Mô t? Update Rollup 2 cho h? th?ng Trung tâm năm 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2706783 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

Bài vi?t này th?o lu?n v? hư?ng d?n cài đ?t chuyên bi?t và các v?n đ? đư?c c? đ?nh trong Update Rollup 2 cho Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012.

Th?c hi?n theo các hư?ng d?n cài đ?t chuyên bi?t đ? t?i v? và sau đó cài đ?t chuyên bi?t các gói C?p Nh?t cho h? th?ng Trung tâm năm 2012.

V?n đ? đư?c c? đ?nh trong b?n C?p Nh?t Rollup 2

Đi?u khi?n ?ng d?ng (KB2721175)

Sự cố 1

Khi b?n xem m?t b?n ghi d?ch v? trên h? th?ng 2012 Trung tâm ?ng d?ng đi?u khi?n là ngư?i dùng t? ph?c v?, b?n nh?n đư?c thông báo c?nh báo sau đây:
Truy c?p d? li?u là không đ?y đ?

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? v?n đ? này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2709415 Xem m?t b?n ghi d?ch v? trên h? th?ng 2012 Trung tâm ?ng d?ng đi?u khi?n là ngư?i dùng t? ph?c v? có th? th?t b?i v?i m?t c?nh báo "truy c?p d? li?u là không đ?y đ?"
Sự cố 2

Khi b?n xem m?t sơ đ? sàn b?n ghi d?ch v? trên h? th?ng 2012 Trung tâm ?ng d?ng b? đi?u khi?n, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Th? lo?i: quan tr?ng
Tr? chơi mô t?: Đi?u khi?n ?ng d?ng đ? g?p ph?i m?t l?i và c?n ph?i kh?i đ?ng l?i. Đi?u khi?n ?ng d?ng s? kh?i đ?ng l?i khi b?n nh?p vào đóng.
Thông tin chi ti?t: nút ch?n m?t nh?t đ?nh thu?c v? bi?u đ? khác nhau và do đó nó không th? đư?c thêm vào b? sưu t?p.
Sự cố 3

Khi b?n c? g?ng đ? thay đ?i m?t b?n ghi d?ch v? trên Microsoft Azure, s? thay đ?i s? không đư?c lưu, và b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:

cài đ?t chuyên bi?t đư?c ch? đ?nh c?u h?nh thi?t đ?t là không h?p l?. Xác minh r?ng t?p tin c?u h?nh b?n ghi d?ch v? là m?t t?p tin XML h?p l?, và vai tr? trư?ng h?p đ?m đư?c quy đ?nh như là s? nguyên dương. (StatusCode: BadRequest)

T? xa máy ch? tr? v? l?i: x?u (400) yêu c?u. (M? tr?ng thái: System.Net.Exception)

Qu?n l? b?o v? d? li?u (KB2706783)

Sự cố 1

Sau khi b?n nâng c?p t? h? th?ng Trung tâm qu?n l? b?o v? d? li?u 2010, Microsoft SharePoint sao lưu không thành công n?u b? máy cơ s? d? li?u SharePoint có m?t đ?i chi?u nondefault.

Sự cố 2

đ?ng g?i lưu c?a t?p tin m? hóa không âm th?m khi ch?ng ch? t? k? đ?i tư?ng chính sách nhóm b? vô hi?u hóa.

Sự cố 3

Trong hộp thoại V? qu?n l? b?o v? d? li?u Microsoft , Phiên b?nnh?n s? đư?c hi?n th?. Tuy nhiên, s? phiên b?n không đư?c hi?n th?.

Sự cố 4

Menu hành đ?ng , l?nh giúpHi?n th? hai l?n. V?n đ? này x?y ra b?i v? bây gi? b?n có th? truy c?p giúp cho DPM b?ng cách s? d?ng l?nh DPM giúp. Giúp m?c trên tr?nh đơn hành đ?ngđ? c?p đ?n tr? giúp Microsoft Management Console (MMC).

Sự cố 5

Trong tr?nh đơn xem DPM giao di?n đi?u khi?n, l?nh menu M? r?ng t?t c?S? s?p đ? t?t c? đư?c hi?n th? nhi?u l?n.

Sự cố 6

L?nh ghép ng?n Windows PowerShell đ? truy v?n gi?y phép mà đang đư?c s? d?ng đư?c thêm vào.

Sự cố 7

đ?ng g?i lưu DPM có th? th?t b?i cho m?t trang tr?i SharePoint v?i m?t b? máy cơ s? d? li?u n?i dung đư?c nhân đôi tên máy (ứng dụng) phục vụ đư?c nhân đôi mà B?t đ?u v?i tên h? ph?c v? chính. Ví d?, v?n đ? này có th? x?y ra khi tên h? ph?c v? chính là "MachineName," các máy ch? đư?c nhân đôi tên là "MachineName1", và b? máy cơ s? d? li?u n?i dung n?m trên m?t trư?ng h?p nondefault c?a Microsoft SQL Server.

V?n đ? này có th? x?y ra khi m?t c?nh báo th?t b?i sao lưu h?p nh?t đư?c nêu ra cho t?t c? các ph?n ánh b? máy cơ s? d? li?u mà đáp ?ng các đi?u ki?n trư?c đó.

