Straipsnio ID: 2700567 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Po?ymiai

Kai bandote atsisi?sti arba ?diegti ?Windows Updates?, kompiuteris gali u?strigti. Jei jis u?stringa diegimo metu, ekrane gali b?ti rodomas toks prane?imas:

?Diegiami naujinimai X i? X.? Nei?junkite savo kompiuterio.

Pastaba. X yra bet koks skai?ius. Pavyzd?iui, jei diegiate 16 naujinim?, prane?ime gali b?ti para?yta ?Diegiami naujinimai 4 i? 16?.
J?s? kompiuteris gali u?strigti ir ie?kant ?Windows? naujinim?, ta?iau tokiu atveju jokie klaidos prane?imai nerodomi.

Sprendimas

Pasirinkite savo operacin? sistem? ir atlikite atitinkamus veiksmus.

?Windows 8?

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
1 b?das. Dar kart? paleiskite ?valgytuv?
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed

Jei ie?kant naujinim? paie?kos procesas ?pakimba? ir n?ra pabaigiamas, pabandykite dar kart? paleisti ?valgytuv?. Jei vis tiek negalite s?kmingai ie?koti naujinim?, pabandykite 2 b?d?.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
2 b?das. Paleiskite ?Windows Update? trik?i? diagnostikos priemon?
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed


Jei ?Windows Update? ?pakibo? atsisiuntimo metu, pabandykite tai i?spr?sti toliau nurodytu b?du. Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, atlikite 2 b?de nurodytus veiksmus. Jei tai nepadeda i?spr?sti problemos, pereikite prie 3 b?do.
Taisyti u? mane

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem? automati?kai, spustel?kite mygtuk? Fix it. Tada dialogo lange Failo atsisiuntimas spustel?kite Vykdyti ir atlikite vedlio Fix it nurodomus veiksmus.

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
Spr?sti ?i? problem?
?Microsoft Fix it? ?Windows Update? trik?i? diagnostikos priemon?
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2


Pastabos
 • ?io vedlio nuorodos pateikiamos tik angl? k., ta?iau automatinis pataisymas tinka ir kit? kalb? ?Windows? versijoms.
 • Jei dirbate ne tuo kompiuteriu, kur? naudojant kilo problema, sprendim? ?Fix it? ?ra?ykite ? ?flash? atmintin? arba CD ir paleiskite kompiuteryje, kuriuo dirbant kilo problema.
Jei vis dar kyla problem? ie?kant naujinim?, galite u?duoti klausim? kitiems ?Microsoft? bendruomen?s nariams. Nor?dami u?duoti klausim? arba ie?koti kit? nari? komentar?, spustel?kite ?ia.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
3 b?das. Atlikite sistemos atk?rim?
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Jeigu i?kyla problem? diegiant ?Windows Updates?, atlikite toliau nurodytus veiksmus. Jei ?iuo b?du nepavyksta i?spr?sti problemos, pereikite prie 4 b?do.

Pastaba. Jeigu kompiuteris nesukonfig?ruotas prad?ti veikti i? CD arba DVD disko arba jeigu j?s? kompiuteryje jau buvo ?ra?yta sistema ?Windows? ir nebuvo prid?ta joki? CD ar DVD disk?, k? daryti toliau, ?i?r?kite kartu su kompiuteriu pateiktuose dokumentuose.

Kai kompiuter? paleid?iate naudodami sistemos ?Windows? diegimo disk?, paleisties metu galite naudoti sistemos atk?rimo parinktis. Nor?dami tai atlikti, vykdykite toliau nurodytus veiksmus.
 1. I?junkite kompiuter? paspausdami maitinimo mygtuk?.
 2. ?junkite kompiuter?, paspausdami maitinimo mygtuk?.
 3. ??jimo lange bakstel?kite arba spustel?kite maitinimo piktogram?, esan?i? apatiniame de?iniajame kampe.
 4. Paspauskite mygtuk? Shift ir bakstel?kite arba spustel?kite Paleisti i? naujo.
 5. Atsidarius puslapiui Pasirinkite parinkt?, bakstel?kite arba spustel?kite ?alinti triktis, po to bakstel?kite arba spustel?kite Papildomos parinktys.
 6. Bakstel?kite arba spustel?kite Sistemos atk?rimas. Kompiuteris bus paleistas i? naujo ir prad?s sistemos atk?rimo proces?. Pasirinkite abonement? ir t?skite.
 7. Sistemos atk?rimo puslapyje bakstel?kite arba spustel?kite Pirmyn.
 8. Paraginti nurodyti, kur? disk? atkurti, pasirinkite kiet?j? disk? ir bakstel?kite arba spustel?kite Pirmyn.
 9. Pasibaigus atk?rimo procesui, bakstel?kite arba spustel?kite Paleisti i? naujo.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
4 b?das. Atnaujinkite savo kompiuter?
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed


