Identifikator ?lanka: 269155 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Simptomi

Kada poku?ate da postavite IP adresu na mre?nom adapteru, mo?ete dobiti slede?u poruku o gre?ci:
IP adresa XXX.XXX.XXX.XXX koju ste uneli za ovaj mre?ni adapter je ve? dodeljena drugom adapteru Ime adaptera. Ime adaptera je skriveno od fascikle mre?nih i pozivnih veza zato ?to fizi?ki nije na ra?unaru ili je zastareli adapter koji ne radi. Ako oba adaptera dobiju istu adresu i postanu aktivni, samo jedan ?e koristiti ovu adresu. Ovo mo?e dovesti do neispravne konfiguracije sistema. ?elite li da unesete druga?iju IP adresu za ovaj adapter na listi IP adresa u dijalogu ?Vi?e opcija??
Napomena U ovoj poruci o gre?ci, ?uvar mesta XXX.XXX.XXX.XXX predstavlja IP adresu koju poku?avate da podesite, a ?uvar mesta Ime adaptera predstavlja ima mre?nog adaptera koji je prisutan u registratoru, ali skriven u upravlja?u ure?ajima.

Ako kliknete na Da, vide?ete TCP/IP svojstva. Tu mo?ete da promenite IP adresu u neku drugu za trenutno prikazani mre?ni adapter u upravlja?u ure?ajima. Ako kliknete na dugme Ne, IP adresa se dodeljuje mre?nom adapteru. Imajte na umu da ako kliknete na dugme Ne, izabrani mre?ni adapter u upravlja?u ure?ajima i duplirani mre?ni adapter imaju istu IP adresu. U ve?ini slu?ajeva, ove ne prouzrokuje probleme zato ?to je upravlja?ki program onemogu?en.

Napomena Na ra?unaru koji radi pod operativnim sistemom Windows Server 2008, dobijate slede?u poruku o gre?ci:
Nije mogu?e preimenovati ovu vezu. Veza sa imenom koje ste naveli ve? postoji. Navedite neko drugo ime.

Uzrok

Do ove gre?ke dolazi jer mre?ni adapter sa istom IP adresom je u registratoru, ali je skriven u upravlja?u ure?ajima. Do ovog mo?e do?i kada premestite mre?ni adapter iz jednog PCI konektora u drugi.

Re?enje

Da bismo umesto vas deinstalirali duplirani mre?ni adapter koriste?i 2. metod, pre?ite na odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako ?elite sami da izbri?ete dupli mre?ni adapter, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.

Popravi umesto mene

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start expanded
Da biste automatski deinstalirali dupli mre?ni adapter, kliknite na dugme ili vezu Popravi. Zatim kliknite na dugme Pokreni u dijalogu Preuzimanje datoteke i sledite korake u ?arobnjaku Popravka.

Za Windows 8 ili Windows Server 2012
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start expanded
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets fixit1
Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 25010
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets fixit2

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end

Za Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008 ili Windows Server 2003
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start expanded
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets fixit1
Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50609
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets fixit2
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end

Napomene
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
 • Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom. Me?utim, automatska popravka funkcioni?e i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.
 • Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, sa?uvajte re?enje za popravku na fle? disku ili CD-u, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.
 • Bi?emo vam zahvalni na povratnim informacijama. Da biste obezbedili povratne informacije ili da biste prijavili probleme sa ovim re?enjem, ostavite komentar na blogu ?Popravi umesto mene? ili nam po?aljite e-poruku.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end

Popravi?u sâm

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Da biste re?ili problem, deinstalirajte dupli mre?ni adapter iz registratora. Da biste to uradili, koristite jedan od slede?ih metoda:

1. metod

 1. Koristite jedan od slede?ih metoda da biste oti?li do komandne linije:
  • U operativnom sistemu Windows 8 ili Windows Server 2012, koristite dugme za pretragu da biste tra?ili cmd, a zatim dodirnite ili kliknite na Komandnu liniju.
  • U prethodnim verzijama operativnog sistema Windows, kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, unesite cmd.exe, a zatim pritisnite taster Enter.

 2. Otkucajte set devmgr_show_nonpresent_devices=1, a zatim pritisnite taster ENTER.
 3. Otkucajte Pokreni DEVMGMT.MSC, a zatim pritisnite taster ENTER.
 4. Izaberite stavku Prikaz, a zatim stavku Prika?i skrivene ure?aje.
 5. Razvijte stablo Mre?ni adapteri.
 6. Kliknite desnim tasterom mi?a na nedostupni mre?ni adapter, a zatim izaberite stavku Deinstaliraj.

2. metod

Uslu?ni program DevCon je uslu?ni program komandne linije koji slu?i kao alternativa upravlja?u ure?ajima. Kada koristite DevCon, mo?ete omogu?iti, onemogu?iti, ponovo pokrenuti, a?urirati, ukloniti i ispitati pojedina?ne ure?aje ili grupe ure?aja. Da biste koristili DevCon, sledite ove korake:
 1. Preuzmite alatku DevCon tako ?to ?ete kliknuti na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  311272 Uslu?ni program komandne linije DevCon funkcioni?e kao alternativa upravlja?u ure?ajima
 2. Raspakujte 32-bitnu ili 64-bitnu alatku DevCon u lokalnu fasciklu.
 3. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte cmd, a zatim pritisnite taster ENTER. Ako koristite Windows 8 ili Windows Server 2012, koristite dugme za pretragu da biste tra?ili cmd.
 4. Otkucajte CD:\<path_to_binaries> da biste se premestili na lokaciju na kojoj se nalazi devcon.exe.
 5. Pokrenite slede?u komandu da biste naveli sve prisutne mre?ne adaptere:
  devcon listclass net
 6. Pokrenite slede?u komandu da biste preuzeli sve mre?ne adaptere:
  devcon findall =net
 7. Za mre?ne adaptere koji nisu navedeni kao rezultat prve komande, zabele?ite ID instance tih stavki, a zatim pokrenite slede?u komandu za svaki ID instance:
  devcon -r remove<ID instance>
  Na primer, pokrenite slede?u komandu:
  devcon -r remove "@PCI\VEN_10B7&DEV_9200&SUBSYS_00D81028&REV_78\4&19FD8D60&0&58F0"
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  assets folding end collapsed

Dodatne informacije

Kada dobijete poruku o gre?ci u odeljku ?Simptomi?, skriveni ili duplirani mre?ni adapter se ne pojavljuje u upravlja?u ure?ajima ukoliko ne sledite korake u ovom ?lanku. Upravlja? ure?ajima ne prikazuje mre?ni adapter i obi?no uz ime ima oznaku ?#2? uz ime.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 269155 - Poslednji pregled: 3. oktobar 2013. - Revizija: 4.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows 8
 • Windows 8 Pro
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Standard
 • Windows Server 2012 Datacenter
Klju?ne re?i: 
kberrmsg kbhardware kbprb w2000device kbfixme kbmsifixme KB269155

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com