Straipsnio ID: 269155 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai

Kai bandote nustatyti IP adres? tinklo plok?t?je, galite gauti ?? klaidos prane?im?:
IP adresas XXX.XXX.XXX.XXX, kur? ?ved?te ?iai tinklo plok?tei, jau priskirtas kitam adapteriui Adapterio pavadinimas. Adapterio pavadinimas yra pasl?ptas nuo tinklo ir telefono ry?io aplanko, nes jis fizi?kai n?ra kompiuteryje arba yra neveikiantis senesnio tipo adapteris. Jeigu tas pats adresas priskirtas abiem adapteriams ir jie pasidaro aktyv?s, tik vienas j? naudos ?? adres?. D?l to sistema gali b?ti netinkamai sukonfig?ruota. Ar norite ?vesti kit? IP adres? ?iam adapteriui IP adres? s?ra?e, esan?iame papildomame dialogo lange?
Pastaba ?iame klaidos prane?ime vietos rezervavimo ?enklas XXX.XXX.XXX.XXX rodo IP adres?, kur? m?ginate nustatyti, o vietos rezervavimo ?enklas Plok?t?s pavadinimas rodo registre esan?ios, bet ?rengini? tvarkytuv?je nerodomos, tinklo plok?t?s pavadinim?.

Jei spustel?site Taip, pamatysite TCP/IP ypatybes. ?ia galite pakeisti dabar ?rengini? tvarkytuv?je rodomos tinklo plok?t?s IP adres? ? kitok?. Jeigu spustel?site Ne, IP adresas bus priskirtas tinklo plok?tei. Atminkite, jeigu spustel?site Ne, ?rengini? tvarkytuv?je pasirinkta tinklo plok?t? ir dubliuota tinklo plok?t? tur?s tok? pat? IP adres?. Daugeliu atvej? tai nesukels joki? problem?, nes tvarkykl? yra i?jungta.

Pastaba Jeigu kompiuteryje veikia ?Windows Server 2008?, gausite ?? klaidos prane?im?:
?io ry?io pervardyti negalima. Ry?ys su j?s? nurodytu pavadinimu jau yra. Nurodykite kit? pavadinim?.

Prie?astis

?i problema i?kyla, nes tinklo plok?t? su tokiu pa?iu IP adresu registre yra, bet nerodoma ?rengini? tvarkytuv?je. Taip gali atsitikti, kai tinklo plok?t? perkeliate i? vieno PCI lizdo ? kit?.

Sprendimas

Jei pageidaujate, kad dubliuot? tinklo plok?t? 2 b?du i?diegtume u? jus, pereikite ? skyri? ?Pataisyti u? mane?. Jei dubliuot? tinklo plok?t? norite i?diegti patys, eikite ? skyri? ?Leisti taisyti pa?iam?.

Pataisyti u? mane

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start expanded
Nor?dami i?diegti dubliuot? tinklo plok?t? spustel?kite mygtuk? arba sait? Taisyti . Tada dialogo lange Failo atsisiuntimas spustel?kite Vykdyti ir atlikite vedlio Taisyti nurodytus veiksmus.

Skirta ?Windows 8? arba ?Windows Server 2012?
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start expanded
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
Spr?sti ?i? problem?
?Microsoft Fix it? 25010
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end

Skirta ?Windows 7?, ?Windows Vista?, ?Windows XP?, ?Windows Server 2008? arba ?Windows Server 2003?
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start expanded
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
Spr?sti ?i? problem?
?Microsoft Fix it? 50609
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end

Pastabos
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
 • ?is vedlys gali b?ti tik angl? kalba. Ta?iau automatinis taisymas tinka ir kit? kalb? ?Windows? versijoms.
 • Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame kilo ?i problema, sprendim? ?Fix it? galite ?ra?yti ?flash? atmintin?je arba CD diske ir paleisti j? reikiamame kompiuteryje.
 • B?tume d?kingi u? j?s? atsiliepim?. Nor?dami pateikti atsiliepim? arba prane?ti apie ?io sprendimo problemas, palikite komentar? interneto dienora?tyje ?Pataisyti u? mane? arba atsi?skite mums el. lai?k?.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end

