Update Rollup 3 cho Windows Server các gi?i pháp th?c hành t?t nh?t Analyzer 1.0 có s?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2699813 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

Bài vi?t này mô t? Update 3 cho Windows Server gi?i pháp t?t nh?t th?c ti?n Analyzer (Windows Server gi?i pháp BPA) 1.0. C?p Nh?t 3 thêm m?i th?c ti?n t?t nh?t cho Windows Server gi?i pháp BPA 1.0.

Windows Server gi?i pháp BPA là m?t công c? ch?n đoán đư?c xây d?ng trên công ngh? Microsoft Baseline c?u h?nh phân tích (MBCA). Windows Server gi?i pháp BPA quét máy tính đang ch?y m?t hệ điều hành sau và sau đó so sánh các cài đ?t chuyên bi?t máy ch? hi?n có đ? m?t b? đ?nh s?n đư?c đ? ngh? th?c hành t?t nh?t:
 • Tiêu chu?n máy ch? doanh nghi?p nh? 2011 Windows
 • C?a s? máy ch? doanh nghi?p nh? 2011 Essentials
 • Windows Storage Server 2008 R2 Essentials
 • Windows Multipoint Server 2011 chu?n
 • Windows Multipoint Server 2011 Premium
Windows Server gi?i pháp BPA th?c hi?n các tác v? sau:
 • Thu th?p thông tin v? máy ch?
 • Xác đ?nh cài đ?t chuyên bi?t máy ch? th?c hi?n theo m?t t?p h?p các th?c hành t?t nh?t mà chúng tôi đ? ngh?
 • Cung c?p m?t báo cáo c?a các k?t qu? quét xác đ?nh s? khác nhau gi?a các cài đ?t chuyên bi?t máy ch? và đư?c đ? ngh? th?c hành t?t nh?t
 • Xác đ?nh các đi?u ki?n mà có th? gây ra v?n đ? v?i h? ph?c v?
 • Đ? xu?t Gi?i pháp cho V?n đ? ti?m năng

THÔNG TIN THÊM

C?p nh?t thông tin

Làm th? nào đ? có đư?c c?p nh?t này

Đ? có đư?c c?p nh?t này, h?y ch?y Windows Server gi?i pháp BPA 1.0.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n ph?i ch?y m?t hệ điều hành sau:
 • Tiêu chu?n máy ch? doanh nghi?p nh? 2011 Windows
 • C?a s? máy ch? doanh nghi?p nh? 2011 Essentials
 • Windows Storage Server 2008 R2 Essentials
 • Windows Multipoint Server 2011 chu?n
 • Windows Multipoint Server 2011 Premium
Ngoài ra, b?n ph?i có Windows Server gi?i pháp BPA 1.0 đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng các C?p Nh?t trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này.

C?p nh?t thông tin thay th?

B?n c?p nh?t này s? thay th? C?p Nh?t sau đây:
2600333 M?t b?n c?p nh?t cho Windows Server các gi?i pháp th?c hành t?t nh?t Analyzer 1.0 có s?n
2652984 C?p Nh?t 2 cho Windows Server các gi?i pháp th?c hành t?t nh?t Analyzer 1.0 có s?n

C? đ?nh các v?n đ? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này

Issue 1

Tri?u ch?ng
Windows Server gi?i pháp BPA đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên Windows Multipoint Server, và sau đó m?t l?i t?t cho các công c? s? đư?c thêm vào bàn làm vi?c. L?i t?t này là hi?n th? cho t?t c? nh?ng ngư?i s? d?ng cho h? ph?c v? Windows đa đi?m. T?t c? nh?ng ngư?i s? d?ng khách hàng có th? nh?n th?y l?i t?t này trong các phiên.

Ghi chú
 • Sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này, l?i t?t này s? đư?c g? b? cho t?t c? nh?ng ngư?i s? d?ng, ngay c? các qu?n tr? viên. L?i t?t này s? không đư?c hi?n th? trên bàn làm vi?c c?a b?t k? ai. Các qu?n tr? viên đ? đi đ?n các B?t đ?u Menu đ? t? B?t đ?u m?t ki?m tra BPA.
 • S? thay đ?i này ch? áp d?ng cho Windows Multipoint Server.

