Mô t? v? C?p Nh?t cho Lync Server 2010: March 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2689846 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? các C?p Nh?t cho Microsoft Lync Server 2010 mà là ngày tháng ba 2012.
Bài vi?t này mô t? các m?c sau đây v? gói:
 • Nh?ng v?n đ? mà các gói ph?n m?m C?p nh?t các b?n s?a l?i.
 • Đi?u ki?n tiên quy?t đ? cài đ?t chuyên bi?t gói.
 • Cho dù b?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t gói.
 • Cho dù gói b? thay th? b?ng b?t k? khác gói.
 • Cho dù b?n ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.
 • Các t?p tin có ch?a gói.

GI?I THI?U

Các v?n đ? c?p nh?t này s?a ch?a

Gói c?p nh?t này s?a ch?a các v?n đ? đ? đư?c di?n t? trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft (KB) sau đây:
 • 2680983 M? ngo?i l? 0xc00000fd khi b?n ghi d?ch v? Lync Server Front-End treo trong m?t môi trư?ng Lync Server 2010
 • 2691941 Ngư?i dùng không th? tham d? cu?c g?p Lync Online b?ng cách nh?n vào m?t liên k?t "Tham gia cu?c h?p tr?c tuy?n" trong m?t môi trư?ng Lync Server 2010
C?p nh?t này c?ng s?a ch?a các v?n đ? mà trư?c đây đư?c li?t kê trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:
 • 2670352 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010: năm 2012
 • 2514980 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010: tháng 2011
 • 2571546 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010: Tháng B?y 2011
 • 2500442 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010: ngày năm 2011

GI?I PHÁP

C?p nh?t thông tin gói

Trung tâm t?i v?

Sau đây t?p tin có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Trung tâm:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói Server.msp bây gi?.
Ngày phát hành: Tháng ba 2012

Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i v? Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét t?p tin này cho vi-rút. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Không có không có đi?u ki?n tiên quy?t đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này.

C?p nh?t thông tin thay th?

B?n c?p nh?t này s? thay th? C?p Nh?t sau đây:
2670352 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010: năm 2012

ki?m nh?p thông tin

S? d?ng m?t trong các C?p Nh?t gói trong gói này, b?n không c?n ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? các s? ki?m nh?p.

C?p nh?t thông tin cài đ?t chuyên bi?t gói

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, cài đ?t chuyên bi?t gói Server.msp trên các máy tính sau:
 • Lync Server 2010 Standard Edition Server
 • Lync Server 2010 Enterprise Edition Front-end
 • Lync Server 2010 Enterprise Edition Standalone Audio Video Conferencing Server

Lo?i b? thông tin

Đ? lo?i b? b?n c?p nh?t này, s? d?ng các Thêm ho?c lo?i b? Các chương tr?nh m?c trong Panel điều khiển.
Đôi khi, khi b?n c? g?ng g? b? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t, b?n b? nh?c cho CD m? ngu?n. N?u b?n b? nh?c cho ngu?n CD, h?y đưa nó. Ho?c, cung c?p đư?ng d?n nơi tệp nguồn có th? đư?c t?m th?y.

Chi tieát taäp tin

B?n c?p nh?t này có th? không ch?a t?t c? các file mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? các xây d?ng m?i nh?t. B?n c?p nh?t này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? s?a các v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.
Sau khi C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t, b?n toàn c?u c?a b?n c?p nh?t này có thu?c tính t?p, ho?c m?t phiên b?n sau này c?a t?p tin thu?c tính, mà đư?c li?t kê trong b?ng sau:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Dbcommon.SQLkhông áp d?ng20,5197/21/112: 32không áp d?ng
Dbrtc.SQLkhông áp d?ng1,283,3442/18/1217: 21không áp d?ng
Dbsetup.wsfkhông áp d?ng108,7542/18/1217: 21không áp d?ng
File_abserver.exe4.0.7577.190314,1362/18/1221: 22x 86
File_apiem.dll4.0.7577.1902,337,5522/18/1221: 23x 64
File_dataproxy.exe4.0.7577.1902,270,4882/18/1221: 20x 64
File_exumrouting.exe4.0.7577.170756,4809/8/1119: 49x 86
File_gac_microsoft.RTC.Server.mcuinfrastructure.dll4.0.7577.1832,288,46411/15/1121: 12x 86
File_iimfilter.exe4.0.7577.190682,7762/18/1221: 23x 86
File_inboundrouting.exe4.0.7577.170740,1049/8/1119: 47x 86
File_inboundrulesengine.dll4.0.7577.166183,0727/21/114: 54x 86
File_instantur.exe4.0.7577.1902,107,1602/18/1221: 23x 64
File_interclusterrouting.AMkhông áp d?ng13,1272/18/1216: 51không áp d?ng
File_interclusterrouting.exe4.0.7577.197731,7523/27/1215: 42x 86
File_microsoft.RTC.Server.mcuinfrastructure.dll4.0.7577.1832,288,46411/15/1121: 12x 86
File_outboundrouting.AMkhông áp d?ng11,5892/18/1216: 49không áp d?ng
File_outboundrouting.exe4.0.7577.190842,5282/18/1221: 22x 86
File_replicationapp.exe4.0.7577.166437,0167/21/114: 52x 86
File_rtcarcha.dll4.0.7577.1923,994,3922/28/129: 15x 64
File_rtcmrdrv64.sys4.0.7577.330241,15212/7/117: 53x 64
File_serveragent.dll4.0.7577.190863,0002/18/1221: 23x 86
File_server_rtcaggregate.exe4.0.7577.190224,0322/18/1221: 23x 86
File_server_rtchost.exe4.0.7577.183195,34411/15/1121: 11x 86
File_sipstack.dll4.0.7577.1904,556,0562/18/1221: 22x 64
File_translationservice.AMkhông áp d?ng11,0562/18/1216: 49không áp d?ng
File_translationservice.exe4.0.7577.190740,1362/18/1221: 22x 86
File_userpinservice.exe4.0.7577.1971,186,4003/27/1215: 42x 86
File_wrtces.dll4.0.7577.1977,861,8403/27/1215: 44x 64

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm thông tin v? thu?t ng? ph?n m?m C?p Nh?t, b?m vào sau bài vi?t s? đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các b?n c?p nh?t m?i nh?t cho Lync Server 2010, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2493736 C?p Nh?t cho Lync Server 2010

Thu?c tính

ID c?a bài: 2689846 - L?n xem xét sau cùng: 29 Tháng Ba 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Lync Server 2010 Standard Edition
 • Microsoft Lync Server 2010 Enterprise Edition
T? khóa: 
kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixrollup kbmt KB2689846 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2689846

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com