Mô t? d? án Server 2010 hotfix gói (Pjsrvwfe-x-none.msp): ngày 30 tháng 8 năm 2011

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2687615 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? các v?n đ? đư?c c? đ?nh trong gói hotfix Microsoft d? án Server 2010, ngày ngày 30 tháng 12 năm 2011.

GI?I THI?U

V?n đ? gói hotfix này s?a ch?a

 • Gi? s? r?ng b?n đ?t c?u h?nh d? án Server 2010 trong hai ho?c nhi?u hơn các khu v?c đư?c truy c?p b?ng cách s? d?ng các URL khác nhau. Ngoài ra, gi? s? r?ng b?n t?o ra Trang D? án có ch?a m?t ph?n web d? án. Trong t?nh hu?ng này, khi b?n c? g?ng đ? k?t n?i v?i các web site d? án t? m?t khu v?c khác nhau t? khu v?c mà trong đó các web site d? án đư?c t?o ra, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau t? ph?n web:
  Không th? giao ti?p v?i máy ch?. Ki?m tra k?t n?i c?a b?n và th? l?i.
 • Xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n có m?t ngu?n l?c doanh nghi?p đư?c gán cho m?t nhi?m v? trong m?t k? ho?ch.
  • Các ngu?n l?c vào công việc thực tế trong m?t timesheet và ti?t ki?m (nhưng không g?i) timesheet trong Project Web App.
  • B?n thi?t l?p các Xu?t b?n l?nh v?c trong công vi?c không,"và sau đó b?n xu?t b?n k? ho?ch.
  • B?n thi?t l?p các Xu?t b?n l?nh v?c trong nhi?m v? đ? có,"và sau đó b?n xu?t b?n k? ho?ch.
  • Các ngu?n tài nguyên g?i C?p Nh?t timesheet phê duy?t.
  Trong trư?ng h?p này, công việc thực tế chưa đư?c n?p t?i Trung tâm c?a phê duy?t.
 • Gi? s? r?ng m?t ngu?n tài nguyên có các Max đơn v? l?nh v?c thi?t l?p m?t giá tr? đó không ph?i là 100 ph?n trăm. Ngoài ra, gi? s? r?ng lo?i m?c đ?nh nhi?m v? cho m?t d? án là "Th?i gian c? đ?nh." Các ngu?n l?c t?o ra m?t nhi?m v? m?i trong Project Web App và thêm nhi?m v? cho d? án. Trong t?nh hu?ng này, nhi?m v? đư?c hi?n th? trong d? án v?i m?t s? lư?ng cao c?a công vi?c. Ngoài ra, các nhi?m v? không xu?t hi?n ? gi?a phê duy?t và gây ra m?t l?i trang phê duy?t.
 • Gi? s? r?ng m?t đ?i di?n ngư?i s? d?ng làm cho các s?a ch?a đ? m?t timesheet mà trư?c đây b? t? ch?i trong Project Web App và sau đó g?i timesheet phê duy?t. Trong t?nh hu?ng này, th?i gian s? đư?c thêm vào nh?ng d?ng mà đ? ch?a ch?p nh?n t?nh tr?ng C?p Nh?t không th? đư?c g?i l?i qu?ng cáo và đư?c ch?p thu?n.
 • Gi? s? r?ng b?n c? g?ng ch?nh s?a m?t d? án hi?n có trong Project Web App trong khi b?n đang s? d?ng Internet Explorer 10. Tuy nhiên, đôi khi b?n không th? ch?nh s?a các d? án.
 • Khi b?n t?o và t?i m?t timesheet trong Project Web App, quá tr?nh này m?t nhi?u th?i gian hơn d? ki?n.
 • Khi b?n t?o ra m?t k? ho?ch d? án t? m?t m?u trong Project Web App, giá tr? c?a các Xu?t b?n l?nh v?c không đư?c sao chép t? các m?u.
 • Gi? s? r?ng b?n t?o ra m?t doanh nghi?p d? án m?u trong Microsoft văn ph?ng d? án chuyên nghi?p 2010 trong đó, b?n đ?t c?u h?nh m?t th?i gian B?t đ?u m?c đ?nh và m?c đ?nh k?t thúc th?i gian ? m?c d? án. Sau đó, b?n t?o ra m?t k? ho?ch d? án m?i mà d?a trên các m?u. Trong t?nh hu?ng này, m?c đ?nh th?i gian B?t đ?u và th?i gian k?t thúc m?c đ?nh là nh?ng t? m?u toàn c?u c?a doanh nghi?p thay v? các m?u mà t? đó cácd? án m?i đư?c t?o ra.
 • Gi? s? r?ng b?n đ?t các WADMIN_USER_SYNC_SETTING thi?t l?p m?t giá tr? l?n hơn m?t trong b? máy cơ s? d? li?u đư?c xu?t b?n c?a d? án Server 2010. Khi b?n c? g?ng thêm ngư?i dùng vào m?t d? án b?ng cách s? d?ng các tính năng cho phép d? án, ngư?i dùng không đư?c thêm vào web site c?a d? án.
 • Gi? s? r?ng b?n nh?p các công việc thực tế cho m?t nhi?m v? b?ng cách s? d?ng các Project Web App. Tuy nhiên, khi b?n nh?p vào C?p nh?t trạm đậu đ? xem l?ch s? C?p Nh?t công vi?c, công việc thực tế c?t là tr?ng.
 • Khi t?t c? nhi?m v? C?p Nh?t đư?c g?i đ?n d? án Server 2010, các OnStatusSubmitted s? ki?n tr? v? m?t giá tr? NULL thay v? m?t lo?t các GUID s? phù h?p v?i các b?n C?p Nh?t đ? g?i.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này nh?m kh?c ph?c ch? là nh?ng v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" Hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? cài đ?t chuyên bi?t gói hotfix này, b?n ph?i d? án Server 2010 Service Pack 1 (SP1) đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t phát hành trư?c đó hotfix.

