Mô t? c?a Hotfix Rollup 4 cho Forefront Security for Office Communications Server

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2694730 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Microsoft đ? phát hành Hotfix Rollup 4 cho Forefront Security for Office Communications Server. Bài vi?t này ch?a m?t mô t? c?a hotfix rollup c?ng như các thông tin v? làm th? nào đ? có đư?c hotfix rollup.

Tính năng c?a hotfix rollup

Hotfix Rollup 4 cho phép FSOCS đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên Lync 2010 (ch?y trên Windows 2008 R2 ho?c Windows 2008 SP2 x 64) thêm vào Office Communications Server 2007 và Office Communications Server 2007 R2.  Như các tính năng thi?t l?p và vá c?p c?ng như nhau như RU3, khách hàng đ? tri?n khai RU3 có th? c?p nh?t nhưng không b?t bu?c ph?i làm như v?y.

Ghi chú quan tr?ng

1.) T?p tin chuy?n giao ch?c năng quét và l?c nh?ng gi?i h?n:

Lync 2010 khách hàng có kh? năng th?c hi?n các giao d?ch chuy?n căn ngang căn ngang nhau c?ng như nhóm t?p tin. Hàng đ?u có th? quét và l?c giao d?ch truy?n t?p ch? khi ngư?i tham gia 2 đang tham gia. Khi 3 ho?c nhi?u hơn nh?ng ngư?i tham gia tham gia vào cu?c đàm tho?i, các giao d?ch truy?n t?p đư?c trao đ?i b?ng cách s? d?ng m?t vai tr? h?i ngh? truy?n h?nh đó Forefront không b?o v?. Trong trư?ng h?p này, t?p s? không quét ho?c l?c c?a Forefront.

Khách hàng Lync 2010 thêm ch?c năng b? sung (ICE, l?n lư?t, STUN) đ? kh?c ph?c trư?c h?n ch? trong nh?ng n? l?c đ? t?o ra m?t k?t n?i tr?c ti?p gi?a các đ?ng nghi?p không do các v?n đ? b?c tư?ng l?a như khách hàng ng?i phía sau m?t NAT. Lync c?ng thay đ?i giao th?c cho căn ngang căn ngang nhau đ? t?p tin chuy?n t? vi?c s? d?ng FTP trong năm 2007 / 2007 R2 đ? s? d?ng RTP. V?i hàng đ?u đư?c cài đ?t chuyên bi?t, Lync khách hàng có th? đư?c d? ki?n s? s? d?ng hành vi khách hàng trư?c đó đ?i v?i vi?c thi?t l?p các k?t n?i c?ng như s? d?ng FTP.

2.) Forefront cho OCS có th? đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên k?t thúc trư?c, Edge và vai tr? giám đ?c OCS 2007 và OCS 2007 R2 và v? nh?ng vai tr? k?t thúc trư?c và mép trên Lync 2010. cài đ?t chuyên bi?t vào Edge và vai tr? đ?o di?n cho phép đi đ?u đ? offload m?t s? ch?c năng quét t? vai tr? trư?c khi k?t thúc nh?ng vai tr? khác.

3.) Đó là m?t vài ghi chú quan tr?ng c? th? liên quan đ? cài đ?t chuyên bi?t trên vai tr? c?nh trên Lync 2010:

-Trên Panel điều khiển FSOCS thi?t l?p "Thi?t l?p tài kho?n c?a thông báo", b?n ph?i cung c?p tên mi?n đ? đi?u ki?n c?a các tài kho?n ngư?i s? d?ng SIP URI s? đư?c s? d?ng đ? kí nh?p vào h?p k?t thúc trư?c.

-B?n ph?i ch?n v?n t?i lo?i TLS và không Giao th?c Ki?m soát Truy?n.

-Lưu ?: N?u hai cài đ?t chuyên bi?t ? trên không th?c hi?n m?t cách chính xác trong khi cài đ?t chuyên bi?t, đ?ng đ?u các b?n ghi s? cho th?y l?i v?i c? g?ng kí nh?p. Đi?u này có th? đư?c s?a ch?a sau khi cài đ?t chuyên bi?t b?ng cách thay đ?i trong giao di?n đi?u khi?n hàng đ?u hành chính dư?i "Settings\IM chung đ?i l? thông báo".

-Sau khi cài đ?t chuyên bi?t trên vai tr? c?nh, b?n ph?i ki?m nh?p vi?c tri?n khai hàng đ?u v?i k?t thúc trư?c đ? cho nó đ? làm vi?c.