Leiskite taisyti pa?iam

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, pa?alinkite dubliuot? tinklo plok?t? i? registro. Tai atlikite vienu i? toliau pateikt? b?d?:

1 b?das

 1. Komandin? eilut? pasiekite vienu i? pateikt? b?d?:
  • operacin?je sistemoje ?Windows 8? arba ?Windows Server 2012? naudokite pagrindin? ie?kos mygtuk? nor?dami rasti cmd, tada bakstel?kite arba spustel?kite Komandin? eilut?.
  • Ankstesn?se ?Windows? versijose spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, ?veskite cmd.exe ir paspauskite ?Enter?.

 2. ?veskite set devmgr_show_nonpresent_devices=1 ir paspauskite ?Enter?.
 3. ?veskite Start DEVMGMT.MSC ir paspauskite ?Enter?.
 4. Spustel?kite Per?i?r?ti, tada ? Rodyti pasl?ptus ?renginius.
 5. I?pl?skite Tinklo plok??i? med?.
 6. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite nery?ki? tinklo plok?t?, tada ? I?diegti.

2 b?das

?DevCon? yra komandin?s eilut?s priemon?, kuri veikia kaip ?rengini? tvarkytuv?s alternatyva. Kai naudojate ?DevCon?, galite ?jungti, i?jungti, paleisti i? naujo, naujinti, ?alinti ir pateikti u?klausas d?l atskir? ?rengini? arba ?rengini? grupi?. Nor?dami naudoti ?DevCon?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Atsisi?skite ?DevCon? ?rank? spustel?dami toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
  311272 ?DevCon? komand? eilut?s priemon? veikia kaip alternatyva ?rengini? tvarkytuvei
 2. I?pakuokite 32 arba 64 bit? ?DevCon? ?rank? dvejetainiu formatu ? vietin? aplank?.
 3. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Vykdyti, ?veskite cmd ir paspauskite ?Enter?. Jei ?diegta ?Windows 8? arba ?Windows Server 2012?, naudokite pagrindin? ie?kos mygtuk? nor?dami rasti cmd.
 4. ?veskite CD:\<path_to_binaries>, kad patektum?te ten, kur yra devcon.exe.
 5. Vykdykite pateikt? komand? nor?dami pamatyti visas esamas tinklo plok?tes:
  devcon listclass net
 6. Vykdykite pateikt? komand? nor?dami gauti visas tinklo plok?tes:
  devcon findall =net
 7. D?l tinklo plok??i?, kurios nepateikiamos tarp pirmosios komandos rezultat?, u?sira?ykite t? element? egzemplioriaus ID, tada nurodyt? komand? vykdykite su kiekvienu egzemplioriaus ID:
  devcon -r remove<egzemplioriaus ID>
  Pavyzd?iui, vykdykite nurodyt? komand?:
  devcon -r remove "@PCI\VEN_10B7&DEV_9200&SUBSYS_00D81028&REV_78\4&19FD8D60&0&58F0"
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  assets folding end collapsed

Daugiau informacijos

Kai gaunate klaidos prane?im?, nurodyt? skyriuje ?Po?ymiai?, pasl?pta arba dubliuota tinklo plok?t? nepasirodo ?rengini? tvarkytuv?je, jeigu neatliekate ?iame straipsnyje nurodyt? veiksm?. ?rengini? tvarkytuv? rodo tinklo plok?t? ir paprastai prie jos pavadinimo b?na prid?ta ?#2?.

Savyb?s

Straipsnio ID: 269155 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. vasario 26 d. - Per?i?ra: 4.0
Taikoma:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server (serveris)
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows 8
 • Windows 8 Pro
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Standard
 • Windows Server 2012 Datacenter
Rakta?od?iai: 
kberrmsg kbhardware kbprb w2000device kbfixme kbmsifixme KB269155

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com