Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync 2010 đi?n tho?i b?n cho Aastra 6721ip và Aastra 6725ip: tháng 6 năm 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2701667 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cumulative Update for update Microsoft Lync 2010 đi?n tho?i Edition cho Aastra 6721ip và Aastra 6725ip tho?i di đ?ng mà là ngày tháng 6 năm 2012.

GI?I THI?U

Các v?n đ? này C?p Nh?t tích l?y s?a ch?a

B?n c?p nh?t này tích l?y các b?n s?a l?i các v?n đ? sau:
 • 2702459 "(GMT + 04: 00) Moskva, St. Petersburg" múi thời gian không đư?c hi?n th? ? v? trí chính xác trong ?n b?n đi?n tho?i Lync 2010
 • 2703333 M?t b?n C?p Nh?t có s?n cho Lync 2010 đi?n tho?i Edition có thêm Không bi?t trạng thái t?nh tr?ng tu? ch?n Tr?ng thái
 • 2703337 Hi?n th? th?i gian không đư?c đi?u ch?nh m?t cách chính xác trên m?t đi?n tho?i đang ch?y phiên b?n đi?n tho?i Lync 2010 sau khi b?n thay đ?i các thi?t đ?t múi thời gian
 • 2703310 Ngư?i dùng không th? s? d?ng tùy ch?n "Chuy?n ngư?i dùng" trên m?t đi?n tho?i nóng bàn làm vi?c b? khóa đang ch?y Lync 2010 đi?n tho?i Edition
 • 2709668 M?t b?n C?p Nh?t có s?n đó cho phép Lync 2010 ?n b?n đi?n tho?i đ? giao ti?p v?i máy ch? Lync ho?c Exchange server s? d?ng ch?ng ch? kí t? đ?i di?n đ?i di?n
C?p nh?t này c?ng s?a ch?a các v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft (KB) sau đây:
 • 2672352 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync 2010 đi?n tho?i b?n cho Aastra 6721ip và Aastra 6725ip tho?i di đ?ng: năm 2012
 • 2636068 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync 2010 đi?n tho?i b?n cho Aastra 6721ip và Aastra 6725ip: tháng 2011
 • 2577595 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync 2010 đi?n tho?i b?n cho Aastra 6721ip và Aastra 6725ip: Tháng B?y 2011
 • 2529978 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync 2010 đi?n tho?i b?n cho Aastra 6721ip và Aastra 6725ip: ngày năm 2011
 • 2493724 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync 2010 đi?n tho?i b?n cho Aastra 6721ip và Aastra 6725ip: tháng 1 năm 2011

GI?I PHÁP

C?p nh?t thông tin

T?p sau có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Trung tâm:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói UCUpdates.exe bây gi?.
Ngày phát hành: Tháng 6 năm 2012

Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i v? Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét t?p tin này cho vi-rút. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Không có không có đi?u ki?n tiên quy?t đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này tích l?y.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng tích l?y C?p nh?t này.

C?p nh?t thông tin thay th?

C?p Nh?t tích l?y này s? thay th? C?p Nh?t tích l?y sau đây:
2672352 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync 2010 đi?n tho?i b?n cho Aastra 6721ip và Aastra 6725ip tho?i di đ?ng: năm 2012

ki?m nh?p thông tin

S? d?ng m?t trong các b?n C?p Nh?t trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? ki?m nh?p.

Chi tieát taäp tin

Gói này ch?a m?t h?nh ?nh có th? đư?c s? d?ng đ? C?p Nh?t Aastra 6721ip và Aastra 6725ip tho?i di đ?ng.

THAM KH?O

Cho thông tin thêm v? ph?n m?m C?p Nh?t thu?t ng?, b?m vào bài vi?t sau đây s? đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft
Các s?n ph?m bên th? ba mà th?o lu?n v? bài vi?t này đư?c s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2701667 - L?n xem xét sau cùng: 15 Tháng Sáu 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Lync 2010 Phone Edition for Aastra 6721ip and Aastra 6725ip
T? khóa: 
kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2701667 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2701667

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com