Pastaba. Atliekant kompiuterio atnaujinim? bus atkurta sistemos ?Windows? pirmo ?diegimo metu naudota ?diegimo versija. Norint tai padaryti taip pat reikia ?diegti visus naujinimus, kurie ne?traukti ? diegimo disk?. Program?l?s, kurias ?dieg?te i? disko arba ?iniatinklio svetaini?, bus pa?alintos. J?s? darbalaukyje bus ?ra?ytas pa?alint? program?li? s?ra?as.
 1. I?junkite kompiuter? paspausdami maitinimo mygtuk?.
 2. ?junkite kompiuter?, paspausdami maitinimo mygtuk?.
 3. ??jimo lange bakstel?kite arba spustel?kite maitinimo piktogram?, esan?i? apatiniame de?iniajame kampe.
 4. Paspauskite mygtuk? Shift ir bakstel?kite arba spustel?kite Paleisti i? naujo.
 5. Atsidarius puslapiui Pasirinkite parinkt?, bakstel?kite arba spustel?kite ?alinti triktis, po to bakstel?kite arba spustel?kite Papildomos parinktys.
 6. Bakstel?kite arba spustel?kite Atnaujinti kompiuter?.
 7. Dalyje Atnaujinti kompiuter? bakstel?kite arba spustel?kite Pirmyn.
 8. Vykdykite ekrano instrukcijas.

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

?Windows 7?

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
1 b?das. Paleiskite ?Windows Update? trik?i? diagnostikos priemon?
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Jei ?Windows Update? ?pakimba? atsisiuntimo metu, pabandykite toliau nurodyt? b?d?. Jei tai nepadeda i?spr?sti problemos, pereikite prie 2 b?do.


Taisyti u? mane

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem? automati?kai, spustel?kite mygtuk? Fix it. Tada dialogo lange Failo atsisiuntimas spustel?kite Vykdyti ir atlikite vedlio Fix it nurodomus veiksmus.

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
Spr?sti ?i? problem?
?Microsoft Fix it? ?Windows Update? trik?i? diagnostikos priemon?
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2Pastabos
 • ?io vedlio nuorodos pateikiamos tik angl? k., ta?iau automatinis pataisymas tinka ir kit? kalb? ?Windows? versijoms.
 • Jei dirbate ne tuo kompiuteriu, kur? naudojant kilo problema, sprendim? ?Fix it? ?ra?ykite ? ?flash? atmintin? arba CD ir paleiskite kompiuteryje, kuriuo dirbant kilo problema.

Leiskite taisyti pa?iam

Svarbu. ?iame skyriuje, b?de arba u?duotyje pateikiami veiksmai, kuriais nurodoma, kaip keisti registro duomenis. Ta?iau jei pakeisite registro duomenis netinkamai, gali kilti rimt? problem?. Tod?l atlikite ?iuos veiksmus atid?iai. Kad b?t? saugiau, prie? keisdami registr? sukurkite atsargin? jo kopij?. Tuomet, jei kils problem?, gal?site atkurti registr?. Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr?, spustel?kite ?io straipsnio numer? ir perskaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
322756 Kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr? sistemoje ?Windows XP?
Atsargin?s registro kopijos suk?rimas (?Windows Vista?)
Atsargin?s registro kopijos suk?rimas (?Windows 7?)


