Quá tr?nh Splwow64 đ? v? khi b?n c? g?ng in m?t tài li?u Adobe trong Windows 7 ho?c trong Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2701894 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Gi? s? r?ng b?n c? g?ng in m?t tài li?u Adobe s? d?ng phông ch? nh?t đ?nh b?ng cách s? d?ng tr?nh đi?u khi?n nhà văn tài li?u XPS Microsoft (MXDW) trên Windows 7 ho?c máy tính ch?y Windows Server 2008 R2. Trong t?nh hu?ng này, quá tr?nh Splwow64 tai n?n.

Lưu ?V?n đ? này c?ng x?y ra khi b?n s? d?ng m?t tr?nh đi?u khi?n in d?a trên XPS ho?c khi b?n s? d?ng các thi?t b? đ?u cu?i b?n ghi d?ch v? d? dàng in máy in Driver. Các tr?nh đi?u khi?n d?a trên XPS ho?c XPS tài li?u nhà văn.

Nguyên nhân

V?n đ? này là do m?t l?i trong MXDW x?y ra khi MXDW đ?o ngư?c đ?nh d?ng 4 cmap b?ng.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t hệ điều hành sau:
 • Windows 7
 • Windows 7 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932 Thông tin v? gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i vào s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Ngày và gi? c?a các t?p trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng B?n s?a l?i Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 0,16xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMĐÔNG Đ?C
  6.1.760 0,21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1,17xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1ĐÔNG Đ?C
  6.1.760 1,21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Chi nhánh b?n ghi d?ch v? GDR ch?a ch? là nh?ng b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i đ? quy?t các v?n đ? quan tr?ng, ph? bi?n r?ng r?i. Chi nhánh b?n ghi d?ch v? LDR ch?a hotfix ngoài s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
 • Các t?p tin (b?n kê.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2". MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), r?t quan tr?ng đ? duy tr? bang ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Locale.GPDkhông áp d?ng14,08810 Tháng sáu, 200921:38
Msxpsinc.GPDkhông áp d?ng7310 Tháng sáu, 200921:38
Msxpsinc.PPDkhông áp d?ng7210 Tháng sáu, 200921:38
Mxdwdrv.dll0.3.7600.21200780,80026 Tháng 12 năm 20114:43
P6disp.GPDkhông áp d?ng25.48910 Tháng sáu, 200921:33
P6font.GPDkhông áp d?ng3,29310 Tháng sáu, 200921:33
Pcl4res.dll0.3.5479.0292,35214 Tháng b?y, 20091:07
Pcl5eres.dll0.3.5479.01,057,79214 Tháng b?y, 20091:07
Pcl5ures.dll0.3.5479.01,058,30414 Tháng b?y, 20091:07
Pclxl.dll0.3.5479.0207,87214 Tháng b?y, 20090:55
Pclxl.GPDkhông áp d?ng10,37510 Tháng sáu, 200921:33
Pjl.GPDkhông áp d?ng1.156 ngư?i10 Tháng sáu, 200921:33
Pjlmon.dll6.1.7600.1638517,40814 Tháng b?y, 20091:16
Ps5ui.dll0.3.7600.21200726,01626 Tháng 12 năm 20114:43
Pscript.HLPkhông áp d?ng26,03810 Tháng sáu, 200921:23
Pscript.ntfkhông áp d?ng1,060,54810 Tháng sáu, 200921:38
Pscript5.dll0.3.7600.21200542,20826 Tháng 12 năm 20114:43
Pscrptfe.ntfkhông áp d?ng1,288,25210 Tháng sáu, 200921:38
