Kh?c ph?c: Windows Media Player ng?ng chơi .wav file trư?c khi k?t thúc trong Windows 7

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2703902 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Khi b?n chơi m?t .wav file trong Windows Media Player trên máy tính đang ch?y Windows 7, các phát t?t máy m?t vài giây trư?c khi k?t thúc .wav file.

Lưu ? V?n đ? này không x?y ra trong m?t hệ điều hành trư?c Windows, ch?ng h?n như Windows XP và Windows Vista.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra là do s? thay đ?i thi?t k? trong Windows 7. Ngu?n phương ti?n truy?n thông n?n t?ng (MF) đư?c s? d?ng đ? phân tích các .wav file trong Windows 7. Tuy nhiên, m?t s? v?n đ? x?y ra trong th?i gian tính toán chi?u dài đo?n d? li?u cho các t?p tin c? th? .wav trong m? ngu?n MF.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i b?n C?p Nh?t ti?p theo ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, đó là m?t "Hotfix download available" ph?n đ?u c?a bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không vư?t qua v?ng lo?i cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào web site c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, nó là b?i v? m?t hotfix không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y Windows 7 ho?c Windows 7 Service Pack 1 (SP1).Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t Windows 7 service pack, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? Service Pack 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p tin có các thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính đ?a phương c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian local c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 7 t?p tin thông tin lưu ?
Quan tr?ng Windows 7 và Windows Server 2008 R2 b?n C?p Nh?t đư?c bao g?m trong cùng m?t gói.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như đư?c hi?n th? trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_Levelb?n ghi d?ch v? chi nhánh
  6.1.760 0 . 21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1 . 21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Đông Đ?c b?n ghi d?ch v? chi nhánh ch?a ch? là nh?ng s?a ch?a đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? ph? bi?n r?ng r?i, r?t quan tr?ng. LDR b?n ghi d?ch v? chi nhánh ch?a hotfix ngoài vi?c s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
 • Các b?n kê t?p (.manifest) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng li?t kê riêng trong ph?n "thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7". T?p tin bi?u hi?n và b?o m?t liên quan đ?n danh m?c t?p tin (.cat), là vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
MF.dll12.0.7600.211993,182,08024-Mar-201204: 35
Mferror.dll12.0.7600.163852.048 ngư?i14 Tháng b?y, 200901: 06
Mfpmp.exe12.0.7600.1638523,04014 Tháng b?y, 200901: 14
MFPs.dll12.0.7600.21199103,42424-Mar-201204: 35
Rrinstaller.exe11.0.7600.1638550,17614 Tháng b?y, 200901: 14
MF.dll12.0.7601.219793,207,68024-Mar-201204: 29
Mferror.dll12.0.7600.163852.048 ngư?i14 Tháng b?y, 200901: 06
Mfpmp.exe12.0.7600.1638523,04014 Tháng b?y, 200901: 14
MFPs.dll12.0.7601.21979103,42424-Mar-201204: 29
Rrinstaller.exe11.0.7600.1638550,17614 Tháng b?y, 200901: 14
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
MF.dll12.0.7600.211994,068,86424-Mar-201205: 38x 64
Mferror.dll12.0.7600.163852.048 ngư?i14 Tháng b?y, 200901: 28x 64
Mfpmp.exe12.0.7600.1638524,57614 Tháng b?y, 200901: 39x 64
MFPs.dll12.0.7600.21199206,84824-Mar-201205: 38x 64
Rrinstaller.exe11.0.7600.1638555,80814 Tháng b?y, 200901: 39x 64
MF.dll12.0.7601.219794,120,06424-Mar-201205: 24x 64
Mferror.dll12.0.7600.163852.048 ngư?i14 Tháng b?y, 200901: 28x 64
Mfpmp.exe12.0.7600.1638524,57614 Tháng b?y, 200901: 39x 64
MFPs.dll12.0.7601.21979206,84824-Mar-201205: 24x 64
Rrinstaller.exe11.0.7600.1638555,80814 Tháng b?y, 200901: 39x 64
MF.dll12.0.7600.211993,182,08024-Mar-201204: 35x 86
Mferror.dll12.0.7600.163852.048 ngư?i14 Tháng b?y, 200901: 06x 86
Mfpmp.exe12.0.7600.1638523,04014 Tháng b?y, 200901: 14x 86
MFPs.dll12.0.7600.21199103,42424-Mar-201204: 35x 86
Rrinstaller.exe11.0.7600.1638550,17614 Tháng b?y, 200901: 14x 86
MF.dll12.0.7601.219793,207,68024-Mar-201204: 29x 86
Mferror.dll12.0.7600.163852.048 ngư?i14 Tháng b?y, 200901: 06x 86
Mfpmp.exe12.0.7600.1638523,04014 Tháng b?y, 200901: 14x 86
MFPs.dll12.0.7601.21979103,42424-Mar-201204: 29x 86
Rrinstaller.exe11.0.7600.1638550,17614 Tháng b?y, 200901: 14x 86

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm thông tin v? phương ti?n truy?n thông n?n t?ng, truy c?p web site Microsoft sau đây:
Thông tin chung v? phương ti?n truy?n thông n?n t?ng
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? ph?n m?m C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin thêm t?p

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pX86_a39c48a3ff2d81b7ea0d9e2a9d57ebe3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21979_none_c9857520939acdd5.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin703
Ngày (UTC)24-Mar-2012
Th?i gian (UTC)22: 15
Tên t?pX86_c1e9299d4f87867194f7e396b9fb27ae_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21199_none_c8f309ee38eacbdb.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin703
Ngày (UTC)24-Mar-2012
Th?i gian (UTC)22: 15
Tên t?pX86_microsoft-windows-mediafoundation_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21199_none_9cb836ec87378337.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin265,911
Ngày (UTC)24-Mar-2012
Th?i gian (UTC)22: 20
Tên t?pX86_microsoft-windows-mediafoundation_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21979_none_9eb45d8e844d8126.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin265,911
Ngày (UTC)24-Mar-2012
Th?i gian (UTC)22: 20
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_18931e248f2a2dab2f3fb11191919e0e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21979_none_5013e4ba9bd8c400.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.056
Ngày (UTC)24-Mar-2012
Th?i gian (UTC)22: 15
Tên t?pAmd64_878b01f824960ccb6c072420d86d6edb_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21199_none_4425c573d0067289.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.056
Ngày (UTC)24-Mar-2012
Th?i gian (UTC)22: 15
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-mediafoundation_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21199_none_f8d6d2703f94f46d.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin265,915
Ngày (UTC)24-Mar-2012
Th?i gian (UTC)22: 15
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-mediafoundation_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21979_none_fad2f9123caaf25c.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin265,915
Ngày (UTC)24-Mar-2012
Th?i gian (UTC)22: 15
Tên t?pWow64_microsoft-windows-mediafoundation_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21199_none_032b7cc273f5b668.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin162,389
Ngày (UTC)24-Mar-2012
Th?i gian (UTC)22: 15
Tên t?pWow64_microsoft-windows-mediafoundation_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21979_none_0527a364710bb457.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin162,389
Ngày (UTC)24-Mar-2012
Th?i gian (UTC)22: 15

Thu?c tính

ID c?a bài: 2703902 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Bảy 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbseo kbmt KB2703902 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2703902

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com