Khi th?t b?i này x?y ra, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Chu?n b? cho các thao tác sao lưu cho SQL Server b? máy cơ s? d? li?u CONTENT_DB_NAME (đư?c nhân đôi gi?a-SQL hi?u trư?ng và nhân b?n SQL) trên SQL-hi?u trư?ng.FQDN đ? đư?c ng?ng l?i v? thao tác này ph? thu?c vào m?t thao tác sao lưu mà không thành công ho?c đ? b? h?y b?. (ID 30200)

Phát hành 8

ngày h?t h?n cho datasets h?p l? đ? đư?c vi?t vào băng đư?c thay đ?i khi d?y lưu gi? thay đ?i trong m?t s?a đ?i nhóm b?o v?.

Ví d?, m?t nhóm b?o v? đư?c c?u h?nh cho dài h?n băng ph?c h?i đi?m v?i m?c tiêu ph?c h?i lâu dài tùy ch?nh. Ph?c h?i m?c tiêu 1 có m?t ph?m vi lưu tr? nh? hơn so v?i m?c tiêu ph?c h?i khác. Trong c?u h?nh này, n?u m?t nhóm b?o v? đư?c thay đ?i đ? lo?i b? ph?c h?i m?c tiêu 1 và đ? gi? cho các m?c tiêu khác c?a ph?c h?i, datasets đư?c t?o ra b?ng cách s? d?ng khôi ph?c m?c tiêu 1 đ? ph?m vi lưu gi? c?a h? thay đ?i ph?m vi lưu gi? c?a các m?c tiêu ph?c h?i khác.

Đ? kh?c ph?c v?n đ? này, t?o ra IsDatasetExpiryDateChangeInModifyPgAllowedDWORD theo subkey sau, và sau đó thi?t l?p giá tr? c?a nó đ?0:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Microsoft Data Protection Manager\Configuration\MediaManager


V?n đ? 9

Băng đư?c đánh d?u ki?m là tái s? d?ng vào ngày ti?p theo sau ngày h?t h?n như DPM ch?y m?t công vi?c c?i t?o ch? lúc n?a đêm. N?u b?n mu?n các băng s? đư?c tái s? d?ng cùng m?t ngày khi nó h?t h?n, t?o ra theExpireDatasetOnDayStart32-bit DWORD, và thi?t l?p giá tr? c?a nó đ?1 dư?i ky sau đây:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Microsoft Data Protection Manager\Configuration\MediaManager

S? 10

DPM không s? duy?t c?a m?t c?p đư?c b?o v? trên m?t máy ch? đư?c b?o v? mà có m?t ngày t?o ra không h?p l? và th?i gian.

V?n đ? 11

đ?ng g?i lưu băng c?a hàng tri?u t?p tin không thành công, và b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
ID 998
Thông tin chi ti?t: Các tham s? này là không chính xác (0x80070057).


Ho?t đ?ng qu?n l? (KB2731874)

Sự cố 1

Mô-đun Windows PowerShell runspace b? nh? cache c?u h?nh phát tri?n vô th?i h?n. Đi?u này gây ra S? d?ng B? nh? đ? tăng.

Sự cố 2

L?nh ghép ng?n Set-SCOMLicenseth?t b?i n?u vi?c qu?n l? nhóm đánh giá h?t h?n th?i gian đ? h?t h?n.

Qu?n l? ho?t đ?ng - UNIX và Linux giám sát (qu?n l? gói C?p Nh?t)

Sự cố 1

Các đ?i l? h? th?ng Trung tâm Operations Manager có th? s?p đ? trên Oracle Solaris g?c khu đư?c đ?t c?u h?nh đ? s? d?ng m?t lo?t các chuyên d?ng CPU.

Sự cố 2

UNIX/Linux đ?i l? quá tr?nh nhà cung c?p có th? không li?t kê các ti?n tr?nh đang ch?y n?u m?t quá tr?nh đ? l?p lu?n r?ng bao g?m kí t? đ?i di?n khác ASCII. Đi?u này ngăn c?n quá tr?nh/daemon giám sát.

Sự cố 3

T?p .rpm đ?c đi?m k? thu?t cho các đ?i l? cho Red Hat Enterprise Linux không xác đ?nh s? phân b?.

Orchestrator (KB2702112 - Runbook Designer (x 86), máy ch? Runbook (x 86))

Sự cố 1

M?t h? th?ng Trung tâm Orchestrator Runbook s? d?ng ho?t đ?ng "Ch?y chương tr?nh" đ? th?c thi m?t ?ng d?ng trên m?t h? th?ng đang ch?y Windows Server 2008, Windows Vista, ho?c m?t phiên b?n c? c?a Windows có th? tr? l?i m?t t?nh tr?ng không thành công cho các ho?t đ?ng "Ch?y chương tr?nh" cùng v?i n?i dung trong văn b?n tóm t?t l?i đăng d? li?u:
Không th? kh?i đ?ng b?n ghi d?ch v? Orchestrator ch?y chương tr?nh b?n ghi d?ch v? trên computer_name -D?ch v? đ? không đáp ?ng yêu c?u B?t đ?u ho?c ki?m soát m?t cách k?p th?i. (m? 1053)

