SQL Server kh?ng đ?nh l?i khi b?n c? g?ng th?c hi?n m?t s? lư?ng l?n chèn ho?c BCP tuyên b?: "<loglock.cpp>, d?ng = 807 Failed Assertion = ' k?t qu? == LCK_OK'"</loglock.cpp>

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2700641 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

Xem xét k?ch b?n sau đây:
  • Máy ch? a và b máy ch? đang ch?y Microsoft SQL Server 2008 hay SQL Server 2008 R2.
  • B?n thi?t l?p b? máy cơ s? d? li?u ph?n ánh gi?a máy ch? a và Server B.
  • B?n th?c hi?n m?t s? lư?ng l?n CHÈN ho?c BCP tuyên b? trên b? máy cơ s? d? li?u chính.

    Lưu ? theo m?c đ?nh, tùy ch?n CHECK_CONSTRAINTS đư?c thi?t l?p đ? t?t khi b?n th?c hi?n m?t s? lư?ng l?n CHÈN ho?c BCP tuyên b?.
  • b? máy cơ s? d? li?u ph?n ánh là b? h?ng, và b? máy cơ s? d? li?u ph?n ánh phiên vào nhà nư?c b? treo.
Trong trư?ng h?p này, m?t kh?ng đ?nh x?y ra trên máy ch? nhân b?n. V? v?y, m?t t?p tin mini-dump đư?c t?o ra trong m?c tin thư thoại kí nh?p máy ch? SQL. Ngoài ra, b?n th?y sau l?i trong SQL Server nh?t kí l?i vào máy ch? nhân b?n:

ngày th?i gian b?n ghi d?ch v? spid B?ng cách s? d?ng 'dbghelp.dll' phiên b?n '4.0.5'
ngày th?i gian b?n ghi d?ch v? spid ** Dump thread - b?n ghi d?ch v? spid = 31, EC = 0x00000007F9B1C1A0
ngày th?i gian b?n ghi d?ch v? spid *** Stack Dump đang đư?c g?i đ?n c: Program Files Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.MSSQLSERVER\MSSQL\LOG\SQLDump0001.txt

ngày th?i gian b?n ghi d?ch v? spid * *******************************************************************************

ngày th?i gian b?n ghi d?ch v? spid *
ngày th?i gian b?n ghi d?ch v? spid * B?t đ?u NGĂN X?P DUMP:
ngày th?i gian b?n ghi d?ch v? spid * 01/04/12 16: 46: 21 spid 12100
ngày th?i gian b?n ghi d?ch v? spid *
ngày th?i gian b?n ghi d?ch v? spid * V? trí: loglock.cpp:807
ngày th?i gian b?n ghi d?ch v? spid * Bi?u hi?n: k?t qu? == LCK_OK
ngày th?i gian b?n ghi d?ch v? spid * b?n ghi d?ch v? SPID: 31
ngày th?i gian b?n ghi d?ch v? spid * Quá tr?nh ID: 2228

ngày th?i gian b?n ghi d?ch v? spid L?i: 17066, m?c đ? nghiêm tr?ng: 16, bang: 1.

ngày th?i gian b?n ghi d?ch v? spid SQL Server kh?ng đ?nh: T?p tin: <loglock.cpp>, d?ng = 807 Failed Assertion = ' k?t qu? == LCK_OK'. L?i này có th? liên quan đ?n th?i gian. N?u l?i v?n c?n sau khi connectcomputer tuyên b?, s? d?ng DBCC CHECKDB đ? ki?m tra b? máy cơ s? d? li?u cho c?u trúc toàn v?n, ho?c kh?i đ?ng l?i máy ch? đ? đ?m b?o các c?u trúc d? li?u trong b? nh? không b? h?ng.

</loglock.cpp>ngày th?i gian b?n ghi d?ch v? spid L?i: 3624, m?c đ? nghiêm tr?ng: 20, bang: 1.

ngày th?i gian b?n ghi d?ch v? spid M?t h? th?ng ki?m tra kh?ng đ?nh đ? th?t b?i. Ki?m tra Nh?t k? l?i SQL Server đ? bi?t chi ti?t. Thông thư?ng, m?t s? th?t b?i kh?ng đ?nh gây ra b?i m?t ph?n m?m l?i ho?c d? li?u tham nh?ng. Đ? ki?m tra các b? máy cơ s? d? li?u tham nh?ng, xem xét vi?c ch?y DBCC CHECKDB. N?u b?n đ? đ?ng ? đ? g?i b?i cho Microsoft khi thi?t l?p, m?t b?i ch?a nh? s? đư?c g?i t?i Microsoft. M?t b?n C?p Nh?t có th? có s?n t? Microsoft trong Service Pack m?i nh?t ho?c trong m?t QFE t? h? tr? k? thu?t.

ngày th?i gian b?n ghi d?ch v? spid L?i: 1454, m?c đ? nghiêm tr?ng: 16, bang: 1.

ngày th?i gian b?n ghi d?ch v? spid b? máy cơ s? d? li?u ph?n ánh s? b? đ?nh ch?. Trư?ng h?p máy ch? '<Instance name="">' g?p ph?i l?i 3624, bang 1, m?c đ? nghiêm tr?ng 20 khi nó đ? hành đ?ng như là m?t đ?i tác mirroring cho b? máy cơ s? d? li?u '<database name="">'. b? máy cơ s? d? li?u ph?n ánh các đ?i tác có th? c? g?ng ph?c h?i t? đ?ng t? các l?i và ti?p t?c phiên mirroring. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem Nh?t k? l?i cho các l?i. </database></Instance>


Lưu ? B?n ph?i reinitialize b? máy cơ s? d? li?u ph?n ánh đ? gi?i quy?t v?n đ? này.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra v? các thông tin tương h?p v? sau khóa trong Nh?t k? giao d?ch c?a b? máy cơ s? d? li?u chính không đư?c chuy?n giao cho các máy ch? nhân b?n.

Cách gi?i quy?t khác

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, th?c hi?n các tuyên b? đưa vào s? lư?ng l?n hay BCP vào b? máy cơ s? d? li?u ch? y?u b?ng cách s? d?ng tùy ch?n CHECK_CONSTRAINTS ON.

Lưu ? Tùy ch?n CHECK_CONSTRAINTS ON gây ra hi?u su?t ch?m hơn. Tuy nhiên, các khóa kh?ng đ?nh trên gương máy ch? không x?y ra.

Thông tin thêm

Trong m?t s? lư?ng l?n CHÈN ho?c BCP thao tác, m?t giao d?ch con t?t tùy ch?n CHECK_CONSTRAINTS. Giao d?ch đ?a tr? này s? d?ng m?t khóa đó là tương h?p v? sau v?i các giao d?ch ph? huynh khóa. Các thông tin tương h?p v? sau đư?c lưu tr? trong các b?n ghi c?a giao d?ch c?a b? máy cơ s? d? li?u chính. V? v?y, yêu c?u khóa giao d?ch c?a tr? em đư?c c?p trên b? máy cơ s? d? li?u chính.

Tuy nhiên, thông tin tương h?p v? sau này không đư?c chuy?n đ?n máy ch? nhân b?n. V? v?y, yêu c?u khóa tr? em giao d?ch là không tương h?p v? sau v?i các ph? huynh giao d?ch khóa trên máy ch? nhân b?n. K?ch b?n này gây ra assert trên máy ch? nhân b?n.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2700641 - L?n xem xét sau cùng: 06 Tháng Tám 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
T? khóa: 
kbsurveynew kbtshoot kbprb kbmt KB2700641 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2700641

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com