?y quy?n không thành công khi b?n mua hàng ho?c thêm m?t th? tín d?ng trong Windows Phone c?a hàng ho?c trên th? trư?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2689951 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tóm t?t

Bài vi?t này cung c?p các bư?c g? r?i có th? gi?i quy?t th?t b?i ?y quy?n th? tín d?ng x?y ra khi b?n s? d?ng Windows Phone 7 th? trư?ng ho?c Windows Phone 8 Store.

Thông tin thêm

m? l?i ph? bi?n

N?u l?a ch?n thanh toán c?a b?n không đư?c cho phép thông qua ngân hàng c?a b?n, ho?c n?u Microsoft phát hi?n ho?t đ?ng đáng ng? và ngăn không cho chi phí, b?n có th? th?y m?t trong các m? l?i sau đây:

 • C101A007
 • C101A225
 • C101A249
 • C101C400
 • C101C401
 • C101C402
 • C101C403
 • C101C407
 • C101C408

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y th? các gi?i pháp sau:

Gi?i pháp 1: Ki?m tra đ?a ch? thanh toán c?a b?n

Đ?m b?o r?ng đ?a ch? thanh toán cho tài kho?n thanh toán Windows Phone c?a b?n kh?p v?i đ?a ch? thanh toán đư?c s? d?ng b?i công ty th? tín d?ng c?a b?n. Đ? xác minh đ?a ch? thanh toán cho tài kho?n Windows Phone, đ?n cài đ?t chuyên bi?t tài kho?n Ngày windowsphone.com, kí nh?p, và sau đó nh?p vào ch?nh s?a thông tin thanh toán.

Lưu ?Các qu?c gia đ?a ch? thanh toán c?a th? tín d?ng ph?i kh?p v?i các qu?c gia ho?c khu v?c c?a các c?a hàng.

N?u đ?a ch? tài kho?n Windows Phone c?a b?n kh?p v?i đ?a ch? thanh toán đư?c s? d?ng b?i công ty th? tín d?ng c?a b?n, h?y th? các gi?i pháp ti?p theo.

Gi?i pháp 2: Ki?m tra s? th?, ngày h?t h?n, th? b?o m?t m? và tên cho th?

Nh?p l?i s? th? tín d?ng mà không có d?u ki?m, d?u ki?m ph?y ho?c k? t?-s? khác. Ki?m ch?ng r?ng ngày h?t h?n, th? b?o m?t m? và tên mà b?n đ? nh?p đúng và phù h?p v?i nh?ng g? đư?c hi?n th? trên th?.

Gi?i pháp 3: xác nh?n r?ng b?n đang s? d?ng m?t phương pháp thanh toán đư?c ch?p thu?n

B?n có th? s? d?ng th? Visa, MasterCard, American Express, và Discover trong c?a hàng Windows Phone mi?n là h? cho phép mua hàng qu?c t?. Ngay c? khi th? c?a b?n s? hi?n th? m?t bi?u tư?ng Visa ho?c MasterCard, nó có th? là nó không đư?c ch?p thu?n b?i ngân hàng ho?c phát hành các t? ch?c tài chính đ? th?c hi?n m?t mua hàng qu?c t? c?a b?n. Tr? trư?c th? và th? quà t?ng (ngay c? nh?ng ngư?i có m?t bi?u tư?ng Visa ho?c MasterCard) không đ? đi?u ki?n như th? qu?c t? và hi?n không đư?c ch?p nh?n b?i Windows Phone Store.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? phương pháp thanh toán đư?c h? tr? b?i các c?a hàng, h?y xem các Hi?u bi?t v? phương pháp thanh toán qu?c t? và thanh toán ho?t đ?ng Bài vi?t trong Cơ s? tri th?c Microsoft.

N?u th? tín d?ng là m?t h?nh th?c thanh toán đư?c ch?p thu?n, h?y th? các gi?i pháp ti?p theo.

Gi?i pháp 4: Liên h? v?i ngân hàng hay t? ch?c tài chính c?a b?n

C?a hàng mua có th? đ? th?t b?i v? nh?ng l? do sau đây:
 • th? tín d?ng không đư?c kích ho?t.
 • th? tín d?ng đ? b? t? ch?i do không đ? ti?n.
 • th? tín d?ng không th? ch?p nh?n mua hàng tr?c tuy?n ho?c thanh toán t? đ?ng.
 • Công ty th? tín d?ng c? ? ngăn ch?n các th? đư?c s? d?ng.

Liên h? v?i công ty th? tín d?ng ho?c ngân hàng c?a b?n và đ?m b?o r?ng các tùy ch?n thanh toán mà b?n đang s? d?ng đ? đư?c kích ho?t, nó có ti?n có s?n, và các giao d?ch không ph?i b? ch?n cho m?t s? l? do.

N?u ngân hàng hay t? ch?c tài chính c?a b?n không ch?n giao d?ch, h?y th? các gi?i pháp ti?p theo.

Gi?i pháp 5: C? g?ng mua hàng c?a b?n m?t l?n n?a sau đó

C?a hàng mua có th? b? ch?n cho m?t trong nh?ng l? do sau:

 • Quá nhi?u t?i b? t? ch?i mua n? l?c.
 • Tùy ch?n thanh toán đư?c s? d?ng t? m?t v? trí không h?p l?.
 • Các tùy ch?n thanh toán mà b?n cung c?p có th? có m?t s? vi ph?m không thanh toán mà ngăn ch?n nó t? đư?c s? d?ng cho mua m?i.

Ch? và th? giao d?ch m?t l?n n?a trong 24-48 gi?. Khi r?t nhi?u mua l?i x?y ra, nó có th? ngăn ch?n các giao d?ch t? đư?c x? l? cho đ?n khi không có n? l?c mua đ? đư?c th?c hi?n trong m?t th?i gian (thư?ng là 24-48 gi?).

N?u v?n đ? v?n c?n x?y ra sau khi b?n đ? ch? 48 gi?, h?y th? các gi?i pháp ti?p theo.

Gi?i pháp 6: Lo?i b? các th? c?a b?n và th? l?i

N?u các bư?c không kh?c ph?c v?n đ? c?a b?n, b?n có th? mu?n th? m?t th? tín d?ng khác nhau. B?n có th? thêm m?t th? tín d?ng m?i trên đi?n tho?i c?a b?n. Ho?c, đi đ?ncài đ?t chuyên bi?t tài kho?n Ngày windowsphone.com, kí nh?p, và sau đó nh?p vào ch?nh s?a thông tin thanh toán. T? trang "Ch?nh s?a thông tin thanh toán", ch?n phương pháp thanh toán m?i.

H? tr?

  Community Forum
  Get help from the knowledgeable Windows Phone Community.

  Contact Us
  View other helpful articles and contact information.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2689951 - L?n xem xét sau cùng: 16 Tháng Năm 2013 - Xem xét l?i: 2.1
Áp d?ng
 • Windows Phone Consumer
 • Windows Phone Services
 • Windows Phone 7 Consumer
 • Windows Phone 8 for Consumers
T? khóa: 
kbwp7marketplace kbwp7 kbwp8 kbmt KB2689951 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2689951

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com