B?n không c?n có th? s? d?ng b?ng t?m đ? dán văn b?n đ?nh d?ng trong các chương tr?nh Office

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2697462
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi b?n c? g?ng s? d?ng c?t, sao chép, dán, dán đ?c bi?t, ho?c Format Painter l?nh trong m?t chương tr?nh Microsoft Office Suite, l?nh không làm vi?c như mong đ?i. Ví d?, b?n có kinh nghi?m m?t ho?c nhi?u nh?ng trư?ng h?p sau:

  • Trong Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word ho?c Microsoft Office PowerPoint, b?n sao chép đ?nh d?ng văn b?n. Khi b?n dán văn b?n, các văn b?n dán m?t đ?nh d?ng c?a nó.
  • Trong Word ho?c PowerPoint, b?n c?t đ?nh d?ng văn b?n. Khi b?n dán văn b?n, các văn b?n dán m?t đ?nh d?ng c?a nó.
  • Trong Excel, b?n c? g?ng c?t văn b?n, nhưng văn b?n không ph?i là c?t. Thay vào đó, chương tr?nh sao văn b?n, và sau đó th?c hi?n m?t ho?t đ?ng "Dán như văn b?n". Ngoài ra, các văn b?n dán m?t đ?nh d?ng và công th?c c?a nó.
  • Trong Word, Excel, PowerPoint, b?n c?t ho?c sao chép văn b?n, và sau đó b?n nh?p chu?t ph?i đ? c? g?ng dán văn b?n. Tuy nhiên, các tùy ch?n dán đư?c hi?n th? trong tr?nh đơn phím t?t đư?c gi?i h?n ch? có văn b?n thu?n.
  • Trong Excel, b?n sao chép các giá tr? mà có m?t công th?c đư?c áp d?ng. Khi b?n th?c hi?n m?t thao tác dán, các giá tr? đư?c dán mà không có công th?c.
  • Trong Word, Excel, PowerPoint, b?n ch?n đ?nh d?ng văn b?n, và sau đó b?n nh?p vào nút Format Painter, Ribbon. Tuy nhiên, khi b?n c? g?ng áp d?ng các đ?nh d?ng, đ? các văn b?n, đ?nh d?ng không áp d?ng.
  • Trong Excel, khi b?n c? g?ng đ? kéo và th? các t? bào, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau: "b?ng t?m không th? đư?c làm tr?ng. M?t chương tr?nh khác có th? s? d?ng b?ng t?m."

NGUYÊN NHÂN

Nh?ng v?n đ? này x?y ra b?i v? Skype "Nh?p đ? g?i" add-in cho tr?nh duy?t Internet (Phiên b?n 5.1.0.9560) đư?c kích ho?t, và tr?nh duy?t Internet m? c?a phía sau khi b?n s? d?ng m?t chương tr?nh văn ph?ng. N?u b?n đóng tr?nh duy?t Internet, các l?nh c?t, sao chép, dán, dán đ?c bi?t và Format Painter làm vi?c như mong đ?i.

Lưu ? V?n đ? này ?nh hư?ng đ?n t?t c? các tr?nh duy?t Internet.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, t?i v? và cài đ?t phiên b?n m?i nh?t c?a "Nh?p đ? g?i" t? trang web c?a Skype sau đây:

Skype b?m đ? g?i

Đ? xác đ?nh li?u b?n có phiên b?n m?i nh?t c?a Skype cài đ?t sau khi b?n c?p nh?t các chương tr?nh, m? tr?nh duy?t add-in trang và ki?m ch?ng r?ng b?n bây gi? có Skype 5.11.0.9874 ho?c phiên b?n m?i hơn đư?c cài đ?t.

THÔNG TIN THÊM

Các thông tin và gi?i pháp trong tài li?u này đ?i di?n cho quan đi?m hi?n t?i c?a t?p đoàn Microsoft v? nh?ng v?n đ? này k? t? ngày công b?. Gi?i pháp này có s?n thông qua Microsoft ho?c thông qua m?t nhà cung c?p bên th? ba. Microsoft không c? th? khuyên b?t k? nhà cung c?p bên th? ba ho?c bên th? ba gi?i pháp bài vi?t này có th? mô t?. Có th? c?ng có các nhà cung c?p bên th? ba ho?c bên th? ba gi?i pháp bài vi?t này mô t? không khác. B?i v? Microsoft ph?i đ?i phó v?i thay đ?i đi?u ki?n th? trư?ng, thông tin này không nên đư?c hi?u là m?t cam k?t c?a Microsoft. Microsoft không th? b?o đ?m ho?c xác nh?n tính chính xác c?a b?t k? thông tin ho?c c?a b?t k? gi?i pháp đư?c tr?nh bày b?i Microsoft, ho?c b?ng b?t k? nhà cung c?p bên th? ba đư?c đ? c?p.

Microsoft làm cho không có s? b?o đ?m và không bao g?m t?t c? các đ?i di?n, b?o đ?m và đi?u ki?n cho dù r? ràng, ng? ? hay theo lu?t đ?nh. Chúng bao g?m nhưng không gi?i h?n đ?i v?i đ?i di?n, b?o hành ho?c đi?u ki?n c?a tiêu đ?, không vi ph?m, đi?u ki?n th?a đáng, kh? năng bán hàng, và cho m?t m?c đích c? th?, đ?i v?i b?t k? d?ch v?, gi?i pháp, s?n ph?m, ho?c b?t k? các v?t li?u hay thông tin. Trong trư?ng h?p không có Microsoft s? ch?u trách nhi?m cho b?t k? gi?i pháp bên th? ba mà bài vi?t này đ? c?p đ?n.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2697462 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Tư 2012 - Xem xét l?i: 1.0
T? khóa: 
kbmt KB2697462 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2697462

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com