Kh?c ph?c: Thông báo l?i khi b?n cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2012: "danh tính c?a các bi?u hi?n là gi?ng h?t nhau nhưng n?i dung c?a h? là khác nhau"

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2688946
Microsoft phân ph?i Microsoft SQL Server 2012 b?n s?a l?i như là m?t t?i v? t?p. B?i v? các b?n s?a l?i tích l?y, m?i b?n phát hành m?i ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2012 s?a ch?a phát hành.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Gi? s? r?ng b?n có Microsoft Visual C++ 2005 Runtime Redistributable gói ATL Security Update (xây d?ng 8.0.50727.4053) đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên m?t máy tính. Khi b?n c? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t Microsoft SQL Server 2012, vi?c cài đ?t chuyên bi?t có th? th?t b?i. Ngoài ra, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
L?p ráp l?i: các danh tính c?a các bi?u hi?n là gi?ng h?t nhau nhưng n?i dung c?a h? là khác nhau.
Khi v?n đ? này x?y ra, thông báo l?i sau đây đư?c kí nh?p trong SQL Server thi?t l?p kí nh?p t?p:
Detail_ComponentUpdate.txt
{
SLP: MSI l?i: 1935 l?i đ? x?y ra trong khi cài đ?t chuyên bi?t c?u ph?n ' Microsoft.VC80.CRT,version="8.0.50727.4053",publicKeyToken="1fc8b3b9a1e18e3b",processorArchitecture="amd64",type="win32"'. Xin vui l?ng tham kh?o tr? giúp và h? tr? cho bi?t thêm thông tin. HRESULT: 0X80073715.
SLP: C? g?ng đ? có đư?c HResult cho nh?ng g? dư?ng như là m?t h?i đ?ng các cài đ?t chuyên bi?t l?i
SLP: InstallPackage: MsiInstallProduct tr? l?i k?t qu? m? 1603.
SLP: B?ng cách s? d?ng m? l?i MSI đ? phát hi?n các tùy ch?n th? l?i: 1935
SLP: MSI th? l?i có th? tr? l?i m? phát hi?n: 1935
SLP: Ng? 120 giây trư?c khi c? g?ng th? l?i...

SLP: M?t l?i đ? x?y ra trong khi cài đ?t chuyên bi?t c?a h?i ' Microsoft.VC80.CRT,version="8.0.50727.4053",publicKeyToken="1fc8b3b9a1e18e3b",processorArchitecture="amd64",type="win32"'. Xin vui l?ng tham kh?o tr? giúp và h? tr? cho bi?t thêm thông tin. HRESULT: 0X80073715.
SLP: Watson Xô cho s? th?t b?i chung đ? đư?c t?o ra
SLP: L?i: hành đ?ng "Install_SqlSupport_Cpu64_Action" không thành công trong th?c hi?n.
SLP: Hoàn thành hành đ?ng: Install_SqlSupport_Cpu64_Action, tr? l?i sai
}

Hi?n có ba c? g?ng th? l?i cho các hành đ?ng SqlSupport . Các b?n ghi đ?u ra có th? ch?a thông báo l?i sau:
SqlSupport_Cpu64_1_ComponentUpdate_ # .log
{
Th?c hi?n op: ActionStart (tên = CreateShortcuts, mô t? = t?o phím l?i tắt, m?u = phím t?t: [1])
Th?c hi?n op: SetTargetFolder (thư m?c = 23\Microsoft SQL Server 2012\Configuration Tools\)
SHELL32::SHGetFolderPath tr? l?i: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs
Th?c hi?n op: ShortcutCreate (tên = 3o – grg6g.slp|Trung tâm cài đ?t chuyên bi?t SQL Server (64-bit),,, FileName = C:\Program Files\Microsoft SQL Server\110\Setup Bootstrap\SQLServer2012\x64\LandingPage.exe,,,ShowCmd=1,,,)
Xác minh kh? năng ti?p c?n c?a t?p tin: Trung tâm cài đ?t chuyên bi?t SQL Server (64-bit) .lnk
Th?c hi?n op: End(Checksum=0,ProgressTotalHDWord=0,ProgressTotalLDWord=73330985)
L?p ráp l?i: các danh tính c?a các bi?u hi?n là gi?ng h?t nhau nhưng n?i dung c?a h? là khác nhau.

