FIX: Thông báo l?i n?u b?n s? d?ng hơn 30 user-defined tài nguyên th?ng đ?c nhóm tài nguyên cho m?t th? hi?n c?a SQL Server 2012: "không năng su?t IOCP nghe"

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2688721 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

N?u b?n đ? t?ng s? d?ng hơn 30 user-defined tài nguyên th?ng đ?c nhóm tài nguyên cho m?t th? hi?n c?a Microsoft SQL Server 2012, b?n có th? không th? k?t n?i đ?n ví d? c?a SQL Server 2012. Ngoài ra, m?t t?p k?t xu?t nh? đư?c t?o ra, và các thông báo l?i sau đây đư?c kí nh?p Nh?t k? l?i SQL Server:
Không năng su?t IOCP nghe

GI?I PHÁP

Cumulative update C?p nh?t thông tin

SQL Server 2012

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 1. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c này gói tích l?y cho SQL Server 2012, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2679368 Tích l?y gói 1 cho SQL Server 2012
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t đư?c bao g?m trong năm 2012 trư?c máy ch? SQL S?a ch?a phát hành. Chúng tôi đ? ngh? b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2692828 SQL Server 2012 xây d?ng đư?c phát hành sau khi SQL Server 2012 đư?c phát hành

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? ki?m tra xem có bao nhiêu ngư?i s? d?ng xác đ?nh ngu?n l?c th?ng đ?c tài nguyên bơi, ch?y truy v?n SQL sau đây:
SELECT COUNT(*) FROM sys.dm_resource_governor_resource_pools WHERE pool_id >2
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? sys.dm_resource_governor_resource_pools qu?n l? năng đ?ng xem, truy c?p vào web site sau đây c?a Microsoft TechNet:
sys.dm_resource_governor_resource_pools (Transact-SQL)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? nhóm tài nguyên c?a th?ng đ?c tài nguyên, h?y truy c?p web site sau đây:
nhóm tài nguyên th?ng đ?c tài nguyên
Đ? bi?t thêm thông tin v? ngu?n l?c th?ng đ?c, truy c?p web site sau đây:
Th?ng đ?c tài nguyên

Thu?c tính

ID c?a bài: 2688721 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Tư 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft SQL Server 2012 Developer
  • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2012 Express
  • Microsoft SQL Server 2012 Standard
  • Microsoft SQL Server 2012 Web
  • Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2688721 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2688721

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com