Hi?u su?t ch?m khi b?n duy?t m?c tin thư thoại My Documents trong Thư viện Tài liệu trong Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2690528 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n s? d?ng m?t khóa s? ki?m nh?p ho?c chính sách nhóm đ? thi?t l?p v? trí c?a m?c tin thư thoại My Documents vào m?t m?c tiêu phân ph?i t?p tin h? th?ng (DFS) trên m?t máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2.
 • Đ? tr? m?ng gi?a máy tính và máy ch? g?c DFS là cao.
 • B?n duy?t qua các t?p tin và m?c tin thư thoại trong m?c tin thư thoại My Documents trong Thư viện Tài liệu.
Trong trư?ng h?p này, b?n có kinh nghi?m làm ch?m hi?u su?t duy?t web.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra b?i v? Windows k?t n?i t?i h? ph?c v? DFS nhi?u l?n khi b?n duy?t qua m?t t?p tin ho?c m?c tin thư thoại trong Thư viện Tài liệu. V? v?y, duy?t web hi?u su?t là ch?m khi đ? tr? m?ng cao.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, không có m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào web site c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t hệ điều hành sau:
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? Service Pack 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

S? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p tin có thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính đ?a phương c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian local c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngb?n ghi d?ch v? chi nhánh
  6.1.760 0,21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1.21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2". MUM và b?n kê t?p và t?p catalô (.cat) liên quan đ?n an ninh, r?t quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Actxprxy.dll6.1.7600.21177309,76029-Mar-20124: 38x 86
Explorerframe.dll6.1.7600.211771,501,69629-Mar-20124: 39x 86
Explorerframe.dll6.1.7601.219531,499,13629-Mar-20125: 00x 86
Searchfolder.dll6.1.7600.21177646,65629-Mar-20124: 42x 86
Searchfolder.dll6.1.7601.21953646,14429-Mar-20125: 02x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Actxprxy.dll6.1.7600.21177957,95229-Mar-20125: 22x 64
Explorerframe.dll6.1.7600.211771,866,24029-Mar-20125: 24x 64
Explorerframe.dll6.1.7601.219531,867,77629-Mar-201219: 24x 64
Searchfolder.dll6.1.7600.21177869,88829-Mar-20125: 27x 64
Searchfolder.dll6.1.7601.21953868,35229-Mar-201219: 27x 64
Explorerframe.dll6.1.7600.211771,501,69629-Mar-20124: 39x 86
Explorerframe.dll6.1.7601.219531,499,13629-Mar-20125: 00x 86
Actxprxy.dll6.1.7600.21177309,76029-Mar-20124: 38x 86
Searchfolder.dll6.1.7600.21177646,65629-Mar-20124: 42x 86
Searchfolder.dll6.1.7601.21953646,14429-Mar-20125: 02x 86
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Actxprxy.dll6.1.7600.211771,007,10429-Mar-20124: 16IA-64
Explorerframe.dll6.1.7600.211773,810,30429-Mar-20124: 17IA-64
Explorerframe.dll6.1.7601.219533,810,81629-Mar-20124: 13IA-64
Searchfolder.dll6.1.7600.211771,861,63229-Mar-20124: 19IA-64
Searchfolder.dll6.1.7601.219531,861,63229-Mar-20124: 17IA-64
Explorerframe.dll6.1.7600.211771,501,69629-Mar-20124: 39x 86
Explorerframe.dll6.1.7601.219531,499,13629-Mar-20125: 00x 86
Actxprxy.dll6.1.7600.21177309,76029-Mar-20124: 38x 86
Searchfolder.dll6.1.7600.21177646,65629-Mar-20124: 42x 86
Searchfolder.dll6.1.7601.21953646,14429-Mar-20125: 02x 86

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? DFS, h?y vào web site c?a Microsoft sau đây:
Thông tin chung v? DFS
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? c?u h?nh hay s? d?ng DFS, h?y vào web site c?a Microsoft sau đây:
Làm th? nào đ? c?u h?nh hay s? d?ng DFS

