Quá tr?nh Lsass.exe đ? v? khi b?n kí nh?p vào Lync 2010 đ? t?i m?t gi?y ch?ng nh?n t? các h? sơ di đ?ng trong Windows

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2691043 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

H?y xem xét t?nh hu?ng sau đây:
 • Trư?c đó b?n đ? s? d?ng m?t máy tính d?a trên Windows XP khách hàng.
 • B?n đ?t c?u h?nh tài kho?n c?a b?n đ? s? d?ng h? sơ di đ?ng đ? kí nh?p vào m?t khách hàng máy tính đang ch?y Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Vista ho?c Windows Server 2008.
 • B?n kí nh?p vào Microsoft Lync 2010 đ? t?i ch?ng ch? t? h? sơ di đ?ng.
Trong trư?ng h?p này, tr?nh b?n ghi d?ch v? h? th?ng con chính quy?n đ?a phương b?o v? (Lsass.exe) đ? v? crash.

Lưu ?: V?n đ? này x?y ra khi b?n ch?y b?t k? ?ng d?ng g?i hàm ch?c năng CredWrite b?ng cách s? d?ng m?t CRED_TYPE_GENERIC_CERTIFICATE lo?i ?y nhi?m.

Ngoài ra, v?n đ? này c?ng x?y ra khi qu?n l? ?y nhi?m (CredMan) t?i Microsoft văn ph?ng truy?n thông Server (OCS) Gi?y ch?ng nh?n t? h? sơ di đ?ng.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Áp d?ng hotfix này ch? đ? h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i đ?n l?n c?p nh?t ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ?: N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ?: Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t hệ điều hành sau:
 • Windows 7 Gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
 • Windows Vista gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2)
 • Windows Server 2008 SP2
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
976932 Thông tin v? Gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows Vista, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
935791 Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? Windows Vista m?i nh?t
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows Server 2008, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
968849 Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2008

Thông tin s? ki?m nh?p

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i vào s? ki?m nh?p.

