Identifikator ?lanka: 2700567 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Simptomi

Kada poku?ate da preuzmete ili instalirate ispravke za Windows, va? ra?unar se mo?e zamrznuti. Ako se zamrzne u toku instalacije, mo?da ?ete videti poruku kao ?to je:

Instaliranje ispravki ?X? od ?X?. Nemojte isklju?ivati ra?unar.

Napomena: X je bilo koji broj. Na primer, ako instalirate 16 ispravki, poruka ?e mo?da biti ?Instaliranje ispravki 4 od 6?.
U suprotnom mo?ete videti ra?unar kako se zamrzava dok proverava da li postoje ispravke za Windows a poruke o gre?kama se ne?e pojaviti.

Re?enje

Izaberite operativni sistem za odgovaraju?e korake.

Windows 8

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
1. metod: Pokrenite skeniranje ponovo
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed

Ako, dok proveravate da li postoje ispravke, skeniranje zastane i ne dovr?i se, poku?ajte da ga pokrenete ponovo. Ako i dalje ne mo?ete da proverite da li postoje ispravke, pre?ite na 2. metod.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed
2. metod: Pokrenite program za re?avanje problema sa lokacijom Windows Update
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed


Ako Windows Update zastane pri preuzimanju, koristite slede?e metode. Da biste ovo popravili, pratite korake iz 2. metoda. Ako ovo ne re?i va? problem, pre?ite na 3. metod.
Popravi umesto mene

Da biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na dugme Popravi. Zatim u dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i pratite korake u ?arobnjaku Popravi.

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets fixit1
Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it program za re?avanje problema sa lokacijom Windows Update
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets fixit2


Napomene
 • Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom. Me?utim, automatska popravka funkcioni?e i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.
 • Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, sa?uvajte re?enje za ispravku na fle? disku ili CD-u, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.
Ako i dalje imate pote?ko?e sa proveravanjem ispravki, mo?ete postaviti pitanja i dobiti odgovore od drugih korisnika Microsoft zajednice. Da biste postavili pitanje ili pretra?ivali poruke drugih korisnika, kliknite ovde.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed
3. metod: Izvr?ite Oporavak sistema
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Ako imate problema pri instaliranju ispravki za Windows, pratite slede?e korake. Ako ovaj metod ne re?i va? problem, pre?ite na 4. metod.

NapomenaAko va? ra?unar nije pode?en da se pokrene sa CD-a ili DVD-a ili ako je Windows preinstaliran na va?em ra?unaru bez CD-ova ili DVD-eva, pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz ra?unar da biste na?li instrukcije o tome kako da nastavite.

Kada pokrenete ra?unar uz pomo? diska za instalaciju operativnog sistema Windows, mo?ete izvr?iti oporavak sistema pri pokretanju. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Pritiskom na dugme za napajanje isklju?ite ra?unar ru?no.
 2. Pritiskom na dugme za napajanje isklju?ite ra?unar ru?no.
 3. Tapnite ili kliknite na ikonu za napajanje u donjem desnom uglu na ekranu za prijavljivanje.
 4. Kliknite na dugme Shift a zatim tapnite ili kliknite na dugme Ponovo pokreni.
 5. Sa stranice ?Odabir opcije?, tapnite ili kliknite na Re?avanje problema, a zatim tapnite ili kliknite na dugme Napredne opcije.
 6. Tapnite ili kliknite na dugme Oporavak sistema. Ra?unar ?e se ponovo pokrenuti do opcije ?Oporavak sistema?. Izaberite nalog da biste nastavili.
 7. Na stranici ?Oporavak sistema?, tapnite ili kliknite na dugme Dalje.
 8. Ako se od vas zatra?i da navedete koji disk ?elite da vratite u prethodno stanje, izaberite ?vrsti disk, a zatim tapnite ili kliknite na dugme Dalje.
 9. Kada je proces vra?anja u prethodno stanje zavr?en, tapnite ili kliknite na dugme Ponovo pokreni.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed
4. metod: Osve?ite ra?unar
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed


