PRJ: Mô t? v? đ?nh d?ng trao đ?i t?p tin d? án MPX

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 270139 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Đ?nh d?ng t?p tin MPX 4.0 là m?t đ?nh d?ng t?p tin ASCII mà b?n có th? s? d?ng đ? chuy?n các d? án thông tin gi?a các phiên b?n khác nhau c?a Microsoft d? án c?ng như các chương tr?nh c?a bên th? ba h? tr? các đ?nh d?ng t?p tin MPX, ch?ng h?n như Primavera d? án Planner và Timberline Precision ư?c tính.

Các t?p tin Mpxfile.wri (Windows) và các t?p tin đ?nh d?ng t?p tin MPX (Macintosh) mô t? đ?nh d?ng MPX 4,0 t?p đư?c t?o trong Microsoft d? án, các phiên b?n 4.0, 4.1 và 98. B?n có th? t?m th?y nh?ng t?p tin trong thư m?c nơi b?n cài đ?t Microsoft d? án phiên b?n 4.0 ho?c 4.1. Ph?n "Thông tin thêm" c?a bài vi?t này ch?a các văn b?n đ?y đ? c?a các t?p tin Mpxfile.wri. (Lưu ?: các t?p tin Mpxfile.wri không ph?i là bao g?m trong Microsoft d? án 98 ho?c Microsoft d? án 2000.)

B?ng sau đây tóm t?t các phiên b?n c?a Microsoft d? án mà có th? t?o ra ho?c đ?c các đ?nh d?ng t?p tin MPX 4.0:
                   Create   Read
                   ----------------
   Microsoft Project 4.0     Yes     Yes
   Microsoft Project 4.1     Yes     Yes
   Microsoft Project 98      Yes     Yes
   Microsoft Project 2000     No     Yes
   Microsoft Project 2002     No     Yes
   Microsoft Project 2003     No     Yes
   Microsoft Project 2007     No     Yes
   Microsoft Project 2010     No     Yes
				
Microsoft d? án Converter là m?t Windows d?a trên chương tr?nh mà b?n có th? s? d?ng đ? chuy?n đ?i t?p đư?c t?o trong ph?n m?m qu?n l? d? án bên th? ba đ? đ?nh d?ng MPX 4.0. Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào nh?ng con s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
130206 PRJ: Chuy?n đ?i Microsoft d? án cho d? án 4,0 và 4,1
221256 PRJ: C?p Nh?t d? án Converter cho ABT d? án Workbench 4.x
Thông tin v? làm th? nào đ? kh?c ph?c các thông báo l?i x?y ra khi b?n m? m?t t?p tin MPX có ch?a d? li?u không h?p l?, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
141261 PRJ: Làm th? nào đ? gi?i thích thông đi?p nh?n đư?c khi m? t?p tin .mpx

THÔNG TIN THÊM

Đây là văn b?n đ?y đ? c?a t?p tin Mpxfile.wri.

B?ng cách s? d?ng đ?nh d?ng t?p tin MPX

V? đ?nh d?ng t?p tin MPX

MPX t?p tin đ?nh d?ng là m?t đ?nh d?ng t?p tin ASCII mà b?n có th? s? d?ng đ? chuy?n thông tin d? án gi?a Microsoft d? án và các ?ng d?ng h? tr? các đ?nh d?ng t?p tin MPX, ch?ng h?n như Primavera d? án Planner và Timberline Precision ư?c tính. Đ?nh d?ng t?p tin MPX cho phép b?n đ? chuy?n giao d? án thông tin đó không th? xu?t hi?n trong m?t b?ng, ch?ng h?n như thông tin chuy?n như?ng tài nguyên chi ti?t, l?ch thông tin, ho?c các thông tin trong h?p tho?i thông tin d? án.

Trư?c khi ti?t ki?m m?t t?p tin Microsoft d? án trong các đ?nh d?ng t?p tin MPX, ki?m tra các ?ng d?ng mà b?n mu?n chuy?n giao thông tin d? án c?a b?n có th? gi?i thích các đ?nh d?ng MPX. Trong m?t s? trư?ng h?p, b?n có th? c?n đ? ch?y m?t chương tr?nh chuy?n đ?i trư?c khi s? d?ng t?p tin c?a b?n trong ?ng d?ng khác.

Microsoft d? án c?ng có th? m? các t?p lưu trong đ?nh d?ng t?p tin MPX. Microsoft d? án phiên b?n 4,1 cho Windows 95 có th? m? và lưu t?p tin Microsoft d? án phiên b?n 1.0, 3.0, 4,0 và 4,1 MPX.

B?n m? m?t t?p tin MPX gi?ng như b?t k? t?p tin Microsoft d? án khác. Khi b?n m? m?t t?p tin MPX, b?n có th? k?t h?p các t?p tin vào d? án ho?t đ?ng ho?c nơi các thông tin trong m?t d? án m?i. N?u b?n ch?n đ? nh?p các t?p tin và đang s? d?ng duy nh?t ID, thông tin trong các t?p tin m?i s? thay th? các thông tin trong h? sơ phù h?p. B?n có th? t?o MPX t?p tin ch?a ch? thông tin đó b?n mu?n k?t h?p vào d? án hi?n t?i, c?ng v?i các bài t?p tài nguyên. Ví d?, b?n có th? t?o m?t t?p tin MPX có ch?a ch? thông tin chi phí đó đ? thay đ?i. B?ng cách bao g?m các ID duy nh?t và chi phí m?i cho r?ng t?p h?p các ngu?n l?c, ch? thông tin đó đư?c thay th? trong d? án c?a b?n.

Đ? lưu m?t t?p tin đ?nh d?ng MPX, xem xu?t m?t d? án t?p tin trong đ?nh d?ng MPX ch? đ? trong tr? giúp tr?c tuy?n. Khi b?n xu?t t?p tin MPX, b?n không ch? đ?nh m?t b?ng b?i v? các ngu?n l?c và nhi?m v? xu?t kh?u b?ng s? t? đ?ng đư?c s? d?ng. N?u b?n xóa các b?ng xu?t kh?u t? toàn c?u.Khay đa d?ng, b?n s? không th? xu?t chuy?n m?t t?p tin MPX tr? khi b?n sao chép các b?ng xu?t kh?u t? t?p tin sao lưu toàn c?u c?a b?n đ?n toàn c?u.MPT ho?c d? án hi?n t?i c?a b?n.

B?n có th? thay đ?i xu?t kh?u b?ng b?ng cách ch?n b?ng trong tr?nh đơn View, ch?n nhi?u b?ng, ch?n xu?t kh?u và cách nh?n vào nút ch?nh s?a; Tuy nhiên, b?n nên làm như v?y ch? khi hư?ng d?n c?a các ?ng d?ng mà b?n s? chuy?n giao thông tin xu?t kh?u. Xu?t kh?u b?ng cung c?p v?i Microsoft d? án là các b?ng tiêu chu?n đư?c s? d?ng b?i h?u h?t các ?ng d?ng h? tr? các đ?nh d?ng t?p tin MPX.

N?u đ?n nhi?m v? ho?c ngu?n tài nguyên bao g?m s? ID duy nh?t ? v? trí đ?u tiên ho?c th? hai, và b?n đang vi?c sáp nh?p hai t?p tin Microsoft d? án nh?p thông tin vào h? sơ phù h?p; N?u không phù h?p đư?c t?m th?y, m?t k? l?c m?i đư?c t?o ra ? ph?n cu?i c?a nhi?m v? ho?c tài nguyên. N?u b?n không ph?i vi?c sáp nh?p các t?p tin b?n đang m? và các nhi?m v? đ?n ho?c ngu?n l?c bao g?m m?t s? ID là trư?ng đ?u tiên, Microsoft d? án chèn m?i nhi?m v? ho?c tài nguyên trong hàng v?i s? ID tương ?ng đ? s? ID c?a m?i nhi?m v? ho?c tài nguyên trong Microsoft d? án gioáng nhö soá ID ban đ?u. N?u các t?p tin đ?n b? qua m?t s? ID, d?ng công vi?c ho?c tài nguyên v?i s? ID đó đ? tr?ng do đó b?n có th? nh?p kh?u các hàng tr?ng gi?a công vi?c ho?c tài nguyên.