Trên máy tính t? xa mà b?n ghi d?ch v? đang c? g?ng đ? B?t đ?u, s? ki?n sau đây ghi vào Nh?t k? ?ng d?ng:
Tên đăng nh?p: ?ng d?ng
Ngu?n: L?i ?ng d?ng
ID s? ki?n: 1000
M?c đ?: l?i
Mô t?:
Faulting ?ng d?ng OrchestratorRunProgramService.exe, phiên b?n 0.0.0.0, th?i gian đóng d?u ki?m 0x4f44a324, đ?t mô-đun KERNEL32.dll!SetProcessPreferredUILanguages, phiên b?n 6.0.6002.18005, th?i gian đóng d?u ki?m 0x49e03824, m? ngo?i l? 0xc0000139, l?i bù đ?p 0x0006f04e,
id quá tr?nh 0x76c, ?ng d?ng B?t đ?u th?i gian 0x01cd134f73ced65a.

b?n ghi d?ch v? qu?n l? (KB2719827)

Sự cố 1

Các liên k?t URL đ? s? c? ho?c ho?t đ?ng trong các m?u thông báo là không chính xác. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? v?n đ? này, h?y vào web site Microsoft TechNet sau đây:
Trong đó có liên k?t đ?n s? c? ho?c ho?t đ?ng trong các thông báo m?u (SCSM 2012)
Sự cố 2

tem th?i gian cho s? c? đư?c t?o ra b?ng cách s? d?ng các k?t n?i SMTP là không chính xác.

Sự cố 3

N?u b?n thay đ?i ngôn ng? web site SharePoint trong C?ng qu?n l? b?n ghi d?ch v?, m?t ngôn ng? không chính xác có th? hi?n th?.

Sự cố 4

b?n ghi d?ch v? qu?n l? không t?o ra m?t s? c? cho c?nh báo đư?c t?o ra b?i quy t?c ho?t đ?ng qu?n l?.

Qu?n l? máy ?o (KB2742355 - giao di?n đi?u khi?n, KB2724539-máy ch? VMM, KB2725034-c?ng thông tin t? ph?c v?)

Sự cố 1

Sau khi m?t C?p Nh?t VMM đư?c cài đ?t chuyên bi?t, m?t chuy?n đ?i (P2V) v?t l? đ? ?o có th? th?t b?i v?i l?i 413 v? phiên b?n đư?c li?t kê trong giá tr? ki?m nh?p AgentVersion là không chính xác.

Sự cố 2

M?t máy ?o có trạm đậu "Không đư?c h? tr? VM c?u h?nh" n?u máy ?o đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng m?t tiêu chu?n ISO và n?u các tùy ch?nchia s? t?p tin h?nh ?nh thay v? sao chép nó đư?c ch?n. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? v?n đ? này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2690619 Máy ?o đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng m?t tiêu chu?n ISO có trạm đậu không đư?c h? tr? VM c?u h?nh trong h? th?ng Trung tâm 2012 máy ?o qu?n l?
Sự cố 3

Quy?n l?c t?i ưu hóa quy?n h?n ra máy ch? thay v? đóng c?a.

Sự cố 4

Khi b?n xem tr?m ki?m soát cho máy ?o VMware, giao di?n đi?u khi?n VMM có th? s?p đ?. Ngoài ra, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Giá tr? c?a '0' là không h?p l? cho 'Giá tr?'. 'Giá tr?' nên gi?a 'T?i thi?u' và 'T?i đa'.

Sự cố 5

V? trí máy ?o có th? cung c?p cùng m?t t? ch?c đánh giá m?c dù các b? nh? có s?n gi?a các máy ch? là khác nhau.

Sự cố 6

B?n không th? kí nh?p vào ?ng d?ng Controllerbecause VMM không h? tr? tên mi?n có m?t ni?m tin m?t chi?u.

Sự cố 7

Văn b?n đư?c c?t ng?n ngày PRO M?o c?nh báo.

Phát hành 8

H?nh ?nh (ho?c bi?u tư?ng) trong PRO l?i khuyên đư?c không hi?n th? khi tích h?p v?i h? th?ng Trung tâm 2012 Operations Manager.

V?n đ? 9

Giao di?n đi?u khi?n VMM có th? m?t vài phút đ? t?i trong môi trư?ng có vài trăm host.

S? 10

V? trí máy ?o có th? yêu c?u lên đ?n 30 giây cho m?i máy ch? lưu tr?.

V?n đ? 11

Giao di?n đi?u khi?n VMM hi?u su?t gi?m trong môi trư?ng l?n.

V?n đ? 12

VMM không công nh?n bên th? ba đ?a các lo?i tài nguyên đư?c s? d?ng trong m?t c?m chuy?n đ?i d? ph?ng Hyper-V.

Làm m?i máy ch? c?m công ăn vi?c làm có th? th?t b?i, và b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:

C?nh báo (13926)
Máy ch? c?m cluster.contoso.com đ? không hoàn toàn làm m?i b?i v? không ph?i t?t c? các nút ch?n m?t có th? đư?c liên l?c. R?t có lí và m?ng ?o thông tin báo cáo cho c?m sao này có th? là không chính xác.

Máy ?o có trạm đậu "Không đư?c h? tr? c?m c?u h?nh" có th? th?t b?i, và b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:

L?i (13924)
Máy ?o cao có s?n (VMname) không đư?c h? tr? b?i VMM v? s? d?ng máy ?o lí ph?ng không t?p trung.Làm th? nào đ? có đư?c và cài đ?t chuyên bi?t Update Rollup 2 cho h? th?ng Trung tâm năm 2012

Các gói C?p Nh?t cho các ?ng d?ng đi?u khi?n, Orchestrator, và qu?n l? máy ?o có s?n t? Microsoft Update.