Lưu ?: 1: 1935 2: {844EFBA7-1C24-93B2-A01F-C8B3B9A1E18E} 3: 0x80073715 4: IAssemblyCacheItem 5: cam k?t 6: Microsoft.VC80.CRT,version="8.0.50727.4053",publicKeyToken="1fc8b3b9a1e18e3b",processorArchitecture="amd64",type="win32"
L?p ráp l?i (sxs): xin vui l?ng xem xét thành ph?n d?a trên b?n ghi d?ch v? kí nh?p n?m ?-140843912ndir\logs\cbs\cbs.log đ? có đư?c thông tin ch?n đoán.
L?i 1935. L?i đ? x?y ra trong khi cài đ?t chuyên bi?t c?a h?i ' Microsoft.VC80.CRT,version="8.0.50727.4053",publicKeyToken="1fc8b3b9a1e18e3b",processorArchitecture="amd64",type="win32"'. Xin vui l?ng tham kh?o tr? giúp và h? tr? cho bi?t thêm thông tin. HRESULT: 0X80073715. h?i giao di?n: IAssemblyCacheItem, ch?c năng: cam, thành ph?n: {844EFBA7-1C24-93B2-A01F-C8B3B9A1E18E}
S?n ph?m: Microsoft SQL Server 2012 thi?t l?p (ti?ng Anh)--l?i 1935. L?i đ? x?y ra trong khi cài đ?t chuyên bi?t c?a h?i ' Microsoft.VC80.CRT,version="8.0.50727.4053",publicKeyToken="1fc8b3b9a1e18e3b",processorArchitecture="amd64",type="win32"'. Xin vui l?ng tham kh?o tr? giúp và h? tr? cho bi?t thêm thông tin. HRESULT: 0X80073715. h?i giao di?n: IAssemblyCacheItem, ch?c năng: cam, thành ph?n: {844EFBA7-1C24-93B2-A01F-C8B3B9A1E18E}

...
Lưu ?: 1:1708
S?n ph?m: Microsoft SQL Server 2012 thi?t l?p (ti?ng Anh)--cài đ?t l?i.
}

Lưu ?: M?t trong nh?ng phương pháp sau đây có th? đ? cài đ?t chuyên bi?t Visual C++ 2005 Runtime Redistributable gói ATL b?o m?t C?p Nh?t, do đó gây ra v?n đ? này x?y ra:
 • T?i v? và cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t t? m?t trong các web site Microsoft sau đây:
 • S? d?ng các ph?n m?m khác bao g?m runtimes Visual C ++ là m?t mô-đun redistributable merge đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t.
 • Ch?y Microsoft Update khi c?p nh?t b?o m?t cho máy tính đư?c áp d?ng. Ví d?: ch?y Microsoft Update đ? áp d?ng các b?n C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft Visual Studio 2005.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra v? c?a m?t v?n đ? trong thi?t l?p thư vi?n runtime Visual C++ 2005.