Ps_schm.GDLkhông áp d?ng5,56110 Tháng sáu, 200921:38
Stddtype.GDLkhông áp d?ng23,81210 Tháng sáu, 200921:38
Stdnames.GPDkhông áp d?ng14.362 ngư?i10 Tháng sáu, 200921:38
Stdschem.GDLkhông áp d?ng59,11610 Tháng sáu, 200921:38
Stdschmx.GDLkhông áp d?ng2.278 ngư?i10 Tháng sáu, 200921:38
Ttfsub.GPDkhông áp d?ng69810 Tháng sáu, 200921:38
Unidrv.dll0.3.7600.21200375,29626 Tháng 12 năm 20114:44
Unidrv.HLPkhông áp d?ng21.22510 Tháng sáu, 200921:23
Unidrvui.dll0.3.7600.21200747,52026 Tháng 12 năm 20114:43
Unires.dll0.3.7600.16385762,36814 Tháng b?y, 20091:07
Xpssvcs.dll6.1.7600.21200930,81626 Tháng 12 năm 20114:44
Locale.GPDkhông áp d?ng14,08805 Tháng 11 năm 20102:10
Msxpsinc.GPDkhông áp d?ng7305 Tháng 11 năm 20102:10
Msxpsinc.PPDkhông áp d?ng7205 Tháng 11 năm 20102:10
Mxdwdrv.dll0.3.7601.21980781,31226 Tháng 12 năm 20114:31
P6disp.GPDkhông áp d?ng25.48905 Tháng 11 năm 20102:06
P6font.GPDkhông áp d?ng3,29305 Tháng 11 năm 20102:06
Pcl4res.dll0.3.5479.0292,35220 Tháng mư?i m?t, 201012:02
Pcl5eres.dll0.3.5479.01,057,79220 Tháng mư?i m?t, 201012:02
Pcl5ures.dll0.3.5479.01,058,30420 Tháng mư?i m?t, 201012:02
Pclxl.dll0.3.5479.0207,87220 Tháng mư?i m?t, 201011:51
Pclxl.GPDkhông áp d?ng10,37505 Tháng 11 năm 20102:06
Pjl.GPDkhông áp d?ng1.156 ngư?i05 Tháng 11 năm 20102:06
Pjlmon.dll6.1.7601.1751417,40820 Tháng mư?i m?t, 201012:20
Ps5ui.dll0.3.7601.21980726,01626 Tháng 12 năm 20114:31
Pscript.HLPkhông áp d?ng26,03805 Tháng 11 năm 20102:00
Pscript.ntfkhông áp d?ng1,060,54805 Tháng 11 năm 20102:11
Pscript5.dll0.3.7601.21980542,72026 Tháng 12 năm 20114:31
Pscrptfe.ntfkhông áp d?ng1,288,25205 Tháng 11 năm 20102:11
Ps_schm.GDLkhông áp d?ng5,56105 Tháng 11 năm 20102:10
Stddtype.GDLkhông áp d?ng23,81205 Tháng 11 năm 20102:10
Stdnames.GPDkhông áp d?ng14.362 ngư?i05 Tháng 11 năm 20102:10
Stdschem.GDLkhông áp d?ng59,11605 Tháng 11 năm 20102:10
Stdschmx.GDLkhông áp d?ng2.278 ngư?i05 Tháng 11 năm 20102:10
Ttfsub.GPDkhông áp d?ng69805 Tháng 11 năm 20102:10
Unidrv.dll0.3.7601.21980375,29626 Tháng 12 năm 20114:33
Unidrv.HLPkhông áp d?ng21.22505 Tháng 11 năm 20102:00
Unidrvui.dll0.3.7601.21980747,52026 Tháng 12 năm 20114:31
Unires.dll0.3.7601.17514762,36820 Tháng mư?i m?t, 201012:03
Xpssvcs.dll6.1.7601.21980930,81626 Tháng 12 năm 20114:34
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Locale.GPDkhông áp d?ng14,08810 Tháng sáu, 200920:59
Msxpsinc.GPDkhông áp d?ng7310 Tháng sáu, 200920:59
Msxpsinc.PPDkhông áp d?ng7210 Tháng sáu, 200920:59
Mxdwdrv.dll0.3.7600.21200714,75226 Tháng 12 năm 20115:39
P6disp.GPDkhông áp d?ng25.48910 Tháng sáu, 200920:53
P6font.GPDkhông áp d?ng3,29310 Tháng sáu, 200920:53
Pcl4res.dll0.3.5479.0292,35214 Tháng b?y, 20091:30
Pcl5eres.dll0.3.5479.01,057,79214 Tháng b?y, 20091:30
Pcl5ures.dll0.3.5479.01,058,30414 Tháng b?y, 20091:30
Pclxl.dll0.3.5479.0207,87214 Tháng b?y, 20091:19
Pclxl.GPDkhông áp d?ng10,37510 Tháng sáu, 200920:53
Pjl.GPDkhông áp d?ng1.156 ngư?i10 Tháng sáu, 200920:53