Ngoài ra, các gói C?p Nh?t cho qu?n l? b?o v? d? li?u, qu?n l? ho?t đ?ng và qu?n l? b?n ghi d?ch v? có s?n t? các web site sau đây c?a Microsoft Download Center:

Qu?n l? b?o v? d? li?u
http://www.Microsoft.com/download/details.aspx?ID=30413

Qu?n l? ho?t đ?ng
http://www.Microsoft.com/download/details.aspx?ID=30421

UNIX và Linux qu?n l? gói C?p Nh?t cho qu?n l? ho?t đ?ng
http://www.Microsoft.com/download/details.aspx?ID=29696

b?n ghi d?ch v? qu?n l?
http://www.Microsoft.com/download/details.aspx?ID=30410
 • Đ? nhận và cài đ?t chuyên bi?t các b?n c?p nh?t t? Microsoft Update, h?y làm theo các bư?c sau trên h? th?ng có cài đặt cấu ph?n Trung tâm H? th?ng 2012 có thể áp d?ng:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vàoPanel điều khiển.
  2. Trong Panel điều khiển, b?m đúp vào Windows Update.
  3. Trong c?a s? Windows Update, nh?p vào Ki?m tra tr?c tuy?n cho b?n C?p Nh?t t? Microsoft Update.
  4. Nh?p vào C?p Nh?t quan tr?ng có s?n.
  5. Ch?n Update Rollup 2gói khi c?n thi?t, và sau đó nh?p vàoOK.
  6. Nh?p vào cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t đ? cài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t gói.

  Quan tr?ngGói C?p Nh?t cho b? đi?u khi?n App cho th?y trong Microsoft Update ch? sau khi C?p Nh?t Rollup 1 cho C?p Nh?t giao di?n đi?u khi?n qu?n l? máy ?o (KB2663960) ho?c phiên b?n m?i hơn đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

  Lưu ?:Trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t gói C?p Nh?t cho ?ng d?ng đi?u khi?n, xem l?i các ph?n "Hư?ng d?n cài đ?t chuyên bi?t cho b? đi?u khi?n ?ng d?ng".

 • Đ? t? t?i v? các gói C?p Nh?t t? Microsoft Update danh m?c, h?y vào web site Microsoft sau đây:

  Đi?u khi?n ?ng d?ng (KB2721175)
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  T?i v?
  T?i xu?ng gói c?p nh?t ?ng d?ng đi?u khi?n bây gi?.
  Orchestrator (KB2702112)
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  T?i v?
  T?i xu?ng gói C?p Nh?t Runbook thi?t k? (x 86) bây gi?.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  T?i v?
  T?i xu?ng gói C?p Nh?t máy ch? Runbook (x 86) bây gi?.
  Qu?n l? máy ?o (KB2742355, KB2724539, KB2725034)
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  T?i v?
  T?i xu?ng gói C?p Nh?t giao di?n đi?u khi?n bây gi?.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  T?i v?
  T?i xu?ng gói C?p Nh?t máy ch? VMM bây gi?.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  T?i v?
  T?i xu?ng gói c?p nh?t t? d?ch v? Portal bây gi?.
Đ? t? cài đ?t các gói C?p Nh?t, h?y ch?y l?nh sau đây t? m?t d?u nh?c l?nh cao:

Msiexec.exe /updatePackageName>
Ví d?, đ? cài đ?t b?n C?p Nh?t máy ch? qu?n l? máy ?o (KB2724539), h?y ch?y l?nh sau:

Msiexec.exe /update KB2724539_vmmServer_amd64.msp

Hư?ng d?n cài đ?t

Hư?ng d?n cài đ?t cho b? đi?u khi?n ?ng d?ng

Đ? cài đ?t Update Rollup 2 cho Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012 ?ng d?ng đi?u khi?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên máy ch? ?ng d?ng đi?u khi?n, cài đ?t b?n C?p Nh?t rollup 1 ho?c m?t gói c?p nh?t sau này cho giao di?n đi?u khi?n qu?n l? máy ?o.
 2. Nh?p l?i các ch?ng nh?n thư vi?n cho m?i máy ch? VMM. Đ? th?c hi?n đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Đăng nh?p vào ?ng d?ng đi?u khi?n như ngư?i qu?n tr?.
  2. M? r?ng cài đ?t, và sau đó b?m k?t n?i.
  3. Cho m?i máy ch? VMM, ch?n máy ch? VMM, và sau đó nh?p vàoNh?p kh?u gi?y ch?ng nh?n.

   Lưu ý
   • Tái nh?p kh?u gi?y ch?ng nh?n thư vi?n VMM có th? đư?c th?c hi?n trư?c khi ho?c sau khi b?n cài đ?t gói C?p Nh?t cho ?ng d?ng đi?u khi?n.
   • Cho đ?n khi ch?ng ch? thư vi?n đư?c tái nh?p kh?u, ?ng d?ng đi?u khi?n không th? sao t?p vào thư vi?n VMM.
 3. Cài đ?t gói C?p Nh?t cho h? th?ng Trung tâm 2012 ?ng d?ng đi?u khi?n.
Lưu ?:N?u b?n cài đ?t gói ngôn ng? cho ?ng d?ng đi?u khi?n, b?n ph?i sao chép các t?p tin gói ngôn ng? sau khi b?n cài đ?t Update Rollup 2. N?u b?n không làm theo các bư?c sau, các trang web ?ng d?ng đi?u khi?n s? không cho b?n đ?a hóa n?i dung, ngay c? khi đóng gói ngôn ng? isinstalled.

