Nevar atv?rt .EXE failus oper?t?jsist?m? Windows 7 vai Windows Vista

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2688326 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Simptomi

Tiek par?d?tas k??das, vai nekas nenotiek, kad tiek palaists .EXE fails oper?t?jsist?m? Windows 7 vai Windows Vista. Turkl?t var tikt par?d?ti zi?ojumi, kuros min?ts, ka dator? ir v?russ.

Iemesls

??da probl?ma var rasties, ja v?rusa vai cita tre??s puses lietojumprogramma ir izmain?jusi vai saboj?jusi k?dus noklus?juma re?istra iestat?jumus.

Risin?jums

Lai autom?tiski nov?rstu ?o probl?mu, atveriet sada?u ?Autom?tisk? labo?ana?. Ja v?laties nov?rst ?o probl?mu patst?v?gi, atveriet sada?u ?Patst?v?g? labo?ana?.

Autom?tiska labo?anaLai ?o probl?mu nov?rstu autom?tiski, noklik??iniet uz pogas vai saites Labot. P?c tam dialoglodzi?? Failu lejupiel?de noklik??iniet uz Izpild?t un veiciet vedn? Labot nor?d?t?s darb?bas.


Labot ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50850


Piez?mes.
 • ?is vednis, iesp?jams, b?s pieejams tikai ang?u valod?. Tom?r autom?tisk? labo?ana darbojas ar? oper?t?jsist?mas Windows citu valodu versij?s.
 • Ja pa?laik neizmantojat datoru, kur? rad?s probl?ma, saglab?jiet risin?jumu Labot zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam palaidiet to dator?, kur? rad?s probl?ma.

P?c tam p?rejiet uz sada?u Vai probl?ma ir nov?rsta?Patst?v?g? labo?ana

Lai nov?rstu ?o probl?mu, varat atiestat?t re?istra iestat?jumus uz to noklus?juma iestat?jumiem. Lai to izdar?tu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Noklik??iniet uz pogas S?kt un lodzi?? Mekl??ana ierakstiet regedit.
 2. Par?d?taj? sarakst? ar peles labo pogu noklik??iniet uz Regedit.exe un noklik??iniet uz Palaist k? administratoram.
 3. Atrodiet ?o re?istra atsl?gu:

  HKEY_CLASSES_ROOT\.exe
 4. Ja ir atlas?ts .exe, ar peles labo pogu noklik??iniet uz (Noklus?jums) un uz Modific?t....
 5. Izmainiet iestat?jumu V?rt?bu dati: uz exefile
 6. Atrodiet ?o re?istra atsl?gu un p?c tam noklik??iniet uz t?s:

  HKEY_CLASSES_ROOT\exefile
 7. Ja ir atlas?ts exefile, ar peles labo pogu noklik??iniet uz (Noklus?jums) un uz Modific?t....
 8. Izmainiet iestat?jumu V?rt?bu dati: uz "%1" %*
 9. Atrodiet ?o re?istra atsl?gu un p?c tam noklik??iniet uz t?s:

  KEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\open
 10. Ja ir atlas?ts open, ar peles labo pogu noklik??iniet uz (Noklus?jums) un uz Modific?t....
 11. Izmainiet iestat?jumu V?rt?bu dati: uz "%1" %*
 12. Aizveriet re?istra redaktoru un restart?jiet datoru.


Vai probl?ma ir nov?rsta?

 • P?rbaudiet, vai probl?ma ir nov?rsta. Ja probl?ma ir nov?rsta, varat nelas?t ??s sada?as turpin?jumu. Ja probl?ma nav nov?rsta, varat sazin?ties ar atbalsta dienestu.
 • Labpr?t sa?emsim j?su atsauksmes. Lai sniegtu atsauksmes vai zi?otu par probl?m?m saist?b? ar ?o risin?jumu, l?dzu, ierakstiet koment?ru emu?r? Autom?tisk? labo?ana vai nos?tiet mums e-pasta zi?ojumu.

Papildindorm?cija

Ja ar ?o probl?ma netiek nov?rsta vai, noklik??inot uz .EXE failiem, tiek palaista nepareiz? lietojumprogramma, skatiet ?o rakstu:
Palai?ot .exe failu dator?, kur? darbojas oper?t?jsist?ma Windows, fails var palaist citu programmu. (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)


Rekviz?ti

Raksta ID: 2688326 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2013. gada 13. maijs - P?rskat??ana: 5.0
Attiecas uz:
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
Atsl?gv?rdi: 
kbfixme kbmsifixme KB2688326

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com