SMB l?nh ch?y serially khi gói SMB đăng tính năng đư?c kích ho?t trong Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2689311 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Gi? s? r?ng kh?i tin máy ch? (giao th?c SMB) gói k? tính năng đư?c kích ho?t trên máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2. B?n ch?y m?t ?ng d?ng cho truy c?p máy tính t? xa nhi?u cùng m?t lúc. Tuy nhiên, các ?ng d?ng ch?y l?nh SMB serially, và Windows truy c?p máy tính t? xa serially. V? v?y, b?n có th? g?p ch?m hi?u su?t trên máy tính.

Ghi chú
 • V?n đ? này c?ng x?y ra khi truy c?p SMB redirector SMB ch? có m?t máy ch?.
 • V?n đ? này ch? x?y ra khi b?n s? d?ng SMB Phiên b?n 1.
 • V?n đ? x?y ra trên m?t máy tính đang ch?y Windows Server 2003, Windows XP ho?c Windows Vista. Redirector SMB trên nh?ng hệ điều hành s? d?ng v?n t?i TDI thay v? vi?c v?n chuy?n Winsock h?t nhân (WSK).

NGUYÊN NHÂN

Khi gói SMB k? tính năng đư?c kích ho?t, SMB redirector không phát hành các ngu?n tài nguyên ch? k? b?o m?t cho đ?n khi SMB redirector s? nh?n đư?c m?t thông báo xác nh?n mà các ti?u bang gói đ? đư?c g?i thành công t? v?n t?i WSK. Tuy nhiên, v?n t?i WSK ch? g?i thư xác nh?n khi v?n t?i WSK nh?n đư?c m?t thông báo xác nh?n t? máy ch?. V? v?y, SMB redirector x? l? các gói d? li?u m?ng serially.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, không có m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào web site c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t hệ điều hành sau:
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? Service Pack 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p tin có thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính đ?a phương c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian local c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngb?n ghi d?ch v? chi nhánh
  6.1.760 1,17xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1ĐÔNG Đ?C
  6.1.760 1.21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Đông Đ?c b?n ghi d?ch v? chi nhánh ch?a ch? là nh?ng s?a ch?a đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? ph? bi?n r?ng r?i, quan tr?ng. LDR b?n ghi d?ch v? chi nhánh ch?a hotfix thêm vào s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2". MUM và b?n kê t?p và t?p catalô (.cat) liên quan đ?n an ninh, r?t quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Mrxsmb.sys6.1.7601.17796123,90417-Mar-201205: 06
Mrxsmb.sys6.1.7601.21946123,90417-Mar-201204: 50
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Mrxsmb.sys6.1.7601.17796158,20817-Mar-201205: 10
Mrxsmb.sys6.1.7601.21946158,20817-Mar-201205: 13
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Mrxsmb.sys6.1.7601.17796367,61617-Mar-201204: 31
Mrxsmb.sys6.1.7601.21946368,12817-Mar-201204: 22

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách s? d?ng gói SMB đăng tính năng, h?y vào web site Microsoft sau đây:
Thông tin chung v? cách s? d?ng gói SMB đăng tính năng
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin thêm t?p

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pX86_aaab76b76e19ba41769bc775b16a5ff9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17796_none_a11153fc4cf9f35e.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin698
Ngày (UTC)17-Mar-2012
Th?i gian (UTC)12: 28
Tên t?pX86_ebe407abf9d3d0620c5ac1ed59b6488d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21946_none_8afdb5aa2ba598d6.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin698
Ngày (UTC)17-Mar-2012
Th?i gian (UTC)12: 28
Tên t?pX86_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17796_none_81445c20af9e94b2.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,757
Ngày (UTC)17-Mar-2012
Th?i gian (UTC)07: 49
Tên t?pX86_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21946_none_82040a6dc893a5ee.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,757
Ngày (UTC)17-Mar-2012
Th?i gian (UTC)07: 25
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_1610e7536ae3266eef763301e1480034_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17796_none_d88a43fe7682e398.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin702
Ngày (UTC)17-Mar-2012
Th?i gian (UTC)12: 28
Tên t?pAmd64_9a285824c1754cd74171172b50205ea6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21946_none_74a327c8a709e12c.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin702
Ngày (UTC)17-Mar-2012
Th?i gian (UTC)12: 28
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17796_none_dd62f7a467fc05e8.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4.761 ngư?i
Ngày (UTC)17-Mar-2012
Th?i gian (UTC)08: 38
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21946_none_de22a5f180f11724.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4.761 ngư?i
Ngày (UTC)17-Mar-2012
Th?i gian (UTC)08: 30
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pIa64_1958f5869b3786c4c88941f13e7375b3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21946_none_ea36d9cacac87231.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin700
Ngày (UTC)17-Mar-2012
Th?i gian (UTC)12: 28
Tên t?pIa64_4363f47e3b14e4f37353e84e9e7ec276_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17796_none_0e4cc5805519b676.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin700
Ngày (UTC)17-Mar-2012
Th?i gian (UTC)12: 28
Tên t?pIa64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17796_none_81460016af9c9dae.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,759
Ngày (UTC)17-Mar-2012
Th?i gian (UTC)08: 36
Tên t?pIa64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21946_none_8205ae63c891aeea.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,759
Ngày (UTC)17-Mar-2012
Th?i gian (UTC)08: 16

Thu?c tính

ID c?a bài: 2689311 - L?n xem xét sau cùng: 24 Tháng Tư 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2689311 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2689311

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com