Pjlmon.dll6.1.7600.1638522,01614 Tháng b?y, 20091:41
Ps5ui.dll0.3.7600.21200847,36026 Tháng 12 năm 20115:39
Pscript.HLPkhông áp d?ng26,03810 Tháng sáu, 200920:40
Pscript.ntfkhông áp d?ng1,062,73210 Tháng sáu, 200920:59
Pscript5.dll0.3.7600.21200629,76026 Tháng 12 năm 20115:39
Pscrptfe.ntfkhông áp d?ng1,293,18010 Tháng sáu, 200920:59
Ps_schm.GDLkhông áp d?ng5,56110 Tháng sáu, 200920:59
Stddtype.GDLkhông áp d?ng23,81210 Tháng sáu, 200920:59
Stdnames.GPDkhông áp d?ng14.362 ngư?i10 Tháng sáu, 200920:59
Stdschem.GDLkhông áp d?ng59,11610 Tháng sáu, 200920:59
Stdschmx.GDLkhông áp d?ng2.278 ngư?i10 Tháng sáu, 200920:59
Ttfsub.GPDkhông áp d?ng69810 Tháng sáu, 200920:59
Unidrv.dll0.3.7600.21200479,23226 Tháng 12 năm 20115:41
Unidrv.HLPkhông áp d?ng21.22510 Tháng sáu, 200920:40
Unidrvui.dll0.3.7600.21200884,22426 Tháng 12 năm 20115:39
Unires.dll0.3.7600.16385762,36814 Tháng b?y, 20091:30
Xpssvcs.dll6.1.7600.212001,576,44826 Tháng 12 năm 20115:42
Locale.GPDkhông áp d?ng14,08805 Tháng 11 năm 20102:10
Msxpsinc.GPDkhông áp d?ng7305 Tháng 11 năm 20102:10
Msxpsinc.PPDkhông áp d?ng7205 Tháng 11 năm 20102:10
Mxdwdrv.dll0.3.7601.21980715,26426 Tháng 12 năm 20115:28
P6disp.GPDkhông áp d?ng25.48905 Tháng 11 năm 20102:06
P6font.GPDkhông áp d?ng3,29305 Tháng 11 năm 20102:06
Pcl4res.dll0.3.5479.0292,35220 Tháng mư?i m?t, 201013:09
Pcl5eres.dll0.3.5479.01,057,79220 Tháng mư?i m?t, 201013:09
Pcl5ures.dll0.3.5479.01,058,30420 Tháng mư?i m?t, 201013:09
Pclxl.dll0.3.5479.0207,87220 Tháng mư?i m?t, 201012:46
Pclxl.GPDkhông áp d?ng10,37505 Tháng 11 năm 20102:06
Pjl.GPDkhông áp d?ng1.156 ngư?i05 Tháng 11 năm 20102:06
Pjlmon.dll6.1.7601.1751422,01620 Tháng mư?i m?t, 201013:27
Ps5ui.dll0.3.7601.21980847,87226 Tháng 12 năm 20115:28
Pscript.HLPkhông áp d?ng26,03805 Tháng 11 năm 20102:00
Pscript.ntfkhông áp d?ng1,062,73205 Tháng 11 năm 20102:10
Pscript5.dll0.3.7601.21980630,27226 Tháng 12 năm 20115:28
Pscrptfe.ntfkhông áp d?ng1,293,18005 Tháng 11 năm 20102:10
Ps_schm.GDLkhông áp d?ng5,56105 Tháng 11 năm 20102:10
Stddtype.GDLkhông áp d?ng23,81205 Tháng 11 năm 20102:10
Stdnames.GPDkhông áp d?ng14.362 ngư?i05 Tháng 11 năm 20102:10
Stdschem.GDLkhông áp d?ng59,11605 Tháng 11 năm 20102:10
Stdschmx.GDLkhông áp d?ng2.278 ngư?i05 Tháng 11 năm 20102:10
Ttfsub.GPDkhông áp d?ng69805 Tháng 11 năm 20102:10
Unidrv.dll0.3.7601.21980479,23226 Tháng 12 năm 20115:31
Unidrv.HLPkhông áp d?ng21.22505 Tháng 11 năm 20102:00
Unidrvui.dll0.3.7601.21980884,22426 Tháng 12 năm 20115:28
Unires.dll0.3.7601.17514762,36820 Tháng mư?i m?t, 201013:09
Xpssvcs.dll6.1.7601.219801,576,44826 Tháng 12 năm 20115:32
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Locale.GPDkhông áp d?ng14,08810 Tháng sáu, 200921:03
Msxpsinc.GPDkhông áp d?ng7310 Tháng sáu, 200921:03
Msxpsinc.PPDkhông áp d?ng7210 Tháng sáu, 200921:03
Mxdwdrv.dll0.3.7600.212001,478,14426 Tháng 12 năm 20114:31
P6disp.GPDkhông áp d?ng25.48910 Tháng sáu, 200920:57
P6font.GPDkhông áp d?ng3,29310 Tháng sáu, 200920:57
