ID s? ki?n 17659 và t? ch?c s? ki?n ID 3859 ngư?i đang kí nh?p khi b?n c?p nh?t b?ng h? th?ng trong b? máy cơ s? d? li?u SQL Server

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2688307 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

K?ch b?n 1

M?t s? ki?n tương t? như sau đây đư?c kí nh?p trong SQL Server Error Log ho?c trong Nh?t k? ?ng d?ng trong tr?nh Tr?nh xem s? ki?n khi m?t b?ng h? th?ng đư?c C?p Nh?t theo cách th? công trong Microsoft SQL Server:
Tên đăng nh?p: ?ng d?ng
Ngu?n: MSSQL$ SQL2008R2
ID s? ki?n: 17659
Nhi?m v? th? lo?i: máy ch?
M?c đ?: thông tin
Tr? chơi mô t?: C?nh báo: b?ng h? th?ng ID 34 đ? đư?c c?p nh?t tr?c ti?p vào b? máy cơ s? d? li?u ID 17 và tính m?ch l?c b? nh? cache có th? không có đư?c duy tr?. SQL Server nên đư?c kh?i đ?ng l?i.

K?ch b?n 2

M?t s? ki?n tương t? như sau đây đư?c kí nh?p trong SQL Server Error Log ho?c trong Nh?t k? ?ng d?ng trong tr?nh Tr?nh xem s? ki?n khi b?n B?t đ?u m?t b? máy cơ s? d? li?u SQL Server có ch?a m?t b?ng h? th?ng đ? đư?c C?p Nh?t theo cách th? công:
Tên đăng nh?p: ?ng d?ng
Ngu?n: MSSQL$ SQL2008R2
ID s? ki?n: 3859 ngư?i
Nhi?m v? th? lo?i: máy ch?
M?c đ?: thông tin
Tr? chơi mô t?: C?nh báo: H? th?ng c?a hàng đ? đư?c c?p nh?t tr?c ti?p vào b? máy cơ s? d? li?u ID 17, g?n đây nh?t t?i date_time

Trư?ng h?p 3

Thông báo c?nh báo sau đây đư?c tr? l?i khi b?n th?c hi?n l?nh DBCC_CHECKDB sau khi m?t b?ng h? th?ng đư?c C?p Nh?t theo cách th? công:
DBCC k?t qu? cho 'database_name'.
Ki?m tra danh m?c Msg 3859 ngư?i, trạm đậu 1: C?nh báo: H? th?ng c?a hàng đ? đư?c c?p nh?t tr?c ti?p vào b? máy cơ s? d? li?u ID 17, g?n đây nh?t t?i date_time.
CHECKDB t?m th?y l?i phân b? 0 và 0 nh?t quán l?i trong b? máy cơ s? d? li?u 'db_name'.
Th?c hi?n DBCC hoàn thành. N?u DBCC in thông báo l?i, liên h? v?i người quản trị hệ thống c?a b?n.


Nguyên nhân

V?n đ? này có th? x?y ra n?u m?t b?ng h? th?ng cơ b?n đư?c C?p Nh?t theo cách th? công.

Ghi chú
  • Theo cách th? công C?p nh?t b?ng h? th?ng không đư?c h? tr?. b?ng h? th?ng ch? nên đư?c c?p nh?t b?ng b? máy cơ s? d? li?u SQL Server.
  • B?n có th? xem d? li?u trong h? th?ng, thông qua h? th?ng c?a hàng xem b?ng.

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, chuy?n n?i dung c?a b? máy cơ s? d? li?u đư?c C?p Nh?t theo cách th? công vào b? máy cơ s? d? li?u m?i đ? s? d?ng ?ng d?ng.

Thông tin thêm

H? th?ng cơ s? b?ng

B?ng dư?i đây cung c?p thêm thông tin v? s?n ph?m ho?c các công c? t? đ?ng ki?m tra t?nh tr?ng này c?a b?n th? hi?n c?a SQL Server và các phiên b?n c?a s?n ph?m máy ch? SQL ch?ng l?i các quy t?c đư?c đánh giá.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Ph?n m?m quy t?cTiêu đ? quy t?cMô t? quy t?cPhiên b?n s?n ph?m ch?ng l?i các quy t?c đư?c đánh giá
H? th?ng Trung tâm c? v?nSQL Server đ? phát hi?n ra tr?c ti?p h? th?ng c?a hàng C?p Nh?t: b?t ng?t 17659H? th?ng Trung tâm c? v?n t?o ra m?t c?nh báo khi t? ch?c s? ki?n ID 17659 đư?c báo cáo vào Nh?t k? ?ng d?ng trong c?a s?. S? d?ng các thông tin t? các c?nh báo đ? xác đ?nh b? máy cơ s? d? li?u đó là trong trạm đậu không đư?c h? tr?, và làm theo các bư?c trong ph?n "Gi?i quy?t" c?a bài vi?t này.SQL Server 2008
SQL Server 2008 R2
SQL Server 2012
H? th?ng Trung tâm c? v?nSQL Server đ? phát hi?n ra tr?c ti?p h? th?ng c?a hàng C?p Nh?t: Msg 3859 ngư?iH? th?ng Trung tâm c? v?n t?o ra m?t c?nh báo khi t? ch?c s? ki?n ID 3859 ngư?i đư?c báo cáo vào Nh?t k? ?ng d?ng trong c?a s?. S? d?ng các thông tin t? các c?nh báo đ? xác đ?nh b? máy cơ s? d? li?u đó là trong trạm đậu không đư?c h? tr?, và làm theo các bư?c trong ph?n "Gi?i quy?t" c?a bài vi?t này.SQL Server 2008
SQL Server 2008 R2
SQL Server 2012Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các v?n đ? có th? x?y ra khi m?t b?ng SQL Server H? th?ng đư?c C?p Nh?t theo cách th? công, nh?p vào s? bài vi?t đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

2787112 "B?t ng?t 8992" thông báo l?i và siêu d? li?u không phù h?p trong catalog h? th?ng SQL Server

Thu?c tính

ID c?a bài: 2688307 - L?n xem xét sau cùng: 04 Tháng Hai 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition
  • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
T? khóa: 
kbprb kbsurveynew kbtshoot kbmt KB2688307 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2688307

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com