"0x000000D1" và "0x000000C9" Stop l?i khi thư x?p hàng di chuy?n chöa thư vào m?t hàng đ?i b?c thư ch?t trong Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2688203 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Xem xét các k?ch b?n sau đây.

K?ch b?n 1
 • B?n cài đ?t chuyên bi?t Microsoft thư x?p hàng (c?n đư?c g?i là MSMQ) trên m?t máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2.
 • Thông đi?p đư?c t? ch?c trong m?t hàng đ?i. Ví d?, các tin thư thoại đư?c t? ch?c trong hàng đ?i khi các ?ng d?ng mà nh?n đư?c các tin thư thoại không s?n dùng.
 • Ch?t lá thư ch?c năng đư?c kích ho?t trên hàng đ?i đ? các thư x?p hàng có th? chuy?n chöa thư sang m?t hàng đ?i ch?t lá thư tư nhân.
 • M?t tin thư thoại không nh?n đư?c m?t ?ng d?ng, và m?t l?i quá th?i gian x?y ra khi tin thư thoại đư?c g?i m?t l?n n?a.
 • Thông báo Queuing di chuy?n thư đ?n m?t b?c thư ch?t hàng trong m?t giao d?ch.

Trong trư?ng h?p này, các máy tính treo. Ngoài ra, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i d?ng tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây:
D?NG: 0X000000D1)parameter1, parameter2, parameter3, parameter4)
Ghi chú
 • L?i d?ng này mô t? m?t v?n đ? DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL.
 • Các tham s? trong các thông báo l?i d?ng khác nhau, tùy thu?c vào c?u h?nh c?a máy tính.
 • Không ph?i t?t c? "0x000000D1" Stop l?i do v?n đ? này.

K?ch b?n 2
 • B?n cài đ?t chuyên bi?t Microsoft thư x?p hàng trên m?t máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2.
 • Thông đi?p đư?c t? ch?c trong m?t hàng đ?i. Ví d?, các tin thư thoại đư?c t? ch?c trong m?t hàng đ?i khi các ?ng d?ng mà nh?n đư?c các tin thư thoại không s?n dùng.
 • Ch?t lá thư ch?c năng đư?c kích ho?t trên hàng đ?i đ? các thư x?p hàng có th? chuy?n chöa thư sang m?t hàng đ?i ch?t lá thư tư nhân.
 • B?n b?t Verifier tr?nh đi?u khi?n trên máy tính.
 • M?t tin thư thoại không nh?n đư?c m?t ?ng d?ng, và m?t l?i quá th?i gian x?y ra khi tin thư thoại đư?c g?i m?t l?n n?a.
 • Thông báo Queuing di chuy?n thư đ?n m?t b?c thư ch?t hàng trong m?t giao d?ch.

Trong trư?ng h?p này, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i d?ng tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây:
STOP: 0x000000C9 (parameter1, parameter2, parameter3, parameter4)
Ghi chú
 • L?i d?ng này mô t? m?t v?n đ? DRIVER_VERIFIER_IOMANAGER_VIOLATIONL.
 • Các tham s? trong các thông báo l?i d?ng khác nhau, tùy thu?c vào c?u h?nh c?a máy tính.
 • Không ph?i t?t c? "0x000000C9" Stop l?i do v?n đ? này.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này là do m?t s? vi ph?m truy nh?p đ?c x?y ra khi các tin thư thoại đư?c g?i t? hàng đ?i đi đ?n b?c thư ch?t hàng đ?i.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, không có m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào web site c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y Windows 7 Service Pack 1 (SP1) ho?c Windows Server 2008 R2 SP1. Ngoài ra, b?n ph?i có thư x?p hàng đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? Service Pack 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p tin có thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính đ?a phương c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian local c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_Levelb?n ghi d?ch v? chi nhánh
  6.1.760 1.21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2". MUM và b?n kê t?p và t?p catalô (.cat) b?o m?t liên quan, là c?c k? quan tr?ng đ?i v?i vi?c duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Mqac.sys6.1.7601.21958142,33605-Mar-201203: 19
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Mqac.sys6.1.7601.21958189,44005-Mar-201203: 57
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Mqac.sys6.1.7601.21958472,57605-Mar-201203: 16


T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin thêm t?p

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pX86_ad6305e33e90682416dd1abf36dcc280_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21958_none_c60467376f706177.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin714
Ngày (UTC)05-Mar-2012
Th?i gian (UTC)10: 28
Tên t?pX86_microsoft-windows-m...Cess-đi?u khi?n-driver_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21958_none_c96964aba28da580.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,650
Ngày (UTC)05-Mar-2012
Th?i gian (UTC)07: 42
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_ce648341f19f347638ca2449c2820cdb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21958_none_c9d69d2f4081958f.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin718
Ngày (UTC)05-Mar-2012
Th?i gian (UTC)10: 28
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-m...Cess-đi?u khi?n-driver_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21958_none_2588002f5aeb16b6.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3.654
Ngày (UTC)05-Mar-2012
Th?i gian (UTC)08: 29
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pIa64_0aeb63db23ec71e6a523c679fe25437f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21958_none_748bd9da0c28fea6.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin716
Ngày (UTC)05-Mar-2012
Th?i gian (UTC)10: 27
Tên t?pIa64_microsoft-windows-m...Cess-đi?u khi?n-driver_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21958_none_c96b08a1a28bae7c.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,652
Ngày (UTC)05-Mar-2012
Th?i gian (UTC)08: 29

Thu?c tính

ID c?a bài: 2688203 - L?n xem xét sau cùng: 25 Tháng Năm 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2688203 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2688203

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com