Kh?c ph?c: Thông báo l?i khi b?n s? d?ng phương ti?n truy?n thông cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2012 đ? nâng c?p, đ? s?a ch?a ho?c g? b? cài đ?t chuyên bi?t tính năng: "c?a cài đ?t chuyên bi?...

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2688964 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

K?ch b?n 1

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n s? d?ng phương ti?n truy?n thông cài đ?t chuyên bi?t Microsoft SQL Server 2012 đ? l?y m?t trong nh?ng hành đ?ng sau đây:
  • B?n c? g?ng th?c hi?n m?t b?n nâng c?p cho m?t th? hi?n c?a SQL Server 2008 hay c?a SQL Server 2008 R2. Ví d?, b?n ch?y l?nh sau đ? th?c hi?n nâng c?p phiên b?n:
   Setup.exe /action = Editionupgrade
  • B?n c? g?ng s?a ch?a các tính năng c?a m?t th? hi?n c?a SQL Server 2012. Ví d?, b?n ch?y l?nh sau đ? th?c hi?n vi?c s?a ch?a:
   Setup.exe /action = s?a ch?a /mediasource ổ đĩa: \sql2012rtm\
  • B?n c? g?ng s?a ch?a m?t th? hi?n c?a SQL Server 2008 hay c?a SQL Server 2008 R2. Ví d?, b?n ch?y l?nh sau đ? th?c hi?n vi?c s?a ch?a:
   Setup.exe /action = s?a ch?a /mediasource ổ đĩa: \sql2012rtm\
Trong trư?ng h?p này, chương tr?nh cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2012 không n?u không có tính năng h?i đ? đi?u ki?n đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính. Ngoài ra, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? như sau trong SQL Server thi?t l?p các b?n ghi:
SQL Server Setup đ? b?t g?p l?i sau:

Bang cài đ?t chuyên bi?t SQL Server c?a b?n không đư?c thay đ?i sau khi thi?t l?p. Vui l?ng xem l?i các b?n ghi summary.txt cho bi?t thêm thông tin.

m? l?i ErrorCode

Ghi chú

 • M?c dù vi?c thi?t l?p SQL Server 2012 th?t b?i, không có tính năng trong phiên b?n hi?n t?i c?a SQL Server thay đ?i ho?c b? hư h?i.
 • S? th?t b?i thi?t l?p thư?ng x?y ra sau khi b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau và sau đó nh?p vào Ti?p theo trên cácCh?n tính năng Trang:
  Nó là không th? thay đ?i các tính năng SQL Server đư?c nâng c?p trong phiên b?n này.

K?ch b?n 2

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n s? d?ng phương ti?n truy?n thông cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2012 đ? c? g?ng g? b? cài đ?t chuyên bi?t các tính năng c?a m?t th? hi?n c?a SQL Server 2012. Ví d?, b?n có m?t trong nh?ng hành đ?ng sau đây đ? b? cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2012:
  • B?n s? d?ng cácD? cài đ?t chuyên bi?t m?t chương tr?nh m?c trong Panel điều khiển.
  • B?n s? d?ng l?nh sau đây:

   Setup.exe /action = g? b?

 • B?n không ch?n b?t k? tính năng trên trang ch?n tính năng c?a nó.
 • B?n c? g?ng đ? ti?p t?c vi?c d? cài đ?t chuyên bi?t.
Trong trư?ng h?p này, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau ngay l?p t?c ho?c sau m?t th?i gian:
Đ? ti?p t?c m?t ho?c nhi?u tính năng ph?i đư?c ch?n

Ngoài ra, trong quá tr?nh d? cài đ?t chuyên bi?t không thành công, và b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau trong SQL Server thi?t l?p các b?n ghi:

SQL Server Setup đ? b?t g?p l?i sau:
Bang cài đ?t chuyên bi?t SQL Server c?a b?n không đư?c thay đ?i sau khi thi?t l?p. Vui l?ng xem l?i các b?n ghi summary.txt cho bi?t thêm thông tin.
m? l?i 0x84B30002