NapomenaOsve?avanje ra?unara vrati?e u prethodno stanje trenutne Windows instalacije na verziju instalacije. Ovo tako?e zahteva instalaciju svih ispravki koje nisu uklju?ene u instalaciju. Aplikacije koje ste instalirali sa diska ili Veb lokacija bi?e uklonjene. Lista uklonjenih aplikacija bi?e sa?uvana na radnoj povr?ini.
 1. Pritiskom na dugme za napajanje isklju?ite ra?unar ru?no.
 2. Pritiskom na dugme za napajanje isklju?ite ra?unar ru?no.
 3. Tapnite ili kliknite na ikonu za napajanje u donjem desnom uglu na ekranu za prijavljivanje.
 4. Kliknite na dugme Shift a zatim tapnite ili kliknite na dugme Ponovo pokreni.
 5. Sa stranice ?Odabir opcije?, tapnite ili kliknite na Re?avanje problema, a zatim tapnite ili kliknite na dugme Napredne opcije.
 6. Tapnite ili kliknite na dugme Osve?i ra?unar.
 7. Pod opcijom ?Osve?i ra?unar?, tapnite ili kliknite na dugme Dalje.
 8. Sledite uputstva na ekranu.

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

Windows 7

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
1. metod: Pokrenite alatku za re?avanje problema sa lokacijom Windows Update
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Ako Windows Update zastane prilikom preuzimanja, koristite slede?i metod. Ako ovo ne re?ava va? problem, pre?ite na 2. metod.


Popravi umesto mene

Da biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na dugme Popravi. Zatim u dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i pratite korake u ?arobnjaku Popravi.

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets fixit1
Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it Program za re?avanje problema sa lokacijom Windows Update
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets fixit2Napomene
 • Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom. Me?utim, automatska popravka funkcioni?e i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.
 • Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, sa?uvajte re?enje za ispravku na fle? disku ili CD-u, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.

Popravi?u sâm

Va?no Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadr?i korake koji obja?njavaju kako se menja registrator. Me?utim, mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Zato obavezno pa?ljivo sledite ove korake. Radi dodatne za?tite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. Zatim mo?ete da vratite registrator u prethodno stanje ako do?e do problema. Da biste dobili vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije i vra?anju registratora u prethodno stanje, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
322756 (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom) Kako da napravite rezervnu kopiju i vratite registrator u prethodno stanje kod operativnog sistema Windows XP
Napravite rezervnu kopiju registratora (za operativni sistem Windows Vista)
Napravite rezervnu kopiju registratora (za operativni sistem Windows 7)