Pcl4res.dll0.3.5479.0292,35214 Tháng b?y, 20091:38
Pcl5eres.dll0.3.5479.01,057,79214 Tháng b?y, 20091:38
Pcl5ures.dll0.3.5479.01,058,30414 Tháng b?y, 20091:38
Pclxl.dll0.3.5479.0207,87214 Tháng b?y, 20091:26
Pclxl.GPDkhông áp d?ng10,37510 Tháng sáu, 200920:57
Pjl.GPDkhông áp d?ng1.156 ngư?i10 Tháng sáu, 200920:57
Pjlmon.dll6.1.7600.1638556,32014 Tháng b?y, 20091:48
Ps5ui.dll0.3.7600.212001,565,69626 Tháng 12 năm 20114:31
Pscript.HLPkhông áp d?ng26,03810 Tháng sáu, 200920:44
Pscript.ntfkhông áp d?ng1,062,73210 Tháng sáu, 200921:04
Pscript5.dll0.3.7600.212001,159,16826 Tháng 12 năm 20114:31
Pscrptfe.ntfkhông áp d?ng1,293,18010 Tháng sáu, 200921:04
Ps_schm.GDLkhông áp d?ng5,56110 Tháng sáu, 200921:03
Stddtype.GDLkhông áp d?ng23,81210 Tháng sáu, 200921:03
Stdnames.GPDkhông áp d?ng14.362 ngư?i10 Tháng sáu, 200921:03
Stdschem.GDLkhông áp d?ng59,11610 Tháng sáu, 200921:03
Stdschmx.GDLkhông áp d?ng2.278 ngư?i10 Tháng sáu, 200921:03
Ttfsub.GPDkhông áp d?ng69810 Tháng sáu, 200921:03
Unidrv.dll0.3.7600.212001,152,51226 Tháng 12 năm 20114:33
Unidrv.HLPkhông áp d?ng21.22510 Tháng sáu, 200920:44
Unidrvui.dll0.3.7600.212001,651,71226 Tháng 12 năm 20114:31
Unires.dll0.3.7600.16385762,36814 Tháng b?y, 20091:38
Xpssvcs.dll6.1.7600.212003,529,72826 Tháng 12 năm 20114:34
Locale.GPDkhông áp d?ng14,08805 Tháng 11 năm 20102:08
Msxpsinc.GPDkhông áp d?ng7305 Tháng 11 năm 20102:08
Msxpsinc.PPDkhông áp d?ng7205 Tháng 11 năm 20102:08
Mxdwdrv.dll0.3.7601.219801,478,65626 Tháng 12 năm 20114:14
P6disp.GPDkhông áp d?ng25.48905 Tháng 11 năm 20102:05
P6font.GPDkhông áp d?ng3,29305 Tháng 11 năm 20102:05
Pcl4res.dll0.3.5479.0292,35220 Tháng mư?i m?t, 201010:12
Pcl5eres.dll0.3.5479.01,057,79220 Tháng mư?i m?t, 201010:12
Pcl5ures.dll0.3.5479.01,058,30420 Tháng mư?i m?t, 201010:12
Pclxl.dll0.3.5479.0207,87220 Tháng mư?i m?t, 201010:00
Pclxl.GPDkhông áp d?ng10,37505 Tháng 11 năm 20102:05
Pjl.GPDkhông áp d?ng1.156 ngư?i05 Tháng 11 năm 20102:05
Pjlmon.dll6.1.7601.1751456,32020 Tháng mư?i m?t, 201010:28
Ps5ui.dll0.3.7601.219801,566,20826 Tháng 12 năm 20114:14
Pscript.HLPkhông áp d?ng26,03805 Tháng 11 năm 20101:59
Pscript.ntfkhông áp d?ng1,062,73205 Tháng 11 năm 20102:08
Pscript5.dll0.3.7601.219801,160,19226 Tháng 12 năm 20114:14
Pscrptfe.ntfkhông áp d?ng1,293,18005 Tháng 11 năm 20102:08
Ps_schm.GDLkhông áp d?ng5,56105 Tháng 11 năm 20102:08
Stddtype.GDLkhông áp d?ng23,81205 Tháng 11 năm 20102:08
Stdnames.GPDkhông áp d?ng14.362 ngư?i05 Tháng 11 năm 20102:08
Stdschem.GDLkhông áp d?ng59,11605 Tháng 11 năm 20102:08
Stdschmx.GDLkhông áp d?ng2.278 ngư?i05 Tháng 11 năm 20102:08
Ttfsub.GPDkhông áp d?ng69805 Tháng 11 năm 20102:08
Unidrv.dll0.3.7601.219801,153,53626 Tháng 12 năm 20114:16
Unidrv.HLPkhông áp d?ng21.22505 Tháng 11 năm 20101:59
Unidrvui.dll0.3.7601.219801,652,22426 Tháng 12 năm 20114:14
Unires.dll0.3.7601.17514762,36820 Tháng mư?i m?t, 201010:13
Xpssvcs.dll6.1.7601.219803,529,72826 Tháng 12 năm 20114:17