Đ? sao chép các t?p tin gói ngôn ng?, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên máy ch? ?ng d?ng đi?u khi?n, m? m?t d?u nh?c l?nh cao, g? các l?nh sau, và sau đó nh?n Enter sau m?i l?nh:
  CD %ProgramFiles%\Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012\App Controller\wwwroot\ClientBin\1.0.0.2

  sao chép/b LanguagePack_*.xap...\1.0.0.3\*
 2. Ki?m ch?ng r?ng t?p tám sau này trong thư m?c Controller\wwwroot\ClientBin\1.0.0.3 %ProgramFiles%\Microsoft 2012\App h? th?ng Trung tâm:
  • LanguagePack_de.xap
  • LanguagePack_es.xap
  • LanguagePack_fr.xap
  • LanguagePack_it.xap
  • LanguagePack_ja.xap
  • LanguagePack_pt-BR.xap
  • LanguagePack_ru.xap
  • LanguagePack_zh-Hans.xap

Lưu ?:N?u b?n không có gói ngôn ng? cài đ?t, b?n c?n ph?i làm theo các bư?c sau khi b?n cài đ?t các gói ngôn ng?.

Hư?ng d?n cài đ?t cho qu?n l? b?o v? d? li?u

Đ? cài đ?t Update Rollup 2 cho h? th?ng Trung tâm qu?n l? b?o v? d? li?u 2012, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trư?c khi b?n cài đ?t Update Rollup 2 gói, sao lưu cơ s? d? li?u DPM.
 2. Cài đ?t b?n C?p Nh?t rollup gói trên máy ch? đang ch?y h? th?ng Trung tâm qu?n l? b?o v? d? li?u năm 2012. Đ? làm đi?u này, ch?y file DataProtectionManager2012-KB2706783.exe trên máy ch?.

  Lưu ?: B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy ch? qu?n l? b?o v? d? li?u sau khi b?n cài đ?t gói này.

 3. Trong giao di?n đi?u khi?n qu?n tr? viên DPM, C?p nh?t các đ?i l? b?o v?. Đ? th?c hi?n vi?c này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
  • Phương pháp 1: C?p nh?t các đ?i l? b?o v? t? bàn đi?u khi?n qu?n tr? viên DPM
   1. M? bàn đi?u khi?n qu?n tr? viên DPM.
   2. Trên tab Qu?n l? , bấm vào tab Tác nhân .
   3. Trong danh sách Máy tính được Bảo vệ, ch?n m?t máy tính, sau đó b?m vào C?p nh?t trên ngăn Hành đ?ng .
   4. Nh?p vào , và sau đó b?m vào C?p Nh?t đ?i l?.

   Lưu ?: B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính cho đ?i l? nâng c?p.

  • Phương pháp 2: C?p nh?t các đ?i l? b?o v? trên các máy tính đư?c b?o v?
   1. Có đư?c c?p nh?t b?o v? đ?i l? gói t? các "DPM_installation_location\DPM\DPM\Agents\RA\4.0.1915.00 "thư m?c trên h? th?ng Trung tâm 2012 - qu?n l? b?o v? d? li?u máy ch?.

    Cho x 86 d?a trên thông tin C?p Nh?t
    i386\1033\DPMAgentInstaller_KB2706783.exe
    B?n C?p Nh?t d?a trên x 64
    amd64\1033\DPMAgentInstaller_KB2706783_AMD64.exe
    Lưu ?: Gói DPMAgentInstaller.exe áp d?ng cho t?t c? các ngôn ng?.

   2. Ch?y các gói DPMAgentInstaller.exe thích h?p trên m?i máy tính b?o v? d?a trên ki?n trúc c?a các đ?i l?.
   3. M? bàn đi?u khi?n qu?n tr? viên DPM trên h? th?ng Trung tâm 2012 - qu?n l? b?o v? d? li?u máy ch?.
   4. Nh?p vào tab Qu?n lý, sau đó nh?p vào tab Tác nhân .
   5. Ch?n các máy tính đư?c b?o v?, nh?p vào Làm m?i thông tin, và sau đó xác nh?n r?ng phiên b?n đ?i l? đư?c li?t kê như 4.0.1915.00."

