Làm th? nào đ? kích ho?t và vô hi?u hoá SMBv1, SMBv2, và SMBv3 trong Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows 8 và Windows Server 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2696547 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? kích ho?t và vô hi?u hoá máy ch? tin thư thoại ch?n (SMB) phiên b?n 1 (SMBv1), giao th?c SMB Phiên b?n 2 (SMBv2), và SMB Phiên b?n 3 (SMBv3) trên các thành ph?n nào v? khách hàng và máy ch? SMB.

Chú ?: Chúng tôi không khuyên r?ng b?n vô hi?u hóa SMBv2 ho?c SMBv3. vô hi?u hoá SMBv2 ho?c SMBv3 ch? là m?t t?m th?i gi?i đáp th?c m?c bi?n pháp. Đ?ng đ? SMBv2 ho?c SMBv3 b? vô hi?u hoá.

Trong Windows 7 và Windows Server 2008 R2, vô hi?u hóa SMBv2 deactivates các ch?c năng sau đây:
 • Yêu c?u l?i kép - cho phép g?i yêu c?u SMB 2 nhi?u như m?t yêu c?u duy nh?t m?ng
 • L?n hơn đ?c và vi?t - t?t hơn s? d?ng nhanh hơn m?ng
 • B? nh? đ?m c?a m?c tin thư thoại và t?p tin thu?c tính - khách hàng gi? các đ?ng g?i c?c b? c?a các m?c tin thư thoại và t?p tin
 • X? l? b?n - cho phép cho các k?t n?i đ? minh b?ch k?t n?i đ?n máy ch? n?u có m?t ng?t k?t n?i t?m th?i
 • C?i thi?n thư k? - HMAC SHA-256 thay th? MD5 như hashing thu?t toán
 • C?i ti?n kh? năng m? r?ng cho chia s? t?p - s? lư?ng ngư?i dùng, chia s?, và m? t?p tin cho m?i máy ch? tăng lên r?t nhi?u
 • H? tr? cho các bi?u tư?ng liên k?t
 • Khách hàng oplock cho thuê ngư?i m?u - gi?i h?n d? li?u chuy?n giao gi?a khách hàng và máy ch?, c?i thi?n hi?u su?t trên cao đ? tr? m?ng và tăng kh? năng m? r?ng máy ch? SMB
 • L?n MTU h? tr? - cho đ?y đ? s? d?ng Ethernet 10-gigabye (GB)
 • C?i thi?n năng lư?ng hi?u qu? - khách hàng đ? m? t?p tin vào m?t máy ch? có th? ng?
Trong Windows 8 và Windows Server 2012, vô hi?u hóa SMBv3 deactivates các ch?c năng sau đây (và c?ng SMBv2 ch?c năng đư?c mô t? trong danh sách trư?c đó):
 • Chuy?n đ?i d? ph?ng trong su?t - khách hàng k?t n?i mà không b? gián đo?n t?i các nút ch?n m?t c?m sao trong th?i gian b?o tr? ho?c chuy?n đ?i d? ph?ng
 • Quy mô ra-truy c?p đ?ng th?i chia s? d? li?u trên t?t c? các nút ch?n m?t c?m t?p tin
 • Đa kênh - t?p h?p m?ng băng thông và l?i sai n?u nhi?u đư?ng gi?a máy tính khách và máy ch?
 • SMB tr?c ti?p-cho bi?t thêm RDMA m?ng h? tr? cho hi?u su?t r?t cao, v?i đ? tr? th?p và s? d?ng CPU th?p
 • M? hóa-cung c?p m? hóa k?t thúc đ? k?t thúc và b?o v? t? nghe tr?m trên m?ng không đáng tin c?y
 • m?c tin thư thoại thuê - c?i thi?n th?i gian đáp ?ng ?ng d?ng trong văn ph?ng chi nhánh thông qua b? nh? đ?m
 • Hi?u su?t t?i ưu hóa - t?i ưu hóa cho nh? ng?u nhiên đ?c/ghi I/O

Thông tin thêm

Giao th?c SMBv2 đ? đư?c gi?i thi?u trong Windows Vista và Windows Server 2008.

Giao th?c SMBv3 đ? đư?c gi?i thi?u trong Windows 8 và Windows Server 2012.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các kh? năng c?a SMBv2 và SMBv3 kh? năng, h?y vào web site Microsoft TechNet sau đây:

Máy ch? tin thư thoại ch?n t?ng quan

Bß?ún ph?ón phß?æi c?? SMB  


Làm th? nào đ? kích ho?t ho?c vô hi?u hóa giao th?c SMB trên h? ph?c v? SMB

Windows 8 và Windows Server 2012

Windows 8 và Windows Server 2012 gi?i thi?u l?nh Windows PowerShell m?i Set-SMBServerConfiguration . L?nh cho phép b?n đ? kích ho?t ho?c vô hi?u hóa các giao th?c SMBv1, SMBv2, và SMBv3 trên các thành ph?n máy ch?.

Ghi chú Khi b?n kích ho?t ho?c vô hi?u hóa SMBv2 trong Windows 8 ho?c trong Windows Server 2012, SMBv3 c?ng đư?c kích ho?t ho?c vô hi?u hoá. Hành vi này x?y ra b?i v? các giao th?c chia s? cùng m?t ngăn x?p.