Yêu c?u kh?i đ?ng l?i

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Thông tin t?p

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày và th?i gian cho nh?ng t?p đư?c li?t kê theo Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Ngày và th?i gian cho các t?p trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? theo th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i đ? l?ch th?i gian l?ch gi? (DST) Ngoài ra, ngày và th?i gian có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? thao tác trên các t?p.
Ghi chú thông tin t?p Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Hotfix đư?c bao g?m trong cùng các gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Yêu c?u Hotfix đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn tham chi?u đ?n m?c "Áp d?ng cho" trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mC?t m?cNhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 1,21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Nhánh b?n ghi d?ch v? GDR ch? ch?a nh?ng b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i đ? gi?i quy?t các v?n đ? quan tr?ng và ph? bi?n. Nhánh b?n ghi d?ch v? LDR ch?a hotfix cùng v?i các b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i.
 • Các t?p tin (b?n kê.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2". T?p MUM và MANIFEST và catalô b?o m?t liên k?t (.cat), r?t quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a các thành ph?n c?p nh?t. T?p catalô b?o m?t, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Đ?i v?i phiên b?n d?a trên x86 đư?c h? tr? c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Cng.sys6.1.7601.21971369,35219 tháng 12 năm 201104:34x 86
Ksecdd.sys6.1.7601.2197167.44019 tháng 12 năm 201104:36x 86
Ksecpkg.sys6.1.7601.21971134.00019 tháng 12 năm 201104:36x 86
Lsasrv.dll6.1.7601.219711,038,84819 tháng 12 năm 201104:28x 86
Lsasrv.mofkhông áp d?ng13.78012 Tháng mư?i m?t năm 201023: 53không áp d?ng
Lsass.exe6.1.7601.2197122.52819 tháng 12 năm 201104:26x 86
Secur32.dll6.1.7601.2197122.01619 tháng 12 năm 201104:31x 86
Sspicli.dll6.1.7601.21971100.35219 tháng 12 năm 201104:31x 86
Sspisrv.dll6.1.7601.2197115.87219 tháng 12 năm 201104:31x 86
Schannel.dll6.1.7601.21971224,76819 tháng 12 năm 201104:31x 86
Đ?i v?i t?t c? phiên b?n d?a trên x64 đư?c h? tr? c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Cng.sys6.1.7601.21971459,23219 tháng 12 năm 201105:26x 64
Ksecdd.sys6.1.7601.2197195.60019 tháng 12 năm 201105:28x 64
Ksecpkg.sys6.1.7601.21971152,43219 tháng 12 năm 201105:28x 64
Lsasrv.dll6.1.7601.219711,446,40019 tháng 12 năm 201105:20x 64
Lsasrv.mofkhông áp d?ng13.78012 Tháng mư?i m?t năm 201023: 50không áp d?ng
Lsass.exe6.1.7601.2197131.23219 tháng 12 năm 201105:17x 64
Secur32.dll6.1.7601.2197128.16019 tháng 12 năm 201105:22x 64
Sspicli.dll6.1.7601.21971136.19219 tháng 12 năm 201105:23x 64
Sspisrv.dll6.1.7601.2197129.18419 tháng 12 năm 201105:23x 64
Schannel.dll6.1.7601.21971340,99219 tháng 12 năm 201105:22x 64
Lsasrv.mofkhông áp d?ng13.78012 Tháng mư?i m?t năm 201023: 53không áp d?ng
Secur32.dll6.1.7601.2197122.01619 tháng 12 năm 201104:31x 86
Sspicli.dll6.1.7601.2197196.76819 tháng 12 năm 201104:25x 86
Schannel.dll6.1.7601.21971224,76819 tháng 12 năm 201104:31x 86
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Cng.sys6.1.7601.21971787,50419 tháng 12 năm 201104:26IA-64
Ksecdd.sys6.1.7601.21971179,56819 tháng 12 năm 201104:28IA-64
Ksecpkg.sys6.1.7601.21971307,56819 tháng 12 năm 201104:28IA-64
Lsasrv.dll6.1.7601.219712,656,25619 tháng 12 năm 201104:20IA-64
Lsasrv.mofkhông áp d?ng13.78012 Tháng mư?i m?t năm 201023:52không áp d?ng
Lsass.exe6.1.7601.2197156,32019 tháng 12 năm 201104:17IA-64
Secur32.dll6.1.7601.2197148,64019 tháng 12 năm 201104:23IA-64
Sspicli.dll6.1.7601.21971275,45619 tháng 12 năm 201104:23IA-64
Sspisrv.dll6.1.7601.2197146,08019 tháng 12 năm 201104:23IA-64
Schannel.dll6.1.7601.21971647,68019 tháng 12 năm 201104:23IA-64
Lsasrv.mofkhông áp d?ng13.78012 Tháng mư?i m?t năm 201023: 53không áp d?ng
Secur32.dll6.1.7601.2197122.01619 tháng 12 năm 201104:31x 86
Sspicli.dll6.1.7601.2197196.76819 tháng 12 năm 201104:25x 86
Schannel.dll6.1.7601.21971224,76819 tháng 12 năm 201104:31x 86

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Windows Vista và Windows Server 2008 t?p tin thông tin ghi chú
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