ki?m nh?p thông tin

S? d?ng m?t trong các hotfix trong gói này, b?n không c?n ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? các s? ki?m nh?p.

Chi tieát taäp tin

Hotfix này có th? ch?a t?t c? các file mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. Hotfix này ch?a ch? là các t?p tin mà b?n ph?i có đ? gi?i quy?t các v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Các Các phiên b?n toàn c?u c?a gói hotfix này s? d?ng m?t Microsoft Windows Installer gói đ? cài đ?t chuyên bi?t các gói hotfix. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n Xem chi tieát taäp tin, ngày đư?c chuy?n đ?i sang local time. Đ? t?m các s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian tab trong ngaøy giôø m?c trong Panel điều khiển.

T?i thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Projectserver2010-kb2687615-fullfile-x 64-glb.exe14.0.6129.50008,391,26422-Tháng mư?i-1220: 23
Thông tin t?p tin .msp Microsoft Windows Installer
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Pjsrvwfe-x-none.mspkhông áp d?ng7,750,65620-Tháng mư?i-1223: 23
Sau khi các hotfix đư?c cài đ?t chuyên bi?t, các phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này có các thu?c tính t?p, ho?c m?t phiên b?n sau này c?a các thu?c tính t?p, đư?c li?t kê trong b?ng sau.

Pjsrvwfe-x-none.msp t?p tin thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Dataedit.dll14.0.6128.5000445,05620-Tháng chín-1216: 56
Microsoft.Office.Project.Schema.dll14.0.6125.50005,323,36828-Tháng Tám-1218: 51
Microsoft.Office.Project.Server.Communications.dll14.0.6129.5000289,37619-Tháng mư?i-121: 02
Microsoft.Office.Project.Server.Communications.Internal.dll14.0.6129.5000498,27219-Tháng mư?i-121: 02
Microsoft.Office.Project.Server.dll14.0.6129.50007,264,86419-Tháng mư?i-121: 02
Microsoft.Office.Project.Server.Library.dll14.0.6122.50002,148,96815 Tháng 1214: 21
Microsoft.Office.Project.Server.PWA.applicationpages.dll14.0.6129.50001,051,28019-Tháng mư?i-121: 02
Microsoft.Office.Project.Server.PWA.dll14.0.6129.50002,071,18419-Tháng mư?i-121: 02
Microsoft.Office.Project.Server.Upgrade.dll14.0.6129.50005,966,43219-Tháng mư?i-121: 02
Microsoft.Office.Project.Server.WebService.dll14.0.6129.5000494,17619-Tháng mư?i-121: 02
Microsoft.Office.Project.Shared.dll14.0.6119.5000133,93625-Mar-121: 52
Microsoft.Office.Project.webproj.dll14.0.6126.5000789,09628-Tháng Tám-1218: 52

Tham kh?o

Cho bi?t thêm thông tin v? ph?n m?m C?p Nh?t thu?t ng?, b?m vào bài vi?t sau đây s? đ? xem các Bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2687615 - L?n xem xét sau cùng: 05 Tháng Mười Một 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Project Server 2010
T? khóa: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixserver kbhotfixrollup kbautohotfix kbmt KB2687615 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2687615

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com