Raksta ID: 2702286 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

?aj? rakst? ir apskat?ta ar dro??bu nesaist?to labojumfailu pieejam?ba oper?t?jsist?m? Windows 7, Windows Vista un Windows XP.

PAPILDINDORM?CIJA

Ar dro??bu nesaist?to labojumfailu atbalsts

Ja lietojat produktu papla?in?t? atbalsta period? un v?laties lietot ar dro??bu nesaist?to labojumfailu atbalstu, ir j?ieg?d?jas atsevi??s l?gums par labojumfailu papla?in?to atbalstu (maksa tiek piem?rota ar? par katru labojumfailu). Lai ieg?tu papildinform?ciju par produktu atbalsta dz?ves cikla ilguma politiku, l?dzu, apmekl?jiet vietni http://support.microsoft.com/lifecycle.
Svar?gi! Ar dro??bu nesaist?to labojumfailu atbalsts nav pieejams darbstacijas oper?t?jsist?mas pat?ri?a produktos.
T?l?k nor?d?tie oper?t?jsist?mas Windows 7, Windows Vista un Windows XP izdevumi tiek uzskat?ti par darbstacijas oper?t?jsist?mas pat?ri?a produktiem un t?d?? netiek kvalific?ti ar dro??bu nesaist?to labojumfailu atbalsta piem?ro?anai.

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Oper?t?jsist?mas Windows versija
Windows 7 Ultimate
Windows 7 Home Premium
Windows 7 Home Basic
Windows 7 Starter
Windows Vista Home Basic
Windows Vista Home Premium
Windows Vista Starter
Windows XP Starter Edition
Windows XP Home Edition
 

Vai v?laties ieg?t papildinform?ciju par oper?t?jsist?mai Windows paredz?to produktu dz?ves cikla ilgumu?

Lai ieg?tu papildinform?ciju par oper?t?jsist?mai Windows 7 paredz?to produktu dz?ves cikla ilgumu, Microsoft vietn? skatiet ?o rakstu:
Oper?t?jsist?mai Windows 7 paredz?to Microsoft produktu dz?ves cikla ilgums

Lai ieg?tu papildinform?ciju par oper?t?jsist?mai Windows Vista paredz?to produktu dz?ves cikla ilgumu, Microsoft vietn? skatiet ?o rakstu:
Oper?t?jsist?mai Windows Vista paredz?to Microsoft produktu dz?ves cikla ilgums

Lai ieg?tu papildinform?ciju par oper?t?jsist?mai Windows XP paredz?to produktu dz?ves cikla ilgumu, Microsoft vietn? skatiet ?o rakstu:
Oper?t?jsist?mai Windows XP paredz?to Microsoft produktu dz?ves cikla ilgums


Rekviz?ti

Raksta ID: 2702286 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2012. gada 18. j?nijs - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ:
  • Windows 7 Ultimate
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows 7 Starter
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Starter Edition
Atsl?gv?rdi: 
KB2702286

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com