kh?i đ?ng l?i máy tính.

H?n ch? c?a Exchange Server t?nh c?ng ánh x?

Danh sách sau đây mô t? m?t s? h?n ch? c?a Exchange Server t?nh c?ng ánh x?:
 • V?n đ? truy c?p máy tính khách Outlook

  N?u m?t quá tr?nh đ? s? d?ng các t?nh assignedport khi B?t đ?u b?n ghi d?ch v? đ?i Ngo?i t?, b?n ghi d?ch v? Exchange không th? s? d?ng thatport. Tuy nhiên, các b?n ghi d?ch v? Microsoft Exchange Information Store ho?c b?n ghi d?ch v? m?c tin thư thoại Exchange theMicrosoft, ho?c c? hai b?n ghi d?ch v?, s? v?n c?n ki?m nh?p alltheir hai đi?m cu?i khác và B?t đ?u thành công.

  Tuy nhiên, khi ngư?i dùng tryto m? Outlook và sau đó k?t n?i v?i Exchange Server, h? có th? nh?n đư?c thông báo l?i thefollowing:
  Không th? m? m?c tin thư thoại defaulte-thư c?a b?n. B?n không có quy?n đ? kí nh?p vào.
  Đ? gi?i quy?t thisissue, đ?m b?o r?ng máy ch? Exchange đ? kh?i t?o m?t c?ng cho b?n ghi d?ch v? lưu tr? thông tin MicrosoftExchange, b?n ghi d?ch v? h? th?ng, và NSPIservice. B?n có th? xác minh đi?u này b?ng cách ch?y RPCDump trên máy ch? cho TCP/IPprotocol.

  B?n có th? t?nh x? b?n ghi d?ch v? Exchange Server đó arelisted trong bài vi?t này cho b?t k? s? hi?u c?ng TCP/IP mi?n phí trong ph?m vi đ?y đ? (1-65535). N?u b?n ch?y m?t l?nh netstat - m?t m?t d?u ki?m nh?c l?nh, b?n nh?n đư?c m?t danh sách c?a t?t c? các theports hi?n đang đư?c ki?m nh?p trên máy ch?. B?n có th? s? d?ng danh sách này tohelp xác đ?nh m?t m?i, h?p l? (không s? d?ng) c?ng mà b?n có th? s? d?ng đ? t?nh mapthe b?n ghi d?ch v? đ?i Ngo?i t?.
 • Tin thư thoại theo d?i v?n đ?

  Đ? kích ho?t thông báo theo d?i ch?c năng trên m?t thatis máy ch? đang ch?y Exchange 2000 Server Service Pack 2 (SP2) ho?c m?t phiên b?n sau này v?i n?m trong vành đai m?ng, ManagementInstrumentation Windows (WMI) ph?i đư?c cho phép đ? k?t n?i v?i targetserver.

  b?n ghi d?ch v? WMI B?t đ?u đ? t?o ra k?t n?i t?i c?ng lowestnumbered B?t đ?u t? c?ng 1024. Theo th?i gian, s? hi?u c?ng là byWMI đư?c s? d?ng làm tăng tu?n t?. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? t?nh ánh x? c?ng cho b?n ghi d?ch v? WMI, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  154596 Làm th? nào đ? c?u h?nh RPC năng đ?ng c?ng phân b? đ? làm vi?c v?i b?c tư?ng l?a

Microsoft Exchange Server 2007

Trong bài này, quá tr?nh đ? ánh x? c?ng t?nh cho Exchange Server 2003 và Exchange 2000 Server v?n ho?t đ?ng trong Exchange 2007. Tuy nhiên, các cài đ?t chuyên bi?t c?a m?t máy ch? truy c?p khách hàng trong m?t vành đai m?ng không đư?c h? tr?. Nó không đư?c h? tr? đ? đ?t m?t máy ch? truy c?p khách hàng trong m?t m?ng lư?i chu vi (c?n đư?c g?i là DMZ, khu phi quân s?, và ki?m tra m?ng con) ho?c trong b?t k? c?u h?nh v?i m?t b?c tư?ng l?a gi?a máy ch? đó và b? đi?u khi?n h?p thư ho?c tên mi?n. Tư?ng l?a c?a c?ng mà ph?i đư?c m? cho Exchange 2007.