S? khác bi?t sau t?n t?i gi?a Microsoft d? án phiên b?n 3.0 MPX t?p tin và các phiên b?n 4,0 và 4,1 MPX t?p tin:

-Khi b?n m? m?t t?p tin MPX trong Microsoft d? án, b?n không c?n nh?n đư?c d?u nh?c đ? nh?p các t?p tin vào d? án hi?n t?i theo m?c đ?nh. N?u b?n mu?n k?t h?p các thông tin trong các t?p tin MPX vào t?p hi?n th?i, b?n ph?i xác đ?nh đi?u này trong danh sách các tham s? FileOpen l?nh. Đ? đư?c hư?ng d?n làm th? nào đ? làm đi?u này, t?m ki?m tr? giúp cho vi?c sáp nh?p MPX đ?nh d?ng t?p tin.

-M?t k? l?c m?i đ? đư?c thêm vào lưu tr? thông tin đư?c s? d?ng b?i các tính năng nhóm làm vi?c.

-M?t k? l?c m?i đ? đư?c thêm vào lưu tr? thông tin v? nhi?m v? theo đ?nh k?.

-Các thi?t l?p v? trí bi?u tư?ng trong h? sơ thi?t đ?t ti?n t? bây gi? h? tr? m?t không gian gi?a k? hi?u ti?n t? và s?.

-Lưu ?: không có không có s? khác bi?t gi?a các đ?nh d?ng t?p tin MPX cho Microsoft d? án phiên b?n 4,1 cho Windows 95 và các đ?nh d?ng t?p tin MPX cho Microsoft d? án phiên b?n 4.0.

MPX t?p tin đ?nh d?ng thông s? k? thu?t

Ph?n này là dành cho các nhà phát tri?n nh?ng ngư?i đang t?o chương tr?nh ti?n ích chuy?n thông tin gi?a khác ?ng d?ng và Microsoft d? án. N?u b?n là chuy?n giao MPX t?p gi?a Microsoft d? án và m?t ?ng d?ng khác đ? h? tr? các đ?nh d?ng t?p tin MPX, b?n không c?n ph?i đ?c ph?n này.

M?t t?p tin MPX bao g?m h? sơ tách ra b?i tr? v? v?n chuy?n và dây ngu?n c?p d? li?u. Trong m?i h? sơ là các l?nh v?c có ch?a các thông tin cho các d? án. Các lo?i h? sơ và th? t? c?a các h? sơ đư?c thi?t l?p. B?ng sau đây li?t kê t?t c? các lo?i h? sơ, con s? k? l?c đư?c s? d?ng đ? xác đ?nh m?i lo?i h? sơ, và s? lư?ng h? sơ c?a m?i lo?i có th? đư?c bao g?m trong t?p tin MPX. Các t?p tin MPX không có ch?a t?t c? các lo?i thu âm; h? sơ yêu c?u duy nh?t là k? l?c sáng t?o t?p tin. B?t k? h? sơ bao g?m trong t?p tin MPX ph?i theo th? t? đư?c hi?n th? trong b?ng, ngo?i tr? r?ng h? sơ b?nh lu?n có th? đư?c chèn b?t c? nơi nào trong t?p.
Record name            Record number  Maximum number of Records
----------------------------------------------------------------------------
File Creation (required)      none      1
Currency Settings         10       1
Default Settings          11       1
Date and Time Settings       12       1
Base Calendar Definition      20       250
Base Calendar Hours        25       7 per Base Calendar
                          Definition record
Base Calendar Exception      26       250 per Base Calendar
                          Definition record
Project Header           30       1
Text Resource Table Definition   40       1
 (Or you can use the Numeric Resource Table Definition record)
Numeric Resource Table Definition 41       1
Resource              50       9,999
Resource Notes           51       1 per Resource record
Resource Calendar Definition    55       1 per Resource record
Resource Calendar Hours      56       7 per Resource Calendar
                          Definition record
Resource Calendar Exception    57       250 per Resource Calendar
                          Definition record
Text Task Table Definition     60       1
 (Or you can use the Numeric Task Table Definition record)
Numeric Task Table Definition   61       1
Task                70       9,999
Task Notes             71       1 per Task record
Recurring Task           72       1 per Task record
Resource Assignment        75       100 per Task record
Assignment Workgroup fields    76       1 per Assignment record
Project Names           80       500
DDE and OLE Client Links      81       500
Comments              0        unlimited
				
LƯU ?
M?t s? ghi trong t?p tin ph?i tuân theo các h? sơ. Các b?n ghi trong b?ng trư?c đó li?t kê m?t s? lư?ng t?i đa "cho m?i" k? l?c trư?c ph?i đư?c li?t kê ngay l?p t?c sau đó ghi. Ví d?, lên đ?n 100 tài nguyên bài t?p có th? đư?c li?t kê trên m?t h? sơ công vi?c. N?u m?t nhi?m v? có 10 tài nguyên bài t?p, các h? sơ tài nguyên chuy?n như?ng 10 ph?i đư?c đ?t ngay l?p t?c sau đó công vi?c ghi và trư?c khi công vi?c ti?p theo ghi l?i.

M?t t?p tin MPX luôn luôn b?t đ?u v?i k? l?c sáng t?o t?p tin; h? sơ này xác đ?nh các đ?nh d?ng t?p tin (MPX), k? t? phân cách danh sách đư?c s? d?ng đ? tách các l?nh v?c trong h? sơ, ?ng d?ng và phiên b?n s? đư?c s? d?ng đ? t?o ra MPX t?p tin, phiên b?n c?a MPX đ?nh d?ng t?p tin s? d?ng, và trang m? đư?c s? d?ng đ? t?o ra các t?p tin. M?i h? sơ, ngo?i tr? ghi t?p tin sáng t?o, b?t đ?u v?i con s? k? l?c. Con s? k? l?c ti?p theo là k? t? phân cách danh sách và thông tin cho m?i ngư?i trong các l?nh v?c; m?i l?nh v?c b? ngăn cách b?i các k? t? d?u tách danh sách.

Các quy đ?nh chung cho l?nh v?c n?i dung là:

-Tính toán các l?nh v?c không c?n đư?c nh?p kh?u b?i v? h? s? b? b? qua.

-N?u k? t? phân cách danh sách, thư?ng là m?t d?u ph?y ho?c d?u ch?m ph?y, đư?c bao g?m trong m?t l?nh v?c, ví d?, đ? tách ngư?i ti?n nhi?m, l?nh v?c này đư?c bao trong d?u ngo?c kép.

-N?u m?t l?nh v?c có ch?a m?t báo giá đánh d?u, hai d?u ngo?c kép đư?c s? d?ng.

-K? t? d?u tách danh sách không c?n ph?i đư?c bao g?m cho các l?nh v?c tr?ng ? cu?i c?a m?t h? sơ.

-K? t? d?u tách danh sách ph?i đư?c bao g?m cho các l?nh v?c tr?ng gi?a các l?nh v?c có ch?a thông tin.

-Khi xu?t kh?u m?t t?p tin Microsoft d? án ? đ?nh d?ng MPX, ngày tháng và th?i gian đư?c vi?t ? đ?nh d?ng ngày m?c đ?nh cho bàn xu?t kh?u. Microsoft d? án có th? nh?p kh?u ngày đi vào trong b?t k? các đ?nh d?ng ngày tháng đư?c hi?n th? trong h?p tho?i tùy ch?n. Thông tin v? các đ?nh d?ng ngày và th?i gian, t?m ki?m Microsoft d? án giúp ngày tháng, và đi đ?n ch? đ? c?a ngày.

-Microsoft d? án b? qua không gian tr?ng (không gian và tab) ? đ?u và cu?i c?a các l?nh v?c khi nh?p kh?u t?p tin MPX.

-Tr?ng nh?p kh?u các l?nh v?c không thay th? thông tin hi?n có khi vi?c sáp nh?p các t?p tin MPX.