Thông tin thêm t?p

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pX86_42eefa0bfa01d8beaa4907b140f5fb8c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21953_none_6851371b3cc44029.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin701
Ngày (UTC)29-Mar-2012
Th?i gian (UTC)23: 25
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_44a29ab3861f45269e15c26757e5fe80_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21177_none_fb171849e7d969be.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin700
Ngày (UTC)29-Mar-2012
Th?i gian (UTC)23: 25
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_49a4e7c32b2fb275e11324569bc7c158_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21953_none_cf2a6371d0b96367.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin700
Ngày (UTC)29-Mar-2012
Th?i gian (UTC)23: 25
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_66dc1a73d7874cd97b219fe127835d85_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21177_none_1b8a58edf1eb4229.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin700
Ngày (UTC)29-Mar-2012
Th?i gian (UTC)23: 25
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_992964eb7b9cf27539b39a5d859b7e8a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21177_none_706b5646c07f5f79.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin701
Ngày (UTC)29-Mar-2012
Th?i gian (UTC)23: 25
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_c193f36ed16b6385f8643efb05939e14_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21177_none_fd4dd001e616d2d2.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.045
Ngày (UTC)29-Mar-2012
Th?i gian (UTC)23: 25
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-activexproxy_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21177_none_127ada6464b1c4ba.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin475,993
Ngày (UTC)29-Mar-2012
Th?i gian (UTC)5: 20
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-explorerframe_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21177_none_c2e9b057ee3854fe.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin46,850
Ngày (UTC)29-Mar-2012
Th?i gian (UTC)5: 21
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-explorerframe_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21953_none_c4e1d5d1eb51ed91.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin46,850
Ngày (UTC)29-Mar-2012
Th?i gian (UTC)5: 38
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-searchfolder_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21177_none_9adce0eb43b3f1be.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin47,155
Ngày (UTC)29-Mar-2012
Th?i gian (UTC)5: 18
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-searchfolder_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21953_none_9cd5066540cd8a51.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin47,155
Ngày (UTC)29-Mar-2012
Th?i gian (UTC)5: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_44a29ab3861f45269e15c26757e5fe80_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21177_none_5735b3cda036daf4.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin702
Ngày (UTC)29-Mar-2012
Th?i gian (UTC)23: 25
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_6d4b3872b6b588dc7e39eaecd2fd544b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21953_none_f0e4eb6f63b724d3.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.048
Ngày (UTC)29-Mar-2012
Th?i gian (UTC)23: 25
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_7b4388dd32ab1961d32624bb89b171b2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21177_none_92a0c209630abeaf.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.052 ngư?i
Ngày (UTC)29-Mar-2012
Th?i gian (UTC)23: 25
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_a5336343dbfc15c097cbe0d6da037a9f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21953_none_836015280f0de745.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.052 ngư?i
Ngày (UTC)29-Mar-2012
Th?i gian (UTC)23: 25
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_b4ee411393815a942f192545875488b6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21177_none_1bdf98584c162bec.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.048
Ngày (UTC)29-Mar-2012
Th?i gian (UTC)23: 25
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_c3e3f8283d49b5f3daa89b21fc730cef_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21177_none_cdc1be9a640235d0.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.048
Ngày (UTC)29-Mar-2012
Th?i gian (UTC)23: 25
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_d672778a60092898ed9198825692dc0d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21177_none_1bc9c0429c6ccbfe.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin704
Ngày (UTC)29-Mar-2012
Th?i gian (UTC)23: 25
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-activexproxy_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21177_none_6e9975e81d0f35f0.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin475,995
Ngày (UTC)29-Mar-2012
Th?i gian (UTC)6: 06
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-explorerframe_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21177_none_1f084bdba695c634.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin46,854
Ngày (UTC)29-Mar-2012
Th?i gian (UTC)6: 08
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-explorerframe_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21953_none_21007155a3af5ec7.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin46,854
Ngày (UTC)29-Mar-2012
Th?i gian (UTC)19: 59