Lưu ?: Đ? bi?t thêm chi ti?t v? v?n đ? này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2643995 Kh?c ph?c: "HRESULT: 0x80073715" l?i khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?t ?ng d?ng b?ng cách s? d?ng t?p .msi n?u các t?p tin đư?c sáp nh?p v?i k?t h?p mô-đun cho thư vi?n runtime Visual C++ 2005

Gi?i pháp

Cumulative update C?p nh?t thông tin

SQL Server 2012

S?a ch?a cho v?n đ? này đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 1 cho SQL Server 2012. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c đi?u này gói cumulative update cho SQL Server, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2679368 Tích l?y update 1 cho SQL Server 2012
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server s?a ch?a phát hành. Chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
2692828 B?n xây d?ng SQL Server 2012 đ? đư?c phát hành sau khi phát hành SQL Server 2012

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Cách gi?i quy?t khác


Đ? kh?c ph?c v?n đ? này, b?n có th? c?p nh?t các SQL Server 2012 RTM thi?t l?p t?p nh? phân b?ng cách s? d?ng tích l?y C?p Nh?t 1 cho SQL Server 2012 ho?c v?i m?t b?n C?p Nh?t tích l?y sau đó trư?c khi b?n th?c hi?n ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t. Đ? th?c hi?n vi?c này, s? d?ng chuy?n đ?i/UpdateSource .


Đ? cài đ?t chuyên bi?t đ?c l?p, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. T?i v? C?p Nh?t tích l?y t? web site c?a Microsoft, andinstall gói t?i v? C?p Nh?t trong m?t m?c tin thư thoại có th? đư?c truy c?p b?i các máy ch?.
 2. Nh?p đúp vào bi?u tư?ng đ? ch?y thu?t s? t? v?t. Gi?i nén các t?p tin vào m?t m?c tin thư thoại trên máy ch? ho?c trên chia s? UNC.
 3. Trên máy ch?, m? m?t d?u ki?m nh?c l?nh hành chính, và thay đ?i m?c tin thư thoại vào m?c tin thư thoại có ch?a RTM SQL Server 2012 thi?t l?p phương ti?n truy?n thông. Ví d?, h?y ch?y l?nh sau:
  CD E:\SQLSetup\
 4. Ch?y Setup.exe t? dòng lệnh cùng v?i vi?c /updatesource chuy?n sang tr?c ti?p thi?t l?p vào m?c tin thư thoại ho?c chia s? đư?c mô t? trong bư?c 2. Ví d?, h?y ch?y l?nh sau:
  Setup.exe tích = cài đ?t chuyên bi?t /updatesource = C:\SQL2012CU
 5. Quá tr?nh thi?t l?p s? phát hi?n cumulative update. Sau khi b?n ch?p nh?n th?a thu?n mức cấp phép, trên trang C?p nh?t s?n ph?m trong quá tr?nh thi?t l?p, ch?n hộp kiểm "Bao g?m SQL Server C?p nh?t s?n ph?m" đ? áp d?ng các b?n s?a l?i tích l?y C?p Nh?t cho các t?p tin thi?t l?p RTM.

N?u g?p ph?i l?i l?p ráp b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t c? th?.MSI t?p tin, ki?m tra xem m?t phiên b?n C?p Nh?t có s?n cho tính năng t? gói tính năng SQL Server 2012 SP1. B?n có th? sau đó t?i v? và cài đ?t chuyên bi?t các.t?p MSI. Sau khi cài đ?t chuyên bi?t b?n có th? sau đó ch?y l?i thi?t l?p SQL 2012 chính đ? thêm các tính năng mà b?n yêu c?u.


Tham kh?o

Đ? bi?t thêm thông tin v? mô h?nh b?n ghi d?ch v? gia tăng cho SQL Server, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
935897 M?t mô h?nh b?n ghi d?ch v? gia tăng là có s?n t? nhóm SQL Server đ? cung c?p hotfixes cho báo cáo v?n đ?
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? lư?c đ? đ?t tên cho SQL Server C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
822499 Các lư?c đ? đ?t tên cho gói c?p nh?t ph?n m?m Microsoft SQL Server
Đ? bi?t thêm thông tin v? thu?t ng? c?p nh?t ph?n m?m, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? các bản c?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2688946 - L?n xem xét sau cùng: 01 Tháng Bảy 2014 - Xem xét l?i: 6.0
T? khóa: 
kbtshoot kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2688946 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2688946

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com