Dịch vụ Access khách hàng Microsoft Exchange RPC treo ng?u nhiên trên m?t máy ch? truy c?p khách hàng Exchange Server 2010 có UDP đ?y thông báo tính năng đư?c kích ho?t

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2700705 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n có C?p Nh?t Rollup 3 cho Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 1 (SP1) ho?c m?t rollup C?p Nh?t sau này đư?c cài đ?t chuyên bi?t trong m?t môi trư?ng Microsoft Exchange Server 2010.
  • B?n kích ho?t tính năng thông báo đ?y ngư?i s? d?ng giao th?c Datagram (UDP) trên m?t máy ch? truy c?p khách hàng Exchange Server 2010.
  • B?n truy c?p vào m?t h?p thư b?ng cách s? d?ng Microsoft Office Outlook 2003.
Trong trư?ng h?p này, các Dịch vụ Access khách hàng Microsoft Exchange RPC tai n?n ng?u nhiên trên máy ch? truy c?p khách hàng. Ngoài ra, các s? ki?n sau đây đư?c kí nh?p vào Nh?t k? ?ng d?ng:

Tên đăng nh?p: ?ng d?ng
Ngu?n: MSExchange Common
Ngày: Ngày tháng 
ID s? ki?n: 4999
Nhi?m v? th? lo?i: t?ng
M?c đ?: l?i
T? khóa: c? đi?n
Ngư?i dùng: N/A
Máy tính: Máy tính 
Mô t?:
Watson báo cáo v? đ? đư?c g?i cho quá tr?nh id: ID quá tr?nh, v?i các tham s?: E12, Xây d?ng lo?i, S? phiên b?nM.E.RpcClientAccess.Service, M.E.RpcClientAccess.Service, M.E.R.S.RpcServer.SendUdpPacket, S.N.Sockets.SocketException, XXXX, S? phiên b?n.
ErrorReportingEnabled: đúng


Lưu ? Khi v?n đ? này x?y ra, ngư?i s? d?ng đang s? d?ng Outlook không th? truy c?p các h?p thư Exchange Server 2010 m?t th?i gian ng?n.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? b?n ghi d?ch v? RPC Exchange khách hàng truy c?p không th? x? l? ngo?i l? SocketException có th? x?y ra khi b?n ghi d?ch v? g?i UDP đ?y các thông báo t?i Outlook 2003.


GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t rollup đư?c mô t? trong bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2685289 Mô t? Update Rollup 3 cho Exchange Server 2010 Service Pack 2

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2009942 m?c tin thư thoại m?t m?t th?i gian dài đ? C?p Nh?t khi m?t ngư?i s? d?ng Exchange Server 2010 s? d?ng Outlook 2003 trong ch? đ? tr?c tuy?n
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ngo?i l? SocketException, h?y vào web site m?ng nhà phát tri?n c?a Microsoft (MSDN) sau đây:
SocketException l?p

Thu?c tính

ID c?a bài: 2700705 - L?n xem xét sau cùng: 31 Tháng Năm 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
    • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
    • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2700705 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2700705

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com