Hư?ng d?n cài đ?t qu?n l? ho?t đ?ng

Các sự cố đ? bi?t cho b?n c?p nh?t này
 • B?n c?p nh?t này không xu?t hi?n trong m?c Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nhtrong Control Panel sau khi b?n cài đ?t Update Rollup 2.
 • S? phiên b?n c?a giao di?n đi?u khi?n không thay đ?i sau khi b?n cài đ?t Update Rollup 2. Sau khi cài đ?t Update Rollup 2, s? phiên b?n c?a giao di?n đi?u khi?n v?n c?n 7.0.8560.0.
 • Sau khi b?n cài đ?t Update Rollup 2 ngày m?t web giao di?n đi?u khi?n, followingerror x?y ra trong Internet Explorer:
  Lỗi Máy chủ trong Ứng dụng '/OperationsManager'.
  Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y đóng và sau đó kh?i đ?ng l?i Internet Explorer.
Lưu ý v? cài đ?t
 • Ho?t đ?ng qu?n l? Update Rollup 2 s? ban đ?u đư?c ch? b?ng ti?ng Anh và không th? đư?c áp d?ng cho phiên b?n ti?ng Anh c?a h? th?ng Trung tâm 2012. Ph?ng Không ph?i ti?ng Anh phiên b?n c?a Update Rollup 2 s? có s?n sau đó vào năm 2012.
 • B?n ph?i ch?y các b?n C?p Nh?t như ngư?i qu?n tr?.
 • B?n ph?i đóng bàn đi?u khi?n trư?c khi b?n áp d?ng b?n C?p Nh?t giao di?n đi?u khi?n đ? tránh vi?c ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính.
 • B?n ph?i kh?i đ?ng l?i và xóa b? nh? cache c?a tr?nh duy?t đ? b?t đ?u m?t trư?ng h?p m?i c?a Microsoft Silverlight.
 • Update rollup này không nên đư?c cài đ?t ngay l?p t?c sau khi b?n cài đ?t máy ch?. N?u không, b?n có th? g?p ph?i s? c? trong đó d?ch v? y t? bang v?n uninitialized.
 • N?u đi?u khi?n Trương m?c ngư?i dùng đư?c kích ho?t, các t?p tin C?p Nh?t .msp ph?i đư?c ch?y t? m?t c?a s? d?u nh?c l?nh cao.
 • Qu?n tr? h? th?ng quy?n trên trư?ng h?p cơ s? d? li?u cho các ho?t đ?ng cơ s? d? li?u và kho d? li?u đư?c yêu c?u đ? ch?y C?p Nh?t trên các cơ s? d? li?u.
 • Các b?n s?a l?i giao di?n đi?u khi?n web s? làm vi?c sau khi b?n thêm d?ng sau vào t?p tin %windir%\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\CONFIG\web.config:
<machineKey validationkey="AutoGenerate,IsolateApps" decryptionkey="AutoGenerate,IsolateApps" validation="3DES" decryption="3DES"></machineKey>
Lưu ?:D?ng này nên đư?c thêm trong m?c <system.web>, như mô t? trong bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:</system.web>
911722 B?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i khi b?n truy c?p vào các trang Web ASP.NET có ViewState đư?c kích ho?t sau khi b?n nâng c?p t? ASP.NET 1.1 lên ASP.NET 2.0

Thứ tự cài đ?t được hỗ trợ
Chúng tôi đ? ngh? b?n cài đ?t update rollup này theo th? t? sau:

Lưu ?:B?n C?p Nh?t Rollup 2 có th? đư?c cài đ?t trên đ?i l? trư?c khi ho?c sau khi nó đư?c cài đ?t trên máy ch? cơ s? h? t?ng
 1. Cài đ?t b?n C?p Nh?t trên cơ s? h? t?ng máy ch?:
  1. Máy chủ qu?n l? ho?c máy ch?
  2. Máy ch? c?ng
  3. Máy chủ báo cáo
  4. Máy tính vai tr? máy ch? web giao di?n đi?u khi?n
  5. Máy tính với vai trò bàn đi?u khi?n hoạt động
 2. Nh?p th? công các gói qu?n l?.
 3. Áp d?ng bản c?p nh?t tác nhân cho các tác nhân đư?c cài đ?t theo cách th? công, ho?c đ?y ti?n tr?nh cài đ?t t? chế độ xem Chờ trong bàn điều khi?n Ho?t đ?ng.

Lưu ?:N?u k?t n?i MG/Tiering đư?c kích ho?t, đ?u tier nên đư?c vá l?n đ?u tiên.

Thông tin cài đặt
Đ? trích xu?t các t?p tin đư?c ch?a trong gói c?p nh?t này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Sao chép các t?p tin sau đây đ? c? hai thư m?c đ?a phương ho?c m?t chia s? m?ng hi?n có, và sau đó th?c hi?n nó đ? trích xu?t các t?p tin:
  SystemCenter2012OperationsManager-UR2-KB2731874-X86-X64-IA64-ENU.exe
 2. Áp d?ng các MSPs thích h?p cho m?i máy tính.

  Các t?p tin MSP sau đây đư?c bao g?m trong b?n C?p Nh?t. T?t c? các file MSP áp d?ng cho m?t máy tính c? th? ph?i đư?c áp d?ng. Ví d?, n?u m?t máy ch? qu?n l? c?ng có các vai tr? Web giao di?n đi?u khi?n và giao di?n đi?u khi?n đư?c cài đ?t, ba MSP gói này nên đư?c áp d?ng cho máy ch? qu?n l?. M?t MSP gói nên đư?c áp d?ng cho m?i vai tr? c? th? m?t máy ch? ch?a.
  • KB2731874-ki?n trúc AMD64-Agent.msp
  • KB2731874-ki?n trúc AMD64-Console.msp
  • KB2731874-ki?n trúc AMD64-Gateway.msp
  • KB2731874-ki?n trúc AMD64-Reporting.msp
  • KB2731874-ki?n trúc AMD64-Server.msp
  • KB2731874-ki?n trúc AMD64-WebConsole.msp
  • KB2731874-i386-Agent.msp
  • KB2731874-i386-Console.msp
  • KB2731874-ki?n trúc ia64-Agent.msp
 3. Nh?p các gói qu?n l? sau đây:
  • Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.Library.mpb
  • Microsoft.SystemCenter.Visualization.Library.mpb
  • Microsoft.SystemCenter.WebApplicationSolutions.Library.mpb
Thông tin v? làm th? nào đ? nh?p kh?u m?t qu?n l? gói t? đ?a, h?y vào trang web Microsoft TechNet sau đây:
Cách nh?p Gói Qu?n l? Trình quản lý Hoạt động