Đ?t hàng và chính xác n?i dung c?a các l?nh v?c trong m?i h? sơ đư?c mô t? trong đ?nh ngh?a thu âm sau. Con s? k? l?c đư?c s? d?ng đ? xác đ?nh lo?i h? sơ theo tên h? sơ. Ví d? trong m?i đ?nh ngh?a k? l?c s? d?ng m?t d?u ph?y như k? t? phân cách danh sách.

T?p tin t?o ra - không có con s? k? l?cĐây là m?t k? l?c yêu c?u xác đ?nh các đ?nh d?ng t?p tin (MPX), k? t? phân cách danh sách đư?c s? d?ng trong các t?p tin, chương tr?nh và phiên b?n s? đư?c s? d?ng đ? t?o ra các t?p tin, s? phiên b?n c?a các đ?nh d?ng t?p tin MPX đư?c s? d?ng trong các t?p tin, và trang m? đư?c s? d?ng đ? t?o ra các t?p tin. Đi?u này ph?i là k? l?c đ?u tiên trong t?p tin. Khi xu?t kh?u t? Microsoft d? án, các k? t? d?u tách danh sách đư?c xác đ?nh trong m?c trong khu v?c thi?t l?p ? Windows Control Panel.

Các l?nh v?c bao g?m trong h? sơ này là:
-MPX theo sau ngay l?p t?c b?ng k? t? phân cách danh sách
-Chương tr?nh tên/m? đ?nh danh
-Phiên b?n s? lư?ng các t?p tin
-Trang m? (850, 437, MAC, ANSI)

Ví d?: MPX, Microsoft d? án, 3,0

Ví d? này xác đ?nh r?ng d?u ph?y đư?c s? d?ng như các k? t? d?u tách danh sách trong t?p tin MPX này và phiên b?n c?a các đ?nh d?ng MPX đư?c s? d?ng trong các t?p tin đư?c xu?t kh?u t? Microsoft d? án phiên b?n 3.0.

Thi?t đ?t ti?n t? - 10H? sơ này xác đ?nh thi?t đ?t cho các tùy ch?n ti?n t? trong h?p tho?i tùy ch?n. N?u b?n bao g?m giá tr? ti?n t? trong t?p tin chuy?n nh?p c?a b?n, xác đ?nh các cài đ?t ti?n t? ? đây v? v?y mà các giá tr? đư?c nh?p kh?u m?t cách chính xác. N?u h? sơ này không đư?c bao g?m, các thi?t đ?t hi?n th?i trong h?p tho?i tùy ch?n đư?c s? d?ng. Thông tin v? cài đ?t ti?n t?, t?m Microsoft d? án giúp thi?t l?p m?c đ?nh ti?n t?. Hàng ngàn và th?p phân tách đư?c quy đ?nh ? m?c trong khu v?c thi?t l?p ? Windows Control Panel.

Các l?nh v?c bao g?m trong h? sơ này là:
-K? hi?u ti?n t?
-Bi?u tư?ng v? trí (0 = sau, 1 = trư?c khi, 2 = sau v?i m?t không gian, 3 = trư?c v?i m?t không gian)
-Ti?n t? ch? s? (0,1,2)
-Hàng ngàn tách
-Th?p phân tách

Ví d?: 10,$, 1,2, ",",.

Ví d? này xác đ?nh giá tr? ti?n t? bao g?m m?t k? hi?u đôla ($) trư?c khi h?, hai ch? s? đư?c bao g?m sau đi?m th?p phân, d?u ph?y đư?c s? d?ng đ? tách hàng ngàn, và m?t kho?ng th?i gian đư?c s? d?ng như daáu thaäp phaân. B?i v? các k? t? d?u tách danh sách đư?c bao g?m trong l?nh v?c hàng ngàn tách, l?nh v?c đư?c bao quanh b?i d?u ngo?c kép.

Thi?t đ?t m?c đ?nh - 11H? sơ này xác đ?nh thi?t đ?t cho các tùy ch?n m?c đ?nh trong h?p tho?i tùy ch?n. N?u th?i gian b?n đang nh?p kh?u không bao g?m m?t vi?t t?t th?i gian th?c hi?n, ch? đ?nh Default th?i gian Unit ? đây đ? các đơn v? th?i gian là đúng. N?u h? sơ này không đư?c bao g?m, các thi?t đ?t hi?n th?i trong h?p tho?i tùy ch?n đư?c s? d?ng. Thông tin v? các tùy ch?n m?c đ?nh, t?m ki?m Microsoft d? án giúp cho th?i gian m?c đ?nh.

Các l?nh v?c bao g?m trong h? sơ này là:
-M?c đ?nh th?i gian đơn v? (0 = phút, 1 = gi?, 2 = ngày, 3 = tu?n)
-Lo?i th?i gian m?c đ?nh (0 = không c? đ?nh, 1 = c? đ?nh)
-Đơn v? làm vi?c default (0 = phút, 1 = gi?, 2 = ngày, 3 = tu?n)
-M?c đ?nh gi?/ngày
-M?c đ?nh gi?/tu?n
-M?c đ?nh t? l? tiêu chu?n
-T? l? tăng ca m?c đ?nh
-C?p Nh?t nhi?m v? t?nh tr?ng thông tin c?p nh?t t?nh tr?ng tài nguyên (0 \u003d không, 1 \u003d có)
-Công vi?c trong ti?n tr?nh tách (0 \u003d không, 1 \u003d có)

Ví d?: 11,2,0,1,8,40,$ 10/h,$ 15/h, 1

Ví d? này xác đ?nh các thi?t l?p m?c đ?nh sau đây: th?i gian trong ngày và không c? đ?nh, đơn v? công vi?c đang trong gi?, có tám gi? trong m?t ngày làm vi?c và 40 gi? trong m?t tu?n làm vi?c, t? l? tr? ti?n tiêu chu?n là $10 cho m?i gi?, t? l? tr? thêm gi? là $15 cho m?i gi?, và ch?n h?p ki?m tra t?nh C?p Nh?t nhi?m v? t?nh tr?ng C?p Nh?t tài nguyên tr?ng.

Đ?nh d?ng MPX 1.0: k? t? khi s? nguyên ch? đư?c cho phép cho m?c đ?nh gi?/ngày và Default gi?/tu?n trong Microsoft d? án phiên b?n 1.0, m?t giá tr? noninteger cho m?t trong hai tùy ch?n làm tr?n đ?n s? nguyên g?n nh?t khi b?n t?o m?t t?p tin đ?nh d?ng MPX 1.0. Tùy ch?n không có trong Microsoft d? án phiên b?n 1.0 không đư?c vi?t khi b?n t?o m?t t?p tin đ?nh d?ng MPX 1.0.

Ngày tháng và th?i gian cài đ?t - 12H? sơ này xác đ?nh thi?t đ?t cho ngày và th?i gian tùy ch?n trong h?p tho?i Options, và các tùy ch?n đ?nh d?ng ngày thanh văn b?n trong h?p tho?i b? trí. N?u h? sơ này không đư?c bao g?m, các thi?t đ?t hi?n th?i trong h?p tho?i tùy ch?n đư?c s? d?ng. Thông tin v? các thi?t đ?t ngày và th?i gian, t?m ki?m tr? giúp cho nh?ng ngày, và đi đ?n ch? đ? c?a ngày.

Các l?nh v?c bao g?m trong h? sơ này là:
-Ngày th? t? (0 = tháng/ngày/năm, 1 = ngày/tháng/năm, 2 = ngày/tháng/năm)
-Th?i gian đ?nh d?ng (0 = 12 gi?, 1 = 24 gi? trong ngày)
-Default Time (s? phút sau n?a đêm)
-D?u tách ngày
-Th?i gian tách
– 0: 00 đ?n 11: 59 văn b?n
-12: 00 đ?n 23: 59 văn b?n
-Ngày đ?nh d?ng (0 -14) *
-Thanh đ?nh d?ng ngày văn b?n (0-194) *

* Có 20 đ?nh d?ng khác nhau có s?n cho nh?ng ngày. Đ? xem các đ?nh d?ng ngày có s?n, t? tr?nh đơn Tools, ch?n tùy ch?n, ch?n tab xem và ch?n ngày b?n mu?n t? danh sách các đ?nh d?ng ngày. Đ? bi?t thêm chi ti?t, t?m ki?m tr? giúp cho nh?ng ngày, và đi đ?n ch? đ? c?a ngày.