S? phát hành 2

Tri?u ch?ng
H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n cài đ?t chuyên bi?t Windows Server gi?i pháp BPA và sau đó ch?n đ? C?p Nh?t và h?i nh?p.
 • B?n ch?y Windows Server gi?i pháp BPA và ch? đ?i cho đ?n khi Windows Server gi?i pháp BPA phát hi?n m?t b?n C?p Nh?t. Tuy nhiên, b?n không cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t.
 • B?n ch?y Windows Server gi?i pháp BPA l?ch tr?nh công vi?c b?ng tay trong đư?ng d?n sau đây:
  Ki?m tra gi?i pháp máy ch? nhi?m v? scheduler\Task Scheduler Library\Microsoft\Windows BPA\Daily BPA
Trong trư?ng h?p này, b?n có th? nh?n đư?c các l?i sau đây trong Nh?t k? ?ng d?ng:

Tên đăng nh?p: ?ng d?ng
Ngu?n: L?i ?ng d?ng
Ngày: 10/11/2011 10: 04: 16 AM
ID s? ki?n: 1000
Nhi?m v? th? lo?i: (100)
M?c đ?: l?i
T? khóa: c? đi?n
Ngư?i dùng: N/A
Máy tính: tên máy tính
Mô t?:
Faulting ?ng d?ng tên: BPAUpdate.exe, phiên b?n: 6.1.7900.2, th?i gian đóng d?u: 0x4d4876b4
Faulting module name: KERNELBASE.dll, phiên b?n: 6.1.7600.16385, th?i gian đóng d?u: 0x4a5bdfe0
M? ngo?i l?: 0xe0434352
Fault offset: 0x000000000000aa7d
Faulting quá tr?nh id: 0x24c8
Faulting ?ng d?ng th?i gian b?t đ?u: 0x01cc88270adadba8
Faulting ?ng d?ng đư?ng d?n: c: Program Files Files\Windows máy ch? gi?i pháp BPA\Bin\BPAUpdate.exe
Faulting module đư?ng d?n: C:\Windows\system32\KERNELBASE.dll


Tên đăng nh?p: ?ng d?ng
Ngu?n:.NET Runtime
Ngày: 10/11/2011 10: 04: 15 AM
ID s? ki?n: 1026
Nhi?m v? th? lo?i: không có
M?c đ?: l?i
T? khóa: c? đi?n
Ngư?i dùng: N/A
Máy tính: tên máy tính
Mô t?:
?ng d?ng: BPAUpdate.exe
Phiên b?n khung: v4.0.30319
Mô t?: Ti?n tr?nh b? k?t thúc nh? m?t ngo?i l? unhandled.
Thông tin ngo?i l?: System.IO.IOException


V?n đ? 3

Tri?u ch?ng
B?n nh?n đư?c các thông báo l?i sau đây sau khi b?n c?u h?nh m?t tác v? theo l?ch Analyzer th?c ti?n t?t nh?t:

Thông báo l?i 1
Tên đăng nh?p: ?ng d?ng
Ngu?n: MSExchange Common
Ngày: 12/26/2011 2: 05: 50 AM
ID s? ki?n: 4999 Task
Th? lo?i: t?ng
M?c đ?: l?i
T? khóa: c? đi?n
Ngư?i dùng: N/A
Máy tính: tên máy tính

Mô t?: Watson báo cáo v? đ? đư?c g?i cho quá tr?nh id: 544, v?i các tham s?: E12, c-buddy-RTL-AMD64, 14.01.0355.001, BPA, M.E.Data.Directory, M.E.D.D.DSAccessTopologyProvider...Victor S.IO.FileLoadException, 72f, 14.01.0355.001. ErrorReportingEnabled: sai

Thông báo l?i 2
Tên đăng nh?p: MSExchange qu?n l?
Ngu?n: MSExchange CmdletLogs
Ngày: 12/26/2011 2: 05: 50 AM
ID s? ki?n: 8
Nhi?m v? th? lo?i: t?ng
M?c đ?: l?i
T? khóa: c? đi?n
Ngư?i dùng: N/A
Máy tính:<computer name="">
Mô t?:
(PID 544, Thread 5) Nhi?m v? Get-AcceptedDomain ném unhandled ngo?i l?: System.IO.FileLoadException: h?n h?p ch? đ? l?p ráp đư?c xây d?ng v?i phiên b?n 'v2.0.50727' c?a th?i gian và không th? đư?c n?p trong th?i gian ch?y 4,0 mà không có thông tin c?u h?nh b? sung. t?i
Microsoft.Exchange.Data.Directory.DSAccessTopologyProvider...Victor (String machineName) t?i
Microsoft.Exchange.Data.Directory.DirectoryServicesTopologyProvider.DiscoverConfigDC() t?i
Microsoft.Exchange.Data.Directory.DirectoryServicesTopologyProvider...ctor() t?i
Microsoft.Exchange.Data.Directory.TopologyProvider.InitializeInstance() t?i
Microsoft.Exchange.Data.Directory.ADServerSettingsHelper.set_ViewEntireForest (giá tr? Boolean) t?i
Microsoft.Exchange.Data.Directory.RunspaceServerSettings...ctor() t?i
Microsoft.Exchange.Configuration.tasks.Task.InitializeRunspaceServerSettings() t?i
Microsoft.Exchange.Configuration.tasks.Task.BeginProcessing().
{16434477-0a8d-4ef3-8e5b-104fb1cbcb6e}

</computer>

Issue 4

Tri?u ch?ng
Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Windows Server gi?i pháp BPA trên c?a s? nh? kinh doanh máy ch? y?u t? c?n thi?t ho?c Windows máy ch? lưu tr? Essentials, khách hàng trên m?ng B?t đ?u ném các báo sau đây.