Hư?ng d?n cài đ?t ho?t đ?ng qu?n l? UNIX và Linux giám sát gói và đ?i l?

Đ? cài đ?t C?p Nh?t gói giám sát và các đ?i l? cho h? đi?u hành UNIX và Linux, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. T?i v? và sau đó cài đ?t các gói c?p nh?t qu?n l? t? website sau c?a Microsoft:
  Trung tâm h? th?ng giám sát gói cho UNIX và h? đi?u hành Linux
 2. Nh?p kh?u các gói c?p nh?t qu?n l? cho m?i phiên b?n c?a Linux hay UNIX mà b?n giám sát trong môi trư?ng c?a b?n.
 3. Nâng c?p m?i đ?i l? lên phiên b?n m?i nh?t b?ng cách s? d?ng l?nh ghép ng?n Windows PowerShellC?p Nh?t-SCXAgentho?c đ?i l? c?a thu?t s? nâng c?p UNIX/Linux trong c?a s? qu?n l? giao di?n đi?u khi?n ho?t đ?ng.

Lưu ?:T?p tin bó qu?n l? gói cho m?i phiên b?n h? đi?u hành UNIX và Linux ch?a các t?p tin gói và tác nhân qu?n l?. B?n có th? ph?i ch? m?t vài phút sau khi b?n nh?p các qu?n l? gói gói trư?c khi các đ?i l? t?p tin có s?n đ? nâng c?p đ?i l?.

Hư?ng d?n cài đ?t cho máy ?o Manager

Lưu ?:M?t v?n đ? đư?c phát hi?n v?i C?p Nh?t giao di?n đi?u khi?n VMM (KB2724538) trên các phiên b?n không ph?i là anh. M?t b?n C?p Nh?t giao di?n đi?u khi?n VMM m?i (KB2742355) đư?c phát hành vào Microsoft Update. B?n c?p nh?t này s? có s?n cho t?t c? các ngôn ng? b?t k? cho dù b?n C?p Nh?t giao di?n đi?u khi?n c? (KB2724538) đư?c cài đ?t. Chúng tôi đ? ngh? b?n cài đ?t b?n c?p nh?t này trên t?t c? các ngôn ng? VMM.

N?u VMM máy ch? C?p Nh?t cho b?n C?p Nh?t Rollup 1 (KB2663959) không đư?c cài đ?t, các đ?i l? VMM trên các máy tính đư?c qu?n l? đ? đư?c c?p nh?t sau khi C?p Nh?t máy ch? VMM cho Update Rollup 2 (KB2724539) đư?c cài đ?t.

Đ? c?p nh?t các đ?i l? VMM trên các máy tính đư?c qu?n l?, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. M? giao di?n đi?u khi?n VMM.
 2. Nh?p vào v?i, và sau đó ch?n máy ch?.
 3. Dư?i Qu?n l? máy tính, ch?n các máy ch?, và sau đó nh?p vàoTác nhân Update.

T?p tin đư?c C?p Nh?t trong Update Rollup 2 gói

Đi?u khi?n ?ng d?ng C?p Nh?t (KB2721175)

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
T?p đư?c thay đ?iKích thư?c t?pPhiên b?n
Microsoft.SystemCenter.CloudManager.Providers.Vmm.exe424,1121.0.1202.0
SelfServiceUser.xap691,173Không áp d?ng
GIAO DI?N NGƯ?I DÙNG.Administrator.Xap253,952Không áp d?ng
GIAO DI?N NGƯ?I DÙNG.Jobs.Xap233,472Không áp d?ng
GIAO DI?N NGƯ?I DÙNG.Management.Core.xap236,492Không áp d?ng
GIAO DI?N NGƯ?I DÙNG.ProductOverview.xap331,776Không áp d?ng
GIAO DI?N NGƯ?I DÙNG.RBAC.Xap240,792Không áp d?ng
GIAO DI?N NGƯ?I DÙNG.Shell.Xap2,725,797Không áp d?ng
Default.htm3.098Không áp d?ng
Microsoft.SystemCenter.CloudManager.Providers.Azure.exe459,4401.0.1202.0

Qu?n l? b?o v? d? li?u (KB2706783)

