Microsoft Lync Mac 2011 14.0.2 atjaunin?juma apraksts

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2690036 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Ievads

?is atjaunin?jums atrisina ??s probl?mas Microsoft Lync Mac 2011:
 • Vair?kas probl?mas, kas saist?tas ar Cisco un kadi?u VPN klientu
 • Jaut?jums, kas izraisa Active Directory lokauts, izmantojot Kerberos protokolu
 • Vair?kas probl?mas, kas izraisa Lync Mac 2011 Izrakst?ties negaid?ti vai av?riju
M?s iesak?m visiem lietot?jiem instal?t ?o atjaunin?jumu.

Risin?jums

Priek?nosac?jumi

Pirms Lync 2011 14.0.2 atjaunin?juma instal??anas p?rliecinieties, ka jums ir Lync 2011 14.0.0 instal?ta j?su dator?. P?rliecinieties, vai dator? darbojas oper?t?jsist?ma Mac OS X v10.5.8 vai jaun?ka versija, Mac OS X oper?t?jsist?mu.

Lai p?rbaud?tu, vai dators atbilst priek?noteikums OS versiju, noklik??iniet uz Par ?o Mac izv?ln? Apple izv?lne.

Lai p?rbaud?tu, vai Lync 14.0.0 ir instal?ta j?su dator?, r?kojieties ??di:
 1. Izv?ln? Iet noklik??iniet uz Lietojumprogrammas.
 2. Atveriet Mac 2011 Lync.
 3. Izv?ln? Lync noklik??iniet uz Par Lync.
 4. Programm? Par Lync dialoglodzi??, versijas numuru, kas tur tiek par?d?ts pazi?ojums. Tas b?tu 14.0.0.

Atjaunin?jumu ieg??ana

?o failu var lejupiel?d?t no Microsoft lejupiel?des centra:

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t Microsoft Lync par Mac 2011 14.0.2 atjaunin?juma pakotni t?l?t.
Release Date: Apr?lis 25, 2012

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft atbalsta failu lejupiel?di, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
119591 Microsoft atbalsta failu ieg??ana no tie?saistes pakalpojumiem
Korpor?cija Microsoft ir sken?jusi ?o failu, lai p?rbaud?tu, vai taj? nav v?rusu. Korpor?cija Microsoft izmantoja visjaun?ko v?rusu noteik?anas programmat?ru, k?da bija pieejama faila izlik?anas datum?. Fails tiek glab?ts serveros ar paaugstin?tu dro??bu, t?d?j?di nodro?inot aizsardz?bu pret neautoriz?tu faila izmai?u veik?anu.

Papildindorm?cija

?aj? rakst? min?tos tre?o pu?u produktus ra?o no korpor?cijas Microsoft neatkar?gi uz??mumi. Korpor?cija Microsoft nesniedz netie??s vai cit?das garantijas attiec?b? uz ?o produktu veiktsp?ju vai uzticam?bu.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2690036 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2013. gada 6. febru?ris - P?rskat??ana: 2.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Office for Mac Academic 2011
 • Microsoft Office for Mac Home and Business 2011
 • Microsoft Office for Mac Home and Student 2011
 • Microsoft Office for Mac 2011
 • Microsoft Lync for Mac 2011
Atsl?gv?rdi: 
kbqfe kbfix atdownload kbmt KB2690036 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2690036

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com