Da biste uspostavili po?etne vrednosti komponenti usluge Windows Update, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start a zatim kliknite na dugmePokreni. Otkucajte cmd, a zatim pritisnite taster Enter.
 2. Pojavi?e se prozor komandne linije. Otkucajte net stop bits i pritisnite taster Enter, a zatim otkucajte net stop wuauserv i pritisnite taster Enter.
 3. Da biste obrisali qmgr*.dat datoteke, otkucajte Del "%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Microsoft\Network\Downloader\qmgr*.dat" a zatim pritisnite taster Enter.
 4. Otkucajte cd /d %windir%\system32 a zatim pritisnite taster Enter.
 5. Da biste ponovo registrovali uslugu inteligentnog prenosa u pozadini ( Background Intelligent Transfer Service ? BITS) i Windows Update datoteke, otkucajte svaku od slede?ih komandi. Nakon svake komande pritisnite taster Enter.
  • regsvr32.exe atl.dll
  • regsvr32.exe urlmon.dll
  • dasfdregsvr32.exe mshtml.dll
  • asdfasdregsvr32.exe shdocvw.dll
  • asdfasdregsvr32.exe browseui.dll
  • asdfasdregsvr32.exe jscript.dll
  • asdfasdregsvr32.exe vbscript.dll
  • sdfasregsvr32.exe scrrun.dll
  • asfdsafregsvr32.exe msxml.dll
  • asdfsadfregsvr32.exe msxml3.dll
  • asdfasdfregsvr32.exe msxml6.dll
  • asfdsadfregsvr32.exe actxprxy.dll
  • asdfasdfregsvr32.exe softpub.dll
  • asfdadfregsvr32.exe wintrust.dll
  • sadfasdfregsvr32.exe dssenh.dll
  • asdfasdfregsvr32.exe rsaenh.dll
  • asdfasdfregsvr32.exe gpkcsp.dll
  • asdfasdfregsvr32.exe sccbase.dll
  • asdfasdfregsvr32.exe slbcsp.dll
  • asfdasdfregsvr32.exe cryptdlg.dll
  • asdfasdfregsvr32.exe oleaut32.dll
  • asdfasdfregsvr32.exe ole32.dll
  • adfsadfregsvr32.exe shell32.dll
  • asdfasdfregsvr32.exe initpki.dll
  • asdfasdfregsvr32.exe wuapi.dll
  • adfsasdfregsvr32.exe wuaueng.dll
  • asdfasfdregsvr32.exe wuaueng1.dll
  • asdfasdfregsvr32.exe wucltui.dll
  • asdfasdfregsvr32.exe wups.dll
  • asdfasdfregsvr32.exe wups2.dll
  • asfdasdfregsvr32.exe wuweb.dll
  • asfdasdfregsvr32.exe qmgr.dll
  • afdsasdfregsvr32.exe qmgrprxy.dll
  • asdfasdfregsvr32.exe wucltux.dll
  • asfdasdfregsvr32.exe muweb.dll
  • asfdasfdregsvr32.exe wuwebv.dll
 6. Da biste uspostavili po?etne vrednosti Winsock-a, otkucajte netsh reset winsock a zatim pritisnite taster Enter.
 7. Ako koristite Windows XP, podesite postavku proxy servera. Da biste uradili ovo, na komandnoj liniji otkucajte proxycfg.exe -d a zatim pritisnite taster Enter.
 8. Da biste ponovo pokrenuli usluge BITS i Windows Update, na komandnoj liniji otkucajte slede?e. Pritisnite taster ENTER nakon unosa svake komande:
  • net start bits
  • net start wuauserv
 9. Ako koristite operativni sistem Windows Vista ili Windows Server 2008, obri?ite red usluge BITS. Da biste uradili ovo, na komandnoj liniji otkucajte bitsadmin.exe /reset /allusers a zatim pritisnite taster Enter.
 10. Instalirajte najnoviji agent za a?uriranje operativnog sistema Windows. Da biste dobili vi?e informacija, kliknite na slede?i broj ?lanka kako biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja: 949104 Nabavljanje najnovije verzije agenta za a?uriranje operativnog sistema Windows radi upravljanja ispravkama na ra?unaru
 11. Ponovo pokrenite ra?unar.

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed
2. metod: Izvr?ite Oporavak sistema
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Ako imate problema pri instaliranju ispravki za Windows, pratite slede?e korake. Ako ovaj metod ne re?i va? problem, pre?ite na 3. metod.

Napomena Da biste dovr?ili ovaj metod, morate biti prijavljeni u operativni sistem Windows pomo?u administratorskog naloga. Ako je ovaj ra?unar deo mre?e na poslu, mora?ete da se obratite administratoru sistema za pomo?. Za informacije o tome kako da se prijavite u operativni sistem Windows kao administrator, posetite: http://windows.microsoft.com/sr-latn-cs/windows7/How-do-I-log-on-as-an-administrator (http://windows.microsoft.com/en-US/windows7/How-do-I-log-on-as-an-administrator)

Napomena Ako va? ra?unar nije pode?en da se pokrene sa CD-a ili DVD-a ili ako je Windows preinstaliran na va?em ra?unaru bez CD-ova ili DVD-eva, pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz ra?unar da biste na?li instrukcije o tome kako da nastavite.