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
T?p đư?c thay đ?iKích thư?c t?pPhiên b?n
Utils.dll1,136,8964.0.1915.0
AMTE.dll289,0084.0.1915.0
CPWrapper.dll782,0644.0.1915.0
DPMRA.exe6,196,9764.0.1915.0
DPMac.exe2,004,2084.0.1915.0
Installagentpatch.exe113,9044.0.1915.0
Launchpatch.exe24,8164.0.1915.0
Inspect.dll166,1444.0.1915.0
Patchca.dll26.368 ngư?i4.0.1915.0
SQLWriterHelperPlugin.dll1,076,4644.0.1915.0
DsmFs.dll947,4404.0.1915.0
ManagedContainer.dll1,607,9204.0.1915.0
MonitoringPage.dll768,2404.0.1915.0
ObjectModel.dll1,128,7044.0.1915.0
ObjectModelCmdlet.dll366,8324.0.1915.0
ConfigurationPage.dll878,8484.0.1915.0
WSSCmdlets.dll149,7444.0.1915.0
WSS4Cmdlets.dll129,2644.0.1915.0
Microsoft.EnterpriseStorage.Dls.MediaManager.dll923,8884.0.1915.0
EngineUICommon.dll551,1524.0.1915.0
DataProtectionManager.psd19,284Không áp d?ng
DataProtectionManager.psm114,971Không áp d?ng
ObjectModelCmdlet.dll-Help.xml1,065,464Không áp d?ng

Ho?t đ?ng qu?n l? (KB2731874)

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
T?p đư?c thay đ?iKích thư?c t?pPhiên b?n
Microsoft.EnterpriseManagement.Modules.PowerShell.dll88,7047.0.8560.1027
Microsoft.SystemCenter.OperationsManagerV10.Commands.dll318,0807.0.8560.1027

Orchestrator Update (KB2702112)

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
T?p đư?c thay đ?iKích thư?c t?pPhiên b?n
OrchestratorRunProgramService.exe86,6807.0.1161.0

C?p Nh?t d?ch v? qu?n l? (KB2719827)

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
T?p đư?c thay đ?iKích thư?c t?pPhiên b?n
Microsoft.EnterpriseManagement.InboundEmail.Workflow.dll64,1207.0.1561.106
Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.OpsMgrConnector.dll182,9047.0.1561.106
Microsoft.EnterpriseManagement.Notifications.Workflows.dll84,6007.0.1561.106
BaseSilverlightModule.zip27,707Không áp d?ng
ServiceCatalogSilverlightModule.xap659,302Không áp d?ng

C?p Nh?t giao di?n đi?u khi?n qu?n tr? qu?n l? máy ?o (KB2724538)

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
T?p đư?c thay đ?iKích thư?c t?pPhiên b?n
Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.dll162,7363.0.6019.0
Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.dll2,672,5603.0.6019.0
Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls636,8483.0.6019.0
Remoting.dll640,9443.0.6019.0
VmmAdminUI.exe137,1363.0.6019.0
Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.dll1,526,0643.0.6040.0
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Jobs.dll129,3363.0.6040.0
DB.Adhc.dll723,2483.0.6040.0
Engine.Deployment.dll428,3363.0.6040.0
ImgLibEngine.dll1,263,9203.0.6040.0
VMWareImplementation.dll1,898,8003.0.6040.0
WSManAutomation.dll35,1203.0.6040.0
WsManWrappers.dll2,079,0243.0.6040.0

Qu?n l? máy ?o máy ch? C?p Nh?t (KB2724539)

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
T?p đư?c thay đ?iKích thư?c t?pPhiên b?n
Engine.IndigoAccessLayer.dll317,3603.0.6019.0
Remoting.dll640,9443.0.6019.0
vmmAgent.exe3,143,6003.0.6019.0
Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.dll162,7363.0.6019.0
DB.Adhc.dll723,2483.0.6040.0
Engine.Adhc.Operations.dll694,5763.0.6040.0
Engine.BitBos.dll186,6723.0.6040.0
Engine.Deployment.dll428,3363.0.6040.0
Engine.MomDal.dll571,6963.0.6040.0
Engine.Placement.dll231,7283.0.6040.0
Engine.Placement.ResourceModel.dll264,4963.0.6040.0
Engine.VmOperations.dll1,190,1923.0.6040.0
ImgLibEngine.dll1,263,9203.0.6040.0
VMWareImplementation.dll1,898,8003.0.6040.0
WSManAutomation.dll35,1203.0.6040.0
WsManWrappers.dll2,079,0243.0.6040.0
msiInstaller.dat12Không áp d?ng
msiInstaller.exe210,3523.0.6005.0
vmmAgent.msi3,831,808Không áp d?ng
msiInstaller.dat12Không áp d?ng
msiInstaller.exe174,0003.0.6005.0
vmmAgent.msi3,381,248Không áp d?ng

C?ng thông tin t? ph?c v? qu?n l? máy ?o Update (KB2725034)

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
T?p đư?c thay đ?iKích thư?c t?pPhiên b?n
Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.dll162,7363.0.6019.0
Remoting.dll640,9443.0.6019.0
DB.Adhc.dll723,2483.0.6040.0
Engine.Deployment.dll428,3363.0.6040.0
ImgLibEngine.dll1,263,9203.0.6040.0
VMWareImplementation.dll1,898,8003.0.6040.0
WSManAutomation.dll35,1203.0.6040.0
WsManWrappers.dll2,079,0243.0.6040.0
Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.dll1,526,0643.0.6040.0


Thu?c tính

ID c?a bài: 2706783 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Sáu 2014 - Xem xét l?i: 7.0
Áp d?ng
 • Microsoft System Center 2012
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2706783 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2706783

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com