Mô t? SharePoint Server 2010 hotfix gói (wdsrv-x-none.msp, xlsrvwfe-x-none.msp): tháng 10 30 tháng 9 năm 2011

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2687617 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? v?n đ? đư?c c? đ?nh trong gói hotfix Microsoft SharePoint Server 2010 là ngày ngày 30 tháng 1 năm 2012.

GI?I THI?U

V?n đ? gói hotfix này s?a ch?a

 • H?y xem xét t?nh hu?ng sau đây:
  • B?n t?o m?t b?ng tính trong Microsoft Excel 2013.
  • B?n liên k?t m?t b?ng trong b?ng tính v?i m?t ?ng d?ng cho các văn ph?ng.
  • B?n lưu b?ng tính b?ng cách s? d?ng d?ng th?c t?p .xlsb.
  • B?n m? b?ng tính trong Excel 2010.
  Trong trư?ng h?p này, Excel 2010 tai n?n.

  Lưu ?Toresolve v?n đ? này, b?n ph?i áp d?ng gói hotfix đư?c mô t? trong bài vi?t này cùng v?i các gói ph?n m?m hotfix sau đây:
  2687562 Mô t? c?a gói hotfix Office Online (Wacwfe-x-none.msp, Xlwacwfe-x-none.msp): tháng 10 30 tháng 9 năm 2011
 • 2687601 S? d?ng B? nh? cao khi b?n m? m?t t?p tin b? h?ng trên m?t máy ch? SharePoint Server 2010

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Áp d?ng hotfix này ch? đ? h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i đ?n l?n c?p nh?t ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ?: N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ?: Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? cài đ?t chuyên bi?t hotfix này, b?n ph?i có SharePoint Server 2010 Service Pack 1 (SP1) đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

Yêu c?u kh?i đ?ng l?i

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Thông tin s? ki?m nh?p

B?n không c?n ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i vào s? ki?m nh?p.

Thông tin t?p

Gói hotfix này có th? ch?a t?t c? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. Gói hotfix này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? gi?i quy?t v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Phiên b?n toàn c?u c?a gói hotfix này s? d?ng m?t gói ph?n m?m Microsoft Windows Installer đ? cài đ?t chuyên bi?t gói b?n vá nóng. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n xem chi tieát taäp tin, ngày b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng th?i gian khu v?c th? tab trong ngaøy giôø m?c trong Panel điều khiển.Thông tin t?i xu?ng
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gian
Officeserver2010-kb2687617-fullfile-x 64-glb.exe14.0.6129.500045,620,58422-tháng mư?i-1220:18
Thông tin t?p tin .msp Microsoft Windows Installer
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gian
Wdsrv-x-none.mspkhông áp d?ng38,364,16020-tháng mư?i-1223:26
Xlsrvwfe-x-none.mspKhông áp d?ng7,961,08820-tháng mư?i-1223:26
wdsrv-x-none.msp
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gian
Exp_pdf_server.dll14.0.6128.5000131,73620-tháng chín-1210:23
Exp_xps_server.dll14.0.6124.500073,32828-tháng 8-1217: 58
Gfxserver.dll14.0.6129.50002,537,04818-tháng mư?i-1223: 50
Gkword.dll14.0.6106.50003,278,20829-tháng 8-117:03
Microsoft.Office.Server.Native.dll14.0.6108.5000667,52029-tháng 8-1110:04
Microsoft.Office.Word.Server.dll14.0.6112.5000358,2724-tháng 10-1115:14
Mshy7en.Lex14.0.6126.5000475,64828-tháng 8-1219:28
Msores.dll14.0.6116.500072,524,60017-Jan-1219:46
Msoserver.dll14.0.6129.500021,330,03219-tháng mư?i-120:02
Msptls.dll14.0.6112.50001,198,4644-tháng 10-113:40
Oartserver.dll14.0.6129.500029,832,79219-tháng mư?i-122:08
Office.ODF14.0.6106.50004,297,5681-Sep-1117:11
Ogl.dll14.0.6128.50002,099,85627-tháng chín-1212:57
Riched20.dll14.0.6120.50001,871,45625 tháng 121:59
Sword.dll14.0.6129.50007,543,88019-tháng mư?i-122:15
Wdsrvworker.dll14.0.6112.500060,2885-tháng 10-1114:14
Wordwacflthost.dll14.0.6107.500088,93629-tháng 8-1114:03
xlsrvwfe-x-none.msp
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gian
Microsoft.Office.Excel.Server.calculationserver.dll14.0.6112.5000636,78412-tháng 10-118:50
Microsoft.Office.Excel.WebUI.Internal.dll14.0.6112.5000640,8965-tháng 10-1114:55
Xlsrv.dll14.0.6129.500014,643,81620-tháng mư?i-1212:57
Xlsrvintl.dll14.0.6129.5000106,09618-tháng mư?i-1222:57

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm thông tin v? thu?t ng? c?p nh?t ph?n m?m, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? các bản c?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2687617 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Tư 2014 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft SharePoint Server 2010
T? khóa: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixserver kbhotfixrollup kbautohotfix kbmt KB2687617 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2687617

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com