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là s? c? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? nhà văn tài li?u Microsoft XPS, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
Thông tin chung v? nhà văn tài li?u Microsoft XPS
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cmap, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
Thông tin chung v? cmap
Các s?n ph?m bên th? ba mà bài vi?t này th?o lu?n đư?c s?n xu?t b?i công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.

Thông tin t?p b? sung

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinX86_ntprint.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21200_none_3bb1f34a34e7d78b.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin17,871
Ngày (UTC)26 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)9:31
t?p đ? đ?t tên tinX86_ntprint.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21980_none_3d41f8ce324eefbd.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin17,871
Ngày (UTC)26 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)9:31
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_ntprint.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21200_none_97d08ecded4548c1.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin17,933
Ngày (UTC)26 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)9:36
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_ntprint.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21980_none_99609451eaac60f3.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin17,933
Ngày (UTC)26 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)9:36
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinIa64_ntprint.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21200_none_3bb3974034e5e087.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin17,873
Ngày (UTC)26 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)9:16
t?p đ? đ?t tên tinIa64_ntprint.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21980_none_3d439cc4324cf8b9.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin17,873
Ngày (UTC)26 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)9:16

Thu?c tính

ID c?a bài: 2701894 - L?n xem xét sau cùng: 01 Tháng Mười Một 2013 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2701894 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2701894

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com