Ví d?: 12,0,0,480, /,:, am, pm

Ví d? này xác đ?nh r?ng ngày tháng trong đ?t hàng tháng/ngày/năm, mà th?i gian ? đ?nh d?ng 12 gi?, mà th?i gian m?c đ?nh là 8 gi? sáng (480 phút sau n?a đêm), r?ng tháng, ngày và năm đư?c ngăn cách b?i m?t d?u g?ch chéo, gi? và phút đư?c ngăn cách b?i m?t d?u, và "sáng" và "AM" đang đư?c s? d?ng đ? ch? ra bu?i sáng và bu?i t?i.

Cơ s? l?ch Definition - 20Nh?ng h? sơ xác đ?nh cơ s? l?ch và c?a h? làm vi?c và nonworking ngày trong tu?n này. Khi sáp nh?p m?t t?p tin MPX, thông tin l?ch đư?c sáp nh?p vào d? án ho?t đ?ng, và l?ch có cùng tên đư?c ghi đè. Thi?t đ?t m?c đ?nh đư?c s? d?ng n?u có là không có m?c nh?p cho m?t ngày. Thi?t đ?t m?c đ?nh là th? hai đ?n th? sáu ngày làm vi?c, và th? b?y và ch? nh?t nonworking ngày. Trong h? sơ này, trư?ng tên là b?t bu?c. Đ?i v?i m?i ngày, m?c nh?p 0 ch? ra r?ng trong ngày là m?t ngày nonworking, và m?t m?c 1 ch? ra r?ng trong ngày là m?t ngày làm vi?c.

Các l?nh v?c bao g?m trong h? sơ này là:
-Tên
-Ch? Nh?t
-Th? hai
-Th? ba
-Th? tư
-Th? năm
-Th? sáu
-Th? b?y

Ví d?: 20, văn, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0

Ví d? này xác đ?nh r?ng th? hai đ?n th? sáu là ngày làm vi?c, và đ?t tên th? b?y và ch? nh?t ngày nonworking cho l?ch cơ s? là nhà văn.

Cơ s? l?ch gi? - 25Nh?ng h? sơ xác đ?nh gi? làm vi?c cho các ngày trong tu?n, n?u h? khác v?i các thi?t l?p m?c đ?nh. Gi? làm vi?c m?c đ?nh là 8 gi? 00 đ?n 12: 00 gi? t?i và 13:00:00 đ?n 5:00 gi? chi?u M?i b?n ghi cơ s? l?ch gi? đ? c?p đ?n các b?n ghi cơ s? l?ch đ?nh ngh?a trư?c. Lên đ?n b?y trong s? nh?ng h? sơ này có th? làm theo m?i b?n ghi cơ s? l?ch đ?nh ngh?a.

-Ngày trong tu?n (1-7, nơi 1 = ch? nh?t và 7 = th? b?y)
-T? th?i gian 1
-Đ? th?i gian 1
-T? th?i gian 2
-Vào th?i đi?m 2
-T? th?i gian 3
-Đ? th?i gian 3

Ví d?: 25,2, 7: 00, 11: 00, 12: 00, 4: 00

Ví d? này xác đ?nh r?ng ngày th? hai, gi? làm vi?c là t? 7:00 sáng đ?n 11:00:00 và 12:00 PM đ?n 4:00 gi? chi?u

Cơ s? l?ch ngo?i l? - 26Nh?ng h? sơ này xác đ?nh các ngo?i l? cho nh?ng ngày và gi? đư?c ch? r? trong hai lo?i trư?c k? l?c. Lên đ?n 250 c?a nh?ng h? sơ này có th? làm theo m?i b?n ghi cơ s? l?ch đ?nh ngh?a. Nh?ng h? sơ này ph?i đư?c li?t kê theo th? t? th?i gian. N?u m?t ngo?i l? là m?t ngày, b?n có th? r?i kh?i trư?ng đ? ngày có s?n ph?m nào. N?u không có th?i gian đư?c ch? đ?nh, m?c đ?nh th?i 8 gi? 00 đ?n 12: 00 gi? t?i và 13:00:00 đ?n 5:00 gi? chi?u đư?c s? d?ng.

Các l?nh v?c bao g?m trong h? sơ này là:
-T? ngày
-Đ?n nay
-Nonworking/làm vi?c (0 = nonworking, 1 = làm vi?c)
-T? th?i gian 1
-Đ? th?i gian 1
-T? th?i gian 2
-Vào th?i đi?m 2
-T? th?i gian 3
-Đ? th?i gian 3

Ví d? 1: 26,12/24/95,12/25/95,0
Ví d? 2: 26,10/4/95,, 1, 8: 00, 12: 30

Ví d? 1 làm cho ngày 24 tháng 12 và 25, 1995, nonworking ngày.
Ví d? 2 làm cho ch? nh?t, tháng 4 năm 1995, m?t ngày làm vi?c t? 8 gi? 00 đ?n 12:30 gi? chi?u
Ví d? 2 đ?i h?i m?t d?u ph?y thêm đ? gi? v? trí c?a trư?ng đ? ngày.

Đ?nh d?ng MPX 1.0: k? t? khi ch? có 50 trư?ng h?p ngo?i l? đư?c phép vào Microsoft d? án phiên b?n 1.0, b?t c? trư?ng h?p ngo?i l? sau khi 50 đ?u tiên s? đư?c b? qua khi b?n t?o m?t t?p tin đ?nh d?ng MPX 1.0.

D? án tiêu đ? - 30H? sơ này t?p h?p các l?nh v?c d? án toàn c?u, ch?ng h?n như các d? án b?t đ?u ngày và d? án k?t thúc ngày. Các l?nh v?c trong h? sơ này tương ?ng v?i các thông tin trong h?p đi?u khi?n d? án thông tin và th?ng kê.

Các l?nh v?c và các tab đư?c bao g?m trong h? sơ này là:
-D? án tab
-Công ty
-Qu?n l?
-L?ch (tiêu chu?n đư?c s? d?ng n?u không có m?c nh?p)
-Ngày b?t đ?u (ho?c l?nh v?c này ho?c l?nh v?c k? ti?p đư?c tính toán cho m?t t?p tin đư?c chuy?n nh?p, tùy thu?c vào thi?t l?p l?ch tr?nh t?)
-K?t thúc ngày
-L?ch tr?nh t? (0 = b?t đ?u, 1 = k?t thúc)
-Hi?n t?i ngày *
-B?nh lu?n
-Chi phí *
-Đư?ng cơ s? chi phí *
-Th?c t? chi phí *
-Công vi?c *
-Đư?ng cơ s? làm vi?c *
-Th?c t? làm vi?c *
-Công vi?c *
-Th?i gian *
-Đư?ng cơ s? th?i gian *
-Th?i gian th?c t? *
-Ph?n trăm hoàn t?t *
-Đư?ng cơ s? kh?i đ?u *
-Đư?ng cơ s? hoàn t?t *
-Th?c t? b?t đ?u *
-Th?c t? k?t thúc *
-B?t đ?u phương sai *
-Hoàn thành phương sai *
-Ch? đ?
-Tác gi?
-T? khóa

* Các trư?ng này đư?c tính toán b?i Microsoft d? án, do đó, giá tr? nh?p kh?u đư?c b? qua.

Ví d?: 30, đ?ng h? tri?n l?m, b?o tàng qu?c gia, Michael Edwards, tiêu chu?n, 1/2/95

Trong ví d? này đ?ng h? tri?n l?m d? án cho b?o tàng qu?c gia đư?c qu?n l? b?i Michael Edwards, s? d?ng l?ch tiêu chu?n, và b?t đ?u ngày 2 tháng 1, 1995.

MPX 1.0 và đ?nh d?ng 3.0: các l?nh v?c không có trong Microsoft d? án phiên b?n 1.0 ho?c 3,0 không b?ng văn b?n khi b?n t?o m?t t?p tin trong MPX 1.0 ho?c đ?nh d?ng 3.0.