Quan tr?ngHotfixes Windows Vista và Windows Server 2008 hotfixes đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, ch? "Windows Vista" đư?c li?t kê trên trang yêu c?u Hotfix. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows Vista" trên trang. Luôn luôn tham chi?u đ?n m?c "Áp d?ng cho" trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SP n), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau.
 • Các t?p tin (b?n kê.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 và Windows Vista". MUM t?p tin, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), đ?u vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? bang ph?n C?p Nh?t. T?p catalô b?o m?t, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2008 và Windows Vista
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Ksecdd.sys6.0.6002.23105440,68021-Feb-201407:42x 86
Lsasrv.dll6.0.6002.233931,262,08013 tháng 5 năm 201408:55x 86
Lsasrv.mofkhông áp d?ng13.78021-Feb-201407:44không áp d?ng
Lsass.exe6.0.6002.233939,72813 tháng 5 năm 201407:36x 86
Secur32.dll6.0.6002.2339372,70413 tháng 5 năm 201408:57x 86
Wdigest.dll6.0.6002.23393175,61613 tháng 5 năm 201408:57x 86
Msv1_0.dll6.0.6002.23393218,62413 tháng 5 năm 201408:55x 86
Schannel.dll6.0.6002.23393279,55213 tháng 5 năm 201408:57x 86


Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 và Windows Vista
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Ksecdd.sys6.0.6002.23105517,48021-Feb-201407:56x 64
Lsasrv.dll6.0.6002.233931,693,18413 tháng 5 năm 201409:46x 64
Lsasrv.mofkhông áp d?ng13.78021-Feb-201408:00không áp d?ng
Lsass.exe6.0.6002.2339311,26413 tháng 5 năm 201408:18x 64
Secur32.dll6.0.6002.2339394,72013 tháng 5 năm 201409:48x 64
Wdigest.dll6.0.6002.23393205,82413 tháng 5 năm 201409:49x 64
Msv1_0.dll6.0.6002.23393269,31213 tháng 5 năm 201409:47x 64
Schannel.dll6.0.6002.23393348,16013 tháng 5 năm 201409:48x 64
Lsasrv.mofkhông áp d?ng13.78021-Feb-201407:44không áp d?ng
Secur32.dll6.0.6002.2339377,31213 tháng 5 năm 201408:58x 86
Wdigest.dll6.0.6002.23393175,61613 tháng 5 năm 201408:57x 86
Msv1_0.dll6.0.6002.23393218,62413 tháng 5 năm 201408:55x 86
Schannel.dll6.0.6002.23393279,55213 tháng 5 năm 201408:57x 86


Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Ksecdd.sys6.0.6002.231051,030,50421-Feb-201407:50IA-64
Lsasrv.dll6.0.6002.233933,265,02413 tháng 5 năm 201408:29IA-64
Lsasrv.mofkhông áp d?ng13.78021-Feb-201407:52không áp d?ng
Lsass.exe6.0.6002.2339317,92013 tháng 5 năm 201407:20IA-64
Secur32.dll6.0.6002.23393202,75213 tháng 5 năm 201408:31IA-64
Wdigest.dll6.0.6002.23393483,32813 tháng 5 năm 201408:32IA-64
Msv1_0.dll6.0.6002.23393570,36813 tháng 5 năm 201408:30IA-64
Schannel.dll6.0.6002.23393812,03213 tháng 5 năm 201408:31IA-64
Lsasrv.mofkhông áp d?ng13.78021-Feb-201407:44không áp d?ng
Secur32.dll6.0.6002.2339377,31213 tháng 5 năm 201408:58x 86
Wdigest.dll6.0.6002.23393175,61613 tháng 5 năm 201408:57x 86
Msv1_0.dll6.0.6002.23393218,62413 tháng 5 năm 201408:55x 86
Schannel.dll6.0.6002.23393279,55213 tháng 5 năm 201408:57x 86


Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ?y nhi?m, h?y truy c?p web site Microsoft sau đây:
Thông tin chung v? c?u trúc ?y nhi?m
Thông tin chung v? ch?c năng CredMarshalCredential
Thông tin chung v? qu?n l? ?y nhi?m v?i Khuôn kh? .NET 2.0
Thông tin chung v? ch?c năng CredWrite
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thông tin người dùng di đ?ng, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
Thông tin chung v? thông tin người dùng di đ?ng
Đ? bi?t thêm thông tin v? thu?t ng? c?p nh?t ph?n m?m, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? các bản c?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