Nor?dami i? naujo nustatyti ?Windows Update? komponentus, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Spustel?kite mygtuk? Prad?ti, tada spustel?kite Vykdyti. ?veskite cmd ir paspauskite Enter.
 2. Ekrane pamatysite komandin?s eilut?s lang?. ?veskite net stop bits ir paspauskite Enter, tada ?veskite net stop wuauserv ir paspauskite Enter.
 3. Nor?dami i?trinti qmgr*.dat failus, ?veskite Del "%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Microsoft\Network\Downloader\qmgr*.dat" ir paspauskite Enter.
 4. ?veskite cd /d %windir%\system32, tada paspauskite Enter.
 5. Nor?dami i? naujo u?registruoti BITS ir ? Windows Update? failus, ?veskite toliau nurodytas komandas. ?ved? kiekvien? komand? paspauskite ?Enter?.
  • regsvr32.exe atl.dll
  • regsvr32.exe urlmon.dll
  • dasfdregsvr32.exe mshtml.dll
  • asdfasdregsvr32.exe shdocvw.dll
  • asdfasdregsvr32.exe browseui.dll
  • asdfasdregsvr32.exe jscript.dll
  • asdfasdregsvr32.exe vbscript.dll
  • sdfasregsvr32.exe scrrun.dll
  • asfdsafregsvr32.exe msxml.dll
  • asdfsadfregsvr32.exe msxml3.dll
  • asdfasdfregsvr32.exe msxml6.dll
  • asfdsadfregsvr32.exe actxprxy.dll
  • asdfasdfregsvr32.exe softpub.dll
  • asfdadfregsvr32.exe wintrust.dll
  • sadfasdfregsvr32.exe dssenh.dll
  • asdfasdfregsvr32.exe rsaenh.dll
  • asdfasdfregsvr32.exe gpkcsp.dll
  • asdfasdfregsvr32.exe sccbase.dll
  • asdfasdfregsvr32.exe slbcsp.dll
  • asfdasdfregsvr32.exe cryptdlg.dll
  • asdfasdfregsvr32.exe oleaut32.dll
  • asdfasdfregsvr32.exe ole32.dll
  • adfsadfregsvr32.exe shell32.dll
  • asdfasdfregsvr32.exe initpki.dll
  • asdfasdfregsvr32.exe wuapi.dll
  • adfsasdfregsvr32.exe wuaueng.dll
  • asdfasfdregsvr32.exe wuaueng1.dll
  • asdfasdfregsvr32.exe wucltui.dll
  • asdfasdfregsvr32.exe wups.dll
  • asdfasdfregsvr32.exe wups2.dll
  • asfdasdfregsvr32.exe wuweb.dll
  • asfdasdfregsvr32.exe qmgr.dll
  • afdsasdfregsvr32.exe qmgrprxy.dll
  • asdfasdfregsvr32.exe wucltux.dll
  • asfdasdfregsvr32.exe muweb.dll
  • asfdasfdregsvr32.exe wuwebv.dll
 6. Nor?dami i? naujo paleisti ?Winsock?, ?veskite netsh reset winsock, tada paspauskite Enter.
 7. Jei j?s naudojate ?Windows XP?, nustatykite tarpinio serverio parametr?. Nor?dami tai padaryti, komandin?je eilut?je ?veskite proxycfg.exe -d ir paspauskite Enter.
 8. Nor?dami i? naujo paleisti BITS ir ?Windows Update? tarnybas, komandin?je eilut?je ?veskite tai, kas nurodyta toliau. ?ved? kiekvien? komand?, paspauskite klavi?? ENTER.
  • net start bits
  • net start wuauserv
 9. Jei naudojate ?Windows Vista? arba ?Windows 7?, i?valykite BITS eil?. Nor?dami tai padaryti, komandin?je eilut?je ?veskite bitsadmin.exe /reset /allusers ir paspauskite Enter.
 10. ?diekite naujausi? ?Windows Update? agent?. Daugiau informacijos rasite spustel?j? toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?: 949104 Kaip gauti naujausi? ?Windows Update? agento versij?, kad b?t? lengviau valdyti kompiuterio naujinimus
 11. Paleiskite kompiuter? i? naujo.

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
2 b?das. Atlikite sistemos atk?rim?
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Jeigu i?kyla problem? diegiant ?Windows Updates?, atlikite toliau nurodytus veiksmus. Jei ?iuo b?du nepavyksta i?spr?sti problemos, pereikite prie 3 b?do.

Pastaba. Nor?dami pasinaudoti ?iuo b?du, turite ?eiti ? ?Windows? administratoriaus teis?mis. Jei ?is kompiuteris priklauso ?mon?s tinklui, galb?t reik?s pra?yti sistemos administratoriaus pagalbos. Daugiau informacijos apie tai, kaip ?eiti ? ?Windows? administratoriaus teis?mis, rasite http://windows.microsoft.com/lt-lt/windows7/How-do-I-log-on-as-an-administrator (http://windows.microsoft.com/en-US/windows7/How-do-I-log-on-as-an-administrator)

Pastaba. Jeigu kompiuteris nesukonfig?ruotas prad?ti veikti i? CD arba DVD disko arba jeigu j?s? kompiuteryje jau buvo ?ra?yta sistema ?Windows? ir nebuvo prid?ta joki? CD ar DVD disk?, k? daryti toliau, ?i?r?kite kartu su kompiuteriu pateiktuose dokumentuose.

Kai kompiuter? paleid?iate naudodami sistemos ?Windows? diegimo disk?, paleisties metu galite naudoti sistemos atk?rimo parinktis. Nor?dami tai atlikti, vykdykite toliau nurodytus veiksmus.

