Tr? l? qu?n l? m?c tin thư thoại không x? l? m?t h?p thư này có Liên h? Bên ngoài trong t? ch?c ngư?i thuê nhà khác trong môi trư?ng Exchange Server 2010

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2698976 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n cài đ?t chuyên bi?t Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 1 (SP1) ? ch? đ? lưu tr? b?ng cách s? d?ng các/ lưu tr? chuy?n đ?i.
  • B?n t?o ra hai t? ch?c ngư?i thuê nhà (t? ch?c 1 và t? ch?c 2) trong môi trư?ng Exchange Server 2010 SP1.
  • T? ch?c 1 ch?a m?t thư cho phép ngư?i dùng (user A).
  • B?n t?o m?t s? liên l?c bên ngoài trong t? ch?c 2 cho ngư?i dùng A.
  • B?n ch?y các B?t đ?u-ManagedFolderAssistantl?nh ghép ng?n v? v?y mà các qu?n l? m?c tin thư thoại tr? s? x? l? ngư?i dùng c?a m?t h?p thư trong t? ch?c 1.
Trong trư?ng h?p này, các qu?n l? m?c tin thư thoại tr? không x? l? h?p thư. Ngoài ra, các s? ki?n sau đư?c ghi trong Nh?t k? ?ng d?ng:
Tên đăng nh?p: ?ng d?ng
Ngu?n: MSExchangeMailboxAssistants
Ngày: Ngày & th?i gian
T? ch?c s? ki?n ID: 10021s
Tác v? th? lo?i: Tr? l? m?c tin thư thoại qu?n l?
M?c đ?: l?i
T? khóa: c? đi?n
Ngư?i dùng: N/A
Máy tính: Máy tính
Mô t?:
MRM tr? l? s? b? qua h?p thư ch? bi?n h?p thư. Ngo?i l? chi ti?t: ' Microsoft.Exchange.Assistants.SkipException: không th? có đư?c thông tin ngư?i dùng cho h?p thưh?p thư t? Thư mục Họat động.
t?i Microsoft.Exchange.MailboxAssistants.Assistants.ELC.ElcUserInformation.Victor (K? h?p th? MailboxSession)
t?i Microsoft.Exchange.MailboxAssistants.Assistants.ELC.ElcUserTagInformation.Victor (MailboxSession phiên làm vi?c, t? đi?n ' 2 allAdTags)
t?i Microsoft.Exchange.MailboxAssistants.Assistants.ELC.ElcUserTagInformation.Victor (K? h?p th? MailboxSession)
t?i Microsoft.Exchange.MailboxAssistants.Assistants.ELC.SysCleanupSubAssistant.BuildMailboxData (MailboxSession mailboxSession)
t?i Microsoft.Exchange.MailboxAssistants.Assistants.ELC.SysCleanupSubAssistant.Invoke (MailboxSession mailboxSession, MailboxDataForTags & mailboxDataForTags)
t?i Microsoft.Exchange.MailboxAssistants.Assistants.ELC.ELCAssistant.<> </>c__DisplayClass6.<InvokeInternal>b__0 () và Microsoft.Exchange.Common.IL.ILUtil.DoTryFilterCatch (TryDelegate tryDelegate, FilterDelegate filterDelegate, CatchDelegate catchDelegate)'.</InvokeInternal>

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? các qu?n l? m?c tin thư thoại tr? s? d?ng m?t ph?m vi toàn c?u không chính xác và không s? d?ng m?t danh đ?nh duy nh?t ph? quát đ? m? h?p thư. V? v?y, hai đ?i tư?ng đ? Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) cùng m?t đ?a ch? tr? l?i, và các qu?n l? m?c tin thư thoại tr? không x? l? h?p thư.


GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t rollup sau đây:
2685289 Mô t? C?p Nh?t Rollup 3 cho Exchange Server 2010 Service Pack 2

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? l?nh B?t đ?u-ManagedFolderAssistant , đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
Thông tin chung v? l?nh b?t đ?u-ManagedFolderAssistant
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? tri?n khai Exchange multi-tenant, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
Thông tin chung v? tri?n khai Exchange multi-tenant
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? t?o m?t t? ch?c ngư?i thuê nhà, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
T?o ra m?t t? ch?c ngư?i thuê nhà

Thu?c tính

ID c?a bài: 2698976 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Sáu 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
    • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
    • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2698976 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2698976

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com