L?i 0x80073701 xu?t hi?n khi b?n c? g?ng cài đ?t chuyên bi?t Service Pack 1 trên Windows 7

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2700530 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n c? g?ng cài đ?t chuyên bi?t SP1 trên Windows 7, b?n nh?n đư?c l?i: 0x80073701.

GI?I PHÁP

Phương pháp 1: Ch?y công c? s?n sàng C?p nh?t h? th?ng (checksur.exe)
Ch?y công c? s?n sàng C?p nh?t h? th?ng và cài đ?t chuyên bi?t SP1, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Đi t?i: http://www.Microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID = 44e15787-66b0-4e9c-9c3b-1fc9ea40f69f
 2. Nh?p vào T?i v?.
 3. Khi xu?t hi?n màn h?nh t?i xu?ng, h?y nh?p vào M?.
 4. Khi các Windows Update Standalone cài đ?t chuyên bi?t xu?t hi?n, nh?p vào .
 5. Sau khi cài đ?t chuyên bi?t hoàn t?t, nh?p vào Đóng.
 6. B?m vào các nút ch?n m?t B?t đ?u, lo?i CMD trong h?p tra c?u, và sau đó nh?p vào CMD.exe.
 7. T?i d?u ki?m nh?c l?nh, g? SFC/scannow, sau ñoù baám NH?P.
 8. Khi quét đư?c hoàn t?t, h?y nh?p vào các nút ch?n m?t B?t đ?u, sau đó g? Windows Update Standalone cài đ?t chuyên bi?t trong h?p tra c?u, sau đó nh?p vào Windows Update Standalone cài đ?t chuyên bi?t.
 9. Nh?p vào , sau đó khi cài đ?t chuyên bi?t hoàn t?t, nh?p vào Đóng.
 10. M?t khi quét xong, h?y th? cài đ?t chuyên bi?t SP1 m?t l?n n?a.
N?u b?n v?n nh?n đư?c l?i khi cài đ?t chuyên bi?t SP1, vào cách 2.
Cách 2: G? b? cài đ?t chuyên bi?t gói ngôn ng? đ?i
G? cài đ?t chuyên bi?t gói ngôn ng? không s? d?ng có th? kh?c ph?c v?n đ? này. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Panel điều khiển.
 2. Nh?p vào Đ?ng h?, ngôn ng? và vùng.
 3. Dư?i Trong khu v?c và ngôn ng?, b?m cài đ?t chuyên bi?t ho?c d? cài đ?t chuyên bi?t ngôn ng? hi?n th?.
 4. Trong các cài đ?t chuyên bi?t ho?c d? cài đ?t chuyên bi?t ngôn ng? hi?n th? c?a s?, b?m D? cài đ?t chuyên bi?t ngôn ng? hi?n th?.
 5. Ch?n ngôn ng? cài đ?t chuyên bi?t mà b?n không s? d?ng, và sau đó nh?p vàoTi?p theo.
 6. Sau khi g? b? cài đ?t chuyên bi?t xong, h?y th? cài đ?t chuyên bi?t SP1 m?t l?n n?a.
N?u b?n v?n nh?n đư?c l?i khi cài đ?t chuyên bi?t SP1, vào phương pháp 3.
Phương pháp 3: Th?c hi?n m?t nâng c?p inplace

Đi?u này không nên ?nh hư?ng đ?n b?t k? chương tr?nh ho?c thi?t đ?t c?a b?n, nhưng nó luôn luôn đ? ngh? đ? th?c hi?n m?t đ?ng g?i lưu trư?c khi th?c hi?n thay đ?i h? th?ng. Đ? bi?t thông tin v? vi?c t?o ra đ?ng g?i lưu, h?y truy c?p:http://Windows.Microsoft.com/en-US/Windows7/Products/features/Backup-and-Restore

Làm theo các bư?c dư?i đây đ? làm m?t b?n nâng c?p inplace:
 1. Đóng t?t c? các ?ng d?ng đang ch?y.
 2. Chèn Windows 7 DVD vào ổ đĩa DVD c?a máy tính.
 3. Trong c?a s? cài đ?t chuyên bi?t, b?m cài đ?t chuyên bi?t ngay. Lưu ? N?u Windows không t? đ?ng phát hi?n đ?a DVD, làm theo các bư?c sau:
  • B?m vào các nút ch?n m?t B?t đ?u, r?i g? Drive:\setup.exe trong h?p tra c?u B?t đ?u. Lưu ?: Gi? ch? ổ đĩa là kí t? đ?i di?n ổ đĩa c?a ổ đĩa DVD c?a máy tính.
  • Trong danh sách các chương tr?nh, b?m Setup.exe.
  • Trong c?a s? cài đ?t chuyên bi?t, b?m cài đ?t chuyên bi?t ngay.
 4. Nh?p vào Đ?n tr?c tuy?n đ? có đư?c nh?ng c?p nh?t m?i nh?t đ? cài đ?t chuyên bi?t (khuy?n cáo).
 5. G? đ?a compact key n?u b?n s? đư?c nh?c đ? làm đi?u này.
 6. Ch?n hệ điều hành trong các cài đ?t chuyên bi?t Windows trang b?n mu?n Nâng c?p ho?c Inplace.
 7. Nh?p vào ch?p nh?n Điều khoản cấp phép phần mềm Microsoft.
 8. Trên các Lo?i cài đ?t chuyên bi?t không? màn h?nh, h?y nh?p vào Nâng c?p.
 9. Khi cài đ?t chuyên bi?t hoàn t?t, kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
 10. Khi nâng c?p inplace hoàn t?t, c? g?ng cài đ?t chuyên bi?t Service Pack 1 l?n n?a.

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm thông tin v? x? l? s? c? SP1 cài đ?t chuyên bi?t v?n đ?, h?y truy c?p: http://support.Microsoft.com/kB/2527001

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? SP1, h?y truy c?p: http://Windows.Microsoft.com/en-US/Windows7/whats-included-in-Windows-7-Service-Pack-1-SP1

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? công c? s?n sàng C?p nh?t h? th?ng, ghé thăm: http://Windows.Microsoft.com/en-US/Windows7/What-is-the-System-Update-Readiness-Tool

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? nâng c?p inplace, h?y truy c?p: http://support.Microsoft.com/kB/2255099

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? gói ngôn ng?, h?y truy c?p: http://Windows.Microsoft.com/en-US/Windows7/Products/features/Language-Packs

Thu?c tính

ID c?a bài: 2700530 - L?n xem xét sau cùng: 09 Tháng Năm 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Update
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
T? khóa: 
kbservicepack kbmt KB2700530 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2700530

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com