Văn b?n tài nguyên b?ng Definition - 40H? sơ này li?t kê các tài nguyên trư?ng, theo th? t?, mà đang nh?p kh?u ho?c xu?t kh?u. Cho tác ph?m nh?p kh?u, tên ph?i kh?p v?i tên l?nh v?c đư?c s? d?ng trong Microsoft d? án. Đ? xu?t chuy?n t?p tin, h? sơ này đ?n t? các ngu?n xu?t kh?u b?ng. B?n ph?i s? d?ng h? sơ này ho?c các b?n ghi s? tài nguyên đ?nh ngh?a b?ng mô t? ti?p theo. Khi xu?t kh?u t? Microsoft d? án, c? hai c?a nh?ng h? sơ này đư?c bao g?m. Cho m?t mô t? đ?y đ? v? các l?nh v?c có s?n, t?m ki?m Microsoft d? án giúp xu?t kh?u b?ng, và đi đ?n các b?n tóm t?t c?a xu?t kh?u b?ng (tài nguyên) ho?c ch? đ? b?n tóm t?t c?a xu?t kh?u b?ng (nhi?m v?).

Đ?i v?i h? sơ này, danh sách các tên c?a các l?nh v?c tài nguyên b?n mu?n, tách chúng v?i các k? t? d?u tách danh sách.

Ví d?: 40, đơn tên, t?i đa v?, t? l? tiêu chu?n

Ví d? này xác đ?nh r?ng m?i b?n ghi tài nguyên trong các t?p tin có ch?a tài nguyên tên, đơn v? t?i đa và t? l? tiêu chu?n.

LƯU ?
Cho tác ph?m nh?p kh?u, n?u b?n không nh?p t?p tin m?i v?i d? án m? và ID là trư?ng đ?u tiên đư?c li?t kê sau khi con s? k? l?c trong h? sơ văn b?n ho?c s? tài nguyên b?ng đ?nh ngh?a, các b?n ghi tài nguyên đư?c nh?p kh?u v?i s? ID tương t? như đư?c ch? ra trong h? sơ. Ví d?, n?u là ngư?i đ?u tiên nh?p kh?u tài nguyên có m?t ID s? 1 và h? sơ nh?p kh?u ngu?n th? hai có s? ID 3, các h? sơ đư?c nh?p kh?u vào Microsoft d? án như là ngu?n l?c 1 và tài nguyên 3, đ? l?i ngu?n l?c 2 tr?ng. N?u b?n làm đi?u ph?i và l?nh v?c ID duy nh?t là trư?ng đ?u tiên ho?c th? hai l?nh v?c sau trư?ng ID, Microsoft d? án s? t?m m?t k? l?c v?i cùng m?t ID duy nh?t và thay th? thông tin hi?n có v?i nh?ng thông tin m?i. N?u không phù h?p đư?c t?m th?y, m?t k? l?c m?i đư?c thêm vào cu?i danh sách.

MPX 1.0 và đ?nh d?ng 3.0: các l?nh v?c không có trong các phiên b?n Microsoft d? án 1.0 ho?c 3,0 không b?ng văn b?n khi b?n t?o m?t t?p tin đ?nh d?ng MPX 1.0.

M?t t?p tin MPX ph?i có ít nh?t hai nhi?m v? và hai l?nh v?c tài nguyên.

Đ?nh ngh?a b?ng s? tài nguyên - 41B?ng cách s? d?ng s? đi?n tho?i ch? không ph?i là tên, h? sơ này li?t kê các tài nguyên trư?ng, theo th? t?, mà đang nh?p kh?u ho?c xu?t kh?u. Đây là m?t phương pháp thay th? cho vi?c xác đ?nh các l?nh v?c tài nguyên đư?c bao g?m trong m?i b?n ghi tài nguyên, và là h?u ích khi xác đ?nh m?t t?p tin MPX t?o ra b?i m?t s?n ph?m ngo?i ng?.

B?ng dư?i đây cho th?y các con s? l?nh v?c cho t?t c? các l?nh v?c tài nguyên trong Microsoft d? án. Cho m?t mô t? đ?y đ? v? các l?nh v?c có s?n, t?m ki?m Microsoft d? án giúp xu?t kh?u b?ng, và đi đ?n ch? đ? c?a b?n tóm t?t c?a xu?t kh?u b?ng (tài nguyên).

Đ?i v?i h? sơ này, danh sách các s? đi?n tho?i c?a các l?nh v?c tài nguyên b?n mu?n, tách chúng v?i các k? t? d?u tách danh sách.
Field          Number
------------------------------
% Work Complete     26
Accrue At        45
Actual Cost       32
Actual Work       22
Base Calendar      48
Baseline Cost*     31
Baseline Work*     21
Code          4
Cost*          30
Cost Per Use      44
Cost Variance*     34
Email Address      11
Group          3
ID           40
Initials        2
Linked Fields*     51
Max Units        41
Name          1
Notes          10
Objects*        50
Overallocated*     46
Overtime Rate      43
Overtime Work*     24
Peak*          47
Remaining Cost*     33
Remaining Work*     23
Standard Rate      42
Text1          5
Text2          6
Text3          7
Text4          8
Text5          9
Unique ID        49
Work*          20
Work Variance*     25

* When creating a file to be imported into Microsoft Project, you do not have to 
include this field as it will be ignored.
				
Ví d?: 41,1,41,42

Ví d? này li?t kê nh?ng con s? l?nh v?c tương ?ng v?i các l?nh v?c đư?c hi?n th? trong ví d? (tên, Max đơn v?, và tiêu chu?n t? l?).

MPX 1.0 và đ?nh d?ng 3.0: các l?nh v?c không có trong Microsoft d? án phiên b?n 1.0 ho?c 3,0 không b?ng văn b?n khi b?n t?o m?t t?p tin trong MPX 1.0 ho?c đ?nh d?ng 3.0.

Tài nguyên - 50Nh?ng h? sơ này ch?a thông tin cho m?i tài nguyên đang đư?c nh?p kh?u ho?c xu?t kh?u. M?i b?n ghi tài nguyên mô t? m?t tài nguyên. Khi b?n nh?p thông tin, các l?nh v?c bao g?m đư?c đ?nh ngh?a b?ng văn b?n tài nguyên đ?nh ngh?a b?ng ghi ho?c ghi s? tài nguyên b?ng đ?nh ngh?a. Khi b?n xu?t thông tin, các l?nh v?c đư?c bao g?m là nh?ng ngư?i đư?c li?t kê trong b?ng xu?t kh?u tài nguyên.

Đ?i v?i h? sơ này, danh sách các giá tr? trư?ng cho các ngu?n tài nguyên, tách chúng v?i các k? t? d?u tách danh sách.

Ví d?: 50, th? m?c, 4,$ 10/h

Ví d? này cho th?y các thông tin cho th? m?c ngu?n l?c phù h?p v?i đ?nh ngh?a b?ng tài nguyên đư?c ch? ra trong ví d? trư?c. Các đơn v? t?i đa là b?n và m?c tiêu chu?n là $10 cho m?i gi?.

Đ?nh d?ng MPX 1.0: trư?ng văn b?n quá dài đư?c c?t ng?n khi b?n t?o m?t t?p tin đ?nh d?ng MPX 1.0. Đ?a ngu?n l?c s? đư?c lưu trong đ?nh d?ng MPX 1.0.

Ghi chú ngu?n l?c - 51Nh?ng h? sơ này ch?a các ghi chú v? các b?n ghi tài nguyên ngay l?p t?c trư?c. S? d?ng k? t? ASCII 127 đ? ch? ra m?t d?ng m?i trong các lưu ?. N?u các lưu ? bao g?m các k? t? d?u tách danh sách, kèm theo ghi chú trong ngo?c kép.

Đ?nh d?ng MPX 1.0: n?u các lưu ? là quá dài, nó c?t ng?n khi b?n t?o m?t t?p tin đ?nh d?ng MPX 1.0.