Trên máy s? d?ng Windows 7:
Máy tính giám sát l?i. Ch? có m?t ph?n có th? đánh giá s?c kh?e c?a máy tính này

Trên máy s? d?ng Windows XP:
Không th? truy c?p vào s?c kh?e c?a máy tính này v? m?t c?u ph?n đư?c yêu c?u đ? đánh giá s?c kh?e không s?n dùng. cài đ?t chuyên bi?t phiên b?n m?i nh?t c?a Windows PowerShell có s?n t? các web site c?a Microsoft

Ki?m tra m?i đư?c thêm vào trong b?n c?p nh?t này

Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, Windows Server gi?i pháp BPA cho bi?t thêm các chi phi?u m?i sau đây:
 1. Ki?m tra cho dù sao lưu không thành công v? c?a m?t phân vùng ?n.
 2. Ki?m tra cho dù sao lưu không thành công v? các b?n ghi c?a giao d?ch trao đ?i là thi?u ho?c b? h?ng.
 3. Ki?m tra cho dù sao lưu không thành công v? c?a v?n đ? nhà văn SQL.
 4. Ki?m tra xem trư?c c? sao lưu th?t b?i.
 5. Ki?m tra cho dù OWA app bơi danh tính không ch?y dư?i thi?t l?p m?c đ?nh.
 6. Ki?m tra cho dù nhóm ứng dụng OWA.NET Framework không s? d?ng thi?t l?p m?c đ?nh.
 7. Ki?m tra cho dù OWA app bơi đư?ng ?ng d?n không ph?i b?ng cách s? d?ng cài đ?t chuyên bi?t m?c đ?nh.
 8. Ki?m tra cho dù OWA app h? bơi bitness tùy ch?n không đư?c thi?t l?p đ? m?c đ?nh.
 9. Ki?m tra cho dù Exchange giao thông v?n t?i ch? đ? B?t đ?u không đư?c thi?t l?p đ? m?c đ?nh.
 10. Ki?m tra xem li?u v?n t?i trao đ?i b?n ghi d?ch v? không ch?y.
 11. Ki?m tra xem tài kho?n b?n ghi d?ch v? trao đ?i v?n t?i không dùng trương m?c m?c đ?nh.
 12. Ki?m tra cho dù giá tr? ki?m nh?p OnlyUseLatestCLR đư?c thi?t l?p không chính xác đ? 1.
 13. Ki?m tra cho dù NT sao lưu đư?c cài đ?t chuyên bi?t.
 14. Ki?m tra xem li?u IIS không s? h?u c?ng 80 (0.0.0.0:80) ho?c c?ng 443 (0.0.0.0:443).
 15. Ki?m tra s? xem theo web site m?c đ?nh không ch?y Microsoft nh? kinh doanh máy ch? 2011.
 16. Ki?m tra xem li?u ch? đ? B?t đ?u cho sao nhân b?n t?p NTFRS không s? d?ng cài đ?t chuyên bi?t m?c đ?nh.
 17. Ki?m tra xem li?u b?n ghi d?ch v? nhân b?n t?p NTFRS không ch?y.
 18. Ki?m tra xem tài kho?n NTFRS không s? d?ng thi?t l?p m?c đ?nh.
 19. Ki?m tra xem li?u đ?c và k?ch b?n quy?n trên /remote m?c tin thư thoại ?o là không chính xác.
 20. Ki?m tra cho dù trên /remote ?o m?c tin thư thoại, HTTP chuy?n hư?ng đư?c đ?t ho?c đư?c th?a k?.
 21. Ki?m tra vi?c t? ch?c tiêu đ? trên web site m?c đ?nh cho c?ng 80.
 22. Ki?m tra xem li?u m?c tin thư thoại ?o Windows PowerShell không s? d?ng các thi?t l?p SSL m?c đ?nh.
 23. Ki?m tra xem li?u ch? đ? B?t đ?u cho b?n ghi d?ch v? nhân b?n t?p có không đư?c thi?t l?p đ? m?c đ?nh.
 24. Ki?m tra xem có b?n ghi d?ch v? nhân b?n t?p không ch?y.
 25. Ki?m tra xem li?u sao nhân b?n t?p có tài kho?n không s? d?ng thi?t l?p m?c đ?nh.
 26. Ki?m tra xem văn ph?ng 365 nhà nhà cung c?p b?n ghi d?ch v? không dùng trương m?c m?c đ?nh.
 27. Ki?m tra xem văn ph?ng 365 nhà nhà cung c?p b?n ghi d?ch v? chưa ch?y.
 28. Ki?m tra xem văn ph?ng 365 nhà nhà cung c?p b?n ghi d?ch v? không s? d?ng ch? đ? B?t đ?u m?c đ?nh.