B?n không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n ch?y l?nh ghép ng?n Set-SMBServerConfiguration .
 • Đ? có đư?c t?nh tr?ng hi?n th?i c?a c?u h?nh giao th?c SMB máy ch?, h?y ch?y l?nh sau đây:
  Get-SmbServerConfiguration | Ch?n EnableSMB1Protocol, EnableSMB2Protocol
 • Đ? vô hi?u hóa SMBv1 trên h? ph?c v? SMB, h?y ch?y l?nh sau đây:
  Thi?t l?p-SmbServerConfiguration-EnableSMB1Protocol $false
 • Đ? vô hi?u hoá SMBv2 và SMBv3 trên máy ch? SMB, h?y ch?y l?nh sau đây:
  Thi?t l?p-SmbServerConfiguration-EnableSMB2Protocol $false
 • Đ? kích ho?t SMBv1 trên máy ch? SMB, h?y ch?y l?nh sau đây:
  Thi?t l?p-SmbServerConfiguration-EnableSMB1Protocol $true
 • Đ? kích ho?t các SMBv2 và SMBv3 trên máy ch? SMB, h?y ch?y l?nh sau đây:
  Thi?t l?p-SmbServerConfiguration-EnableSMB2Protocol $true

Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Vista, và Windows Server 2008

Đ? kích ho?t ho?c vô hi?u hóa giao th?c SMB trên m?t máy ch? SMB đangWindows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Vista ho?c Windows Server 2008, s? d?ng Windows PowerShell ho?c Registry Editor.

Windows PowerShell 2.0 ho?c phiên b?n m?i hơn c?a PowerShell

 • Đ? vô hi?u hóa SMBv1 trên h? ph?c v? SMB, h?y ch?y l?nh sau đây:
  Thi?t l?p-ItemProperty-đư?ng d?n "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters" SMB1-giá tr? 0 - l?c lư?ng
 • Đ? vô hi?u hoá SMBv2 và SMBv3 trên máy ch? SMB, h?y ch?y l?nh sau đây:
  Thi?t l?p-ItemProperty-đư?ng d?n "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters" SMB2-giá tr? 0 - l?c lư?ng
 • Đ? kích ho?t SMBv1 trên máy ch? SMB, h?y ch?y l?nh sau đây:
  Thi?t l?p-ItemProperty-đư?ng d?n "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters" SMB1-giá tr? 1 - quân
 • Đ? kích ho?t các SMBv2 và SMBv3 trên máy ch? SMB, h?y ch?y l?nh sau đây:
  Thi?t l?p-ItemProperty-đư?ng d?n "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters" SMB2-giá tr? 1 - quân
Lưu ? B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n th?c hi?n nh?ng thay đ?i này.

Registry Editor

Quan tr?ng Bài vi?t này ch?a thông tin v? làm th? nào đ? s?a đ?i s? ki?m nh?p. Đ?m b?o r?ng b?n sao lưu s? ki?m nh?p trư?c khi b?n s?a đ?i nó. H?y ch?c ch?n r?ng b?n bi?t làm th? nào đ? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu, khôi ph?c và s?a đ?i s? ki?m nh?p, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p trong Windows
Đ? kích ho?t ho?c vô hi?u hóa SMBv1 trên h? ph?c v? SMB, c?u h?nh các khóa registry sau đây:
Registry subkey:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters
M?c đăng k?: SMB1
REG_DWORD: 0 = tàn t?t
REG_DWORD: 1 = kích ho?t
M?c đ?nh: 1 = kích ho?t
Đ? kích ho?t ho?c vô hi?u hóa SMBv2 trên h? ph?c v? SMB, c?u h?nh các khóa registry sau đây:
Registry subkey:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters
M?c đăng k?: SMB2
REG_DWORD: 0 = tàn t?t
REG_DWORD: 1 = kích ho?t
M?c đ?nh: 1 = kích ho?t

Làm th? nào đ? kích ho?t ho?c vô hi?u hóa giao th?c SMB trên máy tính khách SMB

Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows 8 và Windows Server 2012

Lưu ? Khi b?n kích ho?t ho?c vô hi?u hóa SMBv2 trong Windows 8 ho?c trong Windows Server 2012, SMBv3 c?ng đư?c kích ho?t ho?c vô hi?u hoá. Hành vi này x?y ra b?i v? các giao th?c chia s? cùng m?t ngăn x?p.
 • Đ? vô hi?u hóa SMBv1 khách hàng SMB, h?y ch?y l?nh sau:
  SC.exe c?u h?nh lanmanworkstation ph? thu?c = mrxsmb20-bowser-nsi
  SC.exe c?u h?nh mrxsmb10 B?t đ?u = tàn t?t
 • Đ? kích ho?t SMBv1 khách hàng SMB, h?y ch?y l?nh sau:
  SC.exe c?u h?nh lanmanworkstation ph? thu?c = bowser/mrxsmb10/mrxsmb20/nsi
  SC.exe c?u h?nh B?t đ?u mrxsmb10 = t? đ?ng
 • Đ? vô hi?u hoá SMBv2 và SMBv3 trên máy tính khách SMB, h?y ch?y l?nh sau:
  SC.exe c?u h?nh lanmanworkstation ph? thu?c = mrxsmb10-bowser-nsi
  SC.exe c?u h?nh mrxsmb20 B?t đ?u = tàn t?t
 • Đ? kích ho?t các SMBv2 và SMBv3 trên máy tính khách SMB, h?y ch?y l?nh sau:
  SC.exe c?u h?nh lanmanworkstation ph? thu?c = bowser/mrxsmb10/mrxsmb20/nsi
  SC.exe c?u h?nh B?t đ?u mrxsmb20 = t? đ?ng


Ghi chú
 • B?n ph?i ch?y các l?nh này t?i d?u ki?m nh?c l?nh nâng lên m?t.
 • B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n th?c hi?n nh?ng thay đ?i này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2696547 - L?n xem xét sau cùng: 24 Tháng Tư 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Standard
T? khóa: 
kbinfo kbhowto kbexpertiseadvanced kbmt KB2696547 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2696547

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com