-Đ? ki?m nh?p nó, b?n ph?i bi?t tên mi?n đ? đi?u ki?n c?a máy ch? c?nh như trong myedgeserver.mydomain.com. B?n sau đó ph?i ch?y l?nh sau đây t? m?t d?u ki?m nh?c Lync PowerShell trên máy ch? k?t thúc trư?c:
M?i CsServerApplication-Identity "d?ch v?:<FQDN of="" edge="" server="">/ForeFrontRTCProxy" - Uri "http://www.microsoft.com/ForefrontServerSecurity/ForefrontRTCProxy"-Enabled $True - Critical $True

-Sau khi g? b? cài đ?t chuyên bi?t t? m?t vai tr? c?nh, b?n ph?i unregister lư?t ph?c v? hàng đ?u v?i k?t thúc trư?c b?ng cách ch?y l?nh sau đây t? m?t d?u ki?m nh?c Lync PowerShell trên máy ch? k?t thúc trư?c:
H?y b?-CsServerApplication –IdentityService:EdgeServer:<myedgeserver.mydomain.com>/ForefrontRTCProxy

-Sau khi ch?y m?t trong các l?nh ? trên đ? ki?m nh?p ho?c unregister, b?n có th? xác minh r?ng vi?c ki?m nh?p có ho?c g? b? b?i ho?c là tra c?u ki?m nh?p Forefront Edge máy ch? trong PowerShell b?ng l?nh Get-CsServerApplication ho?c t? Panel điều khiển máy ch? Lync.

</myedgeserver.mydomain.com></FQDN>

V?n đ? đ? bi?t

cài đ?t chuyên bi?t và g? b? vào vai tr? Lync 2010 c?nh đ?i h?i m?t s? bư?c c? th? đư?c ti?p theo bao g?m hư?ng d?n s? d?ng ki?m nh?p v?i s? k?t thúc trư?c. (xem "Ghi chú quan tr?ng" # 3 ? trên)

Có m?t s? t?p tin chuy?n giao ch?c năng quét đư?c bi?t đ?n và nh?ng gi?i h?n l?c có khi đư?c s? d?ng v?i Lync 2010 (xem "Ghi chú quan tr?ng" # 1 ? trên)

T?i thông tin

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, không có m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, g?i m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t hotfix rollup

Đ? cài đ?t chuyên bi?t hotfix rollup, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Ch?y tr?nh cài đ?t chuyên bi?t. Đ? làm đi?u này, b?m đúp vào t?p tin th?c thi hotfix rollup.

    Lưu ? Khi ch?y tr?nh cài đ?t chuyên bi?t, các b?n ghi d?ch v? hàng đ?u đư?c ng?ng l?i.
  2. Sau khi cài đ?t chuyên bi?t hoàn t?t, và các b?n ghi d?ch v? hàng đ?u đư?c kh?i đ?ng l?i, h?y ch?c ch?n r?ng đi đ?u ho?t đ?ng chính xác.

    Ghi chú
    • Các b?n ghi d?ch v? hàng đ?u đư?c kh?i đ?ng l?i t? đ?ng trong ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Nh?ng yêu c?u t?i thi?u máy ch? cho FSOCS RU4 + là gi?ng như tương ?ng OCS 2007, 2007 R2, ho?c yêu c?u t?i thi?u Lync 2010 ngày FSOCS mà đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t. T?i th?i đi?m vi?t này, đó là:

-Đ?i v?i Lync 2010: (64-bit ch?) 2008 R2, 2008 SP2

-Áp d?ng cho OCS 2007 R2: (64-bit ch?) Windows 2008, Windows 2003 R2 SP2, Windows 2003 SP2

-Cho OCS 2007: (2003 SP1 +)

Microsoft Office Communications Server Standard Edition, ho?c, phiên b?n doanh nghi?p v?i m?t trong vai tr? máy ch? sau c?u h?nh: k?t thúc trư?c, truy c?p Edge, giám đ?c.

1 gigabyte (GB) b? nh? mi?n phí, thêm vào đó c?n thi?t đ? ch?y OCS (2 GB khuy?n cáo). Lưu ?: v?i m?i công c? b? sung quét đư?c s? d?ng, b? nh? nhi?u hơn là c?n thi?t cho m?i quá tr?nh quét.