Tài nguyên l?ch Definition - 55Nh?ng h? sơ xác đ?nh ngày làm vi?c cho tài nguyên đư?c ch? r? trong h? sơ ngu?n l?c ngay l?p t?c trư?c. Đ?i tác ph?m nh?p kh?u, n?u có là không có m?c nh?p cho trư?ng cơ s? l?ch tên, tiêu chu?n đư?c s? d?ng. Không có m?c nh?p cho ngày c? th? cho th?y r?ng ngày đư?c thi?t l?p đ? m?c đ?nh (2). N?u không có không có b?n ghi tài nguyên đ?nh ngh?a l?ch, tiêu chu?n đư?c s? d?ng như l?ch cơ s? cho các ngu?n tài nguyên, v?i m?c đ?nh đư?c s? d?ng trong ngày. Đ?i v?i m?i ngày, m?t m?c nh?p c?a 0 cho th?y r?ng ngày là m?t ngày nonworking, 1 cho bi?t r?ng ngày là m?t ngày làm vi?c, và 2 xác đ?nh r?ng m?c đ?nh đư?c s? d?ng. Thông tin v? tài nguyên l?ch, t?m ki?m Microsoft d? án giúp tài nguyên l?ch và đi đ?n ch? đ? thay đ?i làm vi?c th?i gian l?nh.

Các l?nh v?c bao g?m trong h? sơ này là:
-Cơ s? l?ch tên
-Ch? Nh?t
-Th? hai
-Th? ba
-Th? tư
-Th? năm
-Th? sáu
-Th? b?y

Ví d?: 55, chu?n, 2, 2, 2, 2, 2, 0, 2

Ví d? này xác đ?nh r?ng các ngu?n tài nguyên đ?nh ngh?a ngay l?p t?c ngay trư?c k? l?c này (trong trư?ng h?p này, carpenter) có cùng m?t ngày làm vi?c và gi? như cơ s? l?ch tiêu chu?n cho ch? nh?t qua th? năm và th? b?y, nhưng không làm vi?c ngày th? sáu.

Tài nguyên l?ch gi? - 56Nh?ng h? sơ xác đ?nh gi? làm vi?c cho tài nguyên mà khác v?i cơ s? l?ch s? d?ng b?i tài nguyên. Nh?ng h? sơ này áp d?ng cho các b?n ghi tài nguyên đ?nh ngh?a l?ch ngay l?p t?c ngay trư?c k? l?c này. Lên đ?n b?y trong s? nh?ng h? sơ này có th? làm theo m?i b?n ghi tài nguyên đ?nh ngh?a l?ch.

Các l?nh v?c bao g?m trong h? sơ này là:
-Ngày trong tu?n (1-7, nơi 1 = ch? nh?t và 7 = th? b?y)
-T? th?i gian 1
-Đ? th?i gian 1
-T? th?i gian 2
-Vào th?i đi?m 2
-T? th?i gian 3
-Đ? th?i gian 3

Ví d?: 56,3, 7: 00, 11: 00, 12: 00, 4: 00

Ví d? này xác đ?nh r?ng ngày th? ba, ngu?n l?c ngay l?p t?c trư?c (trong trư?ng h?p này, carpenter) ho?t đ?ng t? 7 gi? sáng đ?n 4:00 gi? chi?u v?i m?t gi? t? 11:00:00 đ?n 12:00 gi? chi?u

Tài nguyên l?ch ngo?i l? - 57Nh?ng h? sơ này xác đ?nh các ngo?i l? cho nh?ng ngày và gi? đư?c ch? r? trong hai lo?i trư?c k? l?c. Lên đ?n 250 c?a nh?ng h? sơ này có th? làm theo m?i b?n ghi tài nguyên đ?nh ngh?a l?ch. Nh?ng h? sơ này ph?i đư?c li?t kê theo th? t? th?i gian. N?u ngo?i l? là ch? m?t ngày, b?n có th? r?i kh?i trư?ng đ? ngày có s?n ph?m nào. N?u không có th?i gian đư?c ch? đ?nh, m?c đ?nh th?i 8 gi? 00 đ?n 12: 00 gi? t?i và 13:00:00 đ?n 5:00 gi? chi?u đư?c s? d?ng.

Các l?nh v?c bao g?m trong h? sơ này là:
-T? ngày
-Đ?n nay
-Nonworking/làm vi?c (0 = nonworking, 1 = làm vi?c, 2 = m?c đ?nh)
-T? th?i gian 1
-Đ? th?i gian 1
-T? th?i gian 2
-Vào th?i đi?m 2
-T? th?i gian 3
-Đ? th?i gian 3

Ví d?: 57,11/9/95,11/13/95,0

Ví d? này xác đ?nh r?ng tài nguyên này (trong trư?ng h?p này, carpenter) không làm vi?c t? 9 tháng 11 năm 1995, ngày 13 tháng 11 năm 1995.

Đ?nh d?ng MPX 1.0: k? t? khi ch? có 50 trư?ng h?p ngo?i l? đư?c phép vào Microsoft d? án phiên b?n 1.0, b?t c? trư?ng h?p ngo?i l? sau khi 50 đ?u tiên s? đư?c b? qua khi b?n t?o m?t t?p tin đ?nh d?ng MPX 1.0.

Văn b?n tác v? đ?nh ngh?a b?ng - 60H? sơ này li?t kê các nhi?m v? trư?ng, theo th? t?, mà đang nh?p kh?u ho?c xu?t kh?u. Cho tác ph?m nh?p kh?u, tên ph?i kh?p v?i tên l?nh v?c đư?c s? d?ng trong Microsoft d? án. N?u t?p tin đư?c xu?t kh?u, h? sơ này xu?t phát t? nhi?m v? xu?t kh?u b?ng. B?n có th? s? d?ng h? sơ này ho?c các b?n ghi s? tác v? đ?nh ngh?a b?ng mô t? ti?p theo, nhưng m?t hay khác là c?n thi?t. Khi xu?t kh?u t? Microsoft d? án, c? hai c?a nh?ng h? sơ này đư?c bao g?m. Cho m?t mô t? đ?y đ? v? các l?nh v?c có s?n, t?m ki?m Microsoft d? án giúp xu?t kh?u b?ng, và đi đ?n các b?n tóm t?t c?a xu?t kh?u b?ng (tài nguyên) ho?c ch? đ? b?n tóm t?t c?a xu?t kh?u b?ng (nhi?m v?).

Các l?nh v?c đư?c tính toán b?i Microsoft Project, như d? ki?n b?t đ?u và d? ki?n s? k?t thúc, đang b? b? qua n?u nh?p kh?u. N?u b?n có nhi?m v? b?t đ?u ho?c k?t thúc ngày tháng đư?c c? đ?nh, s? d?ng các l?nh v?c h?n ch? lo?i và h?n ch? ngày.

Đ?i v?i h? sơ này, danh sách các tên c?a các l?nh v?c công vi?c b?n mu?n, tách chúng v?i các k? t? d?u tách danh sách.

Ví d?: 60, tên, th?i gian, phiên b?n trư?c

Ví d? này xác đ?nh r?ng m?i tác v? ghi trong t?p tin có ch?a tên tác v?, th?i gian và ti?n nhi?m.

LƯU ?
Cho tác ph?m nh?p kh?u, n?u b?n không nh?p t?p tin m?i v?i d? án m? và nhi?m v? ID là trư?ng đ?u tiên đư?c li?t kê sau khi con s? k? l?c trong văn b?n ho?c s? tác v? đ?nh ngh?a b?ng ghi l?i, các h? sơ công vi?c đư?c nh?p kh?u v?i s? ID nhi?m v? tương t? như đư?c ch? ra trong h? sơ. Ví d?, n?u h? sơ công vi?c nh?p kh?u đ?u tiên có m?t nhi?m v? ID s? 1 và th? hai nhi?m v? nh?p kh?u h? sơ có m?t nhi?m v? ID s? 3, các h? sơ đư?c nh?p kh?u vào Microsoft d? án như là nhi?m v? 1 và nhi?m v? 3, r?i kh?i nhi?m v? 2 tr?ng. N?u b?n làm đi?u ph?i và l?nh v?c ID duy nh?t là trư?ng đ?u tiên ho?c th? hai l?nh v?c sau l?nh v?c ID nhi?m v?, Microsoft d? án s? t?m m?t k? l?c v?i cùng m?t ID duy nh?t và thay th? thông tin hi?n có v?i nh?ng thông tin m?i. N?u không phù h?p đư?c t?m th?y, m?t k? l?c m?i đư?c thêm vào cu?i danh sách. N?u b?n nh?p vào ID duy nh?t và mu?n duy tr? các m?i quan h? chính xác, bao g?m các phiên b?n trư?c ID duy nh?t như m?t l?nh v?c đư?c nh?p kh?u, và lo?i b? các phiên b?n trư?c.