Thông tin t?p b? sung cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
T?p b? sung cho t?t c? các phiên b?n d?a trên x86 đư?c h? tr? c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pX86_37b47936b16d240ac20a43ca6b67c9ac_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21971_none_683953709a4861eb.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1.040
Ngày (UTC)19 tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)18:12
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21971_none_a897b6c4d45e4421.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p99,806
Ngày (UTC)19 tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:57
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-an ninh-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21971_none_24637710ccd5e2ac.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p12.919
Ngày (UTC)19 tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)05:01
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các phiên b?n d?a trên x64 đư?c h? tr? c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_3cda6d90e5b62028f5c7c3151e2ab94d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21971_none_a53c6e5350ab2151.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1.734
Ngày (UTC)19 tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)18:12
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_4328615a696a51e94f0f8c7be343cde4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21971_none_44bc70f8b71b1599.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p709
Ngày (UTC)19 tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)18:12
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_bb3baa4c31f2a1155992584dfb2e2e54_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21971_none_a7475c2c40d4f3a7.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1.046
Ngày (UTC)19 tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)18:12
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_dd548d63492c5314df7e5fd090cfc791_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21971_none_736b7025ab29b268.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1.383
Ngày (UTC)19 tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)18:12
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21971_none_04b652488cbbb557.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p99,810
Ngày (UTC)19 tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)05:52
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-an ninh-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21971_none_80821294853353e2.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p12.921
Ngày (UTC)19 tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)05:56
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21971_none_0f0afc9ac11c7752.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p86,382
Ngày (UTC)19 tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:49
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-an ninh-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21971_none_8ad6bce6b99415dd.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p6.945
Ngày (UTC)19 tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:48
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pIa64_50e8d2541a95250933cf7aa1b6c98342_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21971_none_7c4bd4c4ebabc257.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1,731
Ngày (UTC)19 tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)18:12
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21971_none_a8995abad45c4d1d.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p99,808
Ngày (UTC)19 tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)05:45
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-an ninh-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21971_none_24651b06ccd3eba8.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p12,920
Ngày (UTC)19 tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)05:49
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21971_none_0f0afc9ac11c7752.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p86,382
Ngày (UTC)19 tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:49
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-an ninh-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21971_none_8ad6bce6b99415dd.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p6.945
Ngày (UTC)19 tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:48
N?n t?ngkhông áp d?ng

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Vista và Windows Server 2008

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed


T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
thu?c tính t?pGiá tr?
Tên t?pX86_a34806ffe529761b2e3614f882458ab5_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23393_none_e3def07fe0cb18e4.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p703
Ngày (UTC)13 tháng 5 năm 2014
Th?i gian (UTC)17: 58
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_b5da90b3d23025c3580c606936f03ed0_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23393_none_c4ef14f15462b2f3.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1.385 ngư?i
Ngày (UTC)13 tháng 5 năm 2014
Th?i gian (UTC)17: 58
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23393_none_a85c3dbd73558006.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p34,359
Ngày (UTC)13 tháng 5 năm 2014
Th?i gian (UTC)09:38
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-an ninh-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23393_none_3cdefe12933f5b99.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p9,924
Ngày (UTC)13 tháng 5 năm 2014
Th?i gian (UTC)09:41
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-an ninh-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23393_none_7ec49fce79150ae8.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p18.890 ngư?i
Ngày (UTC)13 tháng 5 năm 2014
Th?i gian (UTC)09:40
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-an ninh-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23393_none_2427fe096bcd1e91.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p18.090 ngư?i
Ngày (UTC)13 tháng 5 năm 2014
Th?i gian (UTC)09:41
N?n t?ngkhông áp d?ng