2 GB dung lư?ng đ?a s?n dùng. Đi?u này là ngoài không gian đ?a c?n thi?t cho Microsoft OCS.

B? x? l? Intel (1 GHz)


Chi tieát taäp tin

Hotfix này có th? ch?a t?t c? các file mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. Hotfix này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? s?a nh?ng v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Phiên b?n ti?ng Anh (Hoa K?) c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian th? tab trong các Ngaøy giôø m?c trong Panel điều khiển.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Adonavigator.dll10.2.732.0422,19213-Mar-201216: 26x 86
Custominstall.dll10.2.732.0877,87213-Mar-201216: 26x 86
Dcomperm.exekhông áp d?ng83,68813-Mar-201216: 23x 86
EULA.rtfkhông áp d?ng2,74704 Tháng mư?i m?t, 201123: 31không áp d?ng
Eventstrings-en_us.dll10.2.732.0129,84013-Mar-201216: 26x 86
Eventstrings.dll10.2.732.0129,84013-Mar-201216: 26x 86
Extractfiles.exe10.2.732.0336,68813-Mar-201216: 26x 86
Filterengine.dll10.2.732.0331,56813-Mar-201216: 26x 86
Forefrontnotificationagent.exe10.2.732.035,63213-Mar-201216: 26x 86
Forefrontnotificationagent.exe.Manifestkhông áp d?ng87004 Tháng mư?i m?t, 201123: 31không áp d?ng
Forefrontrtcproxy.exe10.2.732.0102,40013-Mar-201216: 19x 86
Forefrontrtcproxy.exe.configkhông áp d?ng9504 Tháng mư?i m?t, 201123: 31không áp d?ng
Forefrontrtcproxy64.exe10.2.732.0102,40013-Mar-201216: 19x 86
Forefrontrtcproxy64.exe.configkhông áp d?ng9504 Tháng mư?i m?t, 201123: 31không áp d?ng
Forefrontrtcproxylync.exe10.2.732.0102,40013-Mar-201216: 19x 86
Forefrontrtcproxylync.exe.configkhông áp d?ng9504 Tháng mư?i m?t, 201123: 31không áp d?ng
Fscadmarksvc.exe10.2.732.093,41613-Mar-201216: 22x 86
Fsccodec.dll10.2.732.0195,88813-Mar-201216: 26x 86
Fsccommon.dll10.2.732.019,76013-Mar-201216: 26x 86
Fsccontroller.exe10.2.732.01,542,96013-Mar-201216: 26x 86
Fsccontrollerps.dll10.2.732.085,80813-Mar-201216: 26x 86
Fsccontrollerps64.dll10.2.732.0102,12013-Mar-201216: 08x 64
Fsccontroller_net_wrapper.dll10.2.732.039,72813-Mar-201216: 26x 86
FSCDiag.exe10.2.732.0512,30413-Mar-201216: 26x 86
Fscperfmonitor64.dll10.2.732.0534,32013-Mar-201216: 32x 64
Fscreg.cfgkhông áp d?ng14,55404 Tháng mư?i m?t, 201123: 30không áp d?ng
Fscstarter.exe10.2.732.0245,04013-Mar-201216: 26x 86
Fscstatsserv.exe10.2.732.0271,66413-Mar-201216: 26x 86
Fscutility.exe10.2.732.0501,04013-Mar-201216: 26x 86
Fsemailpickup.exe10.2.732.0162,60813-Mar-201216: 26x 86
Fsocagent.dll10.2.732.039,72813-Mar-201216: 26x 86
Fsocscanner.exe10.2.732.0768,30413-Mar-201216: 26x 86
Fsoperf.hkhông áp d?ng89304 Tháng mư?i m?t, 201123: 30không áp d?ng
Fsoperf.inikhông áp d?ng6,88804 Tháng mư?i m?t, 201123: 30không áp d?ng
Fssaclient.exe10.2.732.01,200,94413-Mar-201216: 26x 86
Getenginefiles.exe10.2.732.0679,21613-Mar-201216: 26x 86
Gziparchive.dll10.2.732.0266,03213-Mar-201216: 26x 86
Installservice.exe10.2.732.049,96813-Mar-201216: 26x 86
Installtask.exe10.2.732.0226,60813-Mar-201216: 26x 86
Installutil.dll.configkhông áp d?ng11,22504 Tháng mư?i m?t, 201123: 31không áp d?ng
KeywordInstaller.MSIkhông áp d?ng390,65613-Mar-201216: 23không áp d?ng
Languageconfig.xmlkhông áp d?ng8913-Mar-201216: 55không áp d?ng
Launcher.exe10.2.732.0214,32013-Mar-201216: 26x 86
License.cfgkhông áp d?ng10,84004 Tháng mư?i m?t, 201123: 31không áp d?ng
License.rtfkhông áp d?ng150,34604 Tháng mư?i m?t, 201123: 31không áp d?ng
License_rules.cfgkhông áp d?ng13,17204 Tháng mư?i m?t, 201123: 31không áp d?ng