GI?I PHÁP

Cumulative update C?p nh?t thông tin

SQL Server 2012

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 1. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c này gói tích l?y cho SQL Server 2012, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2679368 Tích l?y gói 1 cho SQL Server 2012
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t đư?c bao g?m trong năm 2012 trư?c máy ch? SQL S?a ch?a phát hành. Chúng tôi đ? ngh? b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2692828 SQL Server 2012 xây d?ng đư?c phát hành sau khi SQL Server 2012 đư?c phát hành
Lưu ? Sau khi b?n áp d?ng tích l?y C?p nh?t này, b?n nh?n đư?c thông báo l?i d? ki?n sau khi b?n không ch?n b?t k? tính năng trong th?i gian nâng c?p, s?a ch?a, ho?c g? b?:

Không có không có tính năng SQL Server 2012 h?p l? đ? th?c hi?n thao tác này.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, h?y ch?n ít nh?t m?t tính năng khi b?n c? g?ng đ? nâng c?p, đ? s?a ch?a ho?c g? b? cài đ?t chuyên bi?t tính năng c?a m?t th? hi?n c?a SQL Server 2012.

Lưu ? Không s? d?ng phương ti?n truy?n thông cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2012 đ? nâng c?p ho?c s?a ch?a phiên b?n trư?c c?a SQL Server.

THÔNG TIN THÊM

Thông tin thêm v? b?n c?p nh?t cho k?ch b?n 1
Vi?c s?a ch?a trong b?n C?p Nh?t tích l?y này gi?i thi?u m?t thông báo l?i m?i đ? ngăn ch?n các đi?u ki?n th?t b?i đư?c mô t? trong ph?n "Tri?u ch?ng". Sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này, cácTi?p theo nút ch?n m?t ho?c các S?a ch?anút ch?n m?t vô hi?u hóa trong chương tr?nh cài đ?t chuyên bi?t khi không có tính năng h?i đ? đi?u ki?n có trên máy tính. Khi b?n không ch?n b?t k? tính năng trên cácCh?n tính năngTrang, các thông báo l?i sau đây đư?c hi?n th? trên các Ch?n tính năngTrang trong chương tr?nh d? cài đ?t:
Không có xác nh?n l?i trên trang này. Nh?n OK đ? đóng hộp thoại này. Xem l?i l?i ? dư?i cùng c?a trang thi?t l?p, sau đó cung c?p các tham s? h?p l? ho?c b?m tr? giúp đ? bi?t thêm thông tin.

Ngoài ra, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau ? dư?i cùng c?a trang:
Không có không có tính năng SQL Server 2012 h?p l? đ? th?c hi?n thao tác này.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem sau màn h?nh shot:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
H?nh 1

Thông tin thêm v? b?n c?p nh?t cho k?ch b?n 2
Khi b?n không ch?n b?t k? tính năng trên các Ch?n tính năngTrang, các thông báo l?i sau đây đư?c hi?n th? trên các Ch?n tính năngTrang trong chương tr?nh d? cài đ?t:
Không có xác nh?n l?i trên trang này. Nh?n OK đ? đóng hộp thoại này. Xem l?i l?i ? dư?i cùng c?a trang thi?t l?p, sau đó cung c?p các tham s? h?p l? ho?c b?m tr? giúp đ? bi?t thêm thông tin.

Ngoài ra, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau ? dư?i cùng c?a trang:
Đ? ti?p t?c m?t ho?c nhi?u tính năng ph?i đư?c ch?n.

Lưu ? Cơ ch? này ngăn c?n ngư?i dùng ti?p t?c quá tr?nh khi không có tính năng đư?c l?a ch?n vào các Ch?n tính năngTrang. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem sau màn h?nh shot:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Màn h?nh Shot 2


Thu?c tính

ID c?a bài: 2688964 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Tư 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence
 • Microsoft SQL Server 2012 Developer
 • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2012 Express
 • Microsoft SQL Server 2012 Standard
 • Microsoft SQL Server 2012 Web
 • SQL Server 2012 Enterprise Core
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2688964 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2688964

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com