Paleiskite ?Windows?.
 1. ?d?kite ?Windows Vista? arba ?Windows 7? diegimo disk? ? disk? ?rengin? ir paleiskite kompiuter? i? naujo.
 2. Paraginus paleisti sistem? i? disko, paspauskite bet kur? klavi??.
 3. Paraginus konfig?ruokite parinktis Norima diegti kalba, laiko ir valiutos formatas ir Klaviat?ra arba ?vesties b?das, kaip norite, tada spustel?kite Pirmyn.
 4. Spustel?kite Taisyti kompiuter?.
Pasirinkite atk?rimo ta?k?.
 1. Puslapyje Sistemos atk?rimo parinktys spustel?kite operacin?s sistemos ?Windows? versij?, kuri? norite taisyti, tada spustel?kite Pirmyn.
 2. Puslapyje Sistemos atk?rimo parinktys spustel?kite Sistemos atk?rimas.
 3. Puslapyje Sistemos atk?rimas spustel?kite Pirmyn.
 4. Pasirinkite atk?rimo ta?k?, kai operacin? sistema veik?, ir spustel?kite Pirmyn.

  Atk?rimo ta?ko data tur?t? b?ti ankstesn? negu data, kai pirm? kart? pasteb?jote klaid?. Nor?dami pasirinkti dat?, naudokite parinkt? Pasirinkti kit? atk?rimo ta?k?, tada spustel?kite Pirmyn.
 5. Paraginti nurodyti, kur? disk? atkurti, pasirinkite kiet?j? disk? ir spustel?kite Pirmyn.
 6. Puslapyje Patvirtinkite atk?rimo ta?k? spustel?kite Baigti.
 7. Pasibaigus atk?rimo procesui, spustel?kite Paleisti i? naujo.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
3 b?das. Atlikite vietin? naujinim?
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Atliekant vietin? naujinim? bus atkurta diegimo DVD diske nurodyta diegimo versija. Norint tai padaryti taip pat reikia ?diegti visus naujinimus, kurie ne?traukti ? diegimo DVD disk?. Jeigu j?s? kompiuteryje jau buvo ?diegta sistema ?Windows?, per?i?r?kite savo kompiuterio dokumentus ir paie?kokite instrukcij?, kaip atlikti vietin? atnaujinim?. Prie?ingu atveju atlikite toliau nurodytus veiksmus.

Pastaba. Rekomenduojame susikurti vis? savo asmenini? fail? atsargines kopijas. Nor?dami gauti informacijos apie tai, kaip kurti atsargines fail? kopijas, apsilankykite: http://windows.microsoft.com/lt-lt/windows7/Back-up-your-files
 1. ? kompiuterio DVD disk? ?rengin? ?d?kite ?Windows Vista? arba ?Windows 7? DVD disk?.
  • Pastaba. Jeigu kompiuteris nesukonfig?ruotas prad?ti veikti i? CD arba DVD disko arba jeigu j?s? kompiuteryje jau buvo ?ra?yta sistema ?Windows? ir nebuvo prid?ta joki? CD ar DVD disk?, k? daryti toliau, ?i?r?kite kartu su kompiuteriu pateiktuose dokumentuose.
 2. S?rankos lange spustel?kite Diegti dabar.
  • Pastaba. Jei sistema ?Windows? automati?kai neaptinka DVD disko, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
   • Spustel?kite ?Start? ir prad?ios ie?kos lauke ?veskite Drive:\setup.exe. Pastaba. Vietos rezervavimo ?enklas ?Drive? yra kompiuterio DVD disk? ?renginio disko raid?, da?niausiai D:\.
   • ??j? ? program? s?ra??, spustel?kite Setup.exe.
   • S?rankos lange spustel?kite Diegti dabar.
 3. Spustel?kite Prisijungti prie interneto ir gauti naujausius diegimo naujinimus (rekomenduojama).
 4. ?ra?ykite kompaktinio disko rakt?, jeigu esate raginami tai padaryti.
 5. Puslapyje ?diegti ?Windows? pasirinkite operacin? sistem?, kuri? norite naujinti.
 6. Spustel?kite Taip, jei sutinkate su ?Microsoft? programin?s ?rangos licencijos s?lygomis.
 7. Ekrane Kokio tipo ?diegties norite? spustel?kite Naujinti.
 8. Kai diegimas bus baigtas, i? naujo paleiskite kompiuter?.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Daugiau informacijos

Nor?dami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip ?alinti da?nai pasitaikan?ias ?Windows Update? ?diegties triktis, apsilankykite http://windows.microsoft.com/lt-lt/windows7/Troubleshoot-problems-with-installing-updates
Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2700567 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. kovo 29 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Microsoft Windows Update (interneto svetain?)
Rakta?od?iai: 
consumertargetwinfy13 KB2700567

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com