N?u b?n nh?p trong t?p tin m?i, b?n ph?i bao g?m k? l?c 75 n?u b?n mu?n gi? l?i bài t?p tài nguyên. N?u b?n không, ngu?n tài nguyên bài t?p s? b? xóa.

MPX 1.0 và đ?nh d?ng 3.0: các l?nh v?c không có trong Microsoft d? án phiên b?n 1.0 ho?c 3,0 không b?ng văn b?n khi b?n t?o m?t t?p tin trong MPX 1.0 ho?c đ?nh d?ng 3.0. L?nh v?c ưu tiên trong phiên b?n 4,0 và 4,1 ánh x? t?i phiên b?n 1,0 và 3,0 như sau: làm không m?c và cao nh?t tr? thành cao nh?t; R?t cao, cao và th?p tr? thành cao; Trung b?nh là phương ti?n; Th?p, h? và r?t th?p tr? thành th?p; và th?p nh?t là th?p nh?t.

M?t t?p tin MPX ph?i có ít nh?t hai nhi?m v? và hai l?nh v?c tài nguyên.

S? nhi?m v? b?ng Definition - 61B?ng cách s? d?ng s? đi?n tho?i ch? không ph?i là tên, h? sơ này li?t kê các nhi?m v? trư?ng, theo th? t?, mà đang nh?p kh?u ho?c xu?t kh?u. Đây là m?t phương pháp thay th? cho vi?c xác đ?nh các l?nh v?c công vi?c bao g?m trong m?i h? sơ công vi?c, và là h?u ích khi xác đ?nh m?t t?p tin MPX t?o ra b?i m?t s?n ph?m ngo?i ng?.

B?ng dư?i đây cho th?y các con s? l?nh v?c cho t?t c? các l?nh v?c công vi?c trong Microsoft d? án. Cho m?t mô t? đ?y đ? v? các l?nh v?c có s?n, tr? giúp t?m ki?m xu?t kh?u b?ng, và đi đ?n ch? đ? c?a b?n tóm t?t c?a xu?t kh?u b?ng (nhi?m v?).

Đ?i v?i h? sơ này, danh sách các s? đi?n tho?i c?a các l?nh v?c công vi?c b?n mu?n tách bi?t nhau b?i các k? t? d?u tách danh sách.

Field          Number
------------------------------
% Complete       44
% Work Complete     25
Actual Cost       32
Actual Duration     42
Actual Finish      59
Actual Start      58
Actual Work       22
Baseline Cost      31
Baseline Duration    41
Baseline Finish     57
Baseline Start     56
Baseline Work      21
BCWP          86
BCWS          85
Confirmed        135
Constraint Date     68
Constraint Type     91
Contact         15
Cost          30
Cost1          36
Cost2          37
Cost3          38
Cost Variance*     34
Created*        125
Critical*        82
CV*           88
Delay          92
Duration        40
Duration1        46
Duration2        47
Duration3        48
Duration Variance*   45
Early Finish*      53
Early Start*      52
Finish         51
Finish1         61
Finish2         63
Finish3         65
Finish4         127
Finish5         129
Finish Variance*    67
Fixed          80
Fixed Cost       35
Flag1          110
Flag2          111
Flag3          112
Flag4          113
Flag5          114
Flag6          115
Flag7          116
Flag8          117
Flag9          118
Flag10         119
Free Slack*       93
Hide Bar        123
ID           90
Late Finish*      55
Late Start*       54
Linked Fields*     122
Marked         83
Milestone        81
Name          1
Notes          14
Number1         140
Number2         141
Number3         142
Number4         143
Number5         144
Objects*        121
Outline Level      3
Outline Number     99
Predecessors      70
Priority        95
Project         97
Remaining Cost     33
Remaining Duration   43
Remaining Work     23
Resource Group*     16
Resource Initials    73
Resource Names     72
Resume         151
Resume No Earlier Than 152
Rollup         84
Start          50
Start1         60
Start2         62
Start3         64
Start4         126
Start5         128
Start Variance*     66
Stop          150
Subproject File     96
Successors       71
Summary*        120
SV*           87
Text1          4
Text2          5
Text3          6
Text4          7
Text5          8
Text6          9
Text7          10
Text8          11
Text9          12
Text10         13
Total Slack*      94
Unique ID        98
Unique ID Predecessors 74
Unique ID Successors  75
Update Needed      136
WBS           2
Work          20
Work Variance*     24

* When creating a file to be imported into Microsoft Project, you do not have to 
include this field as it will be ignored. If you have start or finish dates that are 
fixed, use the Constraint Type and Constraint Date fields.
				
Ví d?: 61,1,40,70

Ví d? này li?t kê nh?ng con s? l?nh v?c tương ?ng v?i các l?nh v?c đư?c hi?n th? trong ví d? (tên, th?i gian và ngư?i ti?n nhi?m).

MPX 1.0 và đ?nh d?ng 3.0: các l?nh v?c không có trong Microsoft d? án phiên b?n 1.0 ho?c 3,0 không b?ng văn b?n khi b?n t?o m?t t?p tin trong MPX 1.0 ho?c đ?nh d?ng 3.0.

Nhi?m v? - 70Nh?ng h? sơ này ch?a thông tin cho m?i nhi?m v? đư?c nh?p kh?u ho?c xu?t kh?u. M?i tác v? ghi mô t? m?t nhi?m v?. Khi b?n nh?p thông tin, các l?nh v?c bao g?m đư?c đ?nh ngh?a b?ng văn b?n tác v? đ?nh ngh?a b?ng ghi ho?c ghi s? tác v? đ?nh ngh?a b?ng. Khi b?n xu?t thông tin, các l?nh v?c đư?c bao g?m là nh?ng ngư?i đư?c li?t kê trong nhi?m v? xu?t kh?u b?ng.

Đ?i v?i h? sơ này, danh sách các giá tr? trư?ng cho nhi?m v?, tách chúng v?i các k? t? d?u tách danh sách.

Ví d?: 70, đ? xi măng, 6 d

Ví d? này cho th?y các thông tin cho công vi?c "Xi măng Pour" phù h?p v?i đ?nh ngh?a b?ng tác v? đư?c ch? r? trong các ví d? trư?c. Th?i gian th?c hi?n nhi?m v? là 6 ngày.

Đ?nh d?ng MPX 1.0: phác th?o các c?p l?n hơn năm đư?c lưu dư?i d?ng c?p năm. Trư?ng văn b?n quá dài đư?c c?t ng?n. Tác v? ch? 2000 đư?c lưu.

Tác v? ghi chú - 71Nh?ng h? sơ này ch?a các ghi chú v? h? sơ công vi?c ngay l?p t?c trư?c. S? d?ng k? t? ASCII 127 đ? ch? ra m?t d?ng m?i trong các lưu ?. N?u các lưu ? bao g?m các k? t? d?u tách danh sách, kèm theo ghi chú trong ngo?c kép.

Đ?nh d?ng MPX 1.0: n?u các lưu ? là quá dài, nó c?t ng?n khi b?n t?o m?t t?p tin đ?nh d?ng MPX 1.0.

Tác v? đ?nh k? - 72Nh?ng h? sơ này cho th?y n?u các công vi?c là m?t nhi?m v? theo đ?nh k?.