web site TechNet sau đây cung c?p các thông tin v? c?ng, xác th?c và m? hóa cho t?t c? các đư?ng d?n d? li?u đư?c s? d?ng b?i Exchange 2007. Ph?n "Ghi chú" theo m?i b?ng làm r? ho?c xác đ?nh chu?n xác th?c ho?c phương pháp m?t m?.
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/bb331973 (EXCHG.80).aspx)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? s?a ch?a c?ng UDP cho Outlook 2003 và Outlook 2007, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
839226 Outlook t?m th?y tính năng và thông báo thư m?i không làm vi?c sau khi b?n áp d?ng Windows XP Service Pack 2
T?t c? máy ch? ngo?i tr? c?nh các máy ch? nên đư?c tri?n khai trên m?ng công ty. Không gi?ng như các phiên b?n trư?c đó c?a Exchange, Microsoft không h? tr? cài đ?t chuyên bi?t và tri?n khai Exchange 2007 trong m?t m?ng lư?i chu vi. Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y xem bài vi?t TechNet sau đây:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/bb232184.aspx
Lưu ? cài đ?t chuyên bi?t m?t máy ch? truy c?p khách hàng trong m?t vành đai m?ng không đư?c h? tr?. Khi không có tư?ng l?a gi?a các máy ch? Exchange 2007, máy ch? Exchange 2007 nên giao ti?p m?t cách t? do v?i nhau. Các b?c tư?ng l?a nên gi?a môi trư?ng s?n xu?t và khách hàng.

Exchange Server 2010

Ch? đ? TechNet sau đây cung c?p các thông tin v? c?ng, xác th?c và m? hóa cho t?t c? các đư?ng d?n d? li?u đư?c s? d?ng b?i Exchange 2010. Các b?ng xác đ?nh r? m?c đ?nh và h? tr? các phương pháp xác th?c. Ph?n "Ghi chú" sau m?i b?ng cung c?p thông tin b? sung.
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/bb331973.aspx

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? đ?t c?u h?nh c?ng t?nh giao ti?p trong Outlook 2003, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
833799 Làm th? nào đ? đ?t c?u h?nh c?ng t?nh giao ti?p trong Outlook 2003
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào Outlook 2000 truy c?p b?n ghi d?ch v? m?c tin thư thoại Thư mục Họat động, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
302914 Cách Outlook 2000 truy c?p Thư mục Họat động
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các c?ng s? d?ng Exchange 2000 Server, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
278339 TCP/UDP ports đư?c s? d?ng b?i Exchange 2000 Server
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào MAPI khách hàng truy c?p vào ho?t đ?ng m?c tin thư thoại, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
256976 Làm th? nào MAPI khách hàng truy c?p vào Thư mục Họat động
Đ? bi?t thêm thông tin v? Outlook khách hàng k?t n?i thông qua m?t máy ch? tư?ng l?a ho?c proxy đó th?c hi?n đ?a ch? m?ng (NAT) gi?a m?ng lư?i công c?ng và tư nhân, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
291615 Outlook không th? k?t n?i thông qua m?t tư?ng l?a ho?c m?t hệ ph?c v? giám qu?n, hệ phục vụ ủy quyền ho?t đ?ng đ?a ch? m?ng (NAT) gi?a các m?ng công c?ng và tư nhân trong Outlook 2002, Outlook 2003
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? đ?t c?u h?nh c?ng cho thư thông báo gói UDP m?i, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
264035 Có cách nào đ? đ?t c?u h?nh c?ng cho gói thông báo thư m?i UDP
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? yêu c?u c?ng cho các h? th?ng Windows Server, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
832017 V? t?ng quan và m?ng yêu c?u c?ng cho h? th?ng Windows Server

Thu?c tính

ID c?a bài: 270836 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Mười Một 2013 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
T? khóa: 
kbhowto kbnofix kbmt KB270836 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 270836

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com