Kada pokrenete ra?unar uz pomo? diska za instalaciju operativnog sistema Windows, mo?ete izvr?iti oporavak sistema pri pokretanju. Da biste to uradili, sledite ove korake:

Pokrenite Windows:
 1. Umetnite instalacioni disk za operativni sistem Windows Vista ili Windows 7 u disk jedinicu, a zatim ponovo pokrenite ra?unar.
 2. Kada od vas bude zatra?eno da pokrenete sa disk jedinice, pritisnite bilo koji taster.
 3. Kada od vas bude zatra?eno, konfiguri?ite Jezik koji treba instalirati, Vreme i Format valute, i Tastaturu ili Metod unosa opcije koje ?elite, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 4. Izaberite stavku Popravka ra?unara.
Izaberite ta?ku vra?anja:
 1. U prozoru Opcije za oporavak sistema izaberite verziju operativnog sistema Windows Vista koju ?elite da popravite, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 2. U okviru Opcije za oporavak sistema izaberite stavku Oporavak sistema.
 3. Na stranici Oporavak sistema kliknite na dugme Dalje.
 4. Izaberite ta?ku vra?anja na kojoj znate da je operativni sistem radio, a zatim kliknite na dugme Dalje.

  Ta?ka vra?anja treba da bude pre nego ?to je prvi put do?lo do gre?ke. Da biste izabrali datum, koristite opciju Izaberi drugu ta?ku vra?anja a zatim kliknite na dugme Dalje.
 5. Ukoliko od vas bude zatra?eno da navedete koji disk ?elite da vratite u prethodno stanje, izaberite tvrdi disk, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 6. U prozoru Potvrdite ta?ku oporavka ,kliknite na dugme Zavr?i.
 7. Kada je proces vra?anja u prethodno stanje zavr?en, kliknite na dugme Ponovo pokreni.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed
3. metod: Izvr?ite nadogradnju na licu mesta
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Izvr?avanje nadogradnje na licu mesta ?e vratiti trenutnu verziju operativnog sistema Windows na verziju DVD-a za instalaciju. Ovo tako?e zahteva instalaciju svih ispravki koje nisu uklju?ene u DVD za instalaciju. Ukoliko ste dobili ra?unar bez unapred instaliranog operativnog sistema Windows, pregledajte dokumentaciju za ra?unar kako biste prona?li instrukcije o tome kako da izvr?ite nadogradnju na licu mesta. U suprotnom, pratite ove korake:

Napomena: Preporu?uje se da napravite rezervnu kopiju li?nih datoteka. Za informacije o tome kako da napravite rezervnu kopiju li?nih datoteka, posetite: http://windows.microsoft.com/sr-latn-cs/windows7/Back-up-your-files
 1. Ubacite Windows Vista ili Windows 7 DVD u DVD jedinicu ra?unara.
  • NapomenaAko va? ra?unar nije pode?en da se pokrene sa CD-a ili DVD-a ili ako je Windows preinstaliran na va?em ra?unaru bez CD-ova ili DVD-eva, pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz ra?unar da biste na?li instrukcije o tome kako da nastavite.
 2. U prozoru ?Pode?avanje?, kliknite na dugme Instaliraj odmah.
  • Napomena Ukoliko Windows ne otkrije DVD automatski, sledite ove korake:
   • Kliknite na dugme ?Pokreni?, a zatim otkucajte Drive:\setup.exe u polje ?Zapo?ni pretragu?. Napomena ?uvar mesta za disk jedinicu predstavlja oznaku disk jedinice DVD jedinice ra?unara, obi?no D:\.
   • Na listi programa kliknite Setup.exe.
   • U prozoru ?Pode?avanje?, kliknite na dugme Instaliraj odmah.
 3. Kliknite Pove?i se sa mre?om da bi pribavio najnovije ispravke za instalaciju (preporu?uje se).
 4. Unesite CD ?ifru ako to bude zatra?eno od vas.
 5. Na stranici Instalirajte Windows izaberite operativni sistem koji ?elite da a?urirate.
 6. Kliknite na dugme Da da biste prihvatili uslove licenciranja za Microsoft softver.
 7. Na ekranu Koji tip instalacije ?elite? kliknite na Nadogradnja.
 8. Kada se instalacija dovr?i, ponovo pokrenite ra?unar.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

Dodatne informacije

Za vi?e informacija o uobi?ajenim problemima sa instalacijom na lokaciji Windows Update, posetite: http://windows.microsoft.com/sr-latn-cs/windows7/Troubleshoot-problems-with-installing-updates
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2700567 - Poslednji pregled: 29. mart 2013. - Revizija: 1.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Windows Update
Klju?ne re?i: 
consumertargetwinfy13 KB2700567

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com