Các l?nh v?c đư?c bao g?m trong h? sơ này n?u công vi?c là m?t nhi?m v? đ?nh k? ph? huynh là:
-B?t đ?u c?a các l?n xu?t hi?n khi bư?c vào trong h?p tho?i đ?nh k? nhi?m v? thông tin.
-K?t thúc ngày nh?p trong h?p tho?i đ?nh k? nhi?m v? thông tin.
-Th?i gian c?a m?i l?n xu?t hi?n.
-Th?i gian lo?i (Day, Month, vv).
-S? l?n xu?t hi?n.
-Lo?i đư?c ch?n. (1 - DAILY, 4 - hàng tu?n, 8 - hàng tháng, 16 - YEARLY) trong h?p tho?i đ?nh k? nhi?m v? thông tin.
-Combo index trong h?p tho?i hàng ngày (1 cho m?i, 2 cho m?i khác etc.).
-Combo index trong h?p lư?t.
-Ch? s? combo (th? l?n đ?u tiên, hai, th? ba...) trong h?p hàng tháng.
-Combo index (th? hai, th? ba...) trong h?p hàng tháng.
-Combo ch? s? (m?i, m?i khác) n?u dư?i tùy ch?n nút đư?c ch?n trong h?p hàng tháng.
-Giá tr? c?a ngày trong h?p hàng tháng.
-Combo ch? s? (m?i, m?i khác...) N?u đ?u trang tùy ch?n nút đư?c ch?n trong h?p hàng tháng.
-Ch? s? combo (l?n đ?u tiên, th? hai...) trong h?p hàng năm.
-Combo index (th? hai,...) trong h?p hàng năm.
-Combo ch? s? (January, Feb...) trong h?p hàng năm.
-Ngày đư?c hi?n th? trong h?p hàng năm.

N?u nhi?m v? là m?t đ?a tr? đ?nh k? nhi?m v?, l?nh v?c bao g?m trong h? sơ này là:
-Unique ID c?a ph? huynh

Ví d?: 72,1

Ví d? này xác đ?nh nhi?m v? là m?t đ?a tr? đ?nh k? nhi?m v? và r?ng công vi?c đ?nh k? ph? huynh duy nh?t ID 1.

Chuy?n như?ng tài nguyên - 75Nh?ng h? sơ này danh sách thông tin v? các ngu?n l?c đư?c gán cho tác v? đ? đư?c xác đ?nh trong h? sơ công vi?c trư?c. N?u b?n đang vi?c sáp nh?p các t?p tin, và b?n mu?n chuy?n như?ng tài nguyên thông tin đư?c gi? l?i, b?n c?n ph?i bao g?m các thông tin trong các t?p tin MPX. N?u b?n k?t h?p, t?t c? các bài t?p hi?n có v? công vi?c sáp nh?p s? b? xóa. N?u b?n đang sáp nh?p t?p tin d?a trên duy nh?t ID, tài nguyên đư?c ch? đ?nh b?ng cách s? d?ng các ngu?n tài nguyên đ?c đáo ID, thay v? ID.

Các l?nh v?c bao g?m trong h? sơ này là:
-ID
-Đơn v?
-Công vi?c
-Công vi?c k? ho?ch
-Th?c t? làm vi?c
-Thêm gi? làm vi?c
-Chi phí
-Chi phí k? ho?ch
-Chi phí th?c t?
-B?t đ?u *
-K?t thúc *
-Ch?m tr?
-ID duy nh?t ngu?n tài nguyên

* V? các trư?ng này đư?c tính toán b?i Microsoft d? án, các giá tr? nh?p kh?u đư?c b? qua.

Ví d?: 75,3,0.5, 40 h

Ví d? này xác đ?nh r?ng các ngu?n tài nguyên v?i ID s? 3 đư?c giao cho nhi?m v? ngay l?p t?c trư?c. N?u các ngu?n l?c đ?n không có ID s?, sau đó ngu?n l?c đ?n th? ba đư?c gán. Trong ví d? này, tài nguyên đư?c gán cho tác v? "Đ? xi măng" cho 40 gi? làm vi?c, v?i đơn v? 0,5.

Đ?nh d?ng MPX 1.0: The Delay l?nh v?c đư?c b? qua n?u b?n t?o m?t t?p tin đ?nh d?ng MPX 1.0.

Các l?nh v?c tài nguyên chuy?n như?ng nhóm làm vi?c - 76Nh?ng h? sơ này li?t kê các thông tin đư?c lưu tr? v?i m?i l?n chuy?n như?ng cho các tính năng nhóm làm vi?c c?a Microsoft d? án 4,0 và 4,1. N?u b?n đang s? d?ng tính năng nhóm làm vi?c mà b?n c?n đ? bao g?m các h? sơ này đ? b?o đ?m r?ng không có thông tin là b? m?t.

Các l?nh v?c bao g?m trong h? sơ này là:
-Tin nh?n ID duy nh?t
-Xác nh?n (0 = sai, 1 \u003d True)
-Ph?n ?ng đang ch? gi?i quy?t (0 = sai, 1 \u003d True)
-C?p Nh?t b?t đ?u (ngày)
-C?p Nh?t k?t thúc (ngày)
-R?i ID

Ví d?: 76,1,0,1,6/1/95,6/2/95

Ví d? này xác đ?nh r?ng vi?c chuy?n như?ng tài nguyên đư?c ch? r? trong h? sơ chuy?n như?ng ? trên (75) có tin nh?n duy nh?t ID 1, chưa xác nh?n vi?c chuy?n như?ng, đ? không tr? l?i đ?n cu?i tin nh?n g?i, và đ? đư?c thông báo r?ng công vi?c b?t đ?u và k?t thúc ngày là 6/1/95 và 6/2/95.

D? án tên - 80Nh?ng h? sơ này danh sách t?t c? nh?ng cái tên liên k?t DDE đư?c lưu tr? trong d? án.

Các l?nh v?c bao g?m trong h? sơ này là:
-Tên
-Mô t?

Ví d?: 80,DDE_Link_T1,"T((1,3,5),(Name,Duration))"

Ví d? này li?t kê liên k?t DDE tên là DDE_Link_T1 và mô t? c?a nó. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? DDE, t?m ki?m tr? giúp cho DDE, và đi đ?n ch? đ? đ?nh ngh?a đ?ng d? li?u trao đ?i (DDE). B?i v? các k? t? d?u tách danh sách đư?c bao g?m trong các mô t?, l?nh v?c đư?c bao quanh b?i d?u ngo?c kép.

Đ?nh d?ng MPX 1.0: N?u b?n đang lưu trong đ?nh d?ng MPX 1.0, h? sơ này không b?ng văn b?n.

DDE và OLE khách hàng liên k?t - 81Nh?ng h? sơ này li?t kê t?t c? các liên k?t DDE vào d? án.

-Ngu?n
-Liên k?t v?i

Ví d?: 81,Winword|d:\winword\MPX.doc!DDE_Link1,"T(1,name)"

Trong ví d? này, Winword|d:\winword\MPX.doc!DDE_Link1 là các liên k?t t? đ?i s?, và T(1,Name) là liên k?t đ? tranh lu?n. B?i v? các k? t? d?u tách danh sách đư?c đưa vào liên k?t đ?, l?nh v?c đư?c bao quanh b?i d?u ngo?c kép. OLE khách hàng liên k?t đư?c phân bi?t t? DDE khách hàng liên k?t b?ng cách thi?t l?p k? t? đ?u tiên ":". Ví d?: 81,:\LINK_1,"T(2,1)", các":" lúc đ?u liên k?t t? đ?i s? cho th?y m?t liên k?t OLE.

Đ?nh d?ng MPX 1.0: N?u b?n đang lưu trong đ?nh d?ng MPX 1.0, h? sơ này không b?ng văn b?n.

? ki?n - 0Nh?ng h? sơ này có th? đư?c s? d?ng đ? thêm ? ki?n vào các t?p tin và có th? xu?t hi?n ? b?t k? v? trí trong t?p tin. M?i b?n ghi ? ki?n ph?i b?t đ?u v?i m?t "0".

Thu?c tính

ID c?a bài: 270139 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Project 2000 Standard Edition
 • Microsoft Project 98 Standard Edition
 • Microsoft Project 4.1 Standard Edition
 • Microsoft Project 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Project 4.0 for Macintosh
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2003
 • Microsoft Project 2002 Standard Edition
 • Microsoft Project Standard 2010
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB270139 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:270139

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com