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-searchfolder_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21177_none_f6fb7c6efc1162f4.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin47,159
Ngày (UTC)29-Mar-2012
Th?i gian (UTC)6: 12
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-searchfolder_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21953_none_f8f3a1e8f92afb87.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin47,159
Ngày (UTC)29-Mar-2012
Th?i gian (UTC)20: 02
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-explorerframe_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21177_none_295cf62ddaf6882f.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin46,504
Ngày (UTC)29-Mar-2012
Th?i gian (UTC)5: 06
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-explorerframe_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21953_none_2b551ba7d81020c2.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin46,504
Ngày (UTC)29-Mar-2012
Th?i gian (UTC)5: 29
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-activexproxy_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21177_none_127ada6464b1c4ba.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin475,993
Ngày (UTC)29-Mar-2012
Th?i gian (UTC)5: 20
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-searchfolder_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21177_none_9adce0eb43b3f1be.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin47,155
Ngày (UTC)29-Mar-2012
Th?i gian (UTC)5: 18
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-searchfolder_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21953_none_9cd5066540cd8a51.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin47,155
Ngày (UTC)29-Mar-2012
Th?i gian (UTC)5: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pIa64_0d66a8d1eebbe0d54a4bd23ea4d3a903_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21953_none_a08b4ee89fb4fbb8.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.050
Ngày (UTC)29-Mar-2012
Th?i gian (UTC)23: 25
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pIa64_81a2d60ee5dc86f5e2a6811d4479d5d5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21953_none_0b4cd8479e64c6f3.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.046
Ngày (UTC)29-Mar-2012
Th?i gian (UTC)23: 25
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pIa64_ccc2c8144c345a70d9bd5ab51f598411_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21177_none_5e7dc06b42bcf36c.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,739
Ngày (UTC)29-Mar-2012
Th?i gian (UTC)23: 25
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pIa64_e3c63d0c7c5b48a7224619950ec8e5bd_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21177_none_08cd7766222dc129.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.046
Ngày (UTC)29-Mar-2012
Th?i gian (UTC)23: 25
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-activexproxy_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21177_none_127c7e5a64afcdb6.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin475,994
Ngày (UTC)29-Mar-2012
Th?i gian (UTC)5: 55
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-explorerframe_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21177_none_c2eb544dee365dfa.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin46,852
Ngày (UTC)29-Mar-2012
Th?i gian (UTC)5: 56
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-explorerframe_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21953_none_c4e379c7eb4ff68d.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin46,852
Ngày (UTC)29-Mar-2012
Th?i gian (UTC)6: 23
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-searchfolder_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21177_none_9ade84e143b1faba.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin47,157
Ngày (UTC)29-Mar-2012
Th?i gian (UTC)5: 58
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-searchfolder_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21953_none_9cd6aa5b40cb934d.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin47,157
Ngày (UTC)29-Mar-2012
Th?i gian (UTC)6: 25
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-explorerframe_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21177_none_295cf62ddaf6882f.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin46,504
Ngày (UTC)29-Mar-2012
Th?i gian (UTC)5: 06
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-explorerframe_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21953_none_2b551ba7d81020c2.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin46,504
Ngày (UTC)29-Mar-2012
Th?i gian (UTC)5: 29
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-activexproxy_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21177_none_127ada6464b1c4ba.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin475,993
Ngày (UTC)29-Mar-2012
Th?i gian (UTC)5: 20
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-searchfolder_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21177_none_9adce0eb43b3f1be.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin47,155
Ngày (UTC)29-Mar-2012
Th?i gian (UTC)5: 18
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-searchfolder_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21953_none_9cd5066540cd8a51.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin47,155
Ngày (UTC)29-Mar-2012
Th?i gian (UTC)5: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2690528 - L?n xem xét sau cùng: 09 Tháng Năm 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
T? khóa: 
kbqfe kbhotfixserver kbfix kbautohotfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2690528 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2690528

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com