T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
thu?c tính t?pGiá tr?
Tên t?pAmd64_5eec2a36a3f2ea91e0fff4424ed81411_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23393_none_4bddd7e4066e83c2.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p2,428
Ngày (UTC)13 tháng 5 năm 2014
Th?i gian (UTC)17: 58
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_f849838c2a7adb9e5b3e93d338c2df79_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23393_none_901723161b40677b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1.056
Ngày (UTC)13 tháng 5 năm 2014
Th?i gian (UTC)17: 58
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23393_none_047ad9412bb2f13c.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p34.447
Ngày (UTC)13 tháng 5 năm 2014
Th?i gian (UTC)10:44
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-an ninh-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23393_none_98fd99964b9ccccf.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p9,948
Ngày (UTC)13 tháng 5 năm 2014
Th?i gian (UTC)10:49
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-an ninh-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23393_none_dae33b5231727c1e.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p18,926
Ngày (UTC)13 tháng 5 năm 2014
Th?i gian (UTC)10:47
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-an ninh-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23393_none_8046998d242a8fc7.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p18,120
Ngày (UTC)13 tháng 5 năm 2014
Th?i gian (UTC)10:48
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23393_none_0ecf83936013b337.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p21,959
Ngày (UTC)13 tháng 5 năm 2014
Th?i gian (UTC)09:35
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-an ninh-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23393_none_a35243e87ffd8eca.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p10,140
Ngày (UTC)13 tháng 5 năm 2014
Th?i gian (UTC)09:35
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-an ninh-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23393_none_e537e5a465d33e19.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p17,843
Ngày (UTC)13 tháng 5 năm 2014
Th?i gian (UTC)09:35
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-an ninh-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23393_none_8a9b43df588b51c2.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p17,557
Ngày (UTC)13 tháng 5 năm 2014
Th?i gian (UTC)09:35
N?n t?ngkhông áp d?ng


T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
thu?c tính t?pGiá tr?
Tên t?pIa64_18d9d0609e979703bd6f7c6af7b4b045_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23393_none_8c4795be32637601.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1.054
Ngày (UTC)13 tháng 5 năm 2014
Th?i gian (UTC)17: 58
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pIa64_7bcad5e11da284de6d15c87347a1f60c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23393_none_9f0f89daf660e6cb.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p2,424
Ngày (UTC)13 tháng 5 năm 2014
Th?i gian (UTC)17: 58
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23393_none_a85de1b373538902.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p34,403
Ngày (UTC)13 tháng 5 năm 2014
Th?i gian (UTC)09:21
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-an ninh-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23393_none_3ce0a208933d6495.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p9,936
Ngày (UTC)13 tháng 5 năm 2014
Th?i gian (UTC)09:23
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-an ninh-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23393_none_7ec643c4791313e4.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p18,908
Ngày (UTC)13 tháng 5 năm 2014
Th?i gian (UTC)09:22
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-an ninh-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23393_none_2429a1ff6bcb278d.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p18,105
Ngày (UTC)13 tháng 5 năm 2014
Th?i gian (UTC)09:23
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23393_none_0ecf83936013b337.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p21,959
Ngày (UTC)13 tháng 5 năm 2014
Th?i gian (UTC)09:35
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-an ninh-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23393_none_a35243e87ffd8eca.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p10,140
Ngày (UTC)13 tháng 5 năm 2014
Th?i gian (UTC)09:35
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-an ninh-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23393_none_e537e5a465d33e19.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p17,843
Ngày (UTC)13 tháng 5 năm 2014
Th?i gian (UTC)09:35
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-an ninh-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23393_none_8a9b43df588b51c2.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p17,557
Ngày (UTC)13 tháng 5 năm 2014
Th?i gian (UTC)09:35
N?n t?ngkhông áp d?ng

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu?c tính

ID c?a bài: 2691043 - L?n xem xét sau cùng: 14 Tháng Bảy 2014 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Microsoft Windows Server Foundation 2008 Windows Server Foundation
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2691043 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2691043

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com