 29. Ki?m tra xem li?u m?t ho?c nhi?u các chính sách nhóm WSUS là m?t tích.
 30. Ki?m tra cho dù giá tr? ki?m nh?p web site dư?i RpcProxy thi?t l?p đ? web site m?c đ?nh.
 31. Ki?m tra s? xem theo web site m?c đ?nh có các mô-đun KerbAuth đư?c kích ho?t.
 32. Ki?m tra s? xem theo web site m?c đ?nh có các mô-đun WSMan kích ho?t trên nó.
 33. Ki?m tra xem li?u các tài kho?n đư?c s? d?ng như Microsoft SharePoint Farm tài kho?n là thi?u m?t ho?c nhi?u nhóm thành viên.
 34. Ki?m tra xem li?u các tài kho?n đư?c s? d?ng như các ứng dụng web SharePoint tài kho?n là thi?u m?t ho?c nhi?u nhóm thành viên.
 35. Ki?m tra xem li?u các tài kho?n đư?c s? d?ng như là tài kho?n SharePoint tra c?u là thi?u m?t ho?c nhi?u nhóm thành viên.
 36. Ki?m tra xem li?u các tài kho?n đư?c s? d?ng như là tài kho?n SharePoint Farm là thi?u m?t ho?c nhi?u vai tr? Microsoft SQL Server.
 37. Ki?m tra xem t?p tin Web.config là trong m?c tin thư thoại v?t l? c?a web site m?c đ?nh.
 38. Ki?m tra cho dù m?t ho?c nhi?u nh?n đư?c k?t n?i MaxMessageSize không kh?p v?i get-transportconfig MaxReceiveSize.
 39. Ki?m tra xem li?u m?t ho?c nhi?u g?i cho k?t n?i MaxMEssageSize không kh?p v?i get-transportconfig MaxSendSize.
 40. Ki?m tra cho dù /EWS m?c tin thư thoại ?o maxRequestLength không kh?p v?i get-transportconfig MaxSendSize.
 41. Ki?m tra xem MultiPoint Server 2011 là m?t phiên bản bê-ta.
 42. Ki?m tra xem li?u m?t ho?c m?t l?c lư?ng m?c đ?nh WSUS là m?t tích.
 43. Ki?m tra cho dù kh?i c?p sao lưu công c? b?n ghi d?ch v? b?n ghi d?ch v? không s? d?ng ch? đ? B?t đ?u m?c đ?nh.
 44. Ki?m tra xem li?u các b?n ghi d?ch v? ch?n sao lưu công c? b?n ghi d?ch v? không đư?c đ?t đ? trương m?c kh?i đ?ng m?c đ?nh.
 45. Ki?m tra xem tên ph? bi?n trên ch?ng ch? là gi?i h?n trên đ? web site b?n ghi Dịch vụ Web WSS gi?y ch?ng nh?n không kh?p v?i tên máy (ứng dụng) phục vụ.
 46. Ki?m tra cho dù gi?y ch?ng nh?n cho các b?n ghi d?ch v? t? xa máy tính đ? bàn Gateway dư?ng như b? gi?i h?n trên không chính xác.
 47. Ki?m tra xem li?u m?t ho?c nhi?u thư đi?n t?-b?t Thư viện Tài liệu t?n t?i nhưng vùng t? xa Windows SBS công ty Web mi?n không t?n t?i.
 48. Ki?m tra cho dù tên mi?n t? xa Windows SBS công ty Web mi?n không có TNEFEnabled thi?t l?p đ? $false.
 49. Ki?m tra xem li?u các.NET Framework v1.1 đư?c cài đ?t chuyên bi?t.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2699813 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Sáu 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows Small Business Server 2011 Essentials
 • Windows Small Business Server 2011 Standard
 • Windows Multipoint Server 2011 Standard
 • Windows Multipoint Server 2011 Premium
 • Windows Storage Server 2008 R2 Essentials
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbinfo kbexpertiseadvanced kbsurveynew atdownload kbmt KB2699813 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2699813

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com