Macbinnavigator.dll10.2.732.0238,89613-Mar-201216: 26x 86
Microsoft.FSO.common.dll10.2.732.0121,64813-Mar-201216: 26x 86
Microsoft.FSO.Diagnostics.dll10.2.732.056,11213-Mar-201216: 26x 86
Microsoft.FSO.imclient.dll10.2.732.056,11213-Mar-201216: 26x 86
Microsoft.FSO.installationhelper.dll10.2.732.080,68813-Mar-201216: 26x 86
Microsoft.FSO.performancecounters.dll10.2.732.039,72813-Mar-201216: 26x 86
Microsoft.FSO.registryaccess.dll10.2.732.043,82413-Mar-201216: 26x 86
Microsoft.Office.interop.uccapi.dll2.0.6362.15320,56004 Tháng mư?i m?t, 201123: 31x 86
Mimenavigator.dll10.2.732.0322,35213-Mar-201216: 26x 86
Multimapper.dll10.2.732.0201,52013-Mar-201216: 26x 86
Networkinterfaceselector.exe10.2.732.017.200 ngư?i13-Mar-201216: 26x 86
Openxmlnavigator.dll10.2.732.0251,18413-Mar-201216: 26x 86
Perfmonitorsetup.exe10.2.732.0290,60813-Mar-201216: 26x 86
Pidgen.dll5.2.3790.266030,91204 Tháng mư?i m?t, 201123: 31x 86
Productconfig.xmlkhông áp d?ng72804 Tháng mư?i m?t, 201123: 31không áp d?ng
Programlogmsg.dll10.2.732.0112,43213-Mar-201216: 26x 86
Rarnavigator.dll10.2.732.0332,08013-Mar-201216: 26x 86
Remotinglayer.dll10.2.732.083,24813-Mar-201216: 26x 86
Rtmpltfm.dll3.0.6362.105,322,24004 Tháng mư?i m?t, 201123: 31x 86
Scanengines.dll10.2.732.052,52813-Mar-201216: 26x 86
Scanenginetest.exe10.2.732.0315,69613-Mar-201216: 26x 86
Smimenavigator.dll10.2.732.0235,82413-Mar-201216: 26x 86
Statistics.configkhông áp d?ng2.853 ngư?i04 Tháng mư?i m?t, 201123: 29không áp d?ng
Statisticsmanager.dll10.2.732.0538,41613-Mar-201216: 26x 86
Structstgnavigator.dll10.2.732.0299,31213-Mar-201216: 26x 86
Tararchive.dll10.2.732.0248,11213-Mar-201216: 26x 86
Tnefnavigator.dll10.2.732.0305,96813-Mar-201216: 26x 86
Uccapi.dll2.0.6362.153,424,25604 Tháng mư?i m?t, 201123: 31x 86
Uccapires.dll2.0.6362.15636,93604 Tháng mư?i m?t, 201123: 31x 86
Uuencodenavigator.dll10.2.732.0255,28013-Mar-201216: 26x 86
Version.exe10.2.732.0310,57613-Mar-201216: 26x 86
Xmlconfigim.xmlkhông áp d?ng4.036 ngư?i04 Tháng mư?i m?t, 201123: 31không áp d?ng
Ziparchive.dll10.2.732.0302,38413-Mar-201216: 26x 86
Localenginemapping.cabkhông áp d?ng6,39904 Tháng mư?i m?t, 201123: 31không áp d?ng
Avemicrosoft.dll1.0.201.0447,76002-Mar-201220: 15x 86
Manifest.cabkhông áp d?ng8,27213-Mar-201216: 54không áp d?ng
Mpavbase.VDM1.121.0.044,004,03220-Feb-201208: 05không áp d?ng
Mpavdlta.VDM1.121.1437.02,473,66413-Mar-201206: 53không áp d?ng
Mpengine.dll1.1.8101.06,552,12020-Feb-201208: 05x 86
Manifest.cabkhông áp d?ng10,38304 Tháng mư?i m?t, 201123: 31không áp d?ng
Wormprge.datkhông áp d?ng22,72204 Tháng mư?i m?t, 201123: 31không áp d?ng
Extractfiles.dll.mui10.2.732.053,55213-Mar-201216: 26không áp d?ng
Forefrontserver.chmkhông áp d?ng259,87604 Tháng mư?i m?t, 201123: 31không áp d?ng
FSCDiag.dll.mui10.2.732.060,72013-Mar-201216: 26không áp d?ng
Fscutility.dll.mui10.2.732.066,35213-Mar-201216: 26không áp d?ng
Fssaclient.dll.mui10.2.732.0360,75213-Mar-201216: 26không áp d?ng
Getenginefiles.dll.mui10.2.732.055,08813-Mar-201216: 26không áp d?ng
Resourcestrings.dll.mui10.2.732.0119,08813-Mar-201216: 26không áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2694730 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Ba 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft Forefront Security for Office Communications Server
  • Microsoft Lync 2010
T? khóa: 
kbautohotfix